หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือนพฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
2 นางสมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
3 นายศิริศักดิ์ แก่นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
4 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
5 นายสุวรรณ บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
6 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
7 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
8 นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
9 นายดำรงสิทธิ์ เป้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
10 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
11 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
12 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
13 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
14 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
15 นายวิเชียร แก้วล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
16 นางอารีย์ คนซื่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
17 นางชาลิดา รักใคร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
18 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
19 นางรัติญา ชูตระกูล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
20 นางมาลัย งามระยับ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
21 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
22 นายประเสริฐ เผ่าพันธ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
23 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
24 นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
25 นายอรุณ รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
26 นายอภิชาติ ใบโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
27 นางสาวจีรนันท์ วันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
28 ดร.อาจอง ชุมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
29 ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
30 ดร.นิรัตน์ ชัยวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
31 เซอร์ลูเซียอาน์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
32 นางสาวสรารัตน์ พูลสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
33 นางสาวสุชานาฎ กองค้า นักเรียน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
34 นางสาวกมลวรรณ ขวัญสูงเนิน นักเรียน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
35 ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
36 นางสาวปัทมา ใจภักดี ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
37 นางสาวปฐมา จำนงค์พร ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
38 นางพรพนารัตน์ ชมพูนุช ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
39 นางสาวกรองกาญจน์ วงศ์เครือวัลย์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
40 นายวิทูลย์ งามขำ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
41 นายพัฒนพงษ์ ผลพรต ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]