รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 กลุ่ม3
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์, โรงเรียนวิสุทธรังษี, โรงเรียนเทพมงคลรังษี, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกฤติกา  ไกลหา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีเอี่ยม
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวพัชรินทร์  ก้อนแหวน
 
1. นายสุรารักษ์  กำยาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงเกตยา  เกตุรัตน์
 
1. นางสาววรรณวิมล  ร่วมกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายอนันตชัย  คล้ายเกิด
 
1. นางสาววรรณวิมล  ร่วมกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบัณฑิต  ตระกูลเรืองรุ่ง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวสุภัทรตรา  กรุดทอง
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  นกดำ
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  สระหงส์ทอง
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  สัตพันธ์
2. นายสมศักดิ์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ
2. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงโสรยา  ยงค์หนู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เดชสาร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวนันทวัน  สุดโต
 
1. นางพัฒนา  โพศาราช
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 78.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองรอด
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  นวลรักษ์
3. เด็กหญิงสุภัชชา  พันเทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ  ฮวดโสภา
2. นายอนุรักษ์  เร่งรัด
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญทรง
2. นางสาวปวีณา  ศักดิ์สิทธิ์
3. นางสาวอินนุอร  ใจรื่น
 
1. นายอนุรักษ์  เร่งรัด
2. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  สระทองแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  อยู่เอี่ยม
3. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  ยอดแก่น
 
1. นายธีรวุฒิ  วงษ์สิน
2. นางสาวสุนีย์  โพธิ์กาวิล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกฤตลักษณ์  สระทองทา
2. นางสาวณัทสุข  ไชยเพ็ชร
3. นายภาณุวัฒน์  ผลิอรุณ
 
1. นางพัฒนา  โพศาราช
2. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายอรรถชัย  จอกแก้ว
2. เด็กชายเอนก  หงษาวดี
 
1. นางณัฎฐา  เนาวเรศ
2. นางสาวยลดา  ทองคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายอำพล  ผิวอ่อนดี
2. นายอิทธิพงษ์  ปลื้มจิต
 
1. นางสาวสุนีย์  โพธิ์กาวิล
2. นางสาวอริสา  พงศ์สุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  จัดละ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เฉลิมกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายศุภกฤษ  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เฉลิมกุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกมลชนก  โตยะบุตร
2. เด็กหญิงกรกมล  เหล่าจันทร์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  รังสวัสดิ์จิตร
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สายจำปา
2. นายสมศักดิ์  อุดมวิทยา
3. นางสาวสมสกุล  มีราศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางอรอุมา  อัญชลีสถาพร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกลอยใจ  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพิกา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอามีดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวชุติมา   ใจคลาย
2. นางสาวอัญชลี  ด้วงต้อย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจิตร  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวมิมิเอ  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวศิริพร  ไข่หวาน
 
1. นางสาวพีรยา  ทรัพย์หล่ำ
2. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สระพรหม
2. เด็กหญิงภัทรดา  แก้วสีวงษ์
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  สอนดอนไพร
 
1. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
2. นางสาวชุติมา  ใจคลาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวอารียา  โพธิ์สีรุ้ง
2. นายอ่องมิตร  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวเจ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
2. นางสาวชุติมา  ใจคลาย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกัลญา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงทราย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเจษฏากร  ต๊ะสุ
 
1. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวบงกช  พินิจเจริญกุล
2. นางสาวพรทิพย์  กำเหนิด
3. นางสาวเพ็ญนภา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภา  อารีย์กิจ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พรานเจริญ
 
1. นางสาวกมลชนก  มังเขตแขวง
2. นางจิราภรณ์  ภาณุพินทุ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายจิรพงค์  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายสุทัศน์  อุดมสกุลหงษ์
 
1. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายสุธิชัย  นันตา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อัครเนตร
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์ใหญ่
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวขาว
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายสุชน  แหยมเชื้อ
2. นายอะมิด  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายแอ๊ด  เจิดพงศา
 
1. นายฑีฆายุ  วงค์ปัญญา
2. นายเอกลักษ์  พรหมมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวนิภาพร  พูลผล
2. นายวีร์ดนัย  เหลื่อมไธสงค์
3. นางสาวสุดารัตน์  มิ่งบุญ
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
2. นางสาวสมฤทัย  พาที
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจีราภรน์  อาทรวรวัตร
2. เด็กหญิงดวงดาว  -
3. เด็กหญิงพรรณธิพา  พันธ์ไม้สี
4. เด็กหญิงพาธิดา  เกียรติธนพัฒน์
5. เด็กหญิงสิริภัทร  สังขศิริ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
2. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวจริญาพร  คำปาน
2. นางสาวจิรัชญา  ทับทิมศรี
3. นางสาวอรไททิพ  ต่วนเครือ
4. นางสาวอารยา  สัมมาคารวะ
5. นางสาวไพรินทร์  ลาดรัมย์
 
1. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
2. นางวาสนา  หิรัญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิทธิวงศ์ษา
2. เด็กหญิงติชิลา  ทองบุตร
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  ล้อมวงษ์
4. เด็กหญิงอพรรตรี  อาษานอก
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลจันทร์
 
1. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
2. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวธัญญลักษณ์  รอดประสิทธิ์
2. นางสาวภัทรานันท์  พรหมชนะ
3. นางสาวรัตนากร  อดทน
4. นางสาวสุชาวรรณ  เพชรรงค์
5. นางสาวเพชรรัตน์  ฉายทองเจริญ
 
1. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
2. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวนลัทพร  สำเภาเงิน
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ประทีป
3. นายพงษ์สุวิทย์  สิทธิสาร
4. เด็กหญิงสุชานาฎ  นิ่มมาก
5. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดรักษาทรัพย์
 
1. นางภาณี  เพ็งเลา
2. นายอภินันท์  เพิ่มศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายกวี  ภัทรยุคลธร
2. เด็กหญิงจิริไน  -
3. นางสาวชนัญชิดา  ภูนะยา
4. นายชาญณรงค์  อุดมสุขศิริ
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มงคล
6. เด็กชายธนาธิป  จำรัสธรรมกูล
7. เด็กหญิงนันทวัน  สังขวงศ์สิริ
8. นางสาวน้ำฝน  เหรียญสุข
9. เด็กหญิงฟ้าลั่น  แซ่หู
10. เด็กชายภานุเดช  ฉัตรพุ่มไสว
11. เด็กหญิงรัชญา  ชญาวานิช
12. เด็กหญิงราตรี  พรรพนาไพร
13. เด็กหญิงวรินทร์ยุภา  มังคราช
14. เด็กชายวิศิษฏ์  ใหม่เนียม
15. นายสุชาติ  -
16. เด็กหญิงสุวรา  วังคีรี
17. เด็กหญิงอรวรรณ  -
18. เด็กหญิงอังคณา  -
19. เด็กหญิงอัจฉรา  สังขไพโรจน์
20. นายเอกรัตน์  สังขจรัส
 
1. นายชัยศักดิ์  ภูมูล
2. นางสาวณัฐชา  ชมภูพงศ์
3. นางสาวนริศรา  มงคลยศ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
5. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายจอจอ  -
2. นายชิดลูน  -
3. เด็กหญิงดอกไม้  -
4. เด็กชายนรินทร์  ปิงมูล
5. เด็กชายพณนที  -
6. นายมีชัย  ไทรสังขธิติสิน
7. นางสาวมือโพ่ขี่  -
8. เด็กชายวสวัส  สุขเจริญประเสริฐ
9. นายวันชัย  -
10. นายวิสุทธ์  โสไกร
11. นายศรชัย  -
12. เด็กชายศึกษา  กวินก้องไกล
13. นายสกลรัฐ  รุ่งสว่าง
14. เด็กชายสงวน  พิทักษ์ภูผา
15. นายสุรศักดิ์  กันทรพิมาน
16. นางสาวเจนจิรา  สังขประดา
17. เด็กชายเดชายุทธ  โสไกร
18. เด็กชายเพรียว  -
19. นายเสกสรร  -
20. นายไกรสร  นิยมบุญญา
 
1. นายชัยศักดิ์  ภูมูล
2. นางสาวณัฐชา  ชมภูพงษ์
3. นางสาวนริศรา  มงคลยศ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
5. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  คำตัน
 
1. นางสาวศศิธร   ลิ้มแสงอุทัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายณรงค์รัชต์  สามัญเขตรกิจ
2. นางสาวเบญจวรรณ  อัคนียาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เดชมาก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายพุทธรักษา  พุทธวงศ์
2. นางสาวอรปรียา  หลำพา
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางณัฎฐนันท์  สงวนแวว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงก่อขวัญ  แซ่จึง
2. นางสาวจตุภรณ์  แอบท้องไทร
3. นางสาวชนิกานต์  คันธาวัฒน์
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  ผุยหนองโพธิ์
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พรานนก
6. นางสาวฟ้าดาว  ภมรพล
7. นางสาวมนสิชา  จำปาทาสี
8. เด็กหญิงรัชนีกร  วิไล
9. นางสาวสุดารัตน์  สวัสดิ์สาย
10. เด็กหญิงสุพรรณ์นี  ภูมิสวัสดิ์
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางณัฎฐนันท์  สงวนแวว
3. นางสาววิรัญญา  ภูติวาณิชย์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกชกร  ขันธีระจิโรจน์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อภัยกลาง
3. เด็กหญิงจำปา  ร่มไพรงาม
4. นางสาวฐิติรัตน์  เพิงสูงเนิน
5. นางสาวฐิติวรดา  จุติ
6. นางสาวดารา  ไม่มีนามสกุล
7. นางสาวนัฐสิมา  บุญสาย
8. นางสาวนุ้ย  ไม่มีนามสกุล
9. นางสาวรัชนาจ  ว่องวัฒนวิโรจน์
10. เด็กหญิงวาสนา  ร่มไพรงาม
11. นางสาวศรัญญา  เสดวงชัย
12. นางสาวสุภาพร  หงส์สุขสวัสดิ์
13. นางสาวอภิญญา  แซ่ลิ้ม
14. นางสาวเสาวนีย์  พิทักษ์ภูผา
15. นางสาวแปะริน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายกฤษดา  มีทรัพย์
2. นางสาวฉวีวรรณ  เอี่ยมพญา
3. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี
4. นางสาวรัชชนันท์  ชัยรักเกียรติ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายนพพร  สีวัน
2. เด็กหญิงนรากร  ศรสาตรา
3. เด็กหญิงฝน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายคมกฤช  เพิ่มทอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวพราวมณี  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวอิ๊  -
3. นางสาวเยาวลักษณ์  หม้อทรัพย์
 
1. นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ดอกเข็ม
2. เด็กหญิงโชติกานต์  หงษ์อิน
 
1. นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายศุภฤกษ์  คำพิมพ์
2. นางสาวแพรพลอย  หลักเมตร์
 
1. นายทองสุข  ทองไพรวรรณ
2. นายสราวุธ  ขันแก้ว
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายเล็ก  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวพาณิชย์  รูปโฉม
 
1. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงอังคณา  ธนอุดมศิลป์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เกตุพุ่ม
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวธนพร  ทะเกิงกุล
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายสุรพัศ  เกิดนาค
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวช่อทิพย์  ฤทธิยะพงศ์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงหญิง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนธร  ณ บางช้าง
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายยอง  คำมงคล
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงสมิตา  วรสหวัฒน์
3. เด็กหญิงอิศริยา  ใจศิริ
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกิตติยา  วงษ์ภักดี
2. นายภาสกร  คุ้มปลี
3. นายสุขเกษม  ถิ่นยังยืน
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เชาว์กาญจนธรรม
2. นางสาวจริยา  ทองนุ่ม
3. นางสาวจิรารัตน์  เสตะสุหัต
4. นางสาวชลิตา  จันทร์ทอง
5. นางสาวชลิตา  สว่างประเสริฐ
6. นายชานิตย์  พิริยะเมธี
7. นายณัฐพล  ต่วนเครือ
8. นายธนัสถ์  รอดพลู
9. นายธรรมรักษ์  แข็งพิลา
10. นางสาวนิรมล  ห้อยมาลา
11. นางสาวบุษกร  ศรีเสริฐ
12. เด็กหญิงบุษยมาศ  อ่างทอง
13. นางสาวประกายรัตน์  ทองอิน
14. เด็กชายประทานพร  สุนทรพจน์
15. เด็กหญิงปวีณา  สบายเหลือ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  สมัครราช
17. นางสาวปาลิตา  โซวเซ็ง
18. นางสาวปิยเรศ  กล่อมสุนทร
19. เด็กหญิงพัฐนันท์  ทองอินทร์
20. เด็กชายภคพล  เพชรรุณ
21. เด็กหญิงระวีวรรณ  เสตะพันธ์
22. เด็กหญิงรังสิยา  กลีบจอหอ
23. เด็กหญิงวรรณพร  ทับทิมหอม
24. นางสาววรัญญา  สอนคำแก้ว
25. เด็กหญิงวรินกาญจน์  อมรชัยวิสิฐ
26. เด็กชายวสิษฐ์พล  ทองเจริญ
27. นางสาววาสนา  เตชะเจริญสุขจีระ
28. เด็กชายศิวกร  ลลิโตภาส
29. เด็กชายศิวะนนท์  ครองระวะ
30. นางสาวสมิตา  เมืองเกษม
31. เด็กชายสิทธิทนนท์  สุขณรงค์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิกุล
33. นางสาวสุธาทิพย์  ศิริพิทยาทร
34. เด็กหญิงสุนทรี  ไข่หุน
35. นางสาวสุภาวดี  ศรีสวย
36. เด็กหญิงอริษา  บุญแย้ม
37. เด็กหญิงอัญชลินทร์  ทองอินทร์
38. เด็กหญิงอารียา  จื่อเจริญ
39. เด็กหญิงเกศศิริ  แว่นแก้ว
40. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อนันต์เศรษฐการ
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
2. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ์  พันธ์พงศ์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายสมเด็จ  ศิลปานุรกษ์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  บุญคุ้ม
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวฐิตินันท์  โม่ต๊ะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เหยี่ยวสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ์  พันธ์พงค์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายนรินทร์  สมประสงค์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ห้าวหาญ
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวโสรญา  จันทร์ละมูล
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายรชต  ปู่ไทย
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายธเนษฐ  แสงเพชร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เหยี่ยวสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราวลี  ดำรงค์ธรรมประเสิรฐ
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา    
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายศตวรรษ  เสดวงชัย
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดอนคำจ้อย
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวภัทรนันท์  พลายงาม
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจินตนา  สว่างศรี
2. นายชัชวาล  คำพิระ
3. นางสาวชู  ไม่มีนามสกุล
4. นางสาวนุชจณี  วงค์ใส
5. นางสาวพัชรี  ประวรรณกรณ์
6. นายมงคล  วงศ์ตา
7. นายวรพัฒน์  ไม่มีนามสกุล
8. นายสมพงษ์  ไร่เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวศิรินารถ  พฤฑฒิกุล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา  แก้วพวงใหม่
2. นางสาวน้ำฝน  เนยขำ
3. นางสาวปภาดา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงพม่า  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงมีซู  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงสาธินี  แสวงทอง
7. เด็กหญิงโม  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงใหม่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวศิรินารถ  พฤฑฒิกุล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวกมลชนก  บุญมา
2. นางสาวดอกแก้ว  สีวัน
3. นางสาววิภาพร  เพ็งพาจร
4. นางสาวสุชาดา  ผันแก้ว
5. นางสาวสุชานาฏ  นะอ่อน
6. นางสาวหล้า  -
7. นางสาวไพพณา  อุปนิ
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชชา  มะเจียกจร
2. เด็กชายจิราภา  เชิดสูงเนิน
3. เด็กหญิงนภัส  -
4. เด็กหญิงฟองฝน  ด้วงเสน
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  น้อยพันธ์
6. เด็กหญิงวาสินี  เวชไวกิจ
 
1. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  ลูกฟัก
2. นางสาวธัญญารัตน์  วิตมุต
3. นางสาวพรเพ็ญ  พรกิตติทยา
4. นางสาวพัชราภรณ์  ประดับวงศ์
5. นางสาวมาริสา  ผ่องใส
6. นางสาวอินทร์ดาว  -
7. นางสาวอินทร์พร  -
8. นางสาวอิอี  -
 
1. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายกฤชฐิศักดิ์  พงษ์พัว
2. เด็กชายสัญชัย  ดาเปรม
3. เด็กชายสุทัด  อนันตพัฒนา
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  อุมาประโคน
2. นายบรรจบ  ทองเกษม
3. นายไตรภพ  สายมาอินทร์
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ว่องไว
2. เด็กหญิงธุวดารา  เห็นประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อิทฐจันทร์
 
1. นายประเทือง  พรพุทธศรี
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ยาสุทธิ
2. นางสาววุฒิ  -
3. นายแง  -
 
1. นางอนงค์  จันทาวุฒิ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงจันทิรา  เพ็ชสภา
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  อยู่สำราญ
4. เด็กหญิงนันทวัน  ผิวงาม
5. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  พุ่มพวง
6. เด็กชายอัฐชยา  แสงกล้า
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนโอภา
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวกรรณิกา  แพงผล
2. นางสาวจันทร์นภา  ไหวพริบ
3. นางสาวจันทิมา  ทรายแก้ว
4. นางสาวจิราภา  สงวนพันธ์
5. นางสาวชุติกานต์  สร้อยเพ็ชร์
6. นางสาวสุภาลัย  ชัยชนะ
 
1. นางนิตยา  สังข์มา
2. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงนิศา  ปั่นปี
2. เด็กชายสนธยา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  ภู่ขาว
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นำพา
2. นางสาววิลาวรรณ์  ปั้นหุ่น
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวค้อ  -
2. นางสาวฐิตาภา  ฐิติดาราภรณ์
3. นางสาวเฟริส์น  รุดเครือ
 
1. นางศุภมาส  ศรีแดงบุตร
2. นางสาวสุณิสา  อุดมสุข
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนัชภา  -
2. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ผาภูมิพฤกษา
3. เด็กหญิงอรนุชร์  ไทรสังขธิติสุรีย์
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวมินทร์ธิิตา  จิติวงศ์
2. นางสาวมือจ่อกน  พนาอุดม
3. นางสาวศิริวรรณ  หล่อจิตร์
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจี่  -
2. เด็กหญิงพา  -
3. เด็กหญิงอังคณา  ภาคภูมิ
 
1. นางนิตยา  สังข์มา
2. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวน้ำฝน  ดุมสูงเนิน
2. นางสาวศิริพร  เจนคีรี
3. นางสาวสุภา  -
 
1. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
2. นางสาววิภาวรรณ  พุ่มเจริญ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกันทรากร  จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีวันคำ
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  รอดอนงค์
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำพุเตย 1. นางสาวกัญญา   ทองอ้วน
2. นายบรรจง    อินทร์นนท์
3. นายเกษมสันต์   จันทะนี
 
1. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
2. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรมสีทอง
3. เด็กชายวิสนุกร  เวชรังษี
 
1. นางลำยอง  เหง้าแก้ว
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายนิติพงษ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพุธธิดา  เกษตรการค้า
3. นายศุภกิจ  ยอดโสดา
 
1. นางลำยอง  เหง้าแก้ว
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วันดีวงศ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญสว่าง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หุงขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำพุเตย 1. นางสาวปรารถนา  หอยสังข์
2. นางสาวศิริกาญจน์  บุตรเสมียน
3. นางสาวสังวาล  ธาตุวิสัย
 
1. นายอานนท์  การพันธุ์ทา
2. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายวชิรวิทย์  คล้ายจำแลง
2. เด็กชายเมธัส  องศุลาภะ
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายตะวัน  กรัดเฉยดี
2. เด็กชายบรรพต  เฮงฮู้
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายขวัญชัย  รอดผึ้ง
2. นายสหรัฐ  ต่วนศรีแก้ว
 
1. นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชยพล  จันทร์ลมูล
2. เด็กชายดนัย  คุ้มทองดี
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายจักรี  แตงยิ่ม
2. นายธีรวัฒน์  หอมทอง
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์สูตร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวนันทพร  มุขวัฒน์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายจิรพันธ์  ปุยทอง
2. เด็กชายพีรณัฐ  ทองชู
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เชื้อบุญ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เจริญสุข
2. นางสาวรัตติกาล  สร้อยทอง
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายภัทรนันท์  หงษ์เที่ยงธรรม
2. นายอัษฏาวุธ  ทองมาก
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ชนะรัตน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาววัฒนพร  สุดตา
2. นางสาวหทัยชนก  สมแจ้ง
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายอภิสิทธิ์  ทนันชัย
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  บัวสอน
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ถาวรเศษ
2. เด็กชายศุภกิจ  เล็กมนตรา
3. เด็กชายอนุรักษ์  กลักเพชร
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวธมลวรรณ  กาญจนะ
2. นางสาวนุชนารถ  ชาละวัน
3. นางสาวศศิธร  วิฑูรย์
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวณัฎฐิณี  ศรีอุทธา
2. นายมนัสวี  ชื่นทรัพย์
 
1. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
2. นายประยงค์  วรรณคำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายปริญญ์  ศุภมาสเรืองศรี
2. นายสุรศักดิ์  สินเจริญ
3. นายองอาจ  อาสาเหลา
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  เจริญทัศน์
2. นายวงศกร  ผลปราชญ์
3. นายวีระชัย  ทองกลม
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  รันรัตน์
2. นายประวีณ  มิสกะพันธุ์
3. นายปิยณัฐ  สถิตเกษตรศรี
4. นายราชัน  คล้ายจินดา
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายปาริธร  -
 
1. นายพีรพัฒน์  มนัสกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวนอตแน  -
 
1. นายพีรพัฒน์  มนัสกุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายญตติพงศ์  จั่นมาก
 
1. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายโลยโชย  -
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงสวรรค์  -
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายเต็งโทน  -
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงแจงขวัญ  วงษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  สังขสถาพร
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวชลกาญจน์  ภู่อำไพ
 
1. นางปัญจา  ศรัทธาผล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณา  ชูศรี
2. เด็กหญิงมาลีนาค  ไทรสังขดำรงพร
3. เด็กหญิงวัฒนา  ไทรสังขชวลิต
4. เด็กหญิงสุจิตตา  โคตรชาลี
5. เด็กหญิงอมิตตา  -
 
1. นางสาวสพรรณี  แสนจู
2. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวนารีรัตน์  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวสุธิศา  สุขเลี้ยง
3. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆวิลัย
4. นางสาวแดง  ก้องชาญเกียรติ
5. นางสาวไข่ส่วยเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวขวัญกาญจน์  อภิรักษ์วรชัย
2. นางสาววราภรณ์  ทองทับทิม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงอุทัย
 
1. MissShujuan  Meng
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวอรพินท์  สังขพันเลิศ
 
1. MissShujuan  Meng
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  น้าสุวรรณ
2. เด็กชายพชร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีนิล
2. นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวจุรีรัตน์  หอมสมบัติ
2. นางสาวลดาวัลย์  กองเพชร์
 
1. นางสาวประกายนิล  ดุมสูงเนิน
2. นายปัญญาณัฏฐ์  ณัธญาธรนินท์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  เทวกุล
2. เด็กชายธนชัย  โภชนา
3. เด็กชายธนพล  ท่าผา
4. เด็กชายพิภู  พิมพาธนาภา
5. เด็กชายสรณ์  ภูมิผิว
6. เด็กชายสุทธิบุตร  รอดนวม
7. เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุษภา
8. เด็กชายไกรสร  เสงี่ยมไพศาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ  ฮวดโสภา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายพีีรชัช  เสตะพันธ์
2. นายมานิตย์  วงษ์หนูหนองรี
3. นายศิริชัย  ช่างฉาย
4. นายสุธีร์  อรัญเขตคาม
5. นายอานนท์  เขมวรากร
6. นายโชว์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางอนุกูล  เวชไวกิจ
2. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกุสุมาลย์  เนียมแก้ว
2. นางสาวณัฐพัศวีร์  เบญจวงศ์
3. นางสาวนฤมล  หาทรัพย์
4. นายยงยศ  หมอยา
5. นางสาวยุวดี  มิตรเจริญ
6. นางสาววรรณวิสา  ปัญญาแจ้ง
7. นายอภิรุณ  ฝูงประเสริฐ
8. นางสาวอรุณี  ทองกันยา
9. นางสาวอุไรวรรณ  สุมาลี
10. นางสาวไพลินรัตน์  สมจันทร์
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางลำยอง  เหง้าแก้ว
3. นายอัสนัย  สมานบุตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงจันพุธ  -
3. เด็กหญิงซอสซอส  -
4. เด็กหญิงเชอรี่  -
5. เด็กหญิงแก่นแก้ว  สังขรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อภิภัสผ่องใส
2. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายชนะชัย  สุดศรี
2. นางสาวณัฐนิชา  เผ่าหอม
3. นางสาวรัตนาพร  แสนสุด
4. นางสาวส้มโอ  -
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขันธ์
 
1. นางศุภมาส  ศรีแดงบุตร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายนที  ปานอุทัย
2. เด็กหญิงสมิตา  เรือนงาม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ก้อนทองคำ
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสุภาภัทร์  เขียวปัด
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวสุฎารัตน์  บุญจีน
2. นางสาวอารีวรรณ  พรมชาติ
3. นางสาวไอรดา  น้อยแสง
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสุภาภัทร์  เขียวปัด
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  จีนคง
3. เด็กหญิงสิตมณี  โชคทรัพย์
 
1. นางสาววิไล  วงษ์จันทร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวตะวัน  งามมี
2. นางสาวทานตะวัน  บุญพันธ์
3. นางสาววราพร  เจริญวัย
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายวันเฉลิม  บัวลาด
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ศิลปานุรักษ์
 
1. นางรังษิยา  สดชื่น
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายณัฐพงษ์  ทองนุ่ม
 
1. นางรังษิยา  สดชื่น
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสุเมธ  ใจสำรวม
2. เด็กชายอรุณ  บุญเรือง
 
1. นางณัฎฐา  เนาวเรศ
2. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายศุภกร  นาคทับทิม
 
1. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายกันตพงษ์  พลชัย
2. เด็กชายภัทรนันท์  ภิรมย์เบี้ยว
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายเจริญชัย  บุตรสา
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกฤตยา  แตงเพชร์
 
1. นางสาววีรวรรณ  มีมั่น
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายอนวัช  จูกุล
 
1. นางจันธ์จิลา  ห้วยหงษ์ทอง
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายสุธีนน  อุตะมะ
 
1. นายกำพล  เสลานนท์