รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือนพฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงผ่องนพคุณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววิภาวดี  ริบุญมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวหฤทัย  ชาวสวนแตง
 
1. นางสุวรรณา  ปิ่นทองน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา   แพรเขียว
 
1. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวพรนภา  มงคลเกิด
 
1. นางสาวอุษา  คำศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   เด่นชัย
 
1. นางปราณี   แก้วระย้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวสาริกา  เพ็ชรคง
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายนพนัย   รักษาถ้อย
 
1. นางลักษณา   มาลีหอม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวสิริลักษณ์  หอมหวาน
 
1. นายสมศักดิ์  ศาลางาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิชา  ศิริบุญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมประสิทธิ์
 
1. นายกฤษณ์   อัตตโรจนกูุล
2. นางบังอร  ชินบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวปิยะรัตน์  กรอบแก้ว
2. นางสาวพัชรพร  นิลแก้ว
 
1. นางน้องนุช  หล่อประเสริฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายนิธิศ  มากมี
 
1. นางสาวพงค์ผกา  พงษ์รัสสะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายรชต   แจ่มเมือง
 
1. นายชูเกียรติ   เจริญศิลป์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุญอ้วน
2. เด็กชายธนันชัย  รื่นสิน
3. เด็กหญิงหฤทัย  ดีกลาง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
2. นายสยุมภู  อนันสลุง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวปานตะวัน  คำตา
2. นางสาวภรภัทร  นาคสัมฤทธิ์
3. นางสาวมณฑิรา  พิรัญ
 
1. นางสาวทักษญา  เจริญเวช
2. นางอัญชนา  ศุภภัคว์รุจา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยพร  สลุงอยู่
2. เด็กหญิงนุชจรี  จันประสาตร์
 
1. นายปัญญา  สูตรสุข
2. นางสาวอโนทัย  ศรนิกร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวปวีณา   วิเชียรรัตน์
2. นางสาวสิริวิภา   เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุวิทย์   บุญหนุน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนสันเทียะ
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวศิริกุล  สืบสายขัด
 
1. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายภัทรพงศ์   แสงทอง
2. เด็กหญิงมารินี   คำใบ
3. เด็กหญิงวริศรา   หอมจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา   วิเวกหัสกัณฑ์
2. นางรัติญา   ชูตระกูล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวชนิดา   แคนสิงห์
2. นายยนธการ   สันวงษ์
3. นายเทวา  ขันศิริวงศ์
 
1. นายสถิต   เหมือนสังข์
2. นางเฉลิมศรี   คงไทย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อนันสลุง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีสลุง
3. เด็กชายปัณณวิชญ  ลุนละวงศ์
 
1. นางจำเรียง  หมู่ทอง
2. นางภาณุรักษ์  จันทร์ไพร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวจิดาภา  แสงสว่าง
2. นางสาวณิชนันทน์  หนันทุม
3. นางสาวภัสตราภรณ์  เจริญดี
 
1. นายศรายุทธ  ฬียากร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายจินณพัตน์  นุ่มดี
2. เด็กชายทศพล  ชะนา
3. เด็กชายพงศกร  ฉลาดหา
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี   สติคราม
2. นางสาววารินทร์   กันสุข
3. นายอัครพนธ์   มีสนม
 
1. นางสาวกาญจนา   วิเวกหัสกัณฑ์
2. นางสาวชนนิกานต์   สุขใจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายจิณณพัต   ทองนาเมือง
2. เด็กหญิงภัทรพร   สินธุไชย
3. เด็กชายอนาวิน   คึขุนทด
 
1. นางนุชจิรา   สุขเพราะนา
2. นางศิริวิมล   ชูวงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวจุฑาภรณ์   สิริยะธนกุล
2. นายฐากูร   เมืองเกษม
3. นายนันทวุฒิ   วชิระพานิชกุล
 
1. นางธิดารัตน์   โปร่งเจริญ
2. นางสาวนุจรินทร์   สิทธิเลิศประสิทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา   ราชวงค์
2. เด็กหญิงเกตุมณี   น้อยวานิช
 
1. นางชาลินี  เดชศิริ
2. นางสาวทิพวรรณ   สายโย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายทัศนัย   เต็มเปี่ยม
2. นางสาวศุภนิดา   ขวัญเพ็ง
 
1. นางชาลินี   เดชศิริ
2. นางวราพร  จ่างสกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายกสิน   อุดฉิม
2. เด็กชายธีรวัฒน์   สุริยธน
 
1. นายขวัญชัย   ศิริวรรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายสุริยะ  อินทะโชติ
2. เด็กชายอภิชัย  เนตรนิล
 
1. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายมารุต  จารุเพ็ง
2. นายสถิตพร  เอี่ยมสุดใจ
3. นายสุนทร  อ่อนฤทธิ์
 
1. นายชูชาติ   โพธิ์ทอง
2. นายประพวน  สุ่มเมือง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกิตติกร  สุดการุญ
2. นายณัฐพงศ์  หนูสวัสดิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  อิ่มโอชา
 
1. นายชูชาติ   โพธิ์ทอง
2. นางสาวทัศนี  เสาศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ไซจันทร์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หมกเหมืองแล้ง
3. เด็กหญิงนิภาพร  ชำนาญแก้ว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  อ้นพรม
5. เด็กหญิงผาณิตา  แจงเจริญ
 
1. จ.ส.อ.วีระเดช  ทองสาร
2. นางสำเนียง  เพ็ชรอินทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนิดา  สีนวล
2. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์แตง
3. นางสาวอรอุษา  สิทธิ์ขวา
4. นางสาวอรุณรัตน์  อินทร์คง
5. นางสาวอุบลวรรณ์  วิลาชัย
 
1. นางสาวณัฐริการ์  แก่นดีลัง
2. นางรัตนาวลี  ชูเมือง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์   แก้วแสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  อาจวาที
3. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรสุ่ม
4. เด็กหญิงปฏิมากร   เลียมตะคุ
5. เด็กหญิงวิภารัตน์   ตุ้มเพ็ชร
 
1. นายธัชนนท์   ระบิล
2. นางพัชราภรณ์   โพธิ์ดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกมลวรรณ  อุ่นคำ
2. นายนัฐพล  ศรีโชค
3. นางสาวปานทิพย์  วัฒสุข
4. นางสาวศุภลักษณ์  อนันต์สลุง
5. นายสุภัทร  มะโนสา
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ผ่อง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ชมดง
2. นายอภิชัย  ศิริจันทร์
3. นางสาวอภิญญา  สลุงใหญ่
4. นางสาวอรนภาวรรณ  พรมณี
5. นางสาวอาจารี  แสงสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์   เกตุหล่ำ
2. นายประมวล  วงษ์สีแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จิตรมาลา
2. นางสาวกัลยรัตน์  ทองนิล
3. นางสาวกาญจนา   บุญแต่ง
4. นางสาวณัฐษณีย์   บุญมี
5. นายทวีศักดิ์   เลิศเดช
6. นางสาวธนภรณ์  ปรางสวรรค์
7. นางสาวนิชาภัทร  เพชรบำรุง
8. นายนิชิวัต  โพธิน
9. นางสาวนิออน   หลวงแก้ว
10. นายพงศ์พิสุทธิ์  สายด้วง
11. นายพีระวิชญ์  ดิษกร
12. นายภควัฒน์   ลักษณาวงค์
13. นางสาวรัตน์ตินันท์   แก้วลำหัด
14. นายวรรชนะ   ชมชื่น
15. นางสาวสตรีรัตน์   จันทร์ผล
16. นายสถาปัตย์  อวนศรี
17. นางสาวสายฝน  เสาวิชิต
18. นายอนุชิต   เขียวสัมฤทธิ์
19. นายอักษร   บุญริ้ว
20. นางสาวอาทิตยา  เรียนทัพ
 
1. นางนิตยา   มีนา
2. นายปรีดา   มีนา
3. นางสาวพนิตพิชา  ห่วงพวง
4. นางยุพิน  ทันใจ
5. นางสาวเมษยา  คนซื่อ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ผลบุตร
2. นางสาวกฤษณา   แย้มแจ๋ว
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  เชนชาญ
4. นางสาวชนิตา  อังกาบ
5. นายธนกิจ   จันทรติวงค์
6. เด็กชายพลาทิป   พิมเสน
7. เด็กชายภาคิน   บุญมี
8. นางสาวรุจิรา   จันทร์แป้น
9. นางสาววราภรณ์   บุญเพ็ง
10. นายวิชชากร   แฉ่งโพธิ์หวี
11. นายสุขประเสริฐ   รื่นจิตร
12. นางสาวสุทธิดา   ชาลีเขียว
13. นางสาวสุธิดา   ภู่เกิด
14. นางสาวสุนทรี   แก้วคำมี
15. นางสาวสุภาณัฐ   บุญหนัก
16. นายอธิปไตย   รัญโญ
17. นายอัครพล   วัฒนประดิษฐ์
18. นางสาวแพรพรรณราย  พ่วงโพธิ์
19. นางสาวโสรยา   ชัยยาพงษ์
20. นายไพศาล   มุ่งนากลาง
 
1. นายประเสริฐ   เผ่าพันธุ์
2. นางพัชราภรณ์   โพธิ์ดี
3. นางยุพิน   ทันใจ
4. นางศรีวิไล   ตันติวัชราชัย
5. นางสาวอรวรรณ   สุขขี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ภู่ม่วง
 
1. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายณัฐวัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณชสิฐ  สงวนศักดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   อินมา
 
1. นายณรงค์  เกตุหล่ำ
2. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาววรางคณา   เงินแข็ง
2. นายอธิพงศ์   ดีดพิณ
 
1. นางยุพิน   ทันใจ
2. นายศราวุฒิ  นันโต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์   คำนุ
2. นางสาวจิราภรณ์   เสียงใส
3. นางสาวธิดารัตน์  สวยรูป
4. นางสาวนิฐิตา   มะนะเสถียร
5. นางสาวพิมพ์ผกา   วิวะรินทร์
6. นางสาวภัชรมล   สรรพสิทธิ์
7. นางสาววรรณพร   ศรีสง่า
8. นางสาวสกุลตลา   ระวิงทอง
9. นางสาวสุนิสา  บุญทันเรือง
10. นางสาวอังศุมาลี  เมืองทะ
 
1. นายธัชนนท์   ระบิล
2. นางศรีวิไล   ตันติวัชราชัย
3. นางสาวอรวรรณ  สุขขี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มาล้น
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดนตรี
3. เด็กหญิงชมศจี  วรรณศรี
4. เด็กหญิงบุษยมาศ   จำปาทอง
5. เด็กหญิงปณิดา  ธะนะสิทธิ์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  วิเศษฤทธิ์
7. เด็กชายศราวุธ  พากุล
8. เด็กหญิงศศินิภา  เนตินนท์
9. เด็กหญิงศศิมา  บัวทอง
10. เด็กหญิงศิริพร  สีราม
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ด้วงวิเศษ
12. นายสุนัชชา  แจ้จตุรัส
13. เด็กหญิงสุพัตรา  จูทอง
14. เด็กหญิงสุวนันท์  ทรงสุข
15. เด็กหญิงเกวลิน  โทลี
 
1. นางสาวกนกพรรณ  นครชัย
2. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
3. นางวัชรี  เขียวเอี่ยม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กชายทัตพงษ์  เปลี่ยนวิรัตน์
2. เด็กชายพูนศักดิ์  ราชวงษ์
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อินทร์พล
 
1. นายทรงพิทย์  คำภา
2. นายเผด็จ  สุพันธนา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นายสราวุฒิ  ย้ำสันเทียะ
2. นางสาวสุวรรณิษา  โพธิ์อิน
3. นายอิทธิฤทธิ์  กัณหาเขียว
 
1. นายทรงพิทย์  คำภา
2. นายเผด็จ  สุพันธนา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ช่วยสัตย์
2. เด็กหญิงศิรรินทร์  พาสาเวช
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นายพิทักษ์  ทองแผ่
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวมณฑิฌา  สิงหชาติ
2. นางสาวศิริวรรณ  พานทอง
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางอารีรัก  บุญรามณรงค์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอรพินท์   หิรัญนพรัตน์
 
1. นายวงศกร   อยู่ฤกษ์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฟ้า  สองขุนทด
 
1. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงมัทนา   แซ่จ๊ะ
 
1. นายวงศกร   อยู่ฤกษ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  อุดทา
 
1. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กชายธราเทพ  อนันสลุง
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นายสุชาติ  ดินขุนทด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ใจรักษา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวสลิลทิพย์  โปร่งแสง
 
1. นางชูจิต  อันพาพรม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีนาราง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ช่างทอง
 
1. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  พัลวัลย์
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายอภิชาต   คงดี
 
1. นายสัญญา   จ่างสกุล
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวัชรากร  กลิ่นคำหอม
2. เด็กชายวิทวัส  แซ่เอี้ยว
3. เด็กชายสหัสวรรษ  พันธ์ยุลา
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
2. นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายปิยทัศน์  เอี่ยมเทศ
2. นายวีรชน  ซื่อสกุลรัตน์
3. นายสิรภพ  สัตย์ธิพันธ์
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
2. นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายนิวัฒน์   ทองดง
 
1. นายสมชาย   ทองโต
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายวรุต  ประกอบกสิกร
 
1. นายกำธร  อ้นชนะ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายพรชวัลลักษณ์  เล้าสมบูรณ์
 
1. นายกำธร  อ้นชนะ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  มานะนาวิกผล
 
1. นายกำธร  อ้นชนะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  อินทรพานิชย์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  หนองพุททรา
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. เด็กชายทัศนัย  นวลพิน
 
1. นางพรนิษา  ศิริบุรี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวัชรพงษ์  นาโควงศ์
 
1. นางนวพร  เดือนเที่ยง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อยู่นวล
2. เด็กหญิงณัฐพร  ดีปินไซร์
3. เด็กชายธนภัทร  เรืองศิลป์
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ขันตรี
5. นายวัชรพงษ์  นาโควงค์
6. เด็กชายวีระพล  ตบไธสง
7. นางสาวสุชาฎา  แก้วหาวงษ์
8. เด็กหญิงสุดใจ  ถนอมวงษ์
 
1. นางนวพร  เดือนเที่ยง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงจัตุพร  โพธิ์กล่ำ
2. เด็กชายณัฐพล  ไกรยวุฒิ
3. เด็กชายธนกร  อ่อนจันทร์
4. เด็กชายธนกิจ  ปลุกนิกร
5. เด็กชายธิติวุฒิ  วรรณราช
6. นายนิวัฒน์   ทองดง
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสว่าง
8. นายปิ่นพงษ์  สุขเกษม
9. เด็กหญิงรัชนีกร  ยุงรัมย์
10. เด็กชายราเชน  ชูเมือง
11. นายเอกรินทร์   ศรีสง่า
 
1. นายสมชาย   ทองโต
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  ลาพิมพ์
2. นายจิณณวัตร  สลุงอยู่
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ราดทิม
4. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์พัฒน์
5. เด็กชายชนานนท์  พูนหลำ
6. เด็กหญิงชลธิชา  สลุงอยู่
7. เด็กหญิงชุติมา  พูลสวัสดิ์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนสุข
9. เด็กหญิงธันยพร  แหยมเจริญ
10. เด็กหญิงธิติมา  บรรดา
11. เด็กหญิงธีราพร  เจริญสลุง
12. นายนที  ลาดสลุง
13. นายนพดล  ควรคำนึง
14. นางสาวน้ำฝน  บรรเลง
15. นายบุญญฤทธิ์  เจริญสลุง
16. นางสาวประพิน  งานสลุง
17. นางสาวปรียานุช  ลาดสลุง
18. นายปัญญากร  ชัยพนัส
19. นายพนธิตร  สารถ้อย
20. เด็กหญิงพรพรรณ  หนูสลุง
21. เด็กหญิงพรรษมล  โอนอ่อน
22. นางสาวฟ้ารุ่ง  แดนชัยภูมิ
23. นางสาวมณีรัตน์  สลุงอยู่
24. เด็กหญิงลลิตา  มั่นสลุง
25. นายวสันต์  เสริมใหม่
26. นายวัชรพงศ์  บึ้งสลุง
27. นางสาววิรินยา  งานสลุง
28. นายวิษณุ  เมืองแก่น
29. เด็กหญิงสายชล  เถาโพธิ์
30. นายสิทธิชัย  ศรีเพ็ชร
31. นายสุขวิทย์  สลุงใหญ่
32. นางสาวสุนิสา  สุขบรรเทิง
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนคำปัน
34. นายอนุวัต  กันเมือง
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหนี่ยงจิต
36. เด็กชายอรรถชัย  เพียงนั้น
37. นายอัครพล  ตากรวด
38. นายเจนณรงค์  ดิษสลุง
39. เด็กชายเจษฎา  เอื้อสลุง
40. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  หนูหน่าย
 
1. นางสาวจตุรพร  เหลืองทอง
2. นางดวงพร  เฉลยนาค
3. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
4. นายพรชัย  สีผาย
5. นายพิเชฎฐ์  กงแก้ว
6. นายวรวิทย์  คำพลึก
7. นางสาวสิรินุช  ฉายประทีป
8. นางสาวสุธาสินี  สอนทรัพย์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อบอุ่น
2. นางสาวกัญญารัตน์  แสงเจริญ
3. เด็กหญิงขวัญเดือน  มาลา
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  มณี
5. นางสาวจีนณภัจน์  ชกรณ์วงษ์พาน
6. นางสาวชลธิชา  ขุนาพรม
7. นางสาวชัชนันท์  บุญรัตน์
8. นางสาวณัฐกานต์  ลาวงศ์
9. นางสาวณัฐพร  พิมพ์สา
10. นางสาวทักษพร  ยอดทองดี
11. นายธราเทพ  ขุนาพรม
12. นางสาวธัญญา  จีนคล้าย
13. นางสาวธารารัตน์  แจ่มจันทร์
14. เด็กหญิงนัดดาพร  มีศรี
15. นางสาวนิศารัตน์  สิงห์สาธร
16. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง
17. นางสาวประภัสสร  โคตรศรีวงษ์
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  ภักดีวงษ์
19. นายปิยวัฒน์  แซงซุม
20. นายพงศกร  ภักดิ์กระโทก
21. นางสาวพรพิมล  มูลตรีบุตร
22. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ภู่โต
23. เด็กหญิงมลฑกาล  บุตรเพ็ง
24. นางสาวรัชนีกร  จับคีรี
25. นายวัชรพงษ์  การัมย์
26. เด็กชายวัชรพงษ์  คูณขุนทด
27. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หมื่นเดช
28. นายศรัณย์  ลอดทองศรี
29. นางสาวศิริรัตน์  ทัพวงษ์
30. เด็กหญิงศุภัชญา  ฟักน้อย
31. นางสาวสุภิญญา  สนสูง
32. นายสุรศักดิ์  เพิมภักดี
33. นายอัครวัตร  ภูอนันต์
34. นางสาวเบญจรัตน์  แดงโสภาพ
35. นางสาวเมทินี  หลวงหัตยา
36. นายไชยภพ  วิเศษ
37. นายไพรัตน์  สิงโตทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ขุนครอง
2. นางน้ำฝน  สีเหลือง
3. นายอนุพงษ์  ยินดีรมย์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เอื้อสลุง
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายอนาวิล  รักท้วม
 
1. นายวิจิตร  ฉ่ำชื่น
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มีลาภ
 
1. นายธีรพงษ์  ภูธร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวประพิน  งานสลุง
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรเรืองวิโรจน์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายนันท์พงศ์  ควรคิด
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎธิดา   กุลวงศ์
 
1. นางศิริวรรณา  จันทนากร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวพงศ์ลดา  ทองสวย
 
1. นายธีรพงษ์  ภูธร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชลธี  หามาลา
 
1. นางอุษา  จันทร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายภูธเนศ  แสงจรูญ
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงมณทิชา  ศรีสุวรรณภูมิ
 
1. นายกนกศักดิ์  ประโรกิจจักร์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจุรีรัตน์  ทรัพย์หิรัญ
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เอื้อสลุง
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกฤติน   เจริญสุวรรณ
 
1. นายชัชวาล   จั่นงาม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  เอี่ยมแข
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวประพิน  งานสลุง
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
91 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  เถื่อนสุข
2. เด็กหญิงจริยา  ก้งทอง
3. เด็กหญิงชลลดา  ฐาเศรษฐี
4. เด็กหญิงชลันธร  บุญจันทร์
5. เด็กชายนครินทร์  แก่นสน
6. เด็กชายนันทวุฒิ  กองวงษ์
7. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ตองอ่อน
8. เด็กหญิงบุษราคัม  จินดาเนตร
9. เด็กชายปฏิมากร  แก่นแก้ว
10. เด็กหญิงประภาพร  ศรชัย
11. เด็กชายปริวรรต  สวมขุนทด
12. เด็กหญิงปวีณา  สอิ้งทอง
13. เด็กหญิงปวีณา  บรรจงชาติ
14. เด็กหญิงปัญญาพร  แกวขุนทด
15. เด็กหญิงรวีวรรณ  นนทะทา
16. เด็กหญิงลลิตา  เสาวิชิต
17. เด็กหญิงวิภาพร  ทบแก่น
18. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิชัยศาล
19. เด็กชายศิวดล  วงษ์อุทร
20. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  โพธิ์อุดม
21. เด็กหญิงสโรชา  ฤทธิลือชัย
22. เด็กชายอธิปพงษ์  พันธ์ไทย
23. เด็กหญิงอรวรรณ  ภู่แสนสอาด
24. เด็กชายอลงกรณ์  นาลาด
25. เด็กหญิงอารดา  พุกมาก
26. เด็กหญิงเนื้อทอง  ปะทอง
27. เด็กชายเรืองศักดิ์  ท้าวศิริกุล
28. เด็กหญิงไพลิน  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางจารุณี  ชมพลมา
2. ดร.ณรัณฐณภรณ์  พงษ์นิล
3. นางสาวปวีนุช  เมฆฉาย
4. นางสาวพรทิพย์  กลิ่นศรีสุข
5. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
 
92 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายกนกชัย  ใจทน
2. นายกิตติศักดิ์  เพ่งผล
3. นายคมกฤษ  วิลัย
4. นางสาวจิตรา  ดาทอง
5. นางสาวจุฑารัตน์  ยอดมั่น
6. นายชนินท์  ต่อโชติ
7. นายฐาปนพงษ์  พิทยะสฤษดิ์
8. นายณัฐกานต์  ไข่น้อย
9. นางสาวดารณี  พิมพ์ศรี
10. นายทศพล  แส่สันเที๊ยะ
11. นางสาวนภาวรรณ  สูงกลาง
12. นายนิลพัท  คอนขำ
13. นางสาวพรชิตา  สาลี
14. นางสาวพรนภา  ศรีชมพู
15. นางสาวพลอยมณี  สิทธิแสง
16. นางสาวพัฒนาภรณ์  มณีวรรณ์
17. นางสาวภัณฑิรา  ประสาทสงค์
18. นายยุทธการ  สีสมุทร
19. นางสาวรมณีย์  เจริญศรีธงไชย
20. นายวัชรพล  โพร่ม
21. นายวาริชาติ  ตะกุดแก้ว
22. นายสิทธิชัย  สุนา
23. นายสิทธิพร  แพรวกลาง
24. นางสาวสุกัญญา  อู่นอก
25. นางสาวสุนันทา  พุฒเนียม
26. นายสุรศักดิ์  ดารดาษ
27. นายอนุวัฒน์  หอมบานเย็น
28. นางสาวเกวลี  เมฆอุดม
 
1. นางจารุณี  ชมพลมา
2. ดร.ณรัณฐณภรณ์  พงษ์นิล
3. นางสาวปวีนุช  เมฆฉาย
4. นางสาวพรทิพย์  กลิ่นศรีสุข
5. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  คู่เมือง
2. เด็กหญิงชนาภา  สารศิริวัฒนกุล
3. เด็กชายณัฐนันท์  โหมดแก้ว
4. เด็กหญิงบงกช  สงวนงาม
5. เด็กชายประวิทย์  เงินอุปถัมภ์
6. เด็กชายพงศ์เพชร  รังษีสกรณ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลาดสลุง
8. เด็กชายไชยรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
2. นายสายันต์  เย็นเจริญ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกานต์ญาสิริ  คำมี
2. นายจตุพล  สิงห์ใส
3. นางสาวธนัญญา  ไชยดา
4. นางสาวนัทธมน  ฉายาวัฒนะ
5. นายพรเทพ  ศรนิกร
6. นางสาววรรณา  สุกาทอน
7. นายอรรถกฤต  พะวงษ์จิตร์
8. นายอัศนี  เงินอุปถัมภ์
 
1. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
2. นายสายันต์  เย็นเจริญ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีมูลตรี
2. เด็กหญิงขวัญเดือน  มาลา
3. เด็กหญิงณัชชา  เงินดี
4. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวชื่น
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ประโสตัง
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หมื่นเดช
 
1. นางน้ำฝน  สีเหลือง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสรา  ใบนี
2. เด็กหญิงมณทิรา  น้อยสาแดง
3. เด็กหญิงวัลย์ริกา  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงศิริภักดิ์  เพ็งเขียว
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  วงษ์แดง
7. เด็กหญิงเกวรินทร์  อินทร์ตา
 
1. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข
2. นางสาวภัทิรา  สอาด
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชนาธินาถ   สาคร
2. เด็กหญิงณรินธร   วรรณสุข
3. เด็กชายธนวินท์  เชื้ออ่อน
4. เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์ภัคดี
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   สมณะ
6. เด็กหญิงพักตร์ดิศร   อนุสรศักดิ์
7. เด็กชายภูตะวัน  โคตะพันธ์
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์    พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุพรรษา   สุขกระ
10. เด็กหญิงอรจิรา   ชุมภูราช
11. เด็กหญิงอรนัฐ   เดชธรรมรงค์
12. เด็กหญิงอุบลวรรณ   จอดนอก
 
1. นางสมพร   ธูปทอง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกัลยาพร  อิ่มสกุล
2. นายธนวัฒณ์  ท้วมอ่ำ
3. นางสาวนฤมล  ข้อสังข์
4. นางสาวปวีณา  คลาจันทึก
5. นางสาวสุดารัตน์  ธาตุจันทร์
6. นายสุทธินันท์  ศุภศินี
7. นางสาวสุวัจจณี  สมวงษ์
8. นางสาวอนงค์นาถ  สีนวลผ่อง
9. นางสาวเมธาภรณ์  สุริยธน
10. นางสาวไข่มุก  วันพุธ
 
1. นางสมพร  ธูปทอง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองท้วม
2. เด็กชายธนกร  ศรีเจริญ
3. เด็กชายนรินทร์  คนกลาง
4. เด็กชายพัลลภ  ฉายงาม
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  ทองนิตร
 
1. นายปรีชา  โกมโลทก
2. นายสมยศ  แก้วมณี
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คงพิทักษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  สุดใจ
3. เด็กชายเอเซีย  สุคนธ์ทอง
 
1. นายธงชัย  ศรีทา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  ราชเสนา
2. นายสุรชัย  สิทธิ์ขวา
3. นายเอกพงษ์  น้อยวงค์
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางบุปผา  ใจดี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  ฟักนิ่ม
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองสุข
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชื่นยัง
 
1. นางนิศานาถ  น้าวเนือง
2. นางสุนันท์  โสนาเรือ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวยุพารัตน์  ศรีสลุง
2. นางสาวยุพเรศ  ศรีสลุง
3. นางสาวสุธิดา  ทองคำ
 
1. นางกฤษณา  ศลสกล
2. นายประเสริฐ  ศลสกล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อยู่โต
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วเมือง
3. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์คีรี
4. เด็กหญิงนิตยา  เชียงผา
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  ภูลา
6. เด็กหญิงวนัชพร  บานชื่น
 
1. นางละออ  สุดประเสริฐ
2. นายศิโรขณัชย์  สงวนปานทรัพย์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายกฤษฏา  โถสัมฤทธิ์
2. นายชมกสิน  สอนสะเกษ
3. นางสาวปทุมรัตน์  สาทประภา
4. นางสาวพนิดา  พรมพิดาล
5. นางสาวสุภาดา  รักษาทิม
6. นางสาวอารยา  ทองแหยม
 
1. นางละออ  สุดประเสริฐ
2. นายศิโรขณัชย์  สงวนปานทรัพย์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  วงจันทร์หล้า
2. เด็กหญิงนิพาดา   เฉื่อยฉ่ำ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ   พรหมมา
 
1. นางระเมียร   วรัชยานนท์
2. นางวราภรณ์   ปัญญาทอง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจิตวรินทร์  แจ้งนคร
2. นายพนาดร  โสภา
3. นางสาวอัญจิมา  บังสี
 
1. นางสาวทองสุข  ประเสริฐสุข
2. นางเบญจมาศ  บัวนวล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พุมวงศ์
2. เด็กหญิงวจีรัตน์  แสงม่วง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวรัตนา   คงคล้าย
2. นางละออ  สุดประเสริฐ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาววิราวรรณ  สีระกูล
2. นางสาวสุภัสสร  พลสุโพธิ์
3. นางสาวเกวริน  เตียนขุนทด
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางบุปผา  ใจดี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงรุจิรา  มิ่งรักษา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบุญน้อย
 
1. นางสาวดาราวรรณ   หอมเนียม
2. นางสาวมมทิกานต์  หวังสืบ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  รัตนอยู่สุข
2. นางสาวรัชนีกร  แสงพงษ์
3. นางสาวสมฤดี  ธนบุรี
 
1. นายสมพงค์  บุญส่งศรี
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทศพร
2. เด็กหญิงสุนิษา  เชียงศรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุดสง่า
 
1. นางสาวดรุณีย์  ยิ้มจู
2. นางสาววรรณิสา  พูลสุข
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวซีบะ  ผ่องแผ่ว
2. นางสาวดวงใจ  จิตทับ
3. นางสาวเจนจิรา  บุญมา
 
1. นางสาวดาราวรรณ  หอมเนียม
2. นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจินตนา  ปิ่นเงิน
2. นางสาวยุพาพรรณ  จำเริญธรม
3. นางสาวลัดดา  ขันทองดี
 
1. นางสาวมมทิกานต์  หวังสืบ
2. นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาววรวรรณ  สายทอง
2. นางสาววัลยา  ศิริ
3. นางสาวเพียงนภา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   กลิ่นเฉย
2. เด็กหญิงวริศรา   ภู่กำจัด
3. เด็กชายอนันต์   บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
2. นางเพ็ญพรรณ์   แก้ววรรณา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทรบรรจง
2. นางสาวนิศารัตน์  เจริญผล
3. นางสาวสุพรรณษา  ภู่นอก
 
1. นายจารึก  ผ่องพันธ์ชัย
2. นายวิเชียร  แน่นอุดร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงอรนุช  แสงสาย
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  พิมพ์ประชา
 
1. นางสาวนันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สุธาทัศน์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ที่อุปมา
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางหนึ่งฤทัย  โพตุ่น
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  ล้อมจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  เขียวสลุง
 
1. นางสาวณัฐวรา  ต่วนชะเอม
2. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนารถ  คงมะกล่ำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
2. นางสาววันดี  แววสว่าง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายศรัณยพงศ์  สัมมาสิทธิ์
2. นายโชติวัฒน์  พุ่มสาลี
 
1. นายพัฒณพงษ์  ผลพรต
2. นายวรภพ  ทองสันต์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปรมัตถ์  ใจใหม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุรักษ์
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวเพ็ญนภา  หอมจันทร์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  พฤกสลุง
2. เด็กหญิงสนธยา  วุฒิสิงห์
 
1. นางพรลภัส  พิบูลโภคาสมบัติ
2. นางสาวอัคยา  เวฬุวนารักษ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ชมภูนุช
2. เด็กชายอธิศักดิ์  ชมภูนุช
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายพชร   ใจเย็น
2. นางสาววิรัลพัชร  หอมแก่น
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวอัจรีย์  จั่นกระแสร์
2. นายเจษฎากร  คำลือ
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นายวัชรพล  อ่อนพันธ์
2. นายอโนชา  ภูกองเมฆ
 
1. นายสุพล  ปานสุวรรณ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ค้อสกุล
2. เด็กชายภานุสรณ์  ธูปกระจ่าง
3. เด็กชายสุรชัย  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  นามวงษ์
2. นางสาวอโณทัย  โคตรวงษ์จันทร์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวจาณิตา   แจ้งใจบุญ
2. นางสาวมยุรา   สิงห์สวัสดิ์
3. นางสาววิภาภรณ์   ขันเคลือบ
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นายยวน  ช้างใหญ่
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวรมิดา  ไทยทอง
2. นางสาวศิรภัสสร  เปลี่ยนสกุล
 
1. นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ์  ศรีณา
2. เด็กชายนันทวุฒิ  มีทะโจร
3. เด็กชายรัตติพงษ์  นิ่มนวล
 
1. นางสาวจำเนียร  ดวงศรีแก้ว
2. นางสาวพิมพา  เข็มจันทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายกนกพล  ประดับบุญ
2. นายภานุกรณ์  ม่วงผึ้ง
3. นายสุรศักดิ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายมานะ  กฤชเฟื่องฟู
2. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ไพสิทธิ์
2. เด็กชายสิทธิกร  วัยสาริกรรม
3. เด็กชายสุริยะ  อินทะโชติ
 
1. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
2. นางวัชรี  เขียวเอี่ยม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธนกฤต  แสงถนอม
2. นายวิทยา  ช้างจั่น
3. นายไพสน  สีพูล
 
1. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
2. นางวัชรี  เขียวเอี่ยม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายทรงพล  พรมไพร
2. นายภานุวัฒน์  มั่นสลุง
3. นายสุภัทร  ครองสัตย์
4. นายอมรเทพ  สุ่มสา
 
1. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
2. นางวัชรี  เขียวเอี่ยม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงมณภัทร  เมฆธน
 
1. Ms.Marian   Delos reyes
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตยาไส 1. นางสาวสัจจาพร  พิลึก
 
1. MissANGELA LORAINE  BURROWS
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตยาไส 1. เด็กชายจักรพงษ์  เลี้ยงพานิชย์
 
1. นายนาวี  ไชยแสง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวลดาวดี  คูณขุนทด
 
1. นายศรัณย์  ตรีคุณ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์วงศ์
 
1. Ms.Purita  Anog
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวพรรษชล   ตันติมาลา
 
1. นางวิไล   เสือก้อน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายณัฐสิฐ  เจียรดำรงรัศมี
 
1. Ms.Veronica  maramag
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวเบญญาภา  ดลเสมอ
 
1. นายศรัณย์  ตรีคุณ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์   บุญเกิด
2. เด็กหญิงระพีพัฒน์   เนตรพลับ
3. เด็กชายวรกิจ   ดวงสุวรรณ์
4. เด็กหญิงวิรัวพัชร   แฝงวัด
5. เด็กหญิงเชษฐสุดา   เรืองวิลัย
 
1. นางกุลรัศมิ์   ปิ่นนาค
2. นางแก้วใจ   ก้างออนตา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายคชา   กนกทอง
2. นางสาวจริญธร   หลอดคำ
3. นางสาวปิยภรณ์   พรึ่งชัยภูมิ
4. นางสาวภัทรพร   ไชยโย
5. นางสาวรุ่งนิภา   เสนารักษ์
 
1. นางสาวธีมาพร   สลุงสุข
2. นางวิไล  เสือก้อน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายธนากร  มีชอบ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญาฎา  สลุงอยู่
 
1. นางสาวภัทรา  รอดไผ่
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายสราวุฒิ  แซ่จาง
 
1. นางสาวภัทรา  รอดไผ่
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  รามจตุ
 
1. นางธนาไล  พิศนาวงค์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวปฏิญญา  พะวงค์จิตร์
 
1. นางสาวขวัญขนก  สกุณี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   สิทธิเกษร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   บุตรดี
 
1. Misskala  schneider
2. นางสาวสุรัสวดี   จำนงค์ศิลป์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวสุธิชา   จัตุชัย
2. นางสาวอัญชนา   ปรางไตรรัตน์
 
1. นางสาวธีมาพร   สลุงสุข
2. นางประกายแก้ว   พรมสิงหา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายจิราเจต  ปิตานา
2. เด็กชายนพแก้ว  ด้วงวิเศษ
3. เด็กชายปฏิภาณ  ชาติวงษ์
4. เด็กชายรุ่งภพ  พงษ์คำผาย
5. เด็กชายวุฒิชัย  เที่ยงทวี
6. เด็กชายศุภชัย  บัวเชย
7. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เกษไชย
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองยิ่ง
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
3. นายสมศักดิ์  ศาลางาม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธนาพร  พุกแก้ว
2. นายพงศ์พิพัฒน์  แย้มปราศรัย
3. นายวุฒิชัย  สีลา
4. นายอภิเดช  พุกทอง
5. นายอานุภาพ  เรือนทอง
6. นายเจริญ  แก้วมณี
 
1. นายจิตรัตน์  เจริญทรัพย์
2. นายชุมพล  เพ็งอินทร์
3. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจิดาภา  กอบเกียรติพัฒน์
2. นางสาวชลธิชา  ขยันสลุง
3. นางสาวณัฏฐวรรณ  เอี่ยมสุดใจ
4. นายธนกร  ลิขิตสมบูรณ์
5. นายธันยธรณ์  สุทสวาสดิ์
6. นางสาวธิดารัตน์  เฉลิมพจน์
7. นางสาวนลินี  แก้วกลั่น
8. นางสาวพัชราภรณ์  บุญส่งศรี
9. นางสาววราพร  โคตภูเวียง
10. นางสาวอนงค์นาถ  ทองเกิด
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นายประเสริฐ  ดิษกร
3. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไวยะกา
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ลาชมภู
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมตัว
4. เด็กหญิงวรดา  ขันธศึกษา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ลาชมภู
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริกา  จันทรประสาท
2. นางสาวศิริลักษณ์  ควะดี
3. นางสาวสุกัญญา  จึงตระกูล
4. นายสุรเชษฐ์  คงคำ
5. นางสาวเมล์วิภา  ดีสี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงพิยดา  งามละม่อม
2. เด็กหญิงรัศสิมา  มีนา
3. เด็กหญิงศานันศินี  ศรีลาวงษ์
 
1. นางจริยา  คล้ายพรหม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวนุชบาวัน  ฉ่ำหุ
2. นางสาวศศิวิภา  กองาม
3. นางสาวเกศินี  ระหว่างขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  ปิ่นทอง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงธณัชชา  ผลภักดี
2. เด็กหญิงพัฒนาพร  เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงอารียา  นาคพ่วง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง
2. นางวันทนา  มากบุญดี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  พันปี
2. นางสาวภานุมาต  โพธิ์เอี่ยม
3. นางสาววิจิตตรา  ภิญญะชาติ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง
2. นางวันทนา  มากบุญดี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลอยวงษ์
2. เด็กชายธนากร  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวญาดานันท์  บุญนก
2. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายศักดิพล  เริ่มรักรัมย์
 
1. นางสาวญาดานันท์  บุญนก
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชนินทร์  มั่นสลุง
2. เด็กชายวายุ  หงษาวัน
 
1. นางสงวน  จันทร์พร
2. นายอมร  หลงศรีภูมิ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายวรินทร  วารินทร์
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  กองวัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ช่วยสัตย์
 
1. นางวันทนา  มากบุญดี
2. นางสาวสุภัค  พันธ์พุทธ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวณัฐณาวดี  มณีกุล
 
1. นางวันทนา  มากบุญดี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายสิทธา  ตรีพรชัยศักดิ์
 
1. นางวันวิสาข์  ทองเพ็ชร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวปิยะวีร์  ยิ่งยง
 
1. นางขนิษฐา  เจริญสลุง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนุช  ประเสริฐดี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดคุณ
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดอนน้ำขาว
4. เด็กชายกรีฑา  กล่ำเมือง
5. เด็กชายกวินภพ  พูดคล่อง
6. เด็กหญิงกัลยา  แก้วบัวดี
7. เด็กหญิงกัลยากร  แจ่มใส
8. เด็กชายกิตติทัต  อุทัยคำ
9. เด็กหญิงกิฤติยา  ทายศรี
10. เด็กหญิงกุลสตรี  ทองสุข
11. เด็กชายคงคณา  อินทร์สลุง
12. เด็กหญิงจินตนา  คำภีระ
13. เด็กชายชนะชัย  กอมะณี
14. เด็กหญิงชนิดา  วรรณสิงห์
15. เด็กหญิงชลธิชา  ลาดสลุง
16. เด็กหญิงชลลดา  สาลี
17. เด็กชายชาญชล  หงวนบุญมาก
18. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินศวร
19. เด็กหญิงณัฐริกา  โชติพรม
20. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วบัวดี
21. เด็กหญิงณัฐลดา  อุ่นคำ
22. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเศษวงษา
23. เด็กหญิงดวงนภา  คุ้มบัวลา
24. เด็กชายตะวัน  ปราศรี
25. เด็กหญิงทิชานนท์  ทูลสนอง
26. เด็กชายทินภัทร  พุทหอม
27. เด็กหญิงทิพวรรณ  วงษ์นาค
28. เด็กชายธนกฤต  กล่ำประสาท
29. เด็กชายธนสาร  ลิ้มสมบูรณ์
30. เด็กชายธนานันท์  ตีหมื่นไว
31. เด็กชายธวัชชัย  แข็งพิมาย
32. เด็กหญิงธัญญเรศ  ทินขุนทด
33. เด็กชายธีรภัทร  สมตัว
34. เด็กหญิงนฤมล  มาตรง
35. เด็กชายนุกูล  นามจันทร์
36. เด็กหญิงปทิตตา  ราชนนท์
37. เด็กหญิงประภัสสร  ฉะลารัมย์
38. เด็กชายพงศกร  นิลเพชร
39. เด็กหญิงพรทิวา  แก้วสาหลง
40. เด็กหญิงพัสยมล  วาโย
41. เด็กชายพานทองแท้  ชินฮะง้อ
42. เด็กชายพีระพล  วัฒนบุตร
43. เด็กหญิงภัทรสุดา  จีนแส
44. เด็กชายภาณุวัตน์  คูณขุนทด
45. เด็กชายภูธเนศ  รักท้วม
46. เด็กชายลิขิต  แย้มเมืองไชย
47. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หินดี
48. เด็กหญิงวนิดา  สังแย้ม
49. เด็กหญิงวรรณศิริ  คล้ายสูงเนิน
50. เด็กหญิงวริศรา  บุญครอบ
51. เด็กชายวสันต์  ประภาสโนบล
52. เด็กชายวัชรพล  คำนิล
53. เด็กชายวันมงคล  สาเกต
54. เด็กหญิงวาสนา  ปัญจะ
55. เด็กหญิงวิฬุณการนต์  เสน่หา
56. เด็กชายวีรพล  มะลิวัลย์
57. เด็กหญิงศรัญญา  รัตนพุก
58. เด็กชายศรัญญู  โสนอ่อน
59. เด็กชายศวีระ  กัลยะกิติ
60. เด็กหญิงศศิกุล  บุญเต็ม
61. เด็กหญิงศานันท์ฐินี  ดนตรี
62. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อนุชิต
63. เด็กชายสมยศ  บุนนาค
64. เด็กชายสิทธิชัย  ขันธศึกษา
65. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติรัตน์
66. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยชิต
67. เด็กหญิงสุชาดา  อ่อนมาก
68. เด็กชายสุทธิภัทร  คำสอาด
69. เด็กชายสุทธิภัทร  สัสดี
70. เด็กชายสุธี  เหล็กดี
71. เด็กชายสุพจน์  ทองกลม
72. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญโชค
73. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมศิริ
74. เด็กหญิงสุภาวดี  เสนาะ
75. เด็กชายอดุลย์เดช  สุวรรณ์แหวน
76. เด็กชายอธิวัฒน์  เกษไชย
77. เด็กชายอนันดา  แขวงบุญ
78. เด็กหญิงอนันตญา  กาฬภักดี
79. เด็กชายอนุชา  เทียนเหลือง
80. เด็กชายอนุชา  ตุ้มสุวรรณ
81. เด็กหญิงอรสา  งามเปี่ยม
82. เด็กหญิงอัจราวรรณ  จันทร์ทรา
83. เด็กหญิงอัญชุลีกร  ชาวทะเล
84. เด็กหญิงอารียา  แก้วโส
85. เด็กหญิงอิรัลภัทร  ซับไทย
86. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บวกขุนทด
87. เด็กหญิงเบญจมาศ  เอื้อสลุง
88. เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์ลือ
89. เด็กชายเปรมชัย  บุบผา
90. เด็กหญิงไพรินทร์  สิทธิ์น้อย
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. นายพงษ์ศักดิ์  เหลืองวิไล
3. นายวิจิตร  ฉ่ำชื่น
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
5. นายสมศักดิ์  ศาลางาม
6. นางสาวสุกัญญา  พิพัฒน์
7. นางสาวสุดาวัลย์  พุ่มพวง
8. นายเจษฎา  ถาวร
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  เชียงกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  คลังทรัพย์
 
1. นายสมหมาย  สรรค์ประสิทธิ์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธนดล  เจริญวัย
2. เด็กชายนิรุต  จันทรประสูตร
3. เด็กชายอนุชา  สร้อยวัน
 
1. นายฉลอม  คล้ายหอม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  ปิ่นทอง
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วหนองสังข์
2. เด็กชายทัศน์พล  บุญยอ
 
1. นางวาสนา  เรืองสุกดี
2. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงกรณิศ  โชสูงเนิน
2. เด็กชายปฎิภาณ  ครุษสัง
 
1. นางสาววิรุฬห์รัตน์   เรียนเวช
2. นางสาวอรกัญญา  ปัดเต
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวณัฐมน  มนอัตระผดุง
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวนภสร   พรหมพล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. เด็กชายพชรพล  คล้ายโต
 
1. นางสาวฤทัย  เดชพินิจ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. นายประวีร์  แก้วสีหมอก
 
1. นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  คำวิเศษ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  อ่อนอ้วน
3. เด็กชายอภิชิต  อินทร์เอก
 
1. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
2. นายวินัย  ขุมทรัพย์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลีกำแหง
2. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  คันศร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุทธคุณโญ
 
1. นางกชนันท์  ศาลางาม
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายทิวานนท์  พยัคจันทร์
2. เด็กชายพชรพล  เวชประสิทธิ์
3. เด็กชายอนาวิล  มาตาเดิม
 
1. นางขนิษฐา  เจริญสลุง
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์สิริ  พุ่มทอง
2. เด็กชายภาคิน  ผายภัคดี
3. เด็กชายวรินทร  อัญชัยศรี
 
1. นางขนิษฐา  เจริญสลุง
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สนามทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทำนา
3. เด็กหญิงรุ่งรุจี  พันธุ์รัตน์
 
1. นางกชนันท์  ศาลางาม
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สมสุข
2. นายวรวิทย์  ภูวงษ์
 
1. นางดวงดาว  ชนะฤทธิ์
2. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์