หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอโนมา ขันพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางกัญจนพร สีมันตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวภาวดี จัตตุเรศโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นางจันทิรา เรียมรัตนวาณิชย์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางลักษณศยา แป้นภูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐยา บรรจงกิจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางภัคญดา กิตติสุทธิกุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางอารีวรรณ จิตต์บรรเทาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลักษณา ดลเสถียรโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ มณีรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสมจินตนา เกตุทัตโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรชนก บุญแจ้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางชมแข พงษ์เจริญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. นางสาวศรีวร ธนระพิษโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณวิภา ฉลาดโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมควร พ่อวงษ์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ตันสถิรานนท์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรภา กรุดอินทร์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวจรรยา นิลเชฎฐ์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรีกรรมการ
5. นายพิษณุ เดชใดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
6. นางประทิน พ่วงแพโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
7. นายชวดล บุญอินทร์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
8. นางเสาวนิต เดชคงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
9. นางสาวณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง นอบน้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ เม่นคงโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
4. นางอำไพ พรหมสุทธิรักษ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สุขยืนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
6. นายอนุเทพ อมาตยกุลบริษัท Bathroom Productionกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนิติรักษ์ พิกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา พัฒน์พินิจโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ร้อยเที่ยงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวีโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นายวสันต์ ผ่องปัญญาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ พรมสอนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนภชนก พรมสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิเสก คันธจันทน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายโชติ กาญจนประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นายพงศ์เทพ สำเภาแก้วโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นายนิรุช เหล่าเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ สุริยะฉายโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรีกรรมการ
6. นางนวลทิพย์ ภิรักจรรยากุลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาภัทร จั่นเพชรโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ยศยิ่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นายอุกฤต เรียงสุวรรณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางบุญศิริ ฟักเฟื่องบุญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พูลสมบัติโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
6. นางสาวกรองแก้ว วงษ์สวรรค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
7. นางณัฐมน พึ่งอาศัยโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
8. นางสาววิรัด ช่อดาวโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสิริญญา อ่ำเมืองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
10. นายสรชัย ประไพพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ โมสกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวน้อมจิต นวลจันทร์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันตณา ฉางแก้วโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวขวัญหล้า เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ด้วงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
6. นางสาวกฤติญา ธรภัทรวุฒิกุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
7. นายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุชญา เลี่ยมเจริญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ คันธจันทน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายเผด็จ ทิมกลิ่นโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวดารินทร์ จันตะแสนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ศรีเอมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
6. นางสาวเกศศิลินทร์ มั่งจิตโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางพรพิมล มุ่งทางธรรมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
8. นางสาววริศรา สอนเสนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ คันธจันทน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายเผด็จ ทิมกลิ่นโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวดารินทร์ จันตะแสนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ศรีเอมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
6. นางสาวเกศศิลินทร์ มั่งจิตโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางพรพิมล มุ่งทางธรรมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
8. นางสาววริศรา สอนเสนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวกนิฏฐา คำเพ็งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววไลลักษณ์ โหรฐานโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร พรหมมาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางจรูญรัตน์ เพ็ญสุวรรณโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นายพิชญุตม์ ธาระวงศ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสาริน ฤทธิสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3กรรมการ
2. นางไพรินทร์ คชานาวินโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ เกิดวัฒนธรรมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวสาริน ฤทธิสารสำนักงานเขตพืันที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
2. นางไพรินทร์ คชานาวินโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ เกิดวัฒนธรรมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมงคล มาเจริญรุ่งเรือง-กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมงคล มาเจริญรุ่งเรืองกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา เหลือบจำเริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายดนุพันธ์ กล้าผจญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสุภากรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางพิมจิตร์ รมยะพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสุภากรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางพิมจิตร์ รมยะพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสุภากรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางพิมจิตร์ รมยะพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสุภากรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางพิมจิตร์ รมยะพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศิกษาธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศิกษาธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางภัทรกร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ วิทยสัมพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางภัทรกร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ วิทยสัมพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชมครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศักดา พลับวังกล่ำโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางทิพวรรณ์ คันธะพฤกษ์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายศักดา พลับวังกล่ำโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ คันธะพฤกษ์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางภัทรกร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ วิทยสัมพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางภัทรกร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ วิทยสัมพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางปฤษณา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากุลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ แจ้งกลิ่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางปฤษณา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากุลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ แจ้งกลิ่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปฤษณา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากุลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ แจ้งกลิ่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปฤษณา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากุลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ แจ้งกลิ่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศิกษาธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศิกษาธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสายพิน งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน สร้อยปทุมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางศิริพร นวลยงโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางนวลพรรณ มีชีพสมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางสำเริง หล่อประเสริฐโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเนตรนภา บุญศิริโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางนิฤมล พยุงวงศ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสุธิดา อุไรวงศ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดากรรมการ
2. นางสาวปัทมา ฮูเซ็นโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
3. MissYao Hongmeiโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา ฮูเซ็นโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
2. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดากรรมการ
3. MissYao Hongmeiโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Tatsu Tsuruishiโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. MissShinobu Oishiโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานีกรรมการ
4. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางสาวสมสมัย มณีใสโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Tatsu Tsuruishiโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. MissShinobu Oishiโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานีกรรมการ
4. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางสาวสมสมัย มณีใสโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนกร กรานเจริญรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. ดร.อิศเรศ อาจองค์รองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ เจียมศรีรัชนีกรรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายกฤษณะ ซื่อสัตย์ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นายอภิชาติ ซื่อตรงผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นายชนสรณ์ มะยาระผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นายมนตรี บัวมากผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
9. นายมนต์ชัย รัตน์สังข์ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบางนานอกกรรมการ
10. นายกฤตนู ธนกิจสิริกุลรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนกร กรานเจริญรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. ดร.อิศเรศ อาจองค์รองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ เจียมศรีรัชนีกรรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายกฤษณะ ซื่อสัตย์ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นายอภิชาติ ซื่อตรงผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นายชนสรณ์ มะยาระผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นายมนตรี บัวมากผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
9. นายมนต์ชัย รัตน์สังข์ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบางนานอกกรรมการ
10. นายกฤตนู ธนกิจสิริกุลรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายกฤตภพ ทับทิมพัชราภรณ์ผู้กำกับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถมภ์ฯประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายมานพ สรงประภาผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายศิริโชค วิจิตรรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายชนศักดิ์ ศรีประไพรองผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ กลอยเทพโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
2. นางสุวรรณา คุ้มได้อยู่โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางปัทมาสน์ บุณรัตพันธุ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
2. นางกมลวรรณ กลอยเทพโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางสุวรรณา คุ้มได้อยู่โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิมล เชาวลิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นางระเบียบ สอนมากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรรมการ
3. นายภาณุเดช บุญฉ่ำโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกัลยา อบสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นางฐิตาภัทร ไกรวุฒินันท์โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์-สิงหเสนี)นนทบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ศุขสายชลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ตุรงดินานนท์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นางประทีป รัตนตินโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางคมคาย ตัณฑ์สกุลรัตน์โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์-สิงหเสนี)นนทบุรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นางประทีป รัตนตินโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางคมคาย ตัณฑ์สกุลรัตน์โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์-สิงหเสนี)นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]