หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี กองสุขโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอกอุโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจันที วะสุขันธ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางชนชญา สังข์พญาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ บุญวงษ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติกาญจน์ อินทเกตุโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาววิชยา กลั่นหุ่นโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ปานชาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางจินดา เนตรโพธิ์แก้วโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวรางกรูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางวาสนา ด่านพิมายโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางคำทิพย์ ทับกล่ำโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางปารมรัตน์ เชื่อมสามัคคีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ชำนาญศิลป์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวบุญญาพร ดิลกพัฒนากุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภารดี มีเจริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางนฤชล ฟองเหมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สายบุญมีโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางโสภา เข็มขาวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนิภา พณิชยกุลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรัชณี เนาวรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี อรุณบรรเจิดกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย ประเสริฐสังข์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนวพร โปรานานนท์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวดรุณี ทรัพย์ผลโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พึ่งเงินโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตุ้งสวัสดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ กงเหลียงโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางวรัญญา เอี่่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณีย์ อินทร์ยังโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ มีศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางเรวดี ณ พัทลุงโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หาญกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ เผ่าผึ้งโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ จันเหรียญสุขโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ภัทรภิรมย์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีไพบูลย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ การสมอรรถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา มีพรบูชาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันท์ เทพาชมภูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายโกศล พจนารถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายทองดี อรุณโณโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นางอารีย์ อ่อนพันธ์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ กลั่นเกษรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิรณา สังข์เสวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายสุกิจ พุทธชาติเสวีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัทมา โสภิตชาติโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางยุพา หอมวัฒนวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวชนกสุดา พุ่มเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายจุมพล เนียมแสวงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวจิรศุภา อินทสะอาดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนภรณ์ มีรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุรพศ กิจนิธิธาดาโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายจิรากร สำเร็จโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางมัณฑนา สาสะโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ โกมลเกียรติโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางจิตณา มั่นคงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวจิรศุภา อินทสะอาดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนภรณ์ มีรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศักดา ปานรักษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ทองยี่สุ่นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายชนะ เอี่ยววัฒนพงษ์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจีรวรรณ วรยศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวงโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางศรีวรรณ คนนาคโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายสหพล สี่สมประสงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศยาพร ศรัทธาผลโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา บำรุงกิจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายฉลองชัย กิตติชัยศรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ เต๋กสงวนโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์อำพรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางกมลชนก ภาคภูมิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัณญาณี โสภาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายสฤษดิ์ อุ่นเรืองโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายอธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ คงประเสริฐโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
6. นางสิริพร ฉิมพาลีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พึ่งคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางจิรัสยา นาคราชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางจิตติมา ไทรแก้วดวงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวันโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
6. นายชาญชัย กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัญญาณัฐ บุญมีโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิราพร นิลาพันธ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสนม วันเพ็ญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร อุยยาหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายสำเริง อยู่ประจำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวพวงทิพย์ กรุงกาญจนาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ แสงประเสริฐโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ โพธิศรีดาโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
7. นางสาวพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นายสิปป์แสง สุขผลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ วีระจิตต์โรงเรียนไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสมนา สุขสกุลวัฒน์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาวชไมพร สินมั่นโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนฤมล อินทวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ หอมวัฒนวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ แคนจาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นายดวงอนุชา บัวงามโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจินตพงศ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สงกาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางสุรัสวดี เภารัศมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล มอญถนอมโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ มีทองโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ กรีแสงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายแสวง ทองปานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายอุดม เหลืองศิริธัญญาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นายทัศนะ คำทมูลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางปทิตตา อากาศฤกษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ผลไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวสุภางค์ บุญเฉยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ทองแดงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายไสว ศิลาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางราตรี ทองยี่สุนโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักษณา โพธิ์หวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางยุพดี สุดแดงโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นายชัชวาล ชุมเพ็ญโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศรัญญา แสนแพงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวถิราพรรณ ขำดวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวชญาดา สมไพบูลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางเอมอร กล้าแข็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสมควร หมั่นดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย บุญชูส่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา แหวนวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิ่นแก้ว ทวีกสิธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุขประกอบโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารยา แก้วบัวดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ไกรกาศโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางอาจิณ วงศ์ทองดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายไตรเทพ ศรัทราผลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกณิษฐา แซ่ลิ้มโรงเรียนภัทรนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอนุรี โพธิสุทัศน์โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
7. นายณฐพล พุ่มพฤกษ์โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ สาบัวโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจิน เวียงชัยโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายคมสันต์ จันทร์แดงโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววิกานดา จันทร์ประดิษฐโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายณฐพงษ์ แย้มทับโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ เมืองงามโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
7. นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายอังกูร จันทรชาวนาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ อภัยโสโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นายพงษ์ธร ภูมิสินโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
6. นายเรวัต เพชรซัดโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
7. นายทรงนิรันดร์ อ่อนเถื่อนโรงเรียนเทพนิมิตวัฒนากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายอังกูร จันทรชาวนาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ อภัยโสโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นายพงษ์ธร ภูมิสินโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
6. นายเรวัต เพชรซัดโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
7. นายทรงนิรันดร์ อ่อนเถื่อนโรงเรียนเทพนิมิตวัฒนากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกานดา พิมใจใส โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายคมกริช น้อยจินดาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นายปรีชา สุริยกานท์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพูนุท ทองงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชนา ปรีชารัตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายจันทิรา ผลวัฒนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพชรา สุวรรณกล่อมโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญดา ชัยชนะ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการ
3. นางสาวนวลผจง ภู่พงศ์พันธุ์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
4. นายคริสต์มาส ดวงจันทร์ โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร ปาริจฉัตต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวพรพรหม มาบรรดิษโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสามารถ สมประชาโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา โพธิ์มลิวัลย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางเตือนใจ ประเสริฐศรีโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวทินกร รัชฉวีวรรณ โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ สุทธิประภาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางอำไพ กิตติรพีโชติ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการ
5. นางเพชราวรรณ เหมือนวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธนกร ม่วงศิริโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรัตน ศรีเกษม โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
3. นางสาวศิรประภา จังภานิช โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พันธุ์สุชล โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการ
5. นายพุทธิวัฒน์ อริยะชัยสิริ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน ม่วงนาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา รอดมณี โรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
3. นางสุจิตรา ปั้นหยาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ เดชนาเกร็ด โรงเรียนแหลมบัววิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา แก้วคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางยุพิน เกิดน้อยโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
4. นายชรินทร์ รีนับถือโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กรรมการ
5. นายกัปปิย เล้าเจริญ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุลโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมณ บัวแดง โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายจรัญ สั่งยังโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอรพิมพ์ เนื่องชมภู โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการ
2. นางวาทิณี สมเชื้อเวียง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางมยุรี เทพอำนวยสุขโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางธัญภัส บุญเจริญ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ซำประชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางอารีย์ สาหร่ายสุวรรณ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
4. นายชิน สุ่มจันมะดัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ สมประชาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คงทัดศึกษานิเทศก์ สพม.9ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณีโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิชิตพล รักคงโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาพร แสงแก้วโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นางมณัธฎา ยุตตานนท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ วงษ์พรานเจริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอกราช อยู่ฤกษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางพณิชนันท์ งามสมโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทิคัมพร อินทปัญญาโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี เทศสนั่นโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ชาญฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ทรพับโรงเรียนสถาพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถาวร ทองพุกโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นายนางบุศญาพันธ์ ทิพาชยาจิณณ์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายสุริยา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ดอนมูลไพรโรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญชม เดชชาวนาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัฒตรา ไม้มงคลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางประไพพิศ สือพุทธมนตรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายสิทธา ประมวลทองโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธิปัตย์ ทั่นเส้งโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ หุ่นสวัสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์ศรีโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
4. นายวรพจน์ ณ พัทลุงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายธราพงศ์ น้ำสมบูรณ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ปัณณราชวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ปัณณราชวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นายศุภชัย เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนสุคนธีรวิทย์‏กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นายศุภชัย เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนสุคนธีรวิทย์‏กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาริยา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาริยา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์‏กรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย อรรถพลพูลสิทธิ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์‏กรรมการ
3. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย อรรถพลพูลสิทธิ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์‏กรรมการ
3. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์‏กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์‏กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัชวัสส์ วกสุดจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ศรีปลั่งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัชวัสส์ วกสุดจิตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ศรีปลั่งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนธี สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนธี สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางจารี อ้นนาคสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางจารี อ้นนาคสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางจารี อ้นนาคสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายดุษฎี มีป้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางจารี อ้นนาคสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงค์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ไชยสุภาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ ไชยสุภาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงค์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุภาโรงเรียนไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงค์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงค์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงค์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัฌย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นายสัญญา ใยยนต์โรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัฌย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นายสัญญา ใยยนต์โรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางชัชญา จึงประวัติโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นายประยูร ทองสุกรีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤหดิ์กรรมการ
4. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางชัชญา จึงประวัติโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัฌย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอินทร์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นายธนภัทร สุนทรภักดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัฌย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอินทร์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นายธนภัทร สุนทรภักดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพัฒนพงค์ บรรณการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางณฐภัทร พรมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์รัตน์ เวียงอินทร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางณฐภัทร พรมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์รัตน์ เวียงอินทร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายนิรุจน์ โฉมวัฒนาโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายมูละเดช เสมาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายนิรุจน์ โฉมวัฒนาโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายมูละเดช เสมาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ แก้วบุปผาโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ สามบุญลือโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางอรมน บุตรน้ำเพชรโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาวจิตร์อารีย์ คำพันธ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอุมาวดี วุฒินามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาพรรณ ฟักประไพโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันศิมาลี เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉรา สุริยกานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์มาศ เพชรขาวช่วยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสมปอง ศรลัมภ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางชวนพิศ แววสอนโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายกำพล พูนเพ็ชรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางชวนพิศ แววสอนโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายกำพล พูนเพ็ชรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คะชาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศิริภัทรโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ ศรีตงกิมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา กุณฑโชติโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางกัญญา จำนงค์โรงเรียนแหลมบัวกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกร รุ่งจำเริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐกร รุ่งจำเริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวรรณนิภา แก้วบูชาโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวรรณนิภา แก้วบูชาโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวละออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางมัลลิกา ปรางทิพย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวละออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางมัลลิกา ปรางทิพย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เทียนเล็กโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี เป้าเพชรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เทียนเล็กโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี เป้าเพชรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี สอนใจโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายสำเภา ปู่เพี้ยนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พั่วพันธ์ศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต เกษทองมาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พั่วพันธ์ศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต เกษทองมาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ไชยจันทร์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอุดมโชค ผลิศักดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางหัทยา ธัญญคุโณดมโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางสาวธีรารัตน์ หมวดปัดมาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางยุพดี ภู่รุ่งเรืองโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศรีแก้วช่วงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. Ms.Luselle F. Gadorโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางศรีการดา จันทร์รงค์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Eliseo T. Juventodโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชญาดา ฟองนวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายทินวัฒน์ งามสัตตบุษย์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
2. นายรพีพัทร แผ้วผาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางพรนภา รุ่งเรืองโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปรีญา สงกาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. Mr.Craig Mopheeโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นางปริศนา เสลาคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ คงธนาคมธัญกิจโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
2. นางพยุง ศรีจินดาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสิริวรรณ พจนารถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน พระมูลสิลาโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. MissSonya Rajesh Patelโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
6. นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจุไรวรรณ มาเบ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางวราพรรษ เจิมสุจริตโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเอมอร ชูทันโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางยิ่งวรรณ รัตนเพ็ญชาติโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
6. Mr.Arnold A. Padilloโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ยิ่งเจริญโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวาสนา พวงแก้วโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นายภาสกร แจ่มจันทร์เกษมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสุกานดา คำวงษ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมพิศ บัวงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราพร เทียมทัดโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ กิจบำรุงโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางเบญจรัตน์ มณีรมย์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. MissAutumn Marie Schlesisโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินทร์ ปานแม้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางสิริพร วงศ์โกมลเชษฐ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรุ่ง เจียงจารุสมบูรณ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ชาวปากน้ำโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
6. นางสาวนัยนา ยอดแก้วโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
7. Mr.Semwanga Faisalโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. MissAldina Luengasโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางสาวจรีรัตน์ เนาวจำเนียรโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิภาณี พุ่มเจริญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายคำผอง ลมอ่อนโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี ประวัติโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นายปกรณ์ มากพูลมาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. Mr.Merry Grace Sta Ana Selesโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
9. Mr.Robert Stuartโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล ตันเสียงสมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
2. นางสาวสลาวดี กลั่นเกิดโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางศศิวิมล กลิ่นพยอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวรติยา ฝัดต้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางจรัสศรี คำสุวรรณโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอุดมรัตน์ ตันเสถียรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. MissMayinja Winnieโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นางสาวดลพร ปันคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวรรณวิภา พฤฒิภากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เตรียรัมย์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางมารตี แจ่มแจ้งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายประทีป รัชวัฒนะโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. Mr.Mark Lenzโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. Mr.Romnel Erfelua Esmedianaโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฏิฐาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรา อินปั๋นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี อ่อนมีโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ จันหอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติภัทร กุณขันธ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. MissLi Senโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. MissCai Li Juanโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
7. Miss็Huang Xio Miโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุภา มิ่งเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ ดำเกลี้ยงโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายทอง อุ่นต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายสุริยา จิตรลิขิตโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
5. Mr.Yu Xiaolongโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
6. MissYan Xiao Chenโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางสาวณัฐดา ลพสถิตย์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางธนัชชา กาญจนเมธีโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางคนึงนิจ แก้วพิกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. Mr.Charles Jamesโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
2. นางภัสสร ทิมาศาสตร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร ฉัตรพุฒิชัยโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิชัย มเหศศิริโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปกธรรม เชาวนกฤษณกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. Mr.๋James Allenโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ทิพานันท์ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาลี เอีี่ยมสำอางค์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายจินตพงศ์ จรดลครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายคุณากร สังข์พญาครูโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสนธิ สถาพรครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นาย้เสน่ห์ กุลเรืองครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
2. นายสุเทพ อบเชยครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโขครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
5. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวฐณิกานต์ เต่งตระกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ชุมเพ็ญครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไปรยา บุบผาโชติครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสุนทรี พุ่มมณีครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
5. นางทรัพย์ ถวิลครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
6. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิทดา เจิมจำนงค์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ อรชรครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐครูโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิทดา เจิมจำนงค์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ อรชรครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐครูโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีพันธ์ ศรีฉ่ำครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมครูโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันตนา สุขเจริญครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางมธุรส ต่วนเครือครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์ครูโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นางเอมอร ตรีชั้นครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสันทนา เบานิดครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางอนงค์ นิ่มอนงค์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา กิจสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชภัสร์ สมปู่ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวสันทนา เบานิดครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาคร คชศิลาครูโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา กิจสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชภัสร์ สมปู่ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวสันทนา เบานิดครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาคร คชศิลาครูโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางชไมพร ช้อนทองสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไชยสุกาสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์สมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ปัญจกะบุตรครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางบุศนาพันธ์ ทิพาชญาจินต์ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศาครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ปัญจกะบุตรครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางบุศนาพันธ์ ทิพาชญาจินต์ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศาครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร บุญมานุชโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร บุญมานุชโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร บุญมานุชโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร บุญมานุชโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร บุญมานุชโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร บุญมานุชโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร บุญมานุชโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ศึกษานิเทศประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุล โรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมณ บัวแดงโรงเรียนมารีอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายจรัญ สั่งยังโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ สั่งยังโรงเรียนนักบุญเปโตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุล โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรมณ บัวแดง โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรพิมพ์ เนืองชมพู โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการ
2. นางวาทิณี สมเชื้อเวียง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางมยุรี เทพอำนาจสุขโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรพิมพ์ เนืองชมพู โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการ
2. นางวาทิณี สมเชื้อเวียง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางมยุรี เทพอำนาจสุขโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกร รุ่งจำเริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาตรี ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คะชาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศิริภัทรโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริรัตน์ สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ ศรีตงกิมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา กุณฑโชติโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางกัญญา จำนงค์โรงเรียนแหลมบัวกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]