สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 76 30 9 9 115
2 พัฒนานิคม 59 40 14 12 113
3 ชัยบาดาลพิทยาคม 46 22 14 12 82
4 หนองม่วงวิทยา 43 27 15 13 85
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 41 20 8 12 69
6 โคกสลุงวิทยา 33 27 6 11 66
7 ท่าหลวงวิทยาคม 30 17 9 21 56
8 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 28 24 10 12 62
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 25 13 14 19 52
10 โคกเจริญวิทยา 23 26 14 23 63
11 ยางรากวิทยา 23 22 14 14 59
12 สระโบสถ์วิทยาคาร 21 16 10 14 47
13 ลำสนธิวิทยา 18 22 12 15 52
14 เพ็ญพัฒนา 16 11 7 7 34
15 ขุนรามวิทยา 10 12 4 10 26
16 สัตยาไส 5 10 4 11 19
17 สามัคคีวิทยา 5 6 5 5 16
18 สร้างพัฒนา 4 2 6 11 12
19 นารายณ์วิทยา 3 4 1 4 8
20 บ้านเกาะรัง 2 0 0 4 2
21 บ้านหนองโกวิทยา 1 0 0 0 1
22 นิคมลำนารายณ์ 0 0 0 1 0
รวม 512 351 176 240 1,039