รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม นนทบุรี 2
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงสิริยากร  ชีพอยู่ยืน
 
1. นางสุทิน  รักการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวลักขณา  เลิศธนวิทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  หล่อประเสริฐ
 
1. นางศรีสุวรรณ  บุญข่าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
 
1. นางสาวอัญธิษฐา  กาญจนไพโรจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายสิรภัทร  วีระเดชะ
 
1. นางสาววิชิตา  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัญมณี  มั่งมี
 
1. นางสาววิชิตา  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงจิรสิญา  เทพอวยพร
 
1. นายวิชัย  นาคสิงห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวธนพร  จิตรบรรเทา
 
1. นางบุญยิ่ง  มงคลลักษณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐชนก  บุญนิยม
2. เด็กหญิงภาสินี   โพธิ์เจริญ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
2. นางอำไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวจารุวรรณ  มัณยานนท์
2. นางสาววรยา  สินธนไพศาล
 
1. นางจันทรา  กิจแสงทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  วิไลวรรณ
 
1. นางสาวจิรภัทร  ดวงอุประ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นายปารลิตร  กนกสิงห์
 
1. นางสาวสุทธินี  ดอกพุฒ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง    
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายกรธวัช  สุขโข
2. เด็กหญิงจุฬาภา   ป้อมอาสา
3. เด็กหญิงอัญพัชร์  ฐิรนิธิพัฒน์
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นางศิริพร  มามาตร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาววรรณวิสาห์  พวงรอด
2. นายอัครินทร์  สุริวงศ์
3. นางสาวเอมิกา  แลงแฮมเมอร์
 
1. นายวัฒนา  คนซื่อ
2. นางเขมณิสรา  ละออง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจินดนันต์  พิรา
2. เด็กชายรวิวุฒิ  เหมือนปั้น
 
1. นางสาวกิริยา  กองชุน
2. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกษิดิศ   ป้องขันธ์
2. นายกิตติพจน์  สมบูรณพนา
 
1. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
2. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นาคสิงห์
 
1. นางพิไลวรรณ  นาคสิงห์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายนภนต์  ทิพงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงกุลสา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชัสมา  ไตรสุริยธรรมา
2. เด็กชายวิศรุต  อนรรฆมงคล
3. เด็กชายอธิรัช  แย้มสำรวล
 
1. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
2. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงนคร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนวัฒน์  พืชไพจิตร
2. นายศตายุ  เตชะฐิตินันท์
3. นางสาวสาวิตรี  หนองหาร
 
1. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
2. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงนคร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชญากานต์  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงณภัค  อุทสาร
3. เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์ฤทธิ์ไกร
 
1. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
2. นางสาวสุฌาภัทร  กันพรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายณัฐพล  ภัทรานุพันธุ์
2. นายณัฐวุธ  มิ่งขวัญ
3. นางสาวอิสรีย์  วุฒิวรากรกิจเมธี
 
1. นายสุชากรณ์  พวงทอง
2. นางสาวสุภาณัน  ยศมงคล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายชัยธนาธัชช์  ไตรญาณสิริ
2. เด็กหญิงภัทรมัย  หลักรอด
3. เด็กหญิงศิรินุช  มีแต้ม
 
1. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
2. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงนคร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายญาณพัฒน์  พงษ์โพธิ์
2. นายพิชญุตม์  จูเจียม
3. นายศรัณย์ภูมิ  วศินศรัณย์กุล
 
1. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  แก้วกล้า
2. เด็กชายสุทรินธร  ต๊ะปัน
3. เด็กชายเมธาพัฒน์  พะระรามันห์
 
1. นางสมอุรา  ทองรุ่งโรจน์
2. นางสาวสุภาณัน  ยศมงคล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐกานต์  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวภควดี  ภมร
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  ตาลเจริญ
 
1. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
2. นางสาวยุวรี  ช่วยอาษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพีรดนย์  ทรัพย์พงษ์
2. เด็กชายอินทรายุธ  มโนหรทัต
 
1. นางสาวสุฌาภัทร  กันพรหม
2. นางสุนันทา  มดตะน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายศิลา  แสงจันทร์ศิริพร
2. นางสาวหทัยกาญจน์  หมัดเชี่ยว
 
1. นายปิยะ  บริสุทธิ์เพ็ชร์
2. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายอธิชา  กระต่ายจันทร์
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายธนะพัฒน์  เพชรวงษ์สกุล
2. เด็กชายอเนชา  ประทักขินัง
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายณัฐพล  บุญเพชร
2. นายนันฐกรณ์  วิวรณ์ธรรมกุล
3. นายปฐมพร  หัสดี
 
1. นายฉลอง  คุณประทุม
2. นายทองสา  ทวีโชติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกิตติภูมิ  บุญแก้ว
2. นายขจรวัฒน์  ทองสอาด
3. นายจิรติน  ตีอัน
 
1. นายกิตติมา  ธีรสรเดช
2. นายนาวิน  มดตะน้อย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนพร  กิ้มแก้ว
2. เด็กชายยุทธนา  ยางเครือ
3. เด็กหญิงรัตติพร  บุญสุข
4. เด็กหญิงอภิสรา  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงเรไร  พึ่งถนอม
 
1. นางภัคญดา  กิตติสุทธกุล
2. นางสาวสุทัสสา  บุญคุ้ม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายจตุพงศ์  สุขมา
2. นางสาวพรพิมล  บุตรงาม
3. นางสาวลลิตพรรณ  คำพรรณ์
4. นางสาวสุนิสา  กองทอง
5. นายเจ้าพระยา  ชนะเทพ
 
1. นางอัญชลี  ยิ้มแฉล้ม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา  พันธขาว
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภมรวิจิตร
3. เด็กหญิงพอฤทัย  เเซ่สือ
4. เด็กหญิงฟ้าใส  วิถุนัด
5. เด็กหญิงอลิษา  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวทิพามณี  ปรารถนา
2. นายสมควร  พ่อวงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.87 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทะเนตร
2. นางสาวณัฐสุดา  สอนบุญ
3. นางสาววนิดา  คำนิล
4. นางสาวสุภญาณี  หฤทัย
5. นางสาวอินทิรา  สัตยากูล
 
1. นางสาวกฤติญา  ธนภัทรวุฒิกุล
2. นางสาวพจนีย์  พลจันทึก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา   เสมคำ
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  ทองใส
3. เด็กหญิงปณิตา  ธิกุล
4. นายวสุพล   แสงสว่าง
5. นายสุรพันธ์   โพธิ์แก่ง
 
1. นายสมฤทธิ์  เม่นคง
2. นายสมฤทธิ์  เม่นคง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  สวัสดิเกียรติ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เงินประเสริฐศิริ
3. เด็กหญิงชนากานท์  โอโน
4. เด็กชายชยณัฐ  แสนสุภา
5. เด็กหญิงญาณิศา  หัสดิเทียนทอง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  กรัณยากรณ์
7. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอนกพูนสินสุข
8. เด็กหญิงธนภรณ์  โตโส
9. เด็กหญิงธัญรดา  สุขการีย์
10. เด็กหญิงนภัสสร์  ธนกุลพาณิช
11. เด็กหญิงปานเรขา  สุดตะไล
12. เด็กหญิงพฤกษา  วางขุนทด
13. เด็กหญิงภัทรมัย  หลักรอด
14. เด็กหญิงภาวนา   คลี่สุวรรณ
15. เด็กหญิงมานนา  มีนานนท์
16. เด็กหญิงรชนีกร  แก้วพิบูลย์
17. เด็กหญิงศิรภัสสร  เย็นจิตต์
18. เด็กหญิงศิรินุช  มีแต้ม
19. เด็กหญิงสุทธิดา  บูชากุล
20. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โสภิณพงศ์
 
1. นายณัฐภัทร  ธรณี
2. นางสาวตระการรัตน์   สัตยะยุกต์
3. นายพลากร  จำลอง
4. นางสาวสุทัตตา   อันหนองกุง
5. นางสาวเสาวนีย์  สวนพันธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤตณัฐ  ช่วยโอ
2. นางสาวกิตติยา  บัวทอง
3. นางสาวชลธิชา  หนูหน่าย
4. นายฐานัส  ยิ้มสวน
5. นางสาวณิชมล  ฤทธิ์ดี
6. นายดุลพินิจ  วิศิษฐ์ศรี
7. นายทัตตพันธ์  ชุ่มชื่น
8. นายธนพนธ์  บัณฑุรัตน์
9. นางสาวน้ำฝน  สมศรี
10. นางสาวปาลิกา  มงคลหลิวรุ่งฟ้า
11. นายปุณฑริกา  เฟื่องปฐม
12. นางสาวพรศิริ  อาลัยญาติ
13. นางสาวมาริษา  เหลืองช่างทอง
14. นางสาวรังสิมา  แซ่ลี้
15. นางสาวศศิประภา  ปัดภัย
16. นางสาวสุทธิชา  ประเสริฐศักดิ์
17. นางสาวอภิศรา  แสนล้อม
18. นางสาวอัษฎิญากรณ์  ติรมาศเสถียร
19. นายเอกชน  กุลนิติ
20. นางสาวแสงทิพย์  อาจชำนาญ
 
1. นางชนากานต์  เพชรส่งศรี
2. นางณัฐพิมล  แพงศรีนิธิศ
3. นางพรทิพย์  อาจแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายเทพบุตร  สุขสำราญ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวภัคณัฏฐ์ฌาย์  บุญจี้
 
1. นางสาวจันตณา  ฉางแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงพนิดา  กะยันหา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จอนเข็ม
 
1. นางธีราวัลย์  รื่นกลิ่น
2. นางพรพิมล  มุ่งทางธรรม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายวสุ  สำราญ
2. นางสาวสปัณ  โยมสิน
 
1. นางพิราวรรณ์  ศิริพันธุ์
2. นางวริศรา  สอนเสนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์โม้
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุตรมางกูล
3. นางสาวชนม์นิภา  กิ่งนอก
4. เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์วัง
5. นางสาวธนภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
6. นางสาวประกาย  พุฒพวง
7. เด็กหญิงมินตรา  ทุมรัตน์
8. เด็กหญิงรักชนก  แย้มประนิตย์
9. นางสาวอภิญญา  เย็นยอดวิชัย
10. นางสาวเกสรี  ปู่จันทร์
 
1. นางจรูญรัตน์  เพ็ญสุวรรณ
2. นางศิริพร  ช่วงชู
3. นายสุพจน์  พรหมสุทธิรักษ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัณฐมณี  มีนาค
2. นายคมกฤษ  เลพล
3. นางสาวจิตรานุช  ศรีเดช
4. นางสาวชญานิษฐ์  สุยะไชย
5. นางสาวญาณิศา  บุนนาค
6. นางสาวธัญญสิริ  ศรีประภัตร์
7. นางสาวบงกชพร  สแตรน
8. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ทอง
9. นายพงศธร  ใจสุภาพ
10. นายภานุพงศ์  สงกรานต์
11. นางสาวมัชฌิมา  บางนิ่มน้อย
12. นางสาวยลรดา  จอมหงษ์
13. นางสาวศุภิสรา  ฟื้นสุวรรณ
14. นางสาวสกาวรัตน์  เตอุตลวง
15. นางสาวอรพินท์  บุญถนอม
 
1. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
4. นางไพรรินทร์  คชานาวิน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายขจรศักดิ์  นาคเกษม
2. นางสาวมณฑิตา  บัวแก้ว
3. นายเอกธนัช  พุ่มสอาด
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นางไพรินทร์  คชานาวิน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มสำรวล
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายภีระพงศ์  ศรีพันธ์สถิต
2. นายสรศักดิ์  เอมบำรุง
 
1. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
2. นางไพรินทร์  คชานาวิน
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงลัลล์ลลิล   อาภาพีรพัฒนพงศ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  อรุณคีรีวัฒน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนนภัส  ยกใหญ่
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธีรภัทร  กรุดเงิน
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก้องภพ  เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนนท์  พุฒิกานนท์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงญานิศา สุวรรณประทีป  สุวรรณประทีป
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กนกทิพย์วรรณ
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายสรธัญ  อุ้ยคำ
 
1. นายประมวล  อินทร์เรือง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนิธิต  สร้างสวน
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรชวัล  ทิพย์พิทักษ์
2. เด็กหญิงต้นป่าน  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ทรายมูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  ภาคาใจ
2. นายภาคย์  จวงจ่าย
3. นางสาวสกุลกานต์  เตมะศิริ
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  สาระภี
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายศักดิ์สิทธิ์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายธนกิจ  มูลเภา
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายฐิติวิช  เศรษฐธรกุล
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงทิพรินทร์  ศิริมงคล
 
1. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายปิติ  ยกใหญ่
 
1. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
 
1. นายสมพร  รนขาว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฐพร  ซังเจริญ
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวสุจิตภรณ์  ศรีระวีนนท์
 
1. นายกันตภน  เรืองลั่น
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พุทธรักษา
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายศราวุฒิ  รองเย็น
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวสุพรรณณิการ์  คันทะทรัพย์
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายแสงเพชร  ปลอดโปร่ง
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายนพรัตน์  หวดสันเทียะ
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  อรรถกฤษณ์
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  นาระคล
2. เด็กชายญาณกร  จารุเดชศิริ
3. นางสาวที่พระจันทร์  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงธันยพร  รัตนกุลโรจน์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
6. เด็กหญิงมุฑิตา   กังวานเลิศปัญญา
7. นางสาวศศิวิมล  อรรถกฤษณ์
8. เด็กหญิงอรุณพร  ผอมจีน
9. เด็กหญิงอาทิตยาพร  เกิดช่วย
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
2. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
3. นายสมพร  รนขาว
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญณัฐทิรา  เกษจินดา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พุทธรักษา
3. เด็กชายชินวุฒิ  ยงยืน
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนทนาคร
5. นายฐิติวิช  เศรษฐธรกุล
6. นายทักษร  สินธนาพร
7. เด็กชายธนกิจ  มูลเภา
8. เด็กชายธนวัชน์  ธนังพิสุธ
9. เด็กชายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
10. เด็กชายปุณพจน์  เพิ่มพงษ์ศรี
11. เด็กหญิงภัทรภร  ซังเจริญ
12. นายศักดา  ธันโยดม
13. เด็กชายสมเกียรติ์  คำมาตร์
14. นางสาวสุพรรณิการ์  คันทะทรัพย์
15. เด็กชายแสงเพชร  ปลอดโปร่ง
 
1. นางณัชนันท์  รุจจนเวท
2. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
3. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
4. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายคมกริบ  พุ่มพวง
2. เด็กชายจักกฤช  วงษ์ประดิษฐ์
3. นายณัฐกิตติ์  ขุนดำ
4. นายธนธรณ์  ไทพาณิชย์
5. นายธนบูรณ์  ยิ้มเจริญ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
7. นายปิยะรัชย์  สุวรรณสิทธิ์
8. เด็กชายพุฒลักษณ์  กองวงษ์
9. นายภูสิทธิ์  บุญมาลีรัตน์
10. เด็กชายยศรัล  จูแจ้ง
11. นายวสุ  สำราญ
12. เด็กชายหฤษฎ์  พูนมา
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
2. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
3. นายสมพร  รนขาว
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เผือกเพี้ยน
2. เด็กชายจรัสพงศ์  คลั่งสัน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรหมมา
4. เด็กหญิงชนิดา  เอียดสี
5. เด็กหญิงชลธาร  ธรรมฤทธิ์
6. เด็กหญิงชลิดา  พวงอุบล
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฉิมสอาด
8. เด็กหญิงทิพรินทร์  ศิริมงคล
9. นางสาวนิรชา  ขันอุระ
10. นางสาวปาณิสรา  โคจรสวัสดิ์
11. นายปิติ  ยกใหญ่
12. เด็กชายพบพระ  สายวายุกุล
13. เด็กหญิงพลอยรินทร์  วงศ์ราช
14. เด็กหญิงมะลิ  ต่างใจ
15. เด็กหญิงมัลลิกา  ตุ้มทอง
16. นางสาววิลาภรณ์  วรรณโชติ
17. นายสุรวุฒิ  ประไพสิทธิ
18. เด็กชายสุรเชษฐ์  เข็มจักร์
19. นายอัครินทร์  สุริวงศ์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงศ์
21. เด็กหญิงเจนณิสา  มณีวงศ์
 
1. นางธนภัค  ศรีละพันธ์
2. นายวินัย  จิตต์ชื้น
3. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
4. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกนกกร  ปานทัพ
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  คงทอง
3. นายกัมพล  เรืองอร่าม
4. เด็กชายกิตติธัช  วรเลิศ
5. นางสาวกิตติวรา  ดวงแก้ว
6. นางสาวขวัญฤทัย  บุญเยี่ยม
7. เด็กหญิงชญานินทร์  สังขพงษ์
8. นางสาวชญาวัลลิ์  ทวีทรัพย์ภาคิน
9. เด็กหญิงชนัญญา  เกียรติ์เวชธรรม
10. เด็กหญิงชนากานต์  สมหา
11. นายฐิติกร  ด่านเกษม
12. เด็กหญิงณัฐมล  พุดตาล
13. เด็กหญิงณัฐริยา  ผาสถิตย์
14. นายณัฐิพล  แสนกันยา
15. นายธนธร  พากยะสิทธิ์
16. เด็กชายธรรมนูญ  ท้าวทอง
17. นางสาวธัญชนก  สมหา
18. นายธุวานนท์  แตงปาน
19. นายนฐกร  จุลรัตน์
20. นางสาวนันทัชพร  วรามิตร
21. เด็กหญิงนิษฐกานต์  สุตันติราษฎร์
22. นายบุญฤทธิ์  ตันกุลรัตน์
23. นายพงศ์พัฒน์  รอดเผือก
24. นางสาวพัชรนันท์  รุ่งเจริญ
25. เด็กหญิงพิพัทพร  โพธิ์บาย
26. เด็กชายภัทรบิฐ  แก้วไสล
27. นายภานุพัฒน์  พงษ์เผือก
28. เด็กหญิงริญญารัตน์  ธนัสทวีสิทธิ์
29. นางสาวลัดดาวัลย์  นามสุวรรณ
30. เด็กชายวรัญชิต  นารีรักษ์
31. เด็กชายวิชญ์พล  นารีรักษ์
32. เด็กชายศุภชัย  ประสพ
33. เด็กหญิงสุชานาถ  ปานช้าง
34. เด็กหญิงสุทิตา  กรีวิสูตร
35. นางสาวสุทินา  เสาะสมบูรณ์
36. นางสาวอนัญญาพร  ตั้งทวี
37. เด็กหญิงอภิวรรณ  สุขห่วง
38. นายอรรถวิทย์  การ์สุรีย์
39. นายเทวกานต์  ทองภาพ
40. เด็กชายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
 
1. นางณัชนันท์  รุจจนเวท
2. นายนิกร  บุตรราช
3. นายประมวล  พ่วงหงษ์
4. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
5. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
6. นายสันติสุข  สุขสมัย
7. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
8. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกรวิชญ์  ตันชื่น
2. นายกิตติพศ  เพชรคง
3. นายจตุพงศ์  สุขมา
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สัมมาพรต
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แก่นนอก
6. นายณัฐนิธิ  เสนารัตน์
7. เด็กชายณัฐพล  กรวรวิทย์
8. นางสาวดลฤดี  เล็มเยะ
9. เด็กหญิงทิพย์เกสร  อ่อนวัน
10. นางสาวธมลวรรณ  ยุทธิวัจน์
11. เด็กหญิงธันย์ชนก  พ่วงกิ่ม
12. เด็กชายนนทวัฒน์  วงโสภา
13. เด็กหญิงนภสร  พละสมบูรณ์ชัย
14. นายนิธิพล  คนยงค์
15. เด็กหญิงปภาวดี  แดงสังวาลย์
16. เด็กชายปัญญา  ฤกษ์อ่ำ
17. นางสาวปัณฑ์ชนิต  เชียรวิชัย
18. นางสาวปุณยาพร  สำราญสม
19. นางสาวพรนภา  รุ่งเรือง
20. นางสาวพฤกษา  ฐิติธนาภัทร
21. นายพฤหัส  ฮวดศรี
22. เด็กชายพลพัต  กมุททรง
23. เด็กชายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
24. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วอินทร์
25. นายวุฒิชัย  จันอ้น
26. เด็กหญิงศรัณยา  แดงสังวาลย์
27. นายศรายุทธ  เดชศิริ
28. นายศุภวิชญ์  ทองกำเหนิด
29. นายสิริชัย  โพธิ์หล้า
30. นางสาวสิรีธร  ปอยทอง
31. นายสืบสกุล  เนียมเทศ
32. นางสาวสุธีรา  คำยัน
33. เด็กชายอรรถพล  กันธะโย
34. นางสาวอัจฉรา  เฉลิมฤทธิ์
35. เด็กชายเกษมสันต์  ตรีเดชา
36. นายเตชสิทธิ์  พั่วพงษ์
37. เด็กหญิงเปรมกัลยา  ยุทธิวัจน์
38. นายเพชรรัตน์  ภู่ประเสริฐ
39. นายเพ็ญภาส  เพชรตระหง่าน
40. นายเศรษฐีเพชร  อ่ำสำอางค์
 
1. นางสาววราภรณ์  มะลิออน
2. นายวิรัช  งามสุทธิ
3. นางสาววิไล  มุ่งกลางหาม
4. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
5. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วงโสภา
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายนันทวัฒน์  จันทรมาศ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงศรัณยา  แดงสังวาลย์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวสมฤทัย  ซินถวัลย์
 
1. นายธีระ  เปรมสกุล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายยุทธนา  ยางเครือ
 
1. นางณัชนันท์  รุจจนเวท
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นายภาสกร  กลิ่นจันทร์
 
1. นายพีรพงษ์  ตั้งจิตโชคชัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
 
1. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นางสาวสิริจุฑา  รักชาติเจริญ
 
1. นางสาววาสนา  ก่ำแพ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์รอด
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายปภาน  สอนไว
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงปุญญิศา  เขม้นงาน
 
1. นางสาววาสนา  ก่ำแพ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัญมณี  มั่งมี
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์รอด
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. นายเศรษฐกิจ  จันเครือเกิด
 
1. นายณัฐพล  ปาลวงษ์พานิช
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พ่วงกิ่ม
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาววิลาภรณ์  วรรณโชติ
 
1. นายวินัย  จิตต์ชื้น
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กฤษณพุกก์
2. เด็กชายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
3. เด็กชายกฤติน  กิจมงคล
4. เด็กชายกฤษติพงษ์  แก้วกาหลง
5. เด็กหญิงคนธนันท์   ม้าไพบูลย์กิจ
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองสุข
7. เด็กหญิงชุดาภัทร  วัฒนมะโน
8. เด็กหญิงฐิตารีย์  ใช้สมวิทย์
9. เด็กหญิงณัชชา  กาญจนรัตน์มณี
10. เด็กหญิงณัชชา  ม่วงศิริกุล
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์พานิช
12. เด็กหญิงณัฐนรี  กลิ่นศรีสุข
13. เด็กหญิงธนัชพร  ทองโขนง
14. เด็กหญิงธนิษฐา  เหลืองภูมิยุทธ
15. เด็กชายธันยธรณ์  ครุฑาพันธ์
16. เด็กหญิงนงนภัส  จงโยธา
17. เด็กหญิงนัทธมน  เกิดปั้น
18. เด็กชายนินนาท  พุฒิกานนท์
19. เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์รอด
20. เด็กหญิงพิชญาสินี  กระจ่างมนตรี
21. เด็กหญิงภิญญดา  ทองประเสริฐ
22. เด็กหญิงภูรรินทร์  ทิวาตรี
23. เด็กหญิงมนัสรา  ลักษณะพริ้ม
24. เด็กหญิงมาธวี  รัตนวิจิตร
25. เด็กหญิงรักติมาต์  วรรณคาม
26. เด็กหญิงริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
27. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เจริญธง
28. เด็กหญิงศุภรัศมิ์  ณ คำพล
29. เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนวิชา
30. เด็กหญิงเกณิกา  วุฒิสง่าธรรม
31. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โสภณ
 
1. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
2. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นางวิรินวรรณ์  พรรณบัว
6. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตภาส  แต้เจริญไชย
2. นายกิตติธัช  ศรีสิทธิ์
3. นายฆฤณ  ศุภวงศ์
4. นางสาวชญาณี  อุดคำมี
5. นายชัยณรงค์  แก้วสนธิ
6. นางสาวณัฐนันท์  วิภาสสกุลสุข
7. นางสาวณัฐริกา  หิรัญสุข
8. นางสาวทัศสิยา  คันธี
9. นางสาวธารารัตน์  อิ่มสนธิ์
10. นางสาวนัทสร  ทองกำเนิด
11. นายนารถนรินทร์  สุมะนังกุล
12. นางสาวปรวีย์  พันธ์ชาติ
13. นางสาวประกายฝัน  ยูถะสุนทร
14. นางสาวปาณิศา  สืบสัจวัฒน์
15. นายปิยะบุตร  ศิริสัมพันธ์
16. นายพงศกร  สมุทรธนานนท์
17. นางสาวพรชนิตว์  ยิ่งสุทธิพันธุ์
18. นายพิทวัส  นิลพัฒน์
19. นางสาวพิมลพร  จินตฤทธิ์
20. นางสาวรดา  พรประสิทธิ์
21. นางสาวรุ้ง  แสร์สุวรรณ
22. นางสาววราลี  ทองนุ่ม
23. นายวริศ  รำพึงสุข
24. นางสาววริศนันท์  โชติพรทิพย์
25. นายวิศรุต  วิเชียรมณี
26. นางสาวศศิชา  ทองใบ
27. นางสาวศิรภัสสร  ศรีประเสริฐ
28. นายศุภกฤต  รัตนจารุ
29. นางสาวศุภนิดา  โกมลจินดากุล
30. นางสาวสุธินี  จิตติเสรีสกุล
31. นายหนึ่งเดียว  พรมเบญจศร
 
1. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
2. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นางวิรินวรรณ์  พรรณบัว
6. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์อุฏฐานะ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พัศโน
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กุศลจิตกรณ์
4. เด็กชายพรอนันต์  อ้นครุฑ
5. เด็กชายพีรพล  คุ้มหรั่ง
6. เด็กชายภูมิพัชร  พิมพ์กิจ
7. เด็กหญิงศตพร  ไกรสยมพร
8. เด็กหญิงอัญชัน  อ่อนจันทร์
 
1. นายนนทกาญจน์  จันทร์เฮง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงดาริน  คร้ามทิม
3. เด็กหญิงพชรพร  บุญมี
4. เด็กหญิงวณัชพร  ฤทธิ์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  มัธยม
6. เด็กหญิงเบญจรงค์  เรืองจุ้ย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฏชกร  เยื้อยใยดี
2. เด็กหญิงกมลพร  แสงวัชรสุนทร
3. เด็กหญิงกาญจนวิช  จงสกุล
4. เด็กหญิงชนิดา  ศิริวัฒน์
5. เด็กหญิงณัฐชยา  สว่างศรี
6. เด็กหญิงนภวรรณ  ประดับแก้ว
7. เด็กหญิงภัททิยา  เภากัน
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ป้านนาค
 
1. นางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน
2. นางเมตตา  เรืองวังสรรค์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวธิติสุดา  ชิตรัตน์
2. นางสาวบุญสิตา  อุสันโน
3. นางสาวปิยะธิดา  สืบแสง
4. นางสาววิลาภรณ์  วรรณโชติ
5. นางสาวศศิประภา  ทิพย์จักร์
6. นางสาวเกวรี  เหมือนแก้ว
 
1. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
2. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายณรัช  เกษมมงคลธาดา
2. นางสาวณัฐธิดา  แสนสุพรรณ
3. นางสาวดวงหทัย  เดือนสมร
4. นางสาวศศิตา  ศรีอุบล
5. นางสาวสุพรรณนิกา  ศรีบาง
6. นางสาวอรยา  หอมแช่ม
 
1. นางจุฑามาศ  เจนศิริศักดิ์
2. นายปฏิมากร  โกมลธร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  ศิริวัฒนกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กิ่งศักดิ์
3. เด็กชายธนาภัทร  ไตรสิกขา
4. เด็กชายสุทธิชัย  อินทะวรรณ์
5. เด็กชายเอกรินทร์  กิ่งแก้ว
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
2. นายประมวล  อินทร์เรือง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายทรงพล  เทพคนดี
2. เด็กชายธนศักดิ์  เยื้อนใจดี
3. เด็กชายอัจฉริยะ  กลิ่นประสม
 
1. นายวิฑรูย์  สถิตยานุรักษ์
2. นายสุชิน  ฟักสังข์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายกฤษฎิ์  พีรพัฒน์ดิษฐ์
2. นายพลวัต  มูลทองชุน
3. นายอภิสิทธิ์  นำผล
 
1. นางทัตทยา  ผ่องพันธ์
2. นางสุรีย์พร  ปานศรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนศรีเจริญ
2. เด็กหญิงนฤภร  แสงนคร
3. เด็กหญิงอัญมณี  ชากรณ์
 
1. นางสมพร  เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวกมลมาตุ  ดิสผล
2. นางสาวณัฐธิชา  ทรงเดช
3. นายอัฐกาล   มะเวียงวัน
 
1. นางรัชดา  นามศรี
2. นางสายฝน  เริงศาสตร์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่สาร
2. เด็กชายธนยศ  สนใจใจแท้
3. เด็กหญิงปุญมนัส  ทองศรี
4. เด็กหญิงพสชนัน  ทองศรี
5. เด็กหญิงสุทธิภาณี  กมลรัมย์
6. เด็กหญิงโกมลชนก  อรุณรัตน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวันเพ็ญ  บุญเสนันท์
3. นายสมศักดิ์  ทองดีนอก
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกรณ์กรกฎ  อ่อนละมูล
2. นายชวัลวิชญ์  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวฐิตาภรณื  ศรีธรรมมา
4. นางสาวธิดารัตน์  ธาราวาสน์
5. นางสาวปณิตา  ภรพพลหวัตร
6. นางสาวยุภาพร  งอกงาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวันเพ็ญ  บุญเสนันท์
3. นายสมศักดิ์  ทองดีนอก
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  พุดเกลี้ยง
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ท้วมพ่วง
3. เด็กหญิงปาณิศา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสมพร  เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกมลวัลท์  มงคลปัญญา
2. นางสาวรติรส  จริงจิตร
3. นางสาวไพพรรณ  อินทะเตชะ
 
1. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
2. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายคณบดี  บวรธนภัทร
2. เด็กชายคณิน  เกิดโภคา
3. เด็กชายภูวนาท  ดวงฟู
 
1. นางประคอง  แสงดี
2. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวจิตรทิวา  ไร่วิเศษ
2. นายเมธาวุฒิ  คำภักดี
3. นางสาวไพลิน  โกมินทร์
 
1. นายธวัช  ทรัพย์สุทธิภาสน์
2. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายคริษ  แก้วพูลทรัพย์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ประเสริฐผล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สันธนะจิตร
 
1. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
2. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวนิภารัตน์  ชัยพันธุ์
2. นางสาวหทัยชนก  มณีนิล
3. นางสาวอนุศรา  เปี่ยมพูล
 
1. นางสมพร  เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชานุช  หอมเนียม
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สาดสาง
3. เด็กหญิงอรณิชา  มีศิริ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นุ่มนาค
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวจารุรวี  สุคนธโอสถ
2. นางสาวมุกตาภา  คำแก้ว
3. นางสาวสิริรัตน์  ออมเงิน
 
1. นางสาวนพวรรณ  ศิริมาศ
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตรา  สุริยมนต์
2. เด็กหญิงฐิติกา  เครือคำ
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อั้งโก๊ะ
 
1. นางจรูญลักษณ์  สัมฤทธิ์
2. นางปรียา  ยุวนะเตมีย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  คำภูษา
2. นายวาทิน  หงษ์แก้ว
3. นางสาวเทพรัตน์  ขันตี
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวันเพ็ญ  บุญเสนันท์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายมานพ  พุ่มจำรัส
2. เด็กหญิงลักขณา  ทักขินัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เลิศภูมิธรรม
 
1. นางสมพร  เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  สุภามาลา
2. นางสาวณัฐริกา  เจริญนันต์
3. นางสาวปัทมปาณี  สีสุราช
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงนนทิชา  ทุมทอง
2. เด็กชายรวิรัตน์  ปานสมสวย
 
1. นางสาวปาริชาต   เกษเจริญคุณ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายกรรชัย  ภัทโรดม
2. เด็กชายเมธัส  สิทธิสาร
 
1. นายพจน์จรินทร์  สิทธิวรชาติ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายปราโมทย์  สุทธิสน
2. นายรัฐศรณ์  นิธิพัฒนเวทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายพีรภาส  แจ่มฤกษ์แจ้ง
2. เด็กชายวิศรุต  จงมั่นจิตร
 
1. นายพจน์จรินทร์  สิทธิวรชาติ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายเมฆินทร์  ศรีสร้อย
2. นายไรวินทร์  พัชรพิสุทธิ์สิน
 
1. นายวิเชียร  พิรุณ
2. นางสาวอมรรัตน์  แว่นแก้ว
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  วิทูรเดช
2. เด็กหญิงณัฐพร   เทพานนท์
 
1. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
2. นางสาวอัญชลี  ปทุมวัน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายจตุรพันธ์  พ่วงทอง
2. เด็กชายณัฐพล  สุพร
 
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  ถาวงศ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายพุทธิพันธ์  พู่ประเสรฐ
2. เด็กชายอรรถพล  พุทธจง
 
1. นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม
2. นางเนตรนภา  บุญศิริ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นายทศพร  วิจักษณ์เมธี
2. นายอานุภาพ  อยู่พืช
 
1. นางชุติกาญจน์  เมตตาจิตร
2. นางสุวิมล  สร้อยสม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายนนทชา  กสิวัฒน์
2. นายสรวิชญ์  ชาญจิรกิตติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายภัทระ  ธีระพงษ์
2. นายสุทธิธรรม  เกิดจนา
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นางสาวสุดารัตน์   ปานทอง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายวรานุวัฒน์  อินทแสง
2. นางสาวสิริวิมล  โพนสวัสดิ์
3. นางสาวอุทุมพร  จันมะโฮง
 
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  ถาวงศ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวธนพร  แพทอง
2. นางสาวปรียากมล  ทองฝาก
3. นางสาวสุพพัตรา  สุขอารีกิจ
 
1. นางชุติกาญจน์  เมตตาจิตร
2. นางสุวิมล  สร้อยสม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายอรรถพล  ไทยงามศิลป์
2. นายไพฑูรย์  เปี่ยมสันติกุล
 
1. นางสาวนฤมล  บุญพิทักษ์
2. นายวิสุทธิ์  ปั้นยศ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนรวิชญ์  ธีระชาติ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  บุษมาลี
3. นายเพชรชนน  ทองเสริม
 
1. นางสาวมัลลิกา  หนูอ่อน
2. นายสิรภพ  สมอุดร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวญาติมา  ไกรรักษ์
2. นายธเนศ  เทียนทอง
3. นายอัคเดช  ด้วงพลู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายธรรมศิลป์  พัฒนาศิริ
2. เด็กชายนริศย์ศักดิ์  หิริโอตัปปะ
3. เด็กชายภากุศล  ทรัพย์สุคนธ์
 
1. นายจิรัฏฐ์็  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายจิราวุฒิ  เขียวบุษบง
2. นายณภัทร  ของสิริวัฒนกุล
3. นายนนทวัฒน์  ซังเอียด
 
1. นายภมร  ฟูมฟัก
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายธรรมปพน  สุขกำเนิด
2. นายบุญศักดิ์   เตโช
3. นายมนตรี  เลเเก้ว
4. นายอัคเดช  ด้วงพลู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงพาณิภัค  บุญนาค
 
1. นางสาวอาจารี  นวภัทรอภิญญา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาววิภาดาลักษณ์  ดอกกระทุ่ม
 
1. MissTeresa Maria  Canete
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 55.87 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ผลานุสรณ์
 
1. นางสาวสุวิภา  มาลากาญจน์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 63.12 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายไม้ตรี  ธนังคุณานิจ
 
1. Mr.Allan  Ralf Sarmiento
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  หลำเทียน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ดีศิริ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายโนเอล อชิระ  บนท์เซมา
 
1. MissArlene  E.Balaba
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพสุกานต์  ชาตกิตติคุณวงศ์
 
1. นางสุธินี  ศรีมาศ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายศุภวัฒน์  ชุนเดชสัมฤทธิ์
 
1. นางพัณณิตา  สืบสว่าง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  นาคอ่อน
2. เด็กหญิงชาติกานต์  คงทอง
3. เด็กหญิงนภสร  บุษบา
4. เด็กหญิงนภสร  เดชดำรงปรีชา
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ศิริสกุลไพศาล
 
1. Mr.Jesus  Jr. Alcantara
2. นางธัญสินี  วงค์ป้อม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญสุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชาญประเสริฐ
3. นายธนกฤต  จักรเสน
4. นางสาวพรลภัส   จอมศรี
5. นางสาวอารียา  นาชัยเริ่ม
 
1. Mr.Juan Carlos  C.Dilan
2. นางพัณณิตา  สืบสว่าง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวธารธารา  เจริญรัมย์
 
1. นางศศิธร  จิระภาค
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงนาแฮ  ยี่จ่า
 
1. นางชาลินี  มุสตัง ติงกี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกฤษดา  ทับทิมเล็ก
 
1. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิสุทธินี  น้ำคำภา
 
1. MissMami  Imoto
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภูริชญา  กุมุท
 
1. นางเบญจลักษณ์  สว่างเนตร
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวนันทรัตน์   สุขตาม
2. เด็กหญิงนิชาดา  ช่างหล่อ
 
1. Mr.Noel  C.Flores
2. นางสาวจุติมา  ศรีบัว
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวธัญสุดา  ภูริชิติพร
2. นางสาวอรจิรา  ลีลาวศิน
 
1. นางกิตติมา  แจ้งคำขำ
2. นางสุรีรัตน์  รอดบ้านเกาะ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แก้วผอม
2. เด็กชายกิตติสกุล  ปันสกุล
3. เด็กชายชณพรต  ฤกษ์กมล
4. เด็กชายธนัช  ปานพรหม
5. เด็กชายธรา  พงษ์พียะ
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  พิพัฒชัยนันท์
7. เด็กชายภัทรศักดิ์  ต้นหลุบเลา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  หมุ่ยแก้ว
 
1. นายนิกร  บุตรราช
2. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
3. นายสุชิน  ฟักสังข์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวฐิตาภรณ์  ตั้งทรัพย์ดวงโต
2. นางสาวณัฏฐา  ชื่นฤาดี
3. นางสาวธัญลักษณ์  สาธุฐิติ
4. นายธีรภัทร  ไพเมือง
5. นายนนทรัตน์  ทักษิณาภินันท์ชัย
6. นายพัชระ  เฟื่องถี
7. นางสาวพัฒน์นรี  พรพิเชษฐ์
8. นายพัทธกานต์  คล้ายขยาย
9. นางสาวภัทรวดี  ฟัตละ
10. นายวุฒิเดช  เดชมูล
 
1. นายคำรณ  คงแย้ม
2. นางชุติกาญจน์  เมตตาจิตร
3. นางนิศารัตน์  สุมน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คูสินไทย
2. เด็กหญิงรวิภา  ทองศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  ไชยเสนา
 
1. นางสาวนิศานาถ  รัตนพันธุ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวพจน์มาธวี  ทิสาพงศ์
2. นางสาวศศิวิมล  กัณทะวัง
3. นางสาวหทัยชนก  ภาณุจารี
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงธาราดา  ถมเมืองปัก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เเสนสุข
3. เด็กหญิงนภาพร  ใจหาญ
 
1. นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล
2. นางสาวจารุเนตร  จันทร์สุข
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  หุ่นช่างไม้
2. นายกิตติพงษ์  จรจัล
3. นายศรัณย์  ผาติโสภณ
 
1. นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล
2. นางสาวจารุเนตร  จันทร์สุข
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริกร  อดิสราลักษณ์
2. เด็กหญิงอินทร์ณรา  ศรีสถิตย์นรากูร
 
1. Mr.Warly  Salido
2. นางสาวจันทร์จีรา  หัตถยาธิพล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกัญญาภา  เดชธนธรณ์
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสุระ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายปฏิพล  แซ่ฉั่น
2. นายปุณยวัจย์  จรูญเสถียรพงศ์
 
1. นางนงลักษณ์  โกศรี
2. นายสมหมาย   ป้องสวย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายพสุธร  ฉัตรตระกูลศรี
 
1. นายคมสันติ์  ดางาม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยา  นาครัตน์
2. เด็กชายพชร  เรืองฉาย
 
1. นางสาวประภาวดี  เผ่าภูรี
2. นางวัชรี  แสงกล้า
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายพิเชฐ  พงศ์พินทุสร
 
1. นางสุภัทรา  อิ่มอ่ำ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่ลิ่ม
 
1. นายสมหมาย   ป้องสวย
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายต่อศักดิ์  อ่วมจ้อย
 
1. นางสาวคมคาย  กาวี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายศุภศักดิ์  กองวิมาน
 
1. นางสาวธนัตติยา  จาตุรนต์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองประสพ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายปกรณ์  บุนนาค
 
1. นางสมจิต  ช่วยชู
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองประสพ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายฐานนันท์  เหมือนสินธุ์
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  หวังตรงจิตร
2. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายนวนิต  กากแก้ว
 
1. นางชนาภา  ทวีทรัพย์
2. นายเมธี  ชราศรี
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายศิรัส  แก้วธานัง
2. นายสรวิชญ์  ชาญจิรกิตติ
 
1. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
2. นางสาวมนัญยา  สายซอ
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
2. นายพีรพงศ์  กรรัตน์
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์
2. นางสาวลลิตา  นิ่มนนท์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายอเนก  บุญช่วย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายปริญ  นวลละออง
 
1. นางสมจิต  ช่วยชู
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกณภัทร  แสงอำไพ
 
1. นางวิจิตฎ์ตรา  บุญตา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวเอมวิภา  เหม็งศรี
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางพาณี  ถนัดการ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายทิวัตถ์  กลิ่นขจร
2. นายธนพล  ละมุนมอญ
3. นางสาวเอมวิภา  เหม็งศรี
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวกนกทิพย์  คุณามัย
2. นายทวีศักดิ์  พฤกษารา
3. นางสาวเบญญาภา  โดดเทียน
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายมงคล  พุ่มนวม
2. นางสาวศุภลักษ  คำศิริ
3. นางสาวสุทธิดา  จันทรวิจิต
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายทิวัตถ์  กลิ่นขจร
2. นายธนพล  ละมุนมอญ
3. นายศราวุธ  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  หวังตรงจิตร
2. นายธนพนธ์  ก้างจาย
3. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นายทองสา  ทวีโชติ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายปริญ  นวลละออง
 
1. นางสมจิต  ช่วยชู
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  หัสดี
2. นายธารนรินทร์  เพชรชะ
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายธนพนธ์  ก้างจาย
2. นายศราวุธ  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายคุณากานต์  สันหนองเมือง
2. นางสาวศุภลักษ์  คำศิริ
3. นางสาวสุทธิดา  จันทรวิจิต
 
1. นางสาวณัฐธิดา   เครื่องเงิน
2. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา