หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา ศรีแสงอ่อนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางทัศนีย์ นาคหล่ำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเรณู เย็นใจโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวพิทยา ปาลศรีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ปิณฑวิหคโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นางนุชนารถ เดชศิริโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี ทองอยู่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณี โชคสมบัติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุระเวชโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นางชูศรี เกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางแสงทอง สุขเกษมโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นายจำเริญ เนาวรพินิจโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางวิไลพร สุริยันต์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ ก้องแดนไพรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางสาวนุสรา ขวัญศรีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุดโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสวง พลอยเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสิริมน แก้วจินดาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางศรัณยา อินทะจักรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวทิพวัลย์ น้ำจันทร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางประเทียนทอง ไต่เมฆโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มนเทียนทองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางพะเยาว์ แย้มพราหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศรีพึ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางจารุวรรณ พันธ์พานิชโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอภินันทนา แสนทวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
2. นางสาววิภาดา แสงสว่างโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
3. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางวัชรี ผอบเพ็ชรโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวาสนา ละอองพราวโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
2. นางทรรศน์มน สุชสวัสดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แสงชาติโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสมปอง เหมือนวงศ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสมจิตต์ วัฒนวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนัฏฐนารี เขียวสะอาดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางทิตยารัตน์ ยอดเมืองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เพ็งชาติโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี ทองพรหมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย ลิ้มสกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวอินทร์นัดดา สีเดือนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นางดารา วิชัยพาณิชย์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นางศุภากร ลี้อิศรามาสโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางเสาวภา วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี ธรรมเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ไทยรัตน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุไรพร สดงามโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางพยอม ธรรมรังษีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมควร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นางชัชชฎา พิมพ์พืชโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร คณึงเหตูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยากรรมการ
7. นางสุคนธ์ สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ สนพลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสถาพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี มะโนน้อมโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร มาวรรณาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ เงินงอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวธัญพร เกิดกูลโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายวันชัย เเกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉันทนา ชั่งใจโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สง่าทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเกษร พุ่มลำเจียกโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางฤดี ขลิบเงินโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ สุขสุเสียงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ สุวรรณีโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉันทนา ชั่งใจโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สง่าทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเกษร พุ่มลำเจียกโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางฤดี ขลิบเงินโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ สุขสุเสียงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ สุวรรณีโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสะอาด ฉ่ำแสงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา พันธุ์ดีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุษา สัตย์ซื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เพ็งชาติโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ประชากุลโรงเรียนท่าวุ้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพภวัน สายทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายมนัส พลชำนิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาววรพร สกุลจริตรานนท์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา บุตรบรรเทิงโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ก้านลำไยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญา เกตุสกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เขียวทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสุมาลี สนามทองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยากรรมการ
6. นายดำรงค์ หลิมวานิชโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางกมลวรรณ กรรณาริกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ พวงจำปีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางพรทิพย์ จันทร์สุดาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางจารุวรรณ ยังรักษาโรงเรียนท่าวุ้งวิทยากรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กันหาภัยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวราพร จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสรี พึ่งศรีโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายหยุด นามวงศ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
6. นางกนกรัตน์ ทิพย์จ้อยโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ดำเนินสวัสดิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนวรัตน์ แจ่มจำรัสโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ดร.กมลวรรณ รินทรามีผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกัลย์สุดา ดวงศรีแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ดร.กนกวรรณ รินทรามีผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกัลย์สุดา ดวงศรีแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรวงค์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภคพร อิสระโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เดชรักษาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรวงค์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภคพร อิสระโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เดชรักษาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกัญกร แสงวิทยาประทีปโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจิรฐา เจริญสลุงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กุลชนะวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาววรวิวรรณ เมืองรามัญโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายโชคชัย ศรีรักษาโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจวรรณ พุทธาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑากาจน์ ทองเหมือนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภีวัลย์ ชินบุตรโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวบัวแก้ว สมสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริสัชชา แสงสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนวล หาญเม่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริสัชชา แสงสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนวล หาญเม่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ยิ้มย่องโรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายพนม ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายถวิล เกตุถาวรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ โพธิ์ทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายชูาติ โพธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ รักด้าโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสายพิณ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี สิงห์ทองราชโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางสาวรังสิยา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นายทศพร กะนะลัยโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฐานันดร ร่มวาปีโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
2. นางนันทวัน ภู่แพรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางทิพวรรณ เภาด้วงโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ เคราะห์ดีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย พลอ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประพวน สุ่มเมืองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
2. นางกัลยา ปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
3. นางกนกรดา ทองแสงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางภัทรพร มั่งคั่งโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ออกใบโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางอมรรัตน์ บุญศิลป์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ชาติเจริญโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
3. นายธีรพล กลัมพสุตโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลังโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายคมสัน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนิตยา มีมาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. นางธนภรณ์ พุทธมงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจำรุญ กระตุดเงินโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางพัณณรัตน์ วณิชย์กุลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายไกรสิทธิ์ หามาลาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนิพนธ์ โพธิยุทธนาสถิตโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เภาด้วงโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ เผ่าน้อยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางวันทนา เหมสมิติโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางธนัตต์วรรณ ธนบัตรโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ทองวิวัฒน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางสาวนันทกา แก้วล้อมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุบล ควรระงับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัยโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นายไกรสิทธิ์ หามาลาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ มูลดีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ สาหร่ายทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสามารถ ยั่งยืนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสุจรรยา ยิบประโคนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายโกศล สิงห์พันธ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
2. นางชมพูพุท สุขสำราญโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางชนิดา กลับทุ่งโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสาวรำไพ ขลิบเงินโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมณี แก้วสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
2. นางชมนาด เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นายประพัฒน์ อื้อรัตน์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปรานี นุชศิลาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางศรีสุดา บุญขำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานนท์ชนะกิจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณภา เจริญสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
3. นายราเชล เชื่องสุวรรณกรรมการ
4. นางกรองจิต สมบัติมีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมคิด ฉิมมุจฉาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปรีดา มีนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ทองแผ่โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย แก้วคงโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเรวัตร บุญประเสริฐดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายปณิธาน คนซื่อโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางนฤมล บุญพาสุขโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทรงพิทย์ คำภาโรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เอกเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ เกียงแก้งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางวิมลณัฐ กันทะทำโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ เตชะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเจริญศักดิ์ ไชยโยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สีผายโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณากร ยงยุทธโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาววรนิษฐา แว่วสอนโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริพร น้อยวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกาย รักษากลางโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางกุลนรี วายุเหือดโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญเสริม งามระยับโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต จิตรซื่อโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ สุขสมพืชโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายธนกร เขียววิลัยโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางอารีรัก บุญรามณรงค์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธีรัตน์ธคุณ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางสุพัตรา สุดดวัสดื์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีรัตน์ธคุณ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดดวัสดื์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดดวัสดื์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดดวัสดื์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดดวัสดื์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดดวัสดื์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
2. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุดดวัสดื์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธีรัตน์ธคุณ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรัตน์ธคุณ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีรัตน์ธคุณ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ซุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพร ซุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพร ซุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพร ซุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษฎางดิ์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพร ซุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพร ซุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพร ซุ่มเส็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางนางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
4. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิชเปี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์หัวหน้าสาขาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
4. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์หัวหน้าสาขาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายธนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
4. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
5. นางอุมาพร สุตานนท์โรงเรียนเทศบาล2 ลพบุรีกรรมการ
6. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกระทรวงวัฒธรรมกรรมการ
7. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์หัวหน้าสาขาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายธนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์หัวหน้าสาขาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวพรชิรา พลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนิรชา โพธิชัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปั้นคุ้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปั้นคุ้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินย์ชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพรชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพรชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร สุวันชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณาญเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพร็ชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายณาญเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพ็รชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพ็รชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพ็รชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายณาญเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพ็รชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพรชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพรชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปั้นคุ้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปั้นคุ้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปั้นคุ้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปั้นคุ้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปั้นคุ้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
2. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอรุณี ให้สกุลสุขโรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตวัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ให้สกุลสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสิรินภา วิงวรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสิรินภา วิงวรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ให้สกุลสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจุฬา ชนิตร์วัฒน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
2. นางระวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางไพรรัตน์ ประทินรัมโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพนิดา ไมตรีประศาสน์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียน โคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯลพบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯลพบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ดีใจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย สีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางทัศนา รักชื่นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย สีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายทัศนา รักชื่นโรงเรียนพิบูรวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไฉไล แจ้งนพรัตน์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางณภัทร แสงพลบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ พันธ์แฉล้มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางไฉไล แจ้งนพรัตน์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางณภัทร แสงพลบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ พันธ์แฉล้มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ มงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เฉยฉ่ำโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางชบาไพร เที่ยงธรรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพยนต์ มงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เฉยฉ่ำโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางชบาไพร เที่ยงธรรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ยาคำโรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล คนึงเหตุโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ พลแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นายฐิติ ฉิมสง่าโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเกษม พงษ์ผลโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นายธานี สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา ม่วงพันธ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นายชัยฤทธิ์ บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นายยิ่งศักดิ์ อนุสิทธิ์สุปราการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฏ พานิชชอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรุณี บุณมีโรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ สังขะกฤษ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
6. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นางกัลยาณี สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนุชนาฏ พานิชชอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรุณี บุณมีโรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ สังขะกฤษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
6. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นางกัลยาณี สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางละเอียด อ่ำสงวนโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร วารีนิลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐสินิ เกตุสกุลโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ ยุติวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางละเอียด อ่ำสงวนโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร วารีนิลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐสินิ เกตุสกุลโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ ยุติวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางชลกร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
7. นางผ่องศรี คำลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางชลกร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
7. นางผ่องศรี คำลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกานดา บุญจุนโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภานัน แก้ววิลัยโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรุจา จันทร์เทวีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางศรีรัตน์ สมชนะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ ศรีชมภูโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกานดา บุญจุนโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภานัน แก้ววิลัยโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรุจา จันทร์เทวีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางศรีรัตน์ สมชนะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ ศรีชมภูโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางอุไรรัตน์ สีบำรุงสาสน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระ ทรัพย์เจริญโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระ ทรัพย์เจริญโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา ฉายากุล โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา ฉายากุลโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ใจการุณโรงเรียนปิยะบุตร์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ สิงคำโลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
6. นางพรทิพย์ ทานะมัยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทศวัตร มีทรัพย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ ศรีปลั่งโรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ภาวะกุลโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางสาวปราณี พ่วงทองคำโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ใจกว้างโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายวรวิช ทองดี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ
4. นางพรพนารัตน์ ชมพูนุช โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ใจกว้างโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางพรพนารัตน์ ชุมพูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา กีรติมาพงศ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางศิประพร สัมฤทธิ์ผ่องโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ
5. นางนฤมน ทองวิมล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ ทองนอก โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ประดับวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนาถชลา สุกใส โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
4. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางนาฏยา เมฆรักษากิจโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายไชยยันต์ พลอยกระจ่างโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤตินา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายไชยยันต์ พลอยกระจ่างโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายคุณานนท์ เพิ่มพูน โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ อุทุมภา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพิณรัตน์ ทุ้ยแปโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
4. นางบุญเรือน ภูมิวัฒนะโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ทองนอก โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ใจการุณ โรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายวรวิช ทองดี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ทองนอก โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ใจการุณโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายวรวิช ทองดี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ เกิดศิริ โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. พันจ่าเอกสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายเฉลิมพล มินวงษ์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายเฉลิมพล มินวงษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศวัตร มีทรัพย์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Ms.Meaghan Murphyโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางธิรานี อมรพันธางค์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางมาลีพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอมรชัย สถานนท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Matthew Earl Wilkinsonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัจฉรา แป้นโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางนิภา คำเพชรโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางอำภาภรณ์ ศิริโรจน์สถาพรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาวเดือน เพ็ชรวงค์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.John David Shires Hendersonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกัญญา ปานพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางบุญเรือน กลิ่นเทียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางทัศนัย จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริณี นันทศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Ms.Meaghan Murphyโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางนุชนารถ สังคเลิศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางกรองทอง ทรัพย์เจริญโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ออกแมนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Colin Cowieโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญเพียรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสมลักษณ์ ยิ่งสูงโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางนงนิตย์ สว่างงามโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางสาวนัทธมน สิทธิเกษรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจุรี อ่อนมีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางถนอมศรี อ่อนแก้วโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Steven Jamesโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุกัลยา โพธิ์อุไรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา อินทชูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายอมรศักดิ์ นนทวงศ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นางขนิษฐา ดีอ่วมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางไขศรี สุชสุเสียงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอรุณี วัฒนสิทธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Cecil Grahamโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Steven Jamesโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวาสนา กล่ำเดชโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางปัณณภรณ์ ปานสรวงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
6. นางรุ่งเรือง ปลั่งอุดมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางทวินันท์ ปิยะสิงห์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.John David Shires Hendersonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Robert Cecil Grahamโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิภา สังข์ขาวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางธนพรรณ นาคะนครโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวัฒนา ใจเหมือนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ สร้อยคำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Matthew Earl Wilkinsonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิชโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางชุมแพ แจ้งดาราโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางหทัยรัก อังกาบศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวปัทมา ปัทมสูตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Colin Cowieโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล แจ้งประดิษฐ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางอินทุพิมพ์ หาลาภโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายอมรชัย สถานนท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางศีรณา คงตะโกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุริยาพร ชาคริตานันท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Rodolphedouard Jacques Baillyโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Chen Shao Huaโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลยา พรหมศรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Chen Shao Huaโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลยา พรหมศรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุทารัตน์ ทองอยู่โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
3. นางพรพิมล มาลาโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นางมณฑา ศิริมงคลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุภาพร ปิ่นงามโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ สร้อยคำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา ลักษณะโตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภา ศัยยกุลโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
4. นางชนม์ชนก โสดากุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางบุญเรือน กลิ่นเทียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ สถิตพงษ์สมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันเรียม เจียมเจริญผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ทองยิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ์ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางประนอม วิงวอนผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายสะเทื้อน บรรทัดจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุงรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นายถวิล เกตุถาวรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเอนก สนามทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา สุพันธนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธานี สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางพรสุดา วิระเดชชูชีพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ แสงสุขโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ หุ่นสุวรรณโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางกัญญาวีร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางชุลี ทองสุขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ แสงสุขโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ หุ่นสุวรรณโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางกัญญาวีร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางชุลี ทองสุขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี ทองอยู่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรีพรรณ เพ็ชรไทยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา เหมือนเพชรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ นามสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐ์ธิวรรณ พันธุรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพยูร พวงพันธ์บุตรโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิศานารถ แย้มวงษ์โรงเรียนหนวงม่วงกรรมการ
3. นางนุชนารถ เดชศิริโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสุนิษา ตะระสุคณโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางรัตนา มั่งสุขโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร วงษ์ว่องไวโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนุกูล ตัวตระกูลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ เรืองรองโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ วสุริย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ เรืองรองโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ วสุริย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางอภิญญาลักษณ์ โพธิ์เจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ทันประโยชน์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบรรพต แสนทวีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางอภิญญาลักษณ์ โพธิ์เจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ทันประโยชน์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบรรพต แสนทวีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุจิรา สังขพัฒน์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จันทร์พันธ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอภิรัตน์ กองสุทธิโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสุจิรา สังขพัฒน์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จันทร์พันธ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอภิรัตน์ กองสุทธิโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ใจบุญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราวดี พงษ์เกล้าโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญลือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เพ็งอินทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางสาวทักษญา เจริญเวชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นายเทวกร กุลวิเศษโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นายเทวกร กุลวิเศษโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นายเทวกร กุลวิเศษโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชชา กองสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสิณี ยี่โถขาวโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นายสุชาติ แก้วเหล็กโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสิณี ยี่โถขาวโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นายสุชาติ แก้วเหล็กโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสิณี ยี่โถขาวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นายสุชาติ แก้วเหล็กโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสิณี ยี่โถขาวโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นายสุชาติ แก้วเหล็กโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสิณี ยี่โถขาวโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นายสุชาติ แก้วเหล็กโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ ปัญญายงค์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
3. นางกฤษฎา พานย้อยโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสาวรติยา สิงห์โตโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ ปัญญายงค์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
3. นางกฤษฎา พานย้อยโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางสาวรติยา สิงห์โตโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา โคตรมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จ.ลพบุรีกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา จตุเทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จ.ลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา โคตรมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จ.ลพบุรีกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา จตุเทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จ.ลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณี แก้วสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
2. นางชมนาด เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นายประพัฒน์ อื้อรัตน์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายนายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ สิวลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
2. นางศิริรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพรชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนันทนัท นันทศรีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพรชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายณาญเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสนทัศน์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
7. นางผ่องศรี คำลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสนทัศน์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
7. นางผ่องศรี คำลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสนทัศน์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
7. นางผ่องศรี คำลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสนทัศน์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
7. นางผ่องศรี คำลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสนทัศน์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
7. นางผ่องศรี คำลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนุชนาฏ พานิชชอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นางอรุณี บุณมีโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นางช่อทิพย์ สังขะกฤษ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
6. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นางกัลยาณี สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไฉไล แจ้งนพรัตน์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางณภัทร แสงพลบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ พันธ์แฉล้มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯลพบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯลพบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯลพบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางทัศนา รักชื่นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี พ่วงทองคำโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทศวัตร มีทรััพย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ ศรีปลั่งโรงเรียนบ้านชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ภาวะกุลโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางสาวปราณี พ่วงทองคำโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัมฤทธิ์ ยาคำโรงเรียนบ้านชีประธานกรรมการ
2. นายกำพล คนึงเหตุโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จุลประเสริทโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ พลแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นายฐิติ ฉิมสง่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม พงษ์ผลโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นายธานี สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา ม่วงพันธ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นายชัยฤทธิ์ บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นายยิ่งศักดิ์ อนุสิทธิ์สุปราการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]