หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม นนทบุรี 2
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   9 พ.ย. 2556   11 พ.ย. 2556   12 พ.ย. 2556   13 พ.ย. 2556   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 15 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น ชั้น 1 ห้อง โสต 2 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 523 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคารทองศรี ห้อง ประชุมทองศรี 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ห้อง ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 8 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ห้อง ลานอเนกประสงค์อาคาร 1 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โสต 1 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 บางบัวทอง อาคารกฐิน กุยยกานนท์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมกษีรานุสรณ์ 14 พ.ย. 2556
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยพัฒน์ 14 พ.ย. 2556 8.00-12.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยพัฒน์ 14 พ.ย. 2556 8.00-12.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ห้องศูนย์อาเซียน 14 พ.ย. 2556 8.00-12.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ห้องศูนย์อาเซียน 14 พ.ย. 2556 8.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 13.00
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 13.45
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 14.30
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 9.00
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 9.35
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 13.45
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 11.35
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 11.00
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 9.00
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 รัตนาธิเบศร์ อาคารศีลาภิรม ชั้น 3 14 พ.ย. 2556 9.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ไทรน้อย หลังอาคาร 2 (อบจ.) 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ไทรน้อย หลังอาคาร 2 (อบจ.) 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 3 ห้อง Computer1 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 1 ห้อง Multimedia 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 1 ห้อง Multimedia 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 3 ห้อง Computer1 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 3 ห้อง Computer2 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 ปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1207 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1207 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สธ.1 ชั้น 3 ห้อง Computer2 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 2 22 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 2 22 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 2 22 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 2 22 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย 22 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 13 พ.ย. 2556
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ปากเกร็ด อาคาร 1 ห้อง ห้องสารานุกรม 12 พ.ย. 2556 08.00-10.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ปากเกร็ด อาคาร 1 ห้อง ห้องสารานุกรม 12 พ.ย. 2556 10.30-12.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9103 20 พ.ย. 2556 09.00-10.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9103 20 พ.ย. 2556 10.30-12.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 นนทบุรีพิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 นนทบุรีพิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 16 พ.ย. 2556 13.00-17.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 นนทบุรีพิทยาคม ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง อาคาร 1 ชั้น 2 16 พ.ย. 2556 08.30 - 16.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 14 พ.ย. 2556 9.00-15.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 14 พ.ย. 2556 9.00-15.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2556 9.00-15.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2556 9.00-15.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยพัฒน์ 14 พ.ย. 2556 9.00-15.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยพัฒน์ 14 พ.ย. 2556 9.00-15.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 เบญจมราชานุสรณ์
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 เบญจมราชานุสรณ์
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 เบญจมราชานุสรณ์
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 เบญจมราชานุสรณ์
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 เบญจมราชานุสรณ์
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 เบญจมราชานุสรณ์
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เบญจมราชานุสรณ์
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เบญจมราชานุสรณ์
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ปากเกร็ด อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
2 149 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
3 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
4 151 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
5 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
6 616 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
7 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
8 155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
9 164 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
10 165 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
11 170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
12 174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
13 177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
14 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
15 182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
16 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
17 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 215 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 11-00-12.00
2 216 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
3 218 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
4 219 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
5 221 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
6 222 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
7 226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 11.00-12.00
8 227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
9 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
10 230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
11 231 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
12 232 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
2 130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
3 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 2 ชั้น 4 ห้อง 2406-2407 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
4 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
5 133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
2 251 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
3 254 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
4 255 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
5 256 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
6 257 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
2 020 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ปากเกร็ด อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
3 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
4 022 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
5 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ปากเกร็ด อาคาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00
6 026 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
7 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
8 028 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
9 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
10 030 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
11 037 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
12 038 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
13 041 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
14 042 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
15 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
17 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 8 ชั้น 1 ห้อง 812 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
19 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
20 090 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
21 092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
22 096 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
23 619 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
24 102 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
2 145 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
3 146 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
4 147 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
5 617 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
6 162 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
7 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
8 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
9 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
10 181 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
11 184 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
12 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
13 188 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
14 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
15 190 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
16 193 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
17 194 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
18 195 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
19 196 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
20 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
21 618 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
22 200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
23 201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
24 204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
25 205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
26 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
27 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
28 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 2 ชั้น 2 ห้อง 2205หรือห้องคอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
29 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
30 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
31 217 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 2 ชั้น 2 ห้อง 2205หรือห้องคอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
32 220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
33 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
34 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
35 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
36 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
37 233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
38 234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
39 235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556
40 236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 พ.ย. 2556 9.00-12.00
41 237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ปากเกร็ด 12 พ.ย. 2556

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]