หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลัย สระแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณี โชคสมบัติโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญถิ่น โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี สอนทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางประไพ อ่อนสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศรีแสงอ่อนโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาวดี ริบุญมีโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ทะนุกโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสถาพร ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรนุช เอี่ยมธรรมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางนุชจรินทร์ ไชยวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสิริมน แก้วจินดาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ ก้องแดนไพรโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิวลักษณ์ เจือจุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสนโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุดโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวาสนา สุจริตจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางสาวมาลิณี ตรงต่อกิจโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงค์ลักษณ์ สิทธิทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สมสุขโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวนิชาภา สว่างแสงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางเบญจา จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุชาวดี โสพรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วรกาญจน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประเทียนทอง ไต่เมฆโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางเบญจา จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นายมานพ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางลักษณา มาลีหอมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาณิสรา ศรีเชื้อโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเพทาย แก้วมณีโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศาลางามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญนาค แสงประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ เศรษฐชุ่มโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภเกตุ คำปันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนัฎฐนารี เขียวสะอาดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางณษมา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอาจารี จิตต์สว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ทองพรหมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนิศานาถ แย้มวงศ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางจารุวรรณ พันธ์พานิชโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ อัตตโรจนกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ไทยรัตน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวันทนา มากบุญดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอุษา คำศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางทรรศน์มน สุขสวัสดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางวรรณภา บุญประทีปโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุธัญญา ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทพสุดา เมฆวิลัยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมา อุดมพรมนตรีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวพูนทิพย์ เงินชัยภูมิโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย บุญจันทร์เชยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ เพ็ชร์ท่าช้างโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา เพ็งเที่ยงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ สมตระกูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ ใจเย็นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิทย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพจน์ คำลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางรจนา เดชพลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ คำปันโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอโณทัย ศรนิกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นายนิรุธ จอมพุกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวบำรุง สุขปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ ใจเย็นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิทย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพจน์ คำลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางรจนา เดชพลครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ คำปันโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอโณทัย ศรนิกรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรุธ จอมพุกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุวพิชชา สุขปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลางโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชิติพัทน์ พวงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางสำเภา สุทธิเสถียรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายสุมิตร พิทักษ์พงษ์พานิชโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ทองเพียรโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์โรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ยะปะนันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางศรีรัตน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสำเภา สุทธิเสถียรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิเรก นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธิดา บุตรดีโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ แพรสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางช่อผกา รำไพโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางประไพ บุญหนุนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นางนงลักษณ์ จักษาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางประไพ บุญหนุนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ แพรสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายนิเรก นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนโคกวิทยากรรมการ
4. นายนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางช่อผกา รำไพโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ จันทรโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เอื้อสุนทรสกุลโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี รักอยู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายสุเทพ นาคศรีสุขโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ ธรรมนิตยกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายแมน เชื้อบางแก้วโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอโนทัย กลิ่นยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางพยอม ไชยสงโทโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัสวี แก้วเคนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางเอมอร ลาวัลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ท้าวธงไชยโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ เนียรรอดโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา วิเวกหัสกัณฑ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางปนัดดา ดาโสมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายประยูร สุรตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายตรียพล โฉมไสวโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ อบอุ่นโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายภาคภูมิ รักสุภาพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส นาถพินิจโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ศรีธงไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางชาลินี เดชศิริโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวภคพร อิสระโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุภีร์วัลย์ ชินบุตรโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญยหนุน ประสมสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชณิตา เผ่าน้อยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายโชคชัย ศรีรักษาโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางนุชจิรา สุขเพราะนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ แช่มภักดีโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางกัญกร แสงวิทยาประทีปโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร กาบทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางนุชจิรา สุขเพราะนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุปรีดี สุพรรณชนะบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้วโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นายกิตติเดช อ่อนละมัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสริฐโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี พึ่งศรีโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายสุพจน์ อรุณรัตน์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ดลประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถวิล เกตุถาวรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายประจวบ ควันทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ดลประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถวิล เกตุถาวรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายประจวบ ควันทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภณ บุญพลอยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนม ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายพนม ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ งามกุศลโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเชื้อณัฐยศ ดำแป้นโรงเรียนสร้างพัฒนากรรมการ
4. นายประมวล วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางรำไพ เครือแก้วโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธีรพงษ์ เผ่าน้อยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญา ชิตะรัตนอุดมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลังโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนาพร เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายชัยณรงค์ บัวกลมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งวดี สมบูรณ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลังโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิกา ดีแก่นทรายโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางอุษณีย์ ไชยบูรณ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสิรีธร คล้ายมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ออกใบโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ เตชะมหัทธนันท์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา อินทีโชติโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วัฒนาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสุพัตรา เร้าวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. จ.ส.อ.วีระเดช ทองสารโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสัญญารัตน์ โอฬาฤกษ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางละเอียด พิเศษพงษาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรงโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกอบกุล ธรรมธุรสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ อึ้งถาวรดีโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สุขขีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา เกษมสุขโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข สังขวรโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชพร ขยันกลางโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิภาพร พลพืชโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายศราวุฒิ นันโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธรรมพิธีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทินี คุ้มปรีดาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ พันธุ์พิทักษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสำรวล กาญจนวิเชียรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ บุญขยายโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรัตนาวลี ชูเมืองโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริมล กุลชัยกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสมคิด ศิริเพ็งโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางอุบล จินดาย้อยโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ทันใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิธิพร ทัศครโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางธนภรณ์ พุทธมงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางณัฐฐา ทองหล่อโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางศรีวิไล ตันติวัชราชัยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. พระศิริชัย ปัญญาโรพระวัดอุดมสันติวรรณรองประธานกรรมการ
3. นางระเบียบ วัฒนสิงห์ดำรงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายทศพร กะละนัยโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาววรินรำไพ บุตรลพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปรีดา มีนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี เขียวเอี่ยมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก หอมทรัพย์โรงเรียนเพ็ญพัฒนากรรมการ
4. นายพิทักษ์ ทองแผ่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายเจริญชัย แก้วดงโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิวะลักษณ์ เภตรารัตน์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ จอมวรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนละมัยโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางฐิติพร หงษ์ทองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายทรงภพ ร่มสายหยุดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน ยิ้มพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ นริมลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาสกร แสนทวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายบริรักษ์ เกิดศิริโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางวิมลวรรณ ใยสำลีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชวลิต สกุลทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรณรงค์ แย้มคำโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายไตรณรงค์ สุดงามโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภณัฐ ทองฉายาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางยุวดี โพธิ์ศรีสูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรนุช กุลฉิมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เพิ่มสิริปัญญาโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรภิมล สมทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายโอภาส ตันติผาติโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรหมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จูวัตร์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจินตนา แก้วบางโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรหมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จูวัตร์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกนกรดา โพธินิษฐ์โรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางมณฑกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางมณฑกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เขาเทินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอโนชา ประวันนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอโนชา ประวันนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางมณฑกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภักดี พันธุ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นางพรนิษา ศิริบุรีโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรหมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรหมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ แก้วสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ วินเชื้อโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ แก้วสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ วินเชื้อโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงกรรมการ
4. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลากูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางกัณธมา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลากูลโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางกัณธมา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลากูลโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางกัณธมา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลากูลโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางกัณธมา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.ณรัณฐณภรณ์ พงษ์นิลโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
3. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.ณรัณฐณภรณ์ พงษ์นิลโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ณรัณฐณภรณ์ พงษ์นิลโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.ณรัณฐณภรณ์ พงษ์นิลโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรกนก เอี่ยมยิ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
3. นางกรกนก เอี่ยมยิ่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัททิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาครรองประธานกรรมการ
3. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันมีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายมนตรี ตุลาการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันมีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สังคเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา สังคเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางลออ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางละออ สุดประเสริฐโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชบาไพร เทียมธรรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวีณา กล่อมทองโรงเรียนนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นายคำวัง โยหลงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
8. นายมงคล สารีคำโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชบาไพร เทียมธรรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวีณา กล่อมทองโรงเรียนนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นายคำวัง โยหลงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
8. นายมงคล สารีคำโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ยังเจริญโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย พวงทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางนงนุช จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายชัชวาลย์ พลแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
7. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ อุ่นพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ไชยสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ไชยสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางชูจิต อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสกสรร แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางชูจิต อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสกสรร แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายมานะ กฤชเฟื่องอยู่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ สนทีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวินี นาทองโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกานดา บุญจุนโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวินี นาทองโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันมีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรวาล นาคชุ่มโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางสาวชมนภัส สุขดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรวาล นาคชุ่มโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางสาวชมนภัส สุขดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีณา กล่อมทองโรงเรียนนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาววิชชุดา ฉายากุลโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีณา กล่อมทองโรงเรียนนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาววิชชุดา ฉายากุลโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ คัมภีรทัศน์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สิงคำโลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ สิงคำโลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพล ปานสุวรรณโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมน ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพล ปานสุวรรณโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวีณา กล่อมทองโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
6. นายวินัย ใหม่กันโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล นาคชุ่มโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล นาคชุ่มโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ สิทธิน้อยโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ สิทธิน้อยโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายวิฑูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายยวน ช้างใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศวัตร มีทรัพย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ปัทมสูตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Stephen Mark Tregoningโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางกรรณิกา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิดาภา สุวรรณศรีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางธิรานี อมรพันธางค์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย สถานนท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Matthew Eart Wilkinsonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิภา คำเพชรโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ จันทะค่อมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางทัศนัย จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Steven Jamesโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอนุชธิดา หงษ์ใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวสกาวเดือน เพ็ชรวงค์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางลัดดา ไก่ฟ้าโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
6. นางอาภรณ์ศิริ สุริยะโวหารโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางกรองทอง ทรัพย์เจริญโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริณี นันทศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Robert Cecil Grahamโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนธญา ปราสีวงค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เทพทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาววนภรณ์ ค้ำชูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ดีอ่วมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.John David Shires Hendersonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญเพียรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวนัทธมน สิทธิเกษรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางประกายแก้ว พรมสิงหาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวธีมาพร สลุงสุขโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี อ่อนแก้วโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Adam Murrayโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสุภาพ มงคลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรองจิตต์ สมบัติมีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกัณหา มะระกานนท์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Cecil Grahamโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Colin Cowieโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอรุณี วัฒนสิทธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิดโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นายมงคล ออกแมนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสถาพร เรืองแย้มโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางแก้วใจ ก้างออนตาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Stephen Jamesโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.John David Shires Hendersonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางไขศรี สุขสุเสียงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางทวินันท์ ปิยะสิงห์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางศรัณยา รมยเวศม์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิชโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย สถานนท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Matthew Ear Wilkinsonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สร้อยคำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกาญจน์สุดา มาช่วยโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวดารารัส เคยอาสาโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Colin Cowieโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ใจหาญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางศิรณา คงตะโกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัสวดี จำนงค์ศิลป์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐรอดโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. Ms.Tang Yanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐรอดโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. Ms.Tang Yanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก สกุณีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางธนาไล พิศนาวงศ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายสถาพร มากมีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก สกุณีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางธนาไล พิศนาวงศ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายสถาพร มากมีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัสวดี จำนงค์ศิลป์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ บุตรศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกีระนาถ อาจวงค์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ สร้อยคำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี จำนงค์ศิลป์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจฑารัตน์ ทองอยู่โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา นิยมแสงโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่งโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสริม จันทร์หอมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ แป้นพยัคฆ์โรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองพรหมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสะเทื้อน บรรทัดจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายวรเชษฐ ชมพลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ยังเจริญโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชูชีพ อิ่มอยู่โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิตรัตน์ เจริญทรัพย์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้วโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีนุช เมฆฉายโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภเกตน์ คำปันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา คำศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวนิชาภา สว่างแสงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนุจรินทร์ ไชยวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทนา มากบุญดีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรา กลิ่นหัวไผ่โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวจารุณี เตชุคงคงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เพ็งนารีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เพ็งนารีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจกโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชยา คำอิสสระโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจกโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชยา คำอิสสระโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สูตรสุขโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ คำลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติมา ทันประโยชน์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางสาวณิชชาพัณณ์ ฉิมมาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายนฤนาท ดาโสมโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธิวดี ปัญญาสุธีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ยะปะนันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางอัญชนา ศุภภัคว์รุจาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวชลพรรษ พรมมินทร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอม คล้ายหอมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรา กลิ่นหัวไผ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายมานพ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสถาพร ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษญา เจริญเวชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ ทองเพียรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุจรินทร์ สมตระกูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกรโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทักษญา เจริญเวชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสากล คำภูมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนรีรัตน์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางสาวพิทยา ปาลศรีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่การศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุชาติ แก้วเหล็กโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา กลิ่นหัวไผ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ อ่อนศรีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร วงกะโซ่โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ชมพลมาโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี เหนี่ยวสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ขุมทรัพย์โรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัฐ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุพิน ทันใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิธิพร ทัศครโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางดวงพร เฉลยนาคโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางณัฐฐา ทองหล่อโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลากูลโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
6. นางกัณธมา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี ไชยสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางเตือนใจ พันธ์แฉล้มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
7. นางระเมียร วรัชยานนท์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
8. นางละออ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายมนตรี ตุลาการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันมีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวกมลรัตน์ ธรรมโสภาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
8. นางกัญชลา พรหมนิทัศน์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยุทธนา สังคเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวประนิดา ภักดีกลางโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี ไชยสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางชบาไพร เทียมธรรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางช่อทิพย์ สังขะกฤษ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
7. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
8. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]