หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสถาพร พระแท่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสถาพร พระแท่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางภาวินี บุญพาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางภาวินี บุญพาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพร นิยบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพร นิยบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติโชติ ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
4. นายสมชาติ ตรียินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางหฤทย์ชวัน บุษบงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายฐิติโชติ ชุติมาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
4. นายสมชาติ ตรียินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางหฤทย์ชวัน บุษบงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา สันทัดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพรศรี ชุติมาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา สันทัดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพรศรี ชุติมาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เรียบเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา นาคอ้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ แสงสินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายวสันต์ สมุทรสาครโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาจโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางการะเกษ อ่อนแก้วโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
7. นายสานิต เชียงทองโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา เวชรังษีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีมาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กิตติชัยโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ คุ้มเดชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพีรยา ทรัพย์หล่ำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. นางสาวพจนา พลชัยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ภาณุพินทุโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรินยา พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิณต์จุฑา ใจหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา ต่างประเสริฐโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิภาพร ประชากุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มารอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายนพพร แสงอาทิตย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิชนันท์ จันหอมโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา หนูขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา สุขมากโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมยุรา บุญมากโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.เกศทิพย์ พานาสันโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ใจคลายโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นายฐิติวุฒิ สงบจิตโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพินรุ่ง สอดศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี ละว้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริอำพร ปินตาเชื้อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยนุช ปลาอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายยุทธนา ฉุยเนยโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสมถวิล โพธิสารโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางโสภี สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางวิเรืองรัตน์ แก้วกองโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี พุทสอนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร จันหอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพนาไพร ศิริรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรรณรัตน์ บุญมีโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปริตา อินทรกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นายวิศรุต ศรีนวลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต น่วมจาดโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ ซาไขโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายปิยพงศ์ หนูดำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ อินทรสกุลโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)กรรมการ
5. นายสิงหา แซ่เล้าวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นายคทายุทธ์ เจริญลักษณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ อินทรสกุลโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)กรรมการ
5. นายสิงหา แซ่เล้าวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นายคทายุทธ์ เจริญลักษณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายAmir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการ
4. Mr.Shaun Driscoll โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
5. Mr.Elbie Brooks โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายครูต่างชาติเจ้าของภาษา -โรงเรียน-กรรมการ
7. นายวัชระ ศรีฐาน โรงเรียนหนองตากยา กรรมการ
8. นางสาวยุพา งามขำ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวศศิวิมล ส่งกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
10. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Amir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Shaun Driscollโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. Mr.Elbie Brooksโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายครูต่างชาติเจ้าของภาษา -โรงเรียนกรรมการ
7. นายวัชระ ศรีฐาน โรงเรียนหนองตากยากรรมการ
8. นางสาวยุพา งามขำ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศศิวิมล ส่งกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
10. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางยุวดี วงษ์น้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissKelsey E. Kalberer โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนันท์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
9. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการ
11. นางอรพินท์ มณีวงศ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางยุวดี วงษ์น้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissKelsey E. Kalbererโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนันท์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
9. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางอรพินท์ มณีวงศ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รุจิวงศ์ศาสน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissJanice L. Francicoโรงเรียนประชามงคล กรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. Miss Catherline P. No โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กรรมการ
6. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กรรมการ
8. นางปัทมาวสี กอธงทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร รุจิวงศ์ศาสน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissJanice L. Francicoโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. MissCatherline P. Noโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางปัทมาวสี กอธงทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mr.Banks Smith โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวอัชปาณี นนทสุตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทอง โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรพิตร์ ไพรบึง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mr.Banks Smith โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวอัชปาณี นนทสุตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรพิตร์ ไพรบึงโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อยโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ใจเย็นโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
2. นางสาวรังสุรางค์ ทองเงิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. MissMichelle Hoโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. Mr.Levi Epino Dalidaโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชกรรมการ
5. Mr.Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. MissCandida M. Daponโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวภัทรพร วัชรโชติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุชีรา ร่วมชมรัตน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
9. นางรุ้งทิพย์ ผ่องใส โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
10. นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเบญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Rudyrick G. Nepacenaโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. MissLeah Dimalalaunโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. Mrs.Glenda Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. Mr.Vincent A. Adolโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางยุพา ชูศักดิ์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการ
8. นายธนภูมิ หิรัญลักษณ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชกรรมการ
9. นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
10. นางวัชราภรณ์ อังสถิตย์อนันต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอำไพ สมประสงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. Mr.Nicolas Danis Benisponsโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Copin Davidโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ดาววีระกุลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิรัลพัชร เครือเมฆโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. MissZhou Jinโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Lin Hui Wen โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. MissWang Linโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. MissLiao Yanfeiโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นางสาวชุติมา อิทธิสังวร โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. นางจิรพาภรณ์ สถิตในธรรมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. MissWang Yagiongโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissWei Shuangโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. MissLiu Silin โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายกิรพัฒน์ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นางสาวชุติมา อิทธิสังวรโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. Mr.Shi Ying-Chin โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาวกุลนิศา บัวปรอทโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอังคนา ลักษ์วงษ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางสาวจีราพร เชิ้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่อง โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาวกุลนิศา บัวปรอทโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอังคนา ลักษ์วงษ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางสาวจีราพร เชิ้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovic โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.Ryan Kempโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางจันทนา คำอนุกูลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรัทย์ธยา ช้างเผือก โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนิรชัย แก้วบัวดี โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นายปรัชญา คงถาวร โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovic โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.Ryan Kempโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางจันทนา คำอนุกูลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรัทย์ธยา ช้างเผือกโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนิรชัย แก้วบัวดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นายปรัชญา คงถาวรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ขำขจรโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ เจริญบุญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธวัช พวงแก้วโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางปณิตา เจริญบุญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายชูชาญ จันทีโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญมา บุญวัยโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายอรุณ สว่างเมฆโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
8. นายเชิดชัย เมืองมนต์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ ฮวดโสภาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
10. นายนัฐพงศ์ สีนวลโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวแสงเดือน อินทะไชยโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จงจินากูลโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายโกมินทร์ แสงสุวรรณโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุกูล นาถสุขโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
6. นายเอกลักษ์ พรหมมาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายวันชาติ เฉิดฉินนภาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
9. นายอนันต์ เป้ามีสีโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
10. นายจำรัส คมขำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพงศกร พูลสมบัติโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเสรินทร์ แสวงทรัพย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวรากรณ์ นาถมทองโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอัสนัย สมานบุตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางผกาพันธุ์ จันทร์ภิวัฒน์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุกานดา สุทธิวัฒน์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นายคฑาวุธ เมืองอู่โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
8. นายชัยศักดิ์ ภูมูลโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
9. นายชาติกุลพล สมยาภักดีโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายชาติกุลพล สมยาภักดีโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายศักดา ภุมรินทร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางรอยพิมพ์ สุทธิบานเย็นโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางช่อทิพย์ อินทรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางสาวปนัสยา แก่นพลโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนรางกูร สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางนัยนา รัศมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางศุภมาส ศรีแดงบุตรโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา ภุมรินทร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จงธนเศรษฐกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางธนัฏฐา เหรียญเครือโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพเยาว์ ชาญกำหนดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางศุภมาส ศรีแดงบุตรโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.ณรงค์ ศิริเมืองโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา วิทยาศิริกุลโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นางสาวกานดา จันทนะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้าโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิตย์แสวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา พลอยงามโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นายสิทธิวรรณ ศรีสกุลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
8. นางสาวกัตติกา จันทจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.ณรงค์ ศิริเมืองโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา วิทยาศิริกุลโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นางสาวกานดา จันทนะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้าโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิตย์แสวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา พลอยงามโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นายสิทธิวรรณ ศรีสกุลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
8. นางสาวกัตติกา จันทจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ จึงสุวดีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุพดี ยาขันทิพย์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี เรืองรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางสาววิไล วงษ์จันทร์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา โครพโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางอภินันท์ สีสันต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสนทยา แช่มนิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สีสมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวรากรณ์ จึงสุวดีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุพดี ยาขันทิพย์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี เรืองรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางสาววิไล วงษ์จันทร์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา โครพโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางอภินันท์ สีสันต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสนทยา แช่มนิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สีสมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายประทีป หวานชิตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภา เกิดศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา ศรสุวรรณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณงาม ตะพังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางวรวรรณ เรืองพยุงศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางปวริศา สุดเขตโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางแสนดี วัยวัฒนะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายปริญญา บุญเกิดโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
10. นางรังษิยา สดชื่นโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
11. นางสาวสุกัญญา เตชะนันท์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายประทีป หวานชิตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภา เกิดศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา ศรสุวรรณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณงาม ตะพังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางวรวรรณ เรืองพยุงศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางปวริศา สุดเขตโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางแสนดี วัยวัฒนะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายปริญญา บุญเกิดโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
10. นางรังษิยา สดชื่นโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
11. นางสาวสุกัญญา เตชะนันท์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายประทีป หวานชิตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา สามสีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิพาดา พุทธาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา แซ่เล้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางจินตนา หงษาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
6. นายธรรมนูญ ทัดภู่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวสริตา ดาบแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวศรัญญา คำอ้อโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
9. นายอนุรักษ์ เร่งรัดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายประทีป หวานชิตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา สามสีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิพาดา พุทธาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา แซ่เล้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางจินตนา หงษาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
6. นายธรรมนูญ ทัดภู่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวสริตา ดาบแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวศรัญญา คำอ้อโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
9. นายอนุรักษ์ เร่งรัดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มงคลเจริญโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดานันทน์ บุญเพิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางนสรณ์ ปิ่นประเสริฐสกุลโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ มงคลเจริญโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดานันทน์ บุญเพิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางนสรณ์ ปิ่นประเสริฐสกุลโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มงคลเจริญโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ศิลานิลโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นายศุภชัย สาลีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวณัฐธยาน์ นำพาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ มงคลเจริญโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายจักรี ศิลานิลโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นายศุภชัย สาลีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวณัฐธยาน์ นำพาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายชนะ อปราชิตาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมลักษณ์ แก้วระย้าโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ไพโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ทับเกตุโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายชนะ อปราชิตาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมลักษณ์ แก้วระย้าโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ไพโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ทับเกตุโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]