หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2 นายสุรัศมิ์ รัมมณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการ
3 นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
4 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กรรมการ
5 นายสมบัติ พากเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
6 นายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
7 นายปริญญา โพธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8 นายเผด็จ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ
9 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการ
10 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กรรมการ
11 นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ
12 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและเลขานุการ
13 นายชุมพล ชูชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นายอภิชาต ทวีคูณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นายทศวัตร มีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
17 นางปิยาภรณ์ อุทุมภา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
18 นางนงนุช ประดับวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
19 นายวรวิช ทองดี ครูชำนาญการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
20 นางอัจจนา ศิริวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
21 นายฐาปกรณ์ อ่อนแก้ว เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
22 นางสาวสุจิตตรา เสาวภาคย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
23 นายวรวิทย์ มรกต เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการผู้ดูแลระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
24 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
25 นางสาวจารุณี บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
26 นางสาวศิรินทรา น้อยศรี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
27 นางสาวอลิษา พจนเรขา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
28 นางสาวสาวิตรี สีตนไชย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
29 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์การแข่งขัน
30 นายธราพงษ์ กลิ่นประทุม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายทะเบียน
31 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน
32 นายเทิดศักดิ์ สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการฝ่ายทะเบียน
33 นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน
34 นายกนกศักดิ์ ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านชีวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน
35 นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน
36 นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง ครูโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียน
37 นางสาวธัญพร เกิดกูล ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการฝ่ายทะเบียน
38 นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการฝ่ายทะเบียน
39 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการฝ่ายทะเบียน
40 นางสาวจันทรัตน์ สนพลอย ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน
41 นางสาวดวงใจ เนียรรอด ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน
42 นางสมโภชน์ จำปีทอง ครูโรงเรียนพระวรสาร กรรมการฝ่ายทะเบียน
43 นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธุ์ ครูโรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายทะเบียน
44 นางวิภา แก้วดี ครูโรงเรียนสุวัฒนบดี กรรมการฝ่ายทะเบียน
45 นางสาวอารีรัตน์ สุรินทร์ญา ครูโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ กรรมการฝ่ายทะเบียน
46 นางปิยวรรณ์ นัทธี ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรรมการฝ่ายทะเบียน
47 นายกิตติชัย อำนวยผล ครูโรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการฝ่ายทะเบียน
48 นายนพดล ชอบใหญ่ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการฝ่ายทะเบียน
49 นางสุวัฒนา สุพันธนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงาน
50 นางกาญจนา ปิณฑวิหค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]