สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 40 24 19 83 76 30 9 9 115
2 พัฒนานิคม 29 22 12 63 59 40 14 12 113
3 ชัยบาดาลพิทยาคม 26 9 14 49 46 22 14 12 82
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 12 23 12 47 41 20 8 12 69
5 หนองม่วงวิทยา 11 14 17 42 43 27 15 13 85
6 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 11 12 10 33 28 24 10 12 62
7 ท่าหลวงวิทยาคม 11 7 9 27 30 17 9 21 56
8 โคกสลุงวิทยา 9 18 9 36 33 27 6 11 66
9 สระโบสถ์วิทยาคาร 8 3 7 18 21 16 10 14 47
10 ยางรากวิทยา 7 6 4 17 23 22 14 14 59
11 โคกเจริญวิทยา 6 7 5 18 23 26 14 23 63
12 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 5 5 7 17 25 13 14 19 52
13 ลำสนธิวิทยา 5 4 5 14 18 22 12 15 52
14 ขุนรามวิทยา 4 2 3 9 10 12 4 10 26
15 สัตยาไส 2 2 3 7 5 10 4 11 19
16 เพ็ญพัฒนา 1 3 6 10 16 11 7 7 34
17 สามัคคีวิทยา 0 4 3 7 5 6 5 5 16
18 นารายณ์วิทยา 0 2 1 3 3 4 1 4 8
19 บ้านเกาะรัง 0 1 1 2 2 0 0 4 2
20 บ้านหนองโกวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
21 สร้างพัฒนา 0 0 0 0 4 2 6 11 12
22 นิคมลำนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 187 169 147 503 512 351 176 240 1,039