หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม นครปฐม 2
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นางสาวศิริวรรณ จัทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 ว่าที่ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายวิชาญ จารุกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นายสิทธิ์ สิริพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายสมศักดิ์ สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายสมมารถ ศิริสมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายสมเกียรติ ฐานบัญชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายสนม วันเพ็ญ ครู คศ.3 โรงเรียนสามพรานวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
13 นางสาวสิริวรรณ จันทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิืทยาลัยฯ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
14 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
15 นายมูละเดช เสมา ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
16 นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
17 นายธานุวัติ สมไพบูลย์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
18 นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
19 นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
20 นางอรมน บุตรน้ำเพชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
21 นางสุชญา เกียรติโกมล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
22 นางวิไลวรรณ อนันรัตน์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
23 นางมณทิชา สุพรรณคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
24 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
25 นางสาวสิริวรรณ จันทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิืทยาลัยฯ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
26 นายสาธิต บุญยรัตกลิน ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
27 นางสาวจารุณี สอนใจ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
28 นางภาวิดา บุตรเนียม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
29 นายธิรพงษ์ มีแก้ว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
30 นายอาทิตย์ ไชยจันทร์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
31 นายประเสริฐ แสงคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
32 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
33 นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
34 นายธีระวุฒิ จันทคา รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกลาง
35 นายศานิต เหลืองทองคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกลาง
36 สิบตำรวจเอกสาธิต จ้อยเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกลาง
37 นางอารียา แสงคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกลาง
38 นางมัณฑนา สาสะ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นางรุ่งเรือง เสาสมวงษ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นางมณฑา ปีมณี โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นางปทุมวดี หงษ์ประชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางผานิต มาประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นายสุชาติ ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นายปรีชา ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางสาววรรณรักษ์ ชัยชาญกุล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
50 นางสาวปราณี แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
51 นางสาวรัชนี รูปสวย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
52 นางสาวสว่างจิต ธรรมสถิตย์พร ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
53 นางสุดา ธีรแนว ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
54 นางสุจิตรา ปั้นหยา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
55 นางพรรณนา จันทร์วาววาม ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
56 นางสาวจุรีรัตน์ ชัยวรวิทย์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
57 นางสาวอัญชลี ล้อทะนง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
58 นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
59 นายสมพร เล็กจินดา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
60 นายคมกริช น้อยจินดา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
61 นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
62 นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
63 นางสาวนฤมล ศิริธานันท์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
64 นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
65 นางณัฏฐพร กลัดเข็ม ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
67 นายพรศักดิ์ เมืองงาม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
68 นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
69 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสุทธิกุล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
70 นางสาวชุลีพร แจ่มถนอม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
71 ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นายสมพงศ์ พรหมทอง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นายมนัส ชัยยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 นายมนัส ชัยยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 นายพยุง ศรันยุญาติวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา รองประธานกรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
77 นางสาวฐณิกานต์ เต่งตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นายวันชัย ธวัชพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายสนธิ สถาพร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 นางกานดา พิมใจใส ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นายวันทอง ถาพร ลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 นางดอกไม้ หาญชนะ ลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นางลมัย บุราณคุณ ลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นางคนึง เอี่ยมประชา ลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85 นายนิติ เที่ยงสมพงษ์ ลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
86 นางศิริ นะราแก้ว ลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
87 นายชำนาญ พรหมสรินทร์ ลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
88 นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
89 นายประหยัด ก๋ำนารายณ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
90 นายไพฑูรย์ บุญพี่ง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
91 นางสาววีรวรรณ ปัถวี ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92 นางสิริรัตน์ ครามวิชิต ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
93 นางวรรณภา โอชาพงศ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
94 นางอุมาพร ชัยปรีชา ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
95 นางสาวกัญกร เอี่ยมประชา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
96 นายพยุง ศรันยุญาติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นายปรารภ หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นายสุนทร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นายวีรศักดิ์ มหอมตพงษ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางสาวอารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นางสมควร หมั่นดี ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
103 นางสาวอรอนงค์ แคนจา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
104 นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 นายทัศนะ คำทมูล ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
106 นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
107 นางดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
108 นางสาววาสนา วงษ์สังข์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 นางสาวฐณิกานต์ เต่งตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
110 นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
111 นางอนงค์ นิ่มอนงค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
112 นางอรนุช มาสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
113 นายวันชัย ธวัชพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
114 นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
115 นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
116 นายชาลี เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
117 นายกมล ประทีปธีรานันท์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
118 นายสนธิ สถาพร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
119 นางสาวเกษร กิจจาภินันท์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 นางอรัญญา กิจสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
121 นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
122 นางชไมพร ช้อนทอง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
123 นางนิทดา เจิมจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124 นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
125 นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
126 นางสาวไปรยา บุบผาโชติ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นางสาวณีรนุช หวานตลอด ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางสาวใจภักดิ์ เชื้อคำสอน ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นางสาวปวีณา รอดเจริญ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายธนัตถ์บดี อ่อนน้อม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นายชาญธิวัฒน์ กิจสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางสาวปัทมา นัยกุล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายเสน่ห์ ไชยสุกา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นางสาวพัชราภรณ์ ชุนถนอม เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางเฉลิมศรี กองสุข ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม. ๑-๓
137 นางสาวศิริพร เอกอุ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม. ๑-๓
138 นางสาวจันที วะสุขันธ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม. ๑-๓
139 นางชนชญา สังข์พญา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม. ๑-๓
140 นายพรเทพ บุญวงษ์ ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.๔-๖
141 นางสาวกิตติกาญจน์ อินทเกตุ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.๔-๖
142 นางสาววิชยา กลั่นหุ่น ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.๔-๖
143 นางสาวอภิญญา ปานชา ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.๔-๖
144 นางจินดา เนตรโพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
145 นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวรางกรู ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
146 นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
147 นางวาสนา ด่านพิมาย ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
148 นางปารมรัตน์ เชื่อมสามัคคี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
149 นางสาวทิพย์วรรณ ชำนาญศิลป์ ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
150 นางบุญญาพร กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
151 นางสาวภารดี มีเจริญ ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
152 นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
153 นางนฤชล ฟองเหม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
154 นางสาวสุพรรณ๊ สายบุญมี ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
155 นางนิภา พณิชยกุล ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
156 นางรัชณี เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
157 นางวัชรี อรุณบรรเจิดกุล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
158 นางวัชรี อรุณบรรเจิดกุล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
159 นายสมหมาย ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
160 นางสาวนวพร โปรานานนท์ ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
161 นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
162 นายถวัลย์ พึ่งเงิน ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
163 นางวารุณี ตุ้งสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
164 นางสาวดวงรัตน์ กงเหลียง ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
165 นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
166 นางเสาวณีย์ อินทร์ยัง ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
167 นายวิศิษฐ์ มีศรี ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
168 นางแสงจันทร์ หาญกล้า ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
169 นางสาวเครือวัลย์ เผ่าผึ้ง ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
170 นางสาวสิริรัตน์ จันเหรียญสุข ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
171 นางเรวดี ณ พัทลุง ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
172 นางสาวภัทรา ภัทรภิรมย์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
173 นางสาวพัชรินทร์ ศรีไพบูลย์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
174 นางสาวบุศรินทร์ การสมอรรถ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
175 นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
176 นางสาวอังคณา มีพรบูชา ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
177 นางสาวสุนันท์ เทพาชมภู ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑) ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
178 นายโกศล พจนารถ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑) ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
179 นางสาวสุชาดา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑) ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
180 นายทองดี อรุณโณ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑) ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
181 นางอารีย์ อ่อนพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑) ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
182 นางศรีไพ บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดเล่านิทาน ระดับชั้น ม. ๑ -๖ และประกวดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (นักเรียนร่วม)
183 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการตัดสินประกวดเล่านิทาน ระดับชั้น ม. ๑ -๖ และประกวดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (นักเรียนร่วม)
184 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ๋ คณะกรรมการตัดสินประกวดเล่านิทาน ระดับชั้น ม. ๑ -๖ และประกวดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (นักเรียนร่วม)
185 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
186 นางสาวจงกลณี ภูอ่อนสี ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
187 นางยุพดี สุดแดง ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
188 นายวรากร สุขสกุลวัฒน์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
189 นางสาวกนกวรรณ พานิชวงษ์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
190 นางสาวนันทิยา วงศ์ทองดี ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
191 นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
192 นางคำทิพย์ ทับกล่ำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
193 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินประกวดเล่านิทาน ระดับชั้น ม. ๑ -๖ และประกวดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (นักเรียนร่วม)
194 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งข้นการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓
195 นางศรีไพร บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓
196 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓
197 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓
198 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔-๖
199 นางศรีไพร บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔-๖
200 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ่วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔-๖
201 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ่วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔-๖
202 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔-๖
203 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓
204 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.๑-๓
205 นางศรีไพร บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.๑-๓
206 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.๑-๓
207 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.๑-๓
208 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น
209 นางศรีไพร บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น
210 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น
211 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น
212 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น
213 นางศรีไพร บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
214 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
215 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
216 นางศรีไพร บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓
217 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓
218 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓
219 นางศรีไพร บุญมานุช ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น
220 นางวาสนา กัลปาลี ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น
221 นางวัลภา เหลืองทองคำ ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น
222 นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์ ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
223 นางอังสณา ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
224 นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
225 นายประหยัด ก๋ำนารายณ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
226 นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
227 นางสาววีรวรรณ ปัถวี ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
228 นางสาวปัทมา จุมปาลี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
229 นายยศไกร จีนประชา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
230 นางชไมพร ช้อนทอง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
231 นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
232 นายเสน่ห์ ไชยสุกา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
233 นางสาวใจภักดิ์ เชื้อคำสอน ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันเอแมทและชูโดกุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
234 นางวรรณี ภิรมย์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
235 นางฉันทนา หนูแสน ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
236 นางสมคิด วิมูลชาติ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
237 นางสาวสมพิศ สำราญจิต ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
238 นางสาวปวีณา รอดเจริญ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันเอแมทและชูโดกุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
239 นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
240 นายพรชัย จ้อยทองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
241 นายอดิศักดิ์ คงทัด ศึกษานิเทศก์ สพม.9 ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นม.1-6
242 นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา รองประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นม.1-6
243 นายพิชิตพล รักคง ครู โรงเรียนเพิ่มวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นม.1-6
244 นางสาวประภาพร แสงแก้ว ครู โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นม.1-6
245 นางมณัธฎา ยุตตานนท์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นม.1-6
246 นายภูมิพัฒน์ วงษ์พรานเจริญ ครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นม.1-6
247 นายเอกราช อยู่ฤกษ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
248 นายสมเกียรติ เทียนงาม ครู โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
249 นายจิรวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์ ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
250 นางพณิชนันท์ งามสม ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
251 ว่าที่ร้อยตรีทิคัมพร อินทปัญญา ครู โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
252 นางอัญชลี เทศสนั่น ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
253 นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
254 นายเฉลิม ทรพับ ครู โรงเรียนสถาพรวิทยา รองประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
255 นายถาวร ทองพุก ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
256 นางบุศญาพันธ์ ทิพาชยาจิณณ์ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
257 นายสุริยา แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
258 นายณรงค์ นิ่มอนงค์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
259 นายฉลอง ดอนมูลไพร ครู โรงเรียนบางหลวงวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
260 นายบุญชม เดชชาวนา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ รองประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
261 นางสุพัฒตรา ไม้มงคล ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
262 นางประไพพิศ สือพุทธมนตรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
263 นายสิทธา ประมวลทอง ครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
264 นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
265 นางสาวอาภรณ์ หุ่นสวัสดิ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ รองประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
266 นายกฤษณะ วงศ์ศรี ครู โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
267 นายวรพจน์ ณ พัทลุง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
268 นายธราพงศ์ น้ำสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
269 นางอรนุช มาสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันคำคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 นายธนัตถ์บดี อ่อนน้อม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันคำคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นายวิชชากร แสงเพชรอ่อน ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันคำคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]