สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 40 21 19 80 74 29 9 9 112
2 พัฒนานิคม 28 22 12 62 58 40 14 12 112
3 ชัยบาดาลพิทยาคม 22 9 14 45 42 22 14 12 78
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 12 23 12 47 41 20 8 12 69
5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 11 12 10 33 28 24 10 12 62
6 ท่าหลวงวิทยาคม 11 7 9 27 30 17 9 21 56
7 หนองม่วงวิทยา 10 14 17 41 42 27 15 13 84
8 โคกสลุงวิทยา 9 17 9 35 32 27 6 11 65
9 โคกเจริญวิทยา 6 6 5 17 22 25 14 22 61
10 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 5 5 7 17 25 13 14 19 52
11 ยางรากวิทยา 4 6 4 14 21 21 14 13 56
12 ลำสนธิวิทยา 4 3 4 11 16 22 10 15 48
13 สระโบสถ์วิทยาคาร 4 2 7 13 16 16 10 14 42
14 สัตยาไส 2 2 3 7 5 10 4 11 19
15 ขุนรามวิทยา 2 2 2 6 8 11 4 9 23
16 เพ็ญพัฒนา 1 3 6 10 16 11 7 7 34
17 สามัคคีวิทยา 0 4 3 7 5 6 5 5 16
18 นารายณ์วิทยา 0 2 1 3 3 4 1 4 8
19 บ้านเกาะรัง 0 1 1 2 2 0 0 4 2
20 บ้านหนองโกวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
21 สร้างพัฒนา 0 0 0 0 4 2 6 11 12
22 นิคมลำนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 171 162 145 478 491 347 174 237 1,012