หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม นนทบุรี 2
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   9 พ.ย. 2556   11 พ.ย. 2556   12 พ.ย. 2556   13 พ.ย. 2556   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
25 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
26 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
27 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
28 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
29 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
30 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
31 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
32 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
33 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
34 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
35 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
36 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
37 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
38 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
39 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
40 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
41 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
42 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
43 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556
44 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 วัดเขมาภิรตาราม 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ไทรน้อย โดมข้างหอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ไทรน้อย หลังอาคาร 2 (อบจ.) 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ไทรน้อย หลังอาคาร 2 (อบจ.) 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ไทรน้อย หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ไทรน้อย อาคาร 2 (อบจ.) ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9103 20 พ.ย. 2556 09.00-10.00
2 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9103 20 พ.ย. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]