รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   เกษมสุข
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   บุญไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวอรอุมา  ชุลีประเสริฐ
 
1. นางวรรณภา  ศรีแสงอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  สำริดเปี่ยม
 
1. นางดวงดาว  เรืองรุ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวพิมทอง  เอนกวัฒน์
 
1. นางศิริวรรณ  ก้องแดนไพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  สาหา
 
1. นางสาวณัฐนรินทร์  คำเพิ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  แก้วชาติ
 
1. นางสาวกนกพร  วิงวอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   บุญมี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   บุญไชย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธัญวรัตน์  คงถาวร
 
1. นางปาณิสรา  ศรีเชื้อ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  เจียมอยู่
2. เด็กหญิงศรารัตน์  เหรียญแจ้ง
 
1. นายนายสมศักดิ์  ชัยประสิทธิ์
2. นางเนาวรัตน์  ประสมสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวัชรพงษ์  มะนาวหวาน
2. นางสาวสุชานุช  คล่องวิชา
 
1. นางศรีสมัย  รัตนีมงคล
2. นายศักดิ์สิทธิ์   นามสุวรรณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงศันสนีย์  เหลืองทอง
 
1. นางสุคนธ์  สุจริตจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐภัทร  จิตราทร
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ดาวโคกสูง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  พีอุดม
3. เด็กหญิงอาทิติยา  แผ่นทองขาว
 
1. นางเกษร  พุ่มลำเจียก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กล่ำเจริญ
2. นางสาวพิมพ์วิมล  ศรีอธิกุล
3. นางสาวอทิติยา  เอี่ยมอ่อน
 
1. นางสอาด  ฉ่ำแสง
2. นายอำนาจ  สุขสุเสียง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนลิน  กลิ่นสกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ใยคง
3. เด็กหญิงอารยา  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ
2. นางสุมาลี  สนามทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นางสาวนัทธปรียา  เอกจีน
2. นางสาวนิศาชล  แย้มละม้าย
3. นายสิทธา  ปลื้มประสงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ
2. นางสุมาลี  สนามทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เภาวิเศษ
2. เด็กหญิงปนัสยา  อ่อนคล้อย
 
1. นางสาวปัญญาทิพย์  กระเป๋าทอง
2. นางเยาวลักษณ์  ปานขาว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายกิตติพิชญ์  พรมรัตน์
2. นายราเชนทร์  สุขแจ่ม
 
1. นางสาววรพร  สกุลจิตรานนท์
2. นางเยาวลักษณ์  ปานขาว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธรรมรธ  ธรรมวริทธิ์
 
1. นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นายชวานนท์  กิ่งรุ้งเพชร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เขียวทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กชายณัฐพงค์  ศิริวัฒนานุกุล
2. เด็กชายภัทรดนัย  น้อยวัฒนา
3. เด็กหญิงภาวิณี  นาหุ่น
 
1. นางสาวบุญตา  สุวรรโณ
2. นางศศิธร  มงคลทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกอเกษ  ต่ายเกิด
2. นายอธิปัตย์  ลิ้มปัญญาเลิศ
3. นางสาวอาคาเดีย  ศรีเจริญ
 
1. นางหัตทยา  คุณานนท์ศิริกุล
2. นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เฉลิมบุญ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แพรเขียว
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  แหสมุทร
 
1. นางนวรัตน์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวนิภา  หนูเผ่า
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นางสาวชนิตา  วิจิตรบุญชูวงศ์
2. นางสาวนันทัชพร  วิทยานุเคราะห์
3. นางสาวสิริราช  ทับทิม
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี
2. นางอรทัย  ล่ำสัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายนพดล  เทพไทยขาว
2. เด็กชายนิติพงษ์  บุตรศรี
3. เด็กชายอาทิตย์  จันทิมา
 
1. นางชณิตา  เผ่าน้อย
2. นางสาวนิภา  หนูเผ่า
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นายณัฐวัตร  จันทบาล
2. นายอิสริยะ  บุญแจ้ง
3. นายเฉลิมพล  โพธิ์เทียม
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายชาญนนท์  ศิลปะรายะ
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงเดือน
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิพากร  สาริกา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  อิสระศักดิ์
2. นางสาวภนิมมาศ  ประพฤติดีพร้อม
3. นางสาวศิริลักษณ์  เกตุเผือก
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายชัยพัชร์  สระทองมืด
2. เด็กชายยุทธกิจ  เนตรนิล
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสุดารัตน์  บุญเรือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายวีรพงษ์  สมัครการ
2. นายอุดมศักดิ์  ทิพระคร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายปรีชา  ทินประยงค์
2. เด็กชายอัครพนธ์  พึ่งสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์  ฆ้องลา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  แย้มกลิ่น
2. เด็กชายอาทิตย์  ฟักเขียว
 
1. นางสาวสุทิตา  ถึงนาค
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. นายณพงษ์ชัย  สุวรรณประทีป
2. นายธนะกฤษฏิ์  สันติจารุโรจน์
3. นายไพศาล  สงวนศรี
 
1. นายดนุชา  โพธิ์ศรีสูง
2. นายประภัสร์  ปานทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นายชาญวิทย์  ศรีแจ่ม
2. นายณัฐพนธุ์  หนูนุรัตน์
3. นายวัชรพงษ์  คล้อยสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์  เอมสถิตย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  เพ็ชรสุข
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขันตี
3. เด็กหญิงนีรชา  รักพงษ์
4. เด็กหญิงมนรดา  เรืองสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุวรา  ประกอบโชคนำชัย
 
1. นางณิชาพัฒน์  นามวงษา
2. นางบุญสม  ป้อมบุปผา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  กลิ่นหอม
2. นางสาวจิรวรรณ  เดชแทน
3. นางสาวรพีพร  ศรีสิงห์
4. นายสุกฤษฎิ์  เพาะพูล
5. นางสาวอารยา  สลุงอยู่
 
1. นางสาวพิชญ์อาภา  ก่ำเซ่ง
2. นายสำอาง  ดวงศรีแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐธัญ   ไชโย
2. เด็กหญิงพรรณทิกา   เพ็ชร์อินทร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   คงทรัพย์
4. เด็กชายพีรพัฒน์   นวลสลุง
5. เด็กชายภาวัต   แซ่สื่อ
 
1. นายกัลยา   ปัญญา
2. นางเสาวณี  ณัฏฐประเสริฐ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นางสาวจันทิมา  รัศมี
2. นายนราธิป  มงคลทรัพย์
3. นางสาวนัษฐ์นันท์  อนันต์สลุง
4. นางสาวภัครินทร์  กุลเจริญ
5. นางสาวมัทนา  เกิดทรัพย์
 
1. นางทิพวรรณ  เภาด้วง
2. นางเพ็ญศิริ  เตชะมหัทธนันท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกมลลักษณ์  ตรีทอง
2. นายกิตติพศ  รัตนีมงคล
3. นายทิว  หล่ำวรัตน์
4. นางสาวศิรดา  ศิลปาภิสันทน์
5. นายไพศาล  ธูปโพธิ์
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางอมรรัตน์  บุญศิลป์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  โชติวิเชียร
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ห้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายสมาพล  อยู่หลง
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ห้อย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธารกมล  สายตรง
2. เด็กชายภากร  ฉันทสิงห์
 
1. นางกฤษณา  แสนทวี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  ดีผิว
2. นายวรวุฒิ  เชื้อเกตุ
 
1. นายประพัฒน์  อื้อรัตน์
2. นางอมรรัตน์  จุ้ยสกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  หนูตะเภา
2. นางสาวกิติยา  สาระเดโช
3. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
4. นางสาวธนัสภรณ์  เกาะแก้ว
5. นางสาวพิชชาพร  ตันตระกูล
6. นางสาวศุทธิณีย์  เศรษฐวานิช
7. นางสาวสกุลกาญจน์  ศรีผ่อง
8. นางสาวสุชญา  บุญอนันต์
9. นางสาวสุชัญญาณี  ชนะสกุลนิยม
10. นางสาวไรวินท์  สายสั้น
 
1. นางกัลยา  ปัญญา
2. นางวรรณภา  เจริญสุข
3. นายสนอง  ยาจิตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  กลิ่นหอม
2. นางสาวธัญญลักษณ์  รักษาชอบ
3. เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิ์คำ
4. นางสาวน้ำผึ้ง  เครือแตง
5. เด็กหญิงมาลัยรัตน์  ช่างจัด
6. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เนตร
7. เด็กหญิงวรินทร  สุดแสวง
8. เด็กหญิงวลัยพร  ธานวัตร
9. เด็กชายศริพงษ์  ปรีดา
10. นางสาวสุพัตรา  บุญรอด
11. เด็กชายอนุพงษ์  ดอกกลิ่น
12. เด็กหญิงอลิษรา  พวงจำปี
13. เด็กชายอำพล  อิ่มพู
14. เด็กหญิงเบญจพรรณ  สุขจิตต์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขจิตต์
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางสมเกียรติ  ยิ้มเทียน
3. นายสุรชัย  พิมพาภรณ์
4. นางอุบล  บรรเทิง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงถนอมพร  ศรีดิษฐ์
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  อบขาว
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตรมั่น
 
1. นายเกียรติไทย  เคราะห์ดี
2. นายโอภาศ  ตันติผาติ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  หมายทอง
2. นางสาวนฤมล  ศีลพร
3. นางสาวเบญญาภรณ์  วงษ์ทองบาง
 
1. นางอนุช  กุลฉิม
2. นางเพียงใจ  นิรมล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  เหลืองศักดาพิชณ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดพุ่ม
 
1. นายสัมพันธ์  เขียวเอี่ยม
2. นายสุทธิชัย  เจียมสกุล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิษา  สมงาม
2. นางสาวอัจฉราพร  พัฒนะคุณโกวิท
 
1. นางสาวรัตนา  เพิ่มสิริปัญญา
2. นางสุคนธวารี  แสงคล้อย
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงสุทัตตรา  บุญมี
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นายศิริศักดิ์   อาภาศิริกุล
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาววรรณวิสา  ขันคง
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวนฤพร  วิรัชมงคลชัย
 
1. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนิสิทธิ์  นวิมล
 
1. นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวเนตรชนก  มั่นพุฒ
 
1. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนนทรี   วงศ์ศักดิ์
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายคมสัน  แก้วคำ
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์  ดอนฉนวน
2. เด็กหญิงศิริญญา  ภู่เสวก
 
1. นางวิไลลักษณ์  เต่าน้อย
2. นางสุปราณี  สุระชลภูมิ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงฟ้าประดิษฐ์  คำจันทา
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายเหมราษฎร์  วงษ์โกฎ
 
1. นายรวิสุต  ประยูรพันธ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สุขชัย
2. เด็กชายธนฤต  พลอยดีเลิศ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ตะพานแก้ว
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นางสุปราณี  สุระชลภูมิ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายชวิน  สาเอิ้ง
2. นายรัตนพล  แสงแก้วสุก
3. นางสาววนิดา  แก่นอินทร์
 
1. นายยงยุทธิ์  ชาครเนติ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายปรเมษฐ์  พรมสุรีย์
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพัชรพล  แป้นณรงค์ชัย
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปิยะ  กลมเกลียว
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายชัยธวัช  หงส์บุญ
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงราตรี  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงศุภรดา  ผอบเพ็ชร
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีคำขลิบ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพชร  ภูกำเหนิด
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีคำขลิบ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธยาน์  ภูเจริญคุ้มวงศ์
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงศุภรดา  ผอบเพ็ชร
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายบุญฤทธิ์  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงนวพร  พรหมทอง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เอี่ยมชม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวนิสาชล  ดีไพร
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธยาน์  ภูเจริญคุ้มวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา  รอดเที่ยงธรรม
3. นางสาวนิสาชล  ดีไพร
4. นายบุญฤทธิ์  เขียวสวัสดิ์
5. นางสาวปรวรรณ  จอยนอก
6. นายปิยะ  กลมเกลียว
7. นายพชร  ภูกำเหนิด
8. นางสาววรรณนิภา  มุ่งชนะ
9. นายศราวุฒิ  แก่นกล่ำ
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
2. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
3. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  เวชกระเวน
2. นายชัยธวัช  หงษ์บุญ
3. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
4. นางสาวณัฐกานต์  ใจเด็ด
5. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
6. นางสาวณัฐธยาน์  ภูเจริญคุ้มวงศ์
7. นางสาวดวงใจ  ชมป้อม
8. นางสาวนิสาชล  ดีไพร
9. นายบุญฤทธิ์  เขียวสวัสดิ์
10. นางสาวประภารัตน์  จันทร์ขาว
11. นายปิยะ  กลมเกลียว
12. นายพชร  ภูกำเหนิด
13. นายพัชรพล  แป้นณรงค์ชัย
14. นางสาววรรณนิสา  มุ่งชนะ
15. นายเอกรัฐ  พลศรี
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
2. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
3. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  เวชกระเวน
2. นายชัยธวัช  หงษ์บุญ
3. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
4. นางสาวณัฐกานต์  ใจเด็ด
5. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
6. นางสาวณัฐธยาน์  ภูเจริญคุ้มวงศ์
7. นางสาวนิสาชล  ดีไพร
8. นายบุญฤทธิ์  เขียวสวัสดิ์
9. นายปิยะ  กลมเกลียว
10. นายพัชรพล  แป้นณรงค์ชัย
11. นายศราวุฒิ  แก่นกล่ำ
12. นายศราวุฒิ  จังหวัดเขต
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
2. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
3. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เกมะหายุง
2. เด็กชายจักรพงษ์  เข็มเล็ก
3. เด็กชายชัชวาล  อ่อนนุ่ม
4. เด็กชายชาญชัย  โควนิช
5. เด็กชายณัฐพล  มีพ่วง
6. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ยานุพรม
7. เด็กชายธนาพล  นาเวช
8. เด็กหญิงปรารถนา  วันนาหม่อง
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กี่สง่า
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญเม่น
11. เด็กหญิงปิยวรรณ  โคกเพชร
12. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ราชสีห์
13. เด็กชายภัคพล  อ่อนนุ่ม
14. นายมารุต  นาคนวม
15. เด็กหญิงวันวิสา  ทองสุพรรณ
16. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บัวลอย
17. เด็กชายสุทัช  มีแป้
18. นางสาวสุพรรษา  ทัพแจ่ม
19. เด็กหญิงสุรัสวดี  อบอุ่น
20. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผกากาญจน์
21. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผลอรรถ
 
1. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์
2. นายประสิทธิ์  ปราชญ์ศรี
3. นางพรรณพร  โพธิจันทร์
4. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
5. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
6. นางอัจฉราลักษณ์  ห้องดอกไม้
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แว่นทอง
2. นางสาวกาญจนา  ทั่งทองคำ
3. นายกิตติทัต  กลิ่นส่ง
4. นางสาวขวัญใจ  รอดทรัพย์
5. นางสาวจารุวรรณ  ไปล่เพชร
6. เด็กหญิงจุฑากาญน์  จันทร์หงส์
7. เด็กชายฉัตรพล  ศรีแก้วนิตย์
8. นางสาวชฎาภรณ์  ขาววร
9. นายชนาธิป  คำมีรักษ์
10. นางสาวชลธิชา  ทองมี
11. นางสาวชไมพร  จันทรวิบูลย์
12. นายณัฐพล  ศรีสวย
13. นางสาวดวงพร  ทะลิ
14. นางสาวธารารัตน์  อิ่มบ้านเบิก
15. นางสาวนทกานต์  ธรรมจัทร์
16. เด็กชายนฤเบศร์  รูปเรขา
17. นางสาวนันทฉัตร  จันทรี
18. นางสาวนาฎยา  ทองสา
19. นางสาวนุจรีย์  ปัดสวน
20. นางสาวบุศรา  ทั่งทอง
21. เด็กหญิงปนัดดา  ประสมพงษ์
22. นางสาวปวัณนา  มณี
23. เด็กชายพงศธร  พิมพาภรณ์
24. เด็กชายพงษ์พันธ์  พุ่มบ้านเซ่า
25. นางสาวพรรณี  สุวรรณขำ
26. เด็กชายภัทรโณทัย  สินทรี
27. นางสาวมธุรินทร์  หอมหวาน
28. เด็กหญิงศุภมาศ  ขันทอง
29. นางสาวสนิสา  โพธิ์ประสาน
30. นางสาวสวรรยา  เกียรติโกวิท
31. นางสาวสุชาดา  ชื่นแช่ม
32. นางสาวสุทธินี  กงรำ
33. นางสาวหนึ่งฤทัย  วงวรรศ์
34. นายอรุณรุ่ง  โตตระกูล
35. นางสาวเกศวารินทร์  ฉลาดทำ
36. นางสาวเกษร  เชียงดี
37. นางสาวเบญจวรรณ  ระมั่งทอง
38. นางสาวเปรมกมล  พานทอง
39. เด็กหญิงเมทินี  ทานสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
2. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  อื้อจรรยา
2. เด็กหญิงกนกพร  ทองอินทร์
3. เด็กชายกฤชฎากร  โพธิ์ย้อย
4. เด็กชายกฤษณชัย  บัวหลวง
5. เด็กหญิงกานต์รวี  ลาภเกิด
6. เด็กหญิงจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
7. นางสาวจิราวรรณ  ศิริปัญญา
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาริกา
9. นายชวลิต  พันธุ์เจริญ
10. เด็กหญิงชื่นกมล  สุทธา
11. เด็กหญิงฐนิชา  อุตส่าห์
12. เด็กชายณรงค์ชัย  มุขแก้ว
13. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  จุ้ยอินทร์
14. นางสาวณัฐนรินทร์  วงษ์ทอง
15. นายณัฐพล  อันทะชัย
16. เด็กชายณัฐพล  หอมขจร
17. เด็กชายธนากรณ์  จันทร์เพชร์
18. นางสาวนภาพร  วัฒยะบุญ
19. นายนันทวัฒน์  ฉนำทอง
20. นางสาวปรีญาภรณ์  รอดจันทร์
21. เด็กหญิงปารณีย์  กะภูทิน
22. นางสาวปาริฉัตร  ไม้เมือง
23. เด็กชายพัฒนา  โพธิ์สุทธิ์
24. เด็กหญิงพิมพ์ลวัล  ปานดำ
25. เด็กหญิงพิมรภัทร  หอมกระจาย
26. นายภานุพงศ์  สระแก้ว
27. นางสาวภารดี  วัฒยะบุญ
28. นายมงคล  พรหมโสภา
29. เด็กหญิงมุทิตา  วิทยาภัค
30. เด็กชายวันชัย  คงทวีมา
31. เด็กหญิงวิมลสิริ  ท้าวดวงดี
32. เด็กหญิงศศิวิมล  มหาหิง
33. เด็กหญิงศิริพร  กสิวัตร
34. นางสาวสริสา  จุมปู
35. นางสาวสุพัฒตรา  โพธิ์ศรี
36. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์  สุทธา
37. นางสาวอำไพ  แหวนเพชร
38. เด็กชายเกียรติพร  คำสุภาพ
39. นางสาวเหมวดี  ภูมินทร์
40. เด็กหญิงเอมี่ญาณี  แฟนแชมป์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงษ์
2. นายฐาปกรณ์  สินสม
3. นางศิริพร  สุวรรณโมลี
4. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธุ์
5. นายสุทธิพงษ์  เงินน้ำใย
6. นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล
7. นายเอกรัฐ  วรรณพันธ์
8. นายโกวิทย์  ทองอยู่
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งจันทร์
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายณัฐพล  ศรีสวย
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวธัีญชนก  สงคราม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิด
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวอโรชา  สลุงใหญ่
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายธนายุทธ  บรรลือเสียง
 
1. นายมนัส  สุขมูล
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายพิชยภูมิ  คูหาทอง
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจงกลณี  วรรณเจริญ
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกุลพิธาน์  กุลแก้ว
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชื่นโกมล
 
1. นางสายฝน  ปานพรหม
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นายณภัทร  พวงมาลัย
 
1. นางสายฝน  ปานพรหม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ตันติเดชามงคล
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวสุรางค์พิมล  อินทะขิณี
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายต่อสกุล  อ่อนแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิด
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายณัฐพล  ศรีสวย
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงธันยธร  เธียรเสถียรพงษ์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกุลพิธาน์  กุลแก้ว
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิระพินญา  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิ
3. เด็กหญิงณัฏฐินี  พูนประพันธ์
4. เด็กชายต่อสกุล  อ่อนแก้ว
5. เด็กชายธนภัทร  เลยท้าว
6. เด็กชายนพรัตน์  อินทวาส
7. เด็กหญิงบังอร  ผิวอ่อน
8. เด็กหญิงปิยะตา  ประเสริฐสังข์
9. เด็กหญิงพรรณวษา  ช่วงกรุด
10. เด็กหญิงพัชรนัน  อยู่พุ่ม
11. เด็กหญิงพิชยา  คุณคำพระ
12. เด็กหญิงภัทราพร  เทศยา
13. เด็กชายภาสวัฒน์  ก้อนคำ
14. เด็กหญิงมณฑิรา  พงษ์แสวง
15. เด็กหญิงมลิวัลย์  กับแฟง
16. เด็กหญิงมัณฑนา  ใจเก่งดี
17. เด็กหญิงรินรดา  พวงอำไพ
18. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชี้แจง
19. เด็กหญิงวนัชพร  ทัพจันทร์
20. เด็กหญิงวรรณนิสา  โพธิกุล
21. เด็กหญิงวรรณ์สิริ  เกษมหา
22. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประเสริฐ
23. เด็กชายวายุ  มีประดับชัย
24. เด็กหญิงวิกานดา  ตระดาษ
25. เด็กชายวิษณุ  มีประดับชัย
26. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อิ่มใจ
27. เด็กชายวีระพล  ปาลวัฒน์
28. เด็กหญิงศิวนาฏ  เอี่ยมละมัย
29. เด็กชายสันติชัย  มารวย
30. เด็กหญิงสายสุนีย์  ขาวนวล
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุบผา
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปาพัว
33. เด็กชายสุทธิพงศ์  หนูตากุลณี
34. เด็กชายสุธนัย  ทองมาก
35. เด็กหญิงสุนิสา  ทองศรี
36. เด็กหญิงสุพรรณษา  จบดี
37. เด็กหญิงอภิชญา  บัวตา
38. เด็กหญิงอัญชลี  โยธี
39. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองดี
40. เด็กหญิงเนตรนภา  กรรณลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิด
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนสลุง
2. นายกิตติโชค  ผดุงชีพ
3. นางสาวขนิษฐา  เจริญพานิช
4. นางสาวจิราภรณ์  เถื่อนสอน
5. นางสาวทิพย์ธัญญา  แจ้งวงค์
6. นายธีระเดช  ศรีสุข
7. นางสาวนวพร  บุญศิริ
8. นางสาวนันทวรรณ  อุตมา
9. นางสาวนันทิยา  วิชิต
10. นางสาวปฐมาวดี  หัสดี
11. นางสาวปรารถนา  บัวบาง
12. นางสาวปาริฉัตร  บริบูรณ์
13. นางสาวพรพรรณ  ขำอ่อน
14. นางสาวพัชญา  พัฒน์ชนะ
15. นางสาวพิมพ์วิมล  รักษาพล
16. นางสาวพีชมญชุ์  เอ็งประยูร
17. นางสาวภัทราพร  เพ็งชื่น
18. นางสาวรัชนีกร  พงษ์ธนู
19. นายวิทวัส  นวลรักษา
20. นางสาวสิริญากร  ทองกร
21. นางสาวสุนันทา  เที่ยงสาย
22. นางสาวสุนิสา  คำนวณ
23. นางสาวสุภัคศร  อรัญแล
24. นายเจริญพร  ดาวขุนทด
25. นายเนติพงษ์  สอฮอง
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นเอี่ยม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พอประดิษฐ์
4. เด็กชายธนกฤต  นิ่มชม
5. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  แลกสินธ์
6. เด็กหญิงรัชช์นันท์  ทองคำ
7. เด็กชายศุภกิตต์  โชติวรรณ์
8. เด็กชายอรรถพล  พวงสกุล
9. เด็กชายเด่นพิชัย  ริมแจ้ง
10. เด็กหญิงเมธิณี  มากเอียด
 
1. นางสาวปฐมาวดี  เกตุทอง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจันทนีย์  เจือทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสะอาด
3. นายณัฐพงษ์  ดีแก้ว
4. นายทศพร  ขันตี
5. นายนภดล  ธนูวงษ์
6. นายบุญสม  นาสม
7. นางสาวปนัดดา  วงษ์ประกรคำ
8. นางสาวปภาดา  ปานขวัญ
9. นางสาวประภัสรา  โชคบัณฑิต
10. นายพลวัต  คล่องสั่งสอน
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางสาวศิรินภา  วิงวอน
3. นางอรุณี  ให้สกุลสุข
 
107 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวทัศมล  ดีโท
2. นางสาววิชุดา  ทิพราพันธ์
3. นางสาวศุภลักษณ์  มนตรี
4. นางสาวสุกัญญา  โอนอ่อน
5. นางสาวอรพรรณ  นาคสวัสดิ์
6. นางสาวอรพิน  นาคสวัสดิ์
 
1. นางสมลักษณ์  โตยิ่ง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกมนธิดา  ขันติพงศ์
2. เด็กหญิงคณภรณ์  เกษมสุข
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปี่แก้ว
4. เด็กหญิงณัฐมน  นาคประนม
5. เด็กหญิงนิรัติยา  คุ้มทอง
6. เด็กหญิงวิริญา  หมื่นสอน
 
1. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
2. นางพนิดา  ไมตรีประศาสน์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกนกพร  แสนทวี
2. นางสาวธัญจิรา  เชื่องสุวรรณ
3. นางสาวนิชาภา  บุญนวน
4. นางสาวพจีรจิต  เชื่องสุวรรณ
5. นางสาวพัชรีพร  แดงธรรม
6. นางสาวพัสราพร  นาคยศวาริทร์
7. นางสาวศิวาพร  ศรีอ่อน
 
1. นางพนิดา  ไมตรีประศาสน์
2. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงศศินิภา  ผูกแก้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  สีก่ำ
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงวรรค์
5. เด็กหญิงอรปรียา  สวนศรี
6. เด็กหญิงอาพัชรา  ฉลาดทำ
7. เด็กหญิงเมทินี  ทานสัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงโสลญา  ช่อเข็ม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทั่งทองคำ
2. นางสาวชลิตา  โอภาสศิริ
3. นางสาวชไมพร  จัทรวิบูลย์
4. นางสาวนาฎยา  ทองสา
5. นางสาวนุจรีย์  สิงห์เกิด
6. นางสาวสวรรยา  เกียติโกวิท
7. นางสาวเกษร  เขียงดี
8. นางสาวเบญจวรรณ  ระมั่งทอง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยะพงษ์  จาดทองคำ
2. นายวายุ  คงทน
3. นายสมชาย  เครือม่วง
4. นายสมพงษ์  เกิดมี
5. เด็กชายสุทธินันท์  ขุนศรี
 
1. นายมนัส  สุขมูล
2. นางสายฝน  ปานพรหม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคนาค
2. เด็กชายคนายุทธ์  อินทร์ยิ้ม
3. เด็กชายทรงพล  ภู่เมือง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ยอดมีกลิ่น
2. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. นายจักรกวี  อ้นขำ
2. นายธนากร  ผายิ้ม
3. นายเอกรินทร์  อภัยพัฒน์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ยอดมีกลิ่น
2. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สงฆ์โต
2. เด็กหญิงขนิษฐา  นวลเทศ
3. เด็กหญิงนุชจรี  แตงหวาน
 
1. นางมาลัย  ลี้สกุล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกชธนพร  ร่างสกุล
2. นางสาวการันตรี  ขวัญปัญญา
3. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ชุ่ม
 
1. นางกองทรัพย์  คำเกิด
2. นางพวงรัตน์  ไม้จันทร์ดี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  งามวิไล
2. เด็กหญิงกิตติกา  สรรพสุข
3. เด็กหญิงกิตติมา  สรรพสุข
4. เด็กหญิงชนิตา  จันทบตร์
5. เด็กหญิงบุศยา  สามเรืองศรี
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ปล้องทอง
 
1. นางสาวดารณี  ยอดโพธิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวกุลสตรี  สิงหบูรณ์
3. นางสาวณัฐริกา  ภูลัภ
4. นางสาวประภาพรรณ  เมฆขำ
5. นางสาวรัชดาภรณ์  เฉลยจันทร์
6. นางสาวสุพัตรา  สมพร
 
1. นางสาวดารณี  ยอดโพธิ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารี
2. เด็กหญิงรัตนา  โคตะระ
3. เด็กชายเดชา  โตยิ่ง
 
1. นางกัญกร  แสงวิทยาประทีป
2. นางวิลาวรรณ  ศรีชมภู
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  พุ่มบ้านเซ่า
2. นางสาวประภาวัลย์  อัศวบวรนันท์
3. นางสาววราภรณ์  พุ่มบ้านเซ่า
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นางสมจิตร์  พยุงงวงษ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงนันท์ภัส  นวลมิ่ง
3. เด็กชายเจษฎากร  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
2. นางแสงระวี  แก้วดี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวปรียาพร  ชลอธรรม
2. นางสาวปิยะกุล  เกตุเอี๋ยม
3. นางสาวเกศินี  อยู่บุญ
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นายสุรัตน์  อินทรทวี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวรังสิมา  เทวี
2. นางสาวอรจิรา  พูลสมบัติ
3. นางสาวอาอีชา  งามสมบัติ
 
1. นางอารีวรรณ  ดวงสว่าง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัคจิรา  บังเพลิง
2. นางสาวภัทรพร  พรหมรักษา
3. นายวรายุส  ประชุมสาร
 
1. นางนุชนาฏ  พานิชชอบ
2. นางลวาศรี  ศรีจำปา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญนุช  สังเวียนวงค์
2. เด็กหญิงทัศดาว  ชูขวัญ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ราชบุรี
 
1. นางองุ่น  ล้ออุทัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายนายชัยชาญ   จันทร์ฤทธิ์
2. นางสาวปิยะมาศ  แสงบดี
3. นางสาววัตถาภรณ์  วงษ์รุ่ง
 
1. นางกานดา  บุญจุน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรภร  เหมือนเผ่า
2. เด็กหญิงยุพเรศ  อรุณพัด
3. เด็กหญิงราตรี  ควรหัต
 
1. นายนาฤนาท  คล้ายลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาวพิยดา  บุญคล้าย
2. นางสาววัชราภรณ์  โพธิ์ยิ้ม
3. นางสาววิภาดา  เย็นต่อม
 
1. นางชลกร  ม่วงรอด
2. นายนิวัฒน์  ศรีสุข
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุบลกิจ
2. เด็กชายภูมินทร์  เฮง
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ตุ้มเล็ก
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปรัชญา  สิทธิธรรม
2. นายภาณุพงศ์  รงค์ทอง
3. นายเฉลิมชัย  ชื่นตระกูล
 
1. นางเนาวรัตน์  ยุติวงษ์
2. นางโศรดา  ทวีคูณ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายประวิตร  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กชายมังคเรศน์  ม่วงแพร
 
1. นางสาวธนาพร  เหรียญทอง
2. นางสาววรวรรณ  เหรียญทอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายทีปกร  มโนรัตน์
2. เด็กหญิงวริฐา  นทีหลวง
 
1. นางสาวอาภรณ์  เศวตพันธุ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนรี  สุขไมตรี
2. นางสาวรมณี  วงศ์วันดี
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นายวรวิช  ทองดี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพล  มาทา
2. เด็กชายธีรภัทร  หาญสกุลบรรเทิง
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธนาวัน  บุญเจริญพานิช
2. นายพรพัฒน์  พุทธเจตน์
 
1. นายทศวัตร  มีทรัพย์
2. นายวรวิช  ทองดี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายนารินธร  วงษ์พรม
2. เด็กชายรุจิกร  ทำนุราศี
 
1. นางสาวจันทรัตน์  สนพลอย
2. นางอัจฉราลักษณ์  ห้องดอกไม้
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พูลบุญ
2. เด็กหญิงอธิติญา  นวลสารี
 
1. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา  บุญล้อม
2. เด็กหญิงเกวริน  เกิดลาภ
 
1. นางสุมาลี  สนามทอง
2. นายเทิดศักดิ์  สนามทอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวสุพิชญา  สีเหนี่ยง
2. นางสาวเบญญา  เกิดสมนึก
 
1. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวปภานัน   เสาวชิต
2. นางสาวพรสุภานันท์   แสนอาภัย
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นายธนาคม  สอนดี
2. นายวีระชัย  ศิริสิงห์ชัย
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธมลวรรณ  ยอดวัน
2. นายสิปปภัค  อุทุมภา
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจิระนัฐ  สุขขี
2. เด็กชายณัฐภัทร  ต้อยจตุรัส
3. เด็กชายธนโชติ  วันทโภคาธรรม
 
1. นางณภัทร  แสงพลบ
2. นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายชินวัตร  อินทรสุระ
2. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
3. นายธวัชชัย  บัวทอง
 
1. นายกนกศักดิ์  ศรีปลั่ง
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  อ่วมวิไลย
2. เด็กชายธเนศ  รักชาติเจริญ
3. เด็กชายเมศิษฎิ์  นามคำ
 
1. นายธราพงษ์  กลิ่นประทุม
2. นายประเสริฐ  สุดโลก
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายณัฎฐากร  คำเที่ยง
2. นายณัฐพล  พรหมบุตร
3. นายมานัส  เชื้อปุย
 
1. นายกนกศักดิ์  ศรีปลั่ง
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นายกิตติพัฒน์   มาลัยวงศ์
2. นายบุญยากร  รักธัญญาการ
3. นางสาววิรัญชนา  สิรินธรานนท์
4. นายเมธาสิทธิ์  ปัจฉิมาเอกพล
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นายธราพงษ์  กลิ่นประทุม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  จุณศิริ
 
1. Mr.Ariel  R.gocol
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปณิดา  บุบผาอินทร์
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กชายบารเมษฐ์  สมท่า
 
1. นางสาวภัทราวดี  รักยงค์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. นายณพสิทธิ์  อ่างแก้ว
 
1. Mr.Sherwin  Martinez
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิทยพร  รมยเวศม์
 
1. นางวิไลลักษณ์  บุญเพียร
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายศุภกร  โมราฤทธิ์
 
1. นางนุชนารถ  สังคเลิศ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงอณัญญากรณ์  พูลศิลป์
 
1. นางรุ่งเรือง  ปลั่งอุดม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นางสาวเหมือนฟ้า  เนตรหาญ
 
1. นางหทัยรัก  อังกาบศรี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กหญิงณัฐิดา  บุญประคอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  กัมปนยุทธ์
3. เด็กหญิงพุทธพร  ศรีวัฒนไชย
4. เด็กชายวชิรภัทร  มโนรัตน์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญญาภากร
 
1. นางสาวปริฉัตร  สุขาวดี
2. นางรุ่งทิวา   เกตุมาก
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์พิชชา  ศรีสุพรรณ
2. นายนิติกร  ปานคร้าม
3. นางสาวนีร  เพชรบุตร
4. นางสาวพิมนภัทร์  อู่เงิน
5. นายภีมม์  รัศมี
 
1. นางกรรณิกา  ศิริวรรณ
2. นายอมรชัย  สถานนท์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ชร์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายธนทัต  ประจันทร์บาล
 
1. MissChen  Xiao Jia
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณิรัชชา  ก้อนทอง
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวทัชชภร  ศุภรัตน์ภิญโญ
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ทันแจ้ง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จงเชื่อกลาง
 
1. นางจุรี  อ่อนมี
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปิยวัฒน์  ประคองพวก
2. นายศุภณัฐ  ตั้งโสภณ
 
1. นางกนกวรรณ  สร้อยคำ
2. นางสาวติตี้  ออง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกตุงาม
2. เด็กหญิงจิรรัตน์  ยังประดิษฐ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  สาระเดโช
4. เด็กหญิงปิยวดี  มีเสถียร
5. เด็กหญิงพัชวี  อภิวัฒน์
6. เด็กหญิงพิสุวดี  นุชน้อย
7. เด็กหญิงมุกจรินทร์  สดมุ้ย
8. เด็กหญิงสุชานรี  จันทร์ขวัญ
 
1. นายพีระพงษ์  เตียนจันทึก
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นางสาวกชพร  สมประสงค์
2. นายณพดล  ทองช้อย
3. นางสาวณภัทร  บุษบา
4. นางสาวปนัดดา  ชัยเจริญวรรณ
5. นางสาวรัมภา  เอ้กันหา
6. นางสาววีรดา  สุเยาว์
7. นางสาวศศิธร  แจ้งจิต
8. นายศิวสรรค์  พูลศิลป์
9. นายสุรวุฒิ  กิจชัยสกุลฤทธิ์
10. นายเศรษฐวิชญ์  คุณอุดม
 
1. นางสาวมณธิชา  คล้ายแก้ว
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  ปัญจธรากุล
2. นางสาววรารักษ์  เสียมสกุล
3. นางสาวศรันยา  ศิริ
4. นายสรณัฐ  ทองนพ
5. นายสินทรัพย์  ภู่ดำรงดี
 
1. นางพรสุดา  วีระเดชชูชีพ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายนุติ  ทัพจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ์  พูลศิริ
3. เด็กหญิงวราพร  ภาคสุข
 
1. นางสาวอาพา  สิงห์ทองราช
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  ประเสริฐสุวรรณ
2. นางสาวพัทธนิดา   ส้มแก้ว
3. นางสาวลลิตภัทร   สุขเสือ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   บุญไชย
2. นางณัฐ์ธิวรรณ   พันธุรัตน์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายดนุพร  พุฒติ
2. เด็กชายทวีเดช  หุ่นเสือ
3. เด็กหญิงพรนิภา  แสงกล่ำ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายชนะชัย  ดวงอาราม
2. นายฐิติกร  โทนเหมือน
3. นางสาวณัฐกานต์  จั่นรักษ์
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรัญญา  แสงศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  ขันนาค
 
1. นางบุญเรือน  กลิ่นเทียน
2. นางสมลักษณ์  ยิ่งสูง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายอัศวิน  ดีประหลาด
 
1. นางสิริวรรณ  ภิญโญลักษณา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวิทวัส  สังข์สะอาด
2. เด็กชายสรรพัชญ์  ตันวรรณรักษ์
 
1. นายรักไทย  อ่วมวิไลย
2. นายศุภสฤษฎ์  ชาปัญญา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. นายธนพล  ตามประกอบ
 
1. นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายธัญนพ  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายวิชานนท์  เส็งเอี่ยม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แสงสุก
2. นางประทุมรัตน์  หุ่นสุวรรณ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แสงสุก
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เหลืองอร่าม
 
1. นายธวัชชัย  อุเบกขจิตร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  สุขมั่น
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ศรีวิริยานุภาพ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกลวัช  แก้วก่ำ
 
1. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงดารา  กลั่นแตง
 
1. นางสาวณิชชา  กองสุวรรณ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายวิทวัส  พรมโชติ
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกลวัช  แก้วก่ำ
 
1. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ธัญญาวนิชพงษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวรติยา  สิงห์โต
2. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายธนพล  กลิ่นคง
2. นายวิทวัส  พรมโชติ
 
1. นางสาวรติยา  สิงห์โต
2. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  นิลวิจิตร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่ต่อ
 
1. นางสาวอัจฉระพรรณ  ทองสันต์
2. นายเอกรัฐ  วรรณพันธ์
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  อยู่ยิ่ง
2. นายภิเษก  บุญกระจ่าง
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  อยู่ยิ่ง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางสาวรัชฎา  เนื้อนาทองสกุล
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายสุวิทย์  ปิยะนุสรณ์
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายชัยรินทร์  เหมหอมวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายวชิระ  ฤกษ์โอภาส
 
1. นายศุภชัย  อยู่สำราญ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  อริวันนา
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายศิรพงษ์  สกุลงาม
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายพีรภาส  น่วมนุ่ม
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายพงศ์พล  พลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีจันทร์ดี
3. เด็กหญิงแสงระวี  เสือโต
 
1. นางกัลยาณี  สุุทธิรักษ์
2. นางปิยะมาศ  คงอยู่
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มงคลปัญญาวุธ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สายสะอาด
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชอบวิชา
 
1. นางเตือนใจ  พันธุ์แฉล้ม
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธนาคร  แสนอินทร์
2. เด็กชายปรีชา  ท่องร่องกลาง
3. เด็กชายเอกลักณ์  ธงทอง
 
1. นางสาวสมพร  คนชม
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. นายณัฐกานต์  ฉ่ำแสง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ยอดมีกลิ่น
2. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  กันคง
2. เด็กหญิงสาธิมา  ชนะวงศ์
 
1. นางณัฐชนา  แสงเมือง
2. นางมยุรี  ชนะภัย
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  รักดี
2. เด็กชายสรวิศ  ทองทับ
3. เด็กชายอัฑฒ์  อ่อนสกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  เฉยฉ่ำ