รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม นครปฐม 2
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กชายรวิชญ์   แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงเดือน  สำเร็จทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐชยาพร  สุขเกษม
 
1. นางบุญเรือน  ขาวมะณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อบเชย
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  เถียรทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวอทิตยา  อ่อนส้มกิจ
 
1. นางศิริพร  สุริยะฉาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงเอเซีย  วราลีวรัญญู
 
1. นางสาวกินาริน  ตันเสียงสม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวนวพร  โปรานานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรัตยาภรณ์  คำสุขขา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กงเหลียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอรวรรณ  เรืองตระกูล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กงเหลียง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชาติ  คำจุมพล
2. เด็กชายสิริวิชญ์  เทพอวยพร
 
1. นางสาวภัทรา  ภัทรภิรมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายทวีชัย  สุขาบูรณ์
2. นางสาวเกวรินทร์  สีหิน
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรีสวัสดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายมฆวัีน  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ฟุ้งเฟื่อง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวกุสุมา  สังขยานนท์
 
1. นางกันทิมา  ถิระศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวณัฐมน  พรหมสีดา
2. นายถิรเจตน์  วังแง่
3. นางสาววรรณธนา  กฤษณา
 
1. นายกิติชัย  วัฒนา
2. นางสาวอรวรรณ  บุญส่ง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  ปานน้อย
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงธนพร  สุขปราโมทย์
 
1. นางจีรวรรณ  วรยศ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวณัฐนิชา  อยู่เย็น
2. นางสาวนริสรา  นงคราญ
3. นางสาวศศิวิมล  ธรรมธิราช
 
1. นางจิตณา  มั่นคง
2. นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายพิภัชพงค์  แสงอรุณ
2. เด็กชายยุทธนา  เกิดโพธิ์พ่วง
 
1. นางยุวดี  ทองยี่สุ่น
2. นายสิริวุฒิ  งามสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายชาลี  การเวก
2. นายศตวรรษ  แฝงมนต์
 
1. นายสุรพล  ตรีชั้น
2. นางเฉลิมขวัญ  ภู่ระหงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพงศกร  สรรวิเศษกุล
 
1. นางกมลชนก  ภาคภูมิ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนพรัตน์  นุชิตประสิทธิชัย
 
1. นางกมลชนก  ภาคภูมิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายนิธิ  ตันติวิทยาพิทักษ์
2. เด็กหญิงปภาณิน  อังกูรโชติบุตร
3. เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจา
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. นายวินัย  พึึ่งคำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธนกร  วัชรินทร์
2. นายภัทร  คงเจริญ
3. นางสาวอนัญญา  อภิโชคไชย
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. นายวินัย  พึ่งคำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ปานประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คุ้มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันลุทิน
 
1. นายมนตรี  ภู่ระหงษ์
2. นางมะลิวรรณ  วีระจิตต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร  สุรจารุสาร
2. นางสาววณิชยา  กุลชาติ
3. นายสุทธิพงษ์  รักดี
 
1. นางสาวอรอนงค์  แคนจา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐชนน  สกุลเจริญพร
2. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญศุภโชคกุล
3. เด็กหญิงไอลดา  ปทุมสิริวรรณ
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. นายวินัย  พึ่งคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐชัย  ธรรมประโชติ
2. นายปริญ  กิตตอวัชระชัย
3. นายเศรษฐวุฒิ  รุ่งโรจน์จินดา
 
1. นางนฤมล  อินทวี
2. นายวินัย  พึ่งคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชะม้อยกลาง
2. เด็กหญิงรัชตะวัน  ชุนใช้
3. เด็กหญิงสุวัจนี  เสือคง
 
1. นางสาวจิราพร  ลิ้มประเสิรฐ
2. นางมะลิวรรณ  วีระจิตต์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐานิกา  กันยิ่ง
2. นายเปรมศักดิ์  ปทะวานิช
3. นายเอกสิทธิ์  ทัพเจริญ
 
1. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองบุญเพียร
2. เด็กชายรัฐพล  สว่างเดือน
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  หาญยุทธ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธิดารัตน์  วีระนะ
2. นางสาววรางคณา  สุวรรณปุระ
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. นายวินัย  พึ่งคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  ภักดี
2. เด็กชายสิรภัทร  ท้วมผิวทอง
 
1. นางสาวรัชนี  รูปสวย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงสิริประภา  มารุ่งเรือง
2. เด็กชายอนิวัฒน์  ซิ้มเจริญ
 
1. นายมนตรี  ภู่ระหงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายคุณากร  ปุยนุเคราะห์
2. นายชูเกียรติ  ชูเกตุ
3. นายสิทธิชัย  สดใส
 
1. นายมนตรี  ภู่ระหงษ์
2. นายสุพัฒน์  แซ่ลิ้ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายถิรวัฒน์  จันทร์สมวงษ์
2. นายสันติ  เรียงแหลม
3. นายเจษฎา  สาคร
 
1. นายมนตรี  ภู่ระหงษ์
2. นายวิรัตน์  สงกา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  สัตย์สมนึก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จึงเจริญ
3. เด็กหญิงปารียา  พึ่งบ้านเกาะ
4. เด็กหญิงสุรัชชา  มีจินดา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  มณฑาถวิล
 
1. นายปรีชา  สุริยกานนท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธนาทิพย์  มีถาวร
2. นางสาวลลิตา  พันธ์ไซแก้ว
3. นางสาวศิริวรรณ  ปุลา
4. นางสาวเกศินี  แสงอรุณ
5. นางสาวเกศแก้ว  บุญบำรุง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิระรัตนภรณ์
2. นายภาคภูมิ  บุญมา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงณปภัช  ปานเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญประคอง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาคสงวน
4. เด็กหญิงนพธิดา  เฮี้ยนชาศรี
5. เด็กหญิงพรพิมล  ปุจฉาการ
 
1. นายชรินทร์  รีนับถือ
2. นางสาวพรพรหม  มาบรรดิษ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  นาคสงวน
2. นางสาวจิตรา  ตาคำ
3. นางสาวดลยา  อนุตธโต
4. นางสาวนิริยา  เชื้อแถว
5. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สาขา
 
1. นางสาวชมพูนุท  ทองงาม
2. นางสาวสาวิตรี  ประวัติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกันตวิชญ์  เณรตาก้อง
2. นายณัฐนันท์  ป้องสกุลวงศ์
3. นายธรรมวุฒิ  เหลื่อมพิมาย
4. นายพิพัฒน์  น้อยพิทักษ์
5. นายวัชระพงษ์  นาโค
 
1. นางสาริศา  วรสกุลกิจ
2. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายคณิศร  จือเกร็ด
2. นางสาวจิรัชฌา  โลหะเวช
3. นายจิรัฎฐ์  เย็นสบาย
4. เด็กหญิงจิราภา  ธีระวัฒนโยธิน
5. นางสาวชนิดา  สุดยอดดี
6. นางสาวชลธิชา  ขุนพิทักษ์
7. นายธนกฤต  บุญชู
8. นายพิพัฒน์  กลิ่นทับ
9. นางสาวภัชชญา  เอี๊ยะมณี
10. นางสาวภาวินี  น้อยพิทักษ์
11. นางสาวมาริสสา  แสงศรี
12. นางสาวรดามณี  ยอดมงคล
13. นางสาวรวิสรา  กวดนอก
14. นายศักดิพจน์  รุ่งเรืองศุภรัตน์
15. นายศุภกิตติ์  ศรีทานันท์
16. นายสาธิน  ศรีจารุพฤกษ์
17. เด็กชายสิริชัย  นาถึง
18. นางสาวสุปรียา  บุญปลูก
19. นายอภิสิทธิ์  คูรัตนพันธ์
20. นางสาวเจนจิรา  สุขกลึง
 
1. นายพีระ  โค้วเจริญ
2. นางสายหยุด  เรืองมาลัย
3. นางสาวสาริศา  วรสกุลกิจ
4. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
5. นายเชวงศักดิ์  แสงจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกมลชนก  ภูมิชัยสุวรรณ์
2. นางสาวกฤษดินี  แสงเหลา
3. นายจิรัฐติกาล  แจ้งจุล
4. นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
5. นางสาวญานิกา  ไชยรัตน์
6. นางสาวณลักษณ์  อัศวพิภพ
7. นายณัฐกฤช  ตะเภาน้อย
8. นางสาวณิชกานต์  วงษ์สกุล
9. นางสาวตะวันนา  แสงเมฆ
10. นายทรรศนะ  เฮ้งเจริญสุข
11. นายปฏิพล  เพชรโทน
12. นายปรเมธร์  จันทร์พรหม
13. นายปัณณทัต  วลาสินธุ์
14. นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
15. นายพงศ์ปณต  สาเรือง
16. นายสมิท  ยศแผ่น
17. นางสาวสิรินธาร  ยอดนวล
18. นายเกียรติศักดิ์  วีระพงษ์
19. เด็กชายเมธากุล  กล้าหาญ
20. นางสาวไข่มุก  อินทรวิชัย
 
1. นายกมล  การกิจเจริญ
2. นางสาวจันทิรา  ผลวัฒนะ
3. นางสาวพรทิพา  ชิเดนทรีย์
4. นางสาวพิทยา  อึ้งบุญชู
5. นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  นาคเรืองศรี
 
1. นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวนัทธมนต์  อัครศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวรัชดา  อินเฉิดฉาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพิชวัชร์  วิสิฐธรกุล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชิวค้า
 
1. นางสาวสมจินต์  กลิ่นถนอม
2. นางอำไพ  กิตติรพีโชติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวบุษยาพร  อ่องสาธร
2. นายปิยพล  เต็มเปี่ยม
 
1. นางศิริเพ็ญ  สุทธิประภา
2. นางสุนีย์  ชูวงศ์ศิริกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แป้นคุ้มญาติ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พุ่มทิพย์
3. นางสาวชนัญชิดา  นิลชู
4. นางสาวชุตินันท์  ดีมงคล
5. นางสาวปภัสรา  พูสะดา
6. นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณศิริ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  พิพัฒน์พรภักดี
8. นางสาวสุพัตรา  ด่านปราจีน
9. นางสาวสุภาภรณ์  ยามรัมย์
10. เด็กหญิงอัฉรีพร  วงค์แก้ว
 
1. นางชมกสิณ  ดรุณอาภรณ์
2. นางธัญภัส  บุญเจริญ
3. นางพีรยา  อานันต์อาชญาสิทธิ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  บุญจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ปึงวัชรสมิทธิ์
3. นางสาวชุดาภรณ์  เรืองรอง
4. นายฐาภพ  สุวรรณธาดา
5. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์ชุ่ม
6. นางสาวธารทิพย์  พรหมศร
7. นายนริศรา  น้อยประชา
8. นางสาวบุษยมาศ   สันกลาง
9. นายพีระพงษ์  วงศาสนธิ์
10. นางสาวภัทรศยา  แซ่ลิ้ม
11. นางสาวมัชฌิชา  ชัยดี
12. นางสาวรัตติยากร  ภักดีอาษา
13. นางสาวเกวลิน  พิ้งไธสง
14. นางสาวเปรมฤทัย  นวลวรรณ์
15. นางสาวเอื้อย  คำเบา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทรัพย์มณี
2. นางอัญชลี  เทศสนั่น
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พฤกษะศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เส็งคำภา
 
1. นางสาวภัทรพร  เทียมทัด
2. นายสิทธา  ประมวลทอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาววิกานดา  ทองอ่วมใหญ่
2. นายสิริวัฒน์  เขียวรอดไพร
3. นางสาวสุนันทา  เหมมาลา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เธียรสุทัศน์
2. นางสุมนา  สิงหาทอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายจิรายุ  ผ่องรัตนนันท์
2. เด็กหญิงอรยา  ประภาสว่าง
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  ทองคุ้ม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายกายสิทธิ์  อภิมันนารากูล
2. นายณรงค์ฤทธิ์  จินเทศ
 
1. นายธิปัตย์  ทั่นเส้ง
2. นางสุพัฒตรา  ไม้มงคล
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวิน  สื่อมโนธรรม
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวรุ่งมณี   แดนพิมสาย
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิชภูษณะ  คเชนทร์สถิตย์
 
1. นายสุรัส  กอสนาน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุวิมล  สิงหาชารี
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  หวังถวิล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  สุสุวรรณ์
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศิริกานดา  ฝอยเงิน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  หวังถวิล
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายชัยพร   ทองเกตุ
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    คุนาจันทร์
2. เด็กหญิงอารีบุตร    เส็งประชา
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศิลาถาวรวงษ์
 
1. นายโกวิทย์  ธาดาชลวัฒน์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายแก้ว   เวศยวรนันท์
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายธรรมรัตน์  กุลจันทร์
2. นายพุด  แก้ว
3. นายวรินทร  โชระเวก
 
1. นางชุติกานต์  สังวาลย์เดช
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ทองสมบูรณ์
2. นางสาวประภัสสร   รอดถนอม
3. นางสาววิภาดา   ตั๊นเจริญ
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายศิวกร  ศรีสุขเอม
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายศุภณัฐฎ์  โอภาสวงศ์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายศิริชัย  แขกรัมย์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายวรเชษฐ์  เปียปั่น
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายฌมิณพัทธ์  ปรัชญาปิติกุล
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนันทิชา  ปานอุทัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายนวพล  ดำพิทักษ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ทองคำ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงสุทธิญาณ์  แตงหนู
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพลศิษฎ์  คุ้มพะเนียด
 
1. นายรัตนโชติ  ศรีแปลก
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายมงคล  ดำริสินชัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายประกาศิต  ชูศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปราณชนก  สวัสดิ์ชัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  กลีบเมฆ
2. นางสาวจิดาภา  มูลสวัสดิ์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพชรแอน
4. นางสาวณัฐชยา  สนกันหา
5. นางสาวณัฐภัสสร  นาคะยะ
6. นายพงศ์ภัค  บุญพึ่ง
7. นางสาวมณีรัตน์  นึกไฉน
8. นางสาวรัตติญา  ชวศิลป
9. นายสุฑาวัฒน์  สุขจิต
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  กลีบเมฆ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพชรแอน
3. เด็กชายชนะพงศ์  อักษร
4. เด็กหญิงชลธิชา  รักษาเชื้อ
5. เด็กหญิงณัฎฐา  ดีประเสริฐ
6. เด็กชายนครินทร์  หรสิทธิ์
7. นายพงศ์ภัค   บุญพึ่ง
8. นางสาวภัทชริตา  พานแก้ว
9. เด็กหญิงภานันดา  ยุทธภัณฑ์
10. นางสาวลลิตา  อินมงคล
11. เด็กหญิงวีรวรรณ  เพ็งประโคน
12. นางสาวศิริยุภา  กิตตินุกุลกิจ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสงวน
14. นางสาวสุพัฒรา  อำพันธ์ทอง
15. นางสาวอามิตา  นิลประพัฒ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายฌมิณพัทธ์  ปรัชญาปิติกุล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
3. เด็กหญิงนันทิชา  ปานอุทัย
4. นางสาวปราณชนก  สวัสดิ์ชัย
5. เด็กชายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
6. นายมงคล  ดำริสินชัย
7. นายวรเชษฐ์  เปียปั่น
8. นายศิริชัย  แขกรัมย์
9. เด็กชายศุภณัฐฎ์  โอภาสวงศ์
10. นายเจตธวัช  ทัพวาที
11. นายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
12. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชฏารัตน์  ไชยภักดี
2. เด็กชายฌมิณพัทธ์  ปรัชญาปิติกุล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
4. เด็กหญิงนันทิชา  ปานอุทัย
5. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
6. นางสาวปราณชนก  สวัสดิ์ชัย
7. เด็กหญิงปัณรส  ดำรงศักดิ์
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  วัฒนสกุล
9. เด็กชายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
10. เด็กหญิงพลอยสวย  โคกหอม
11. เด็กหญิงภควดี  พวงดอกไม้
12. นายมงคล  ดำริสินชัย
13. เด็กหญิงรัชต์ธร  หมวกรอง
14. นายวรเชษฐ์  เปียปั่น
15. นายศิริชัย  แขกรัมย์
16. เด็กชายศุภณัฐฎ์  โอภาสวงศ์
17. เด็กหญิงอธิชา  สอนทุ่ง
18. นายเจตธวัช  ทัพวาที
19. นายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
20. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง
21. เด็กหญิงเวธกา  โฮกอ่อน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกรกนก   เพียรทอง
2. นายกฤนฏาน    ศรีภักดี
3. นายกอร์ปศิลป์   มีสวนนิร
4. นางสาวกิตติการณ์   กิจแสวง
5. นายกิตติธัช   บุญสร้าง
6. เด็กชายกิตติภพ   ทรัพย์ประเสริฐ
7. เด็กชายกิติพงศ์    เหลี่ยมอุไร
8. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศิริเวช
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โคตรก้ำพี้
10. เด็กชายฉัตรณรงค์    พุ่มมณีวันชัย
11. เด็กหญิงชวนพิศ   หร่ายมณี
12. เด็กหญิงณัฏฐา   หร่ายมณี
13. นายณัฐพงศ์   เดชรักษา
14. เด็กชายณัฐวัฒน์   สงเคราะห์
15. นายดรีม  แสงฤทธิ์
16. เด็กชายดำรงรัตน์   แสงทอง
17. เด็กหญิงธวิดาภรณ์  ชวนานนท์
18. นางสาวธัญรัตน์   ฮาดดา
19. นายธีรนัย   ชุ่มแสง
20. นายปฏิพัทธ์   ละเลิง
21. นางสาวปัณณทัต   กลัดกล่อม
22. นางสาวปาริฉัตร    รอดอำพล
23. เด็กหญิงพรจรัส   ชุ่มทอง
24. นางสาวพรนภา   เนินใหม่
25. เด็กหญิงรุ่งนภา   กัลยาประดับศรี
26. นายฤชา   ทรัพย์มณี
27. นางสาววรรณิชา  เพ็ชรเกิด
28. เด็กหญิงวรรณิสา   เปลี่ยนสีทอง
29. นายวีรวัฒน์   มีสวนนิร
30. นางสาวศรุตา   หิรัญวร
31. เด็กหญิงศิขริน   นุชาติวงศ์
32. เด็กชายศุภโชค  ระกำ
33. เด็กหญิงสุกัญญา   อัปกาญจน์
34. นางสาวสุพัตรา   อาจบำรุง
35. นางสาวอรวรรยา   ปิยพงศ์วรกุล
36. เด็กหญิงอรอรีย์  พันชาตรี
37. นายเรืองวิทย์    ศรีวารีรัตน์
38. เด็กชายเอนก   รอดแก้ว
39. นายโชคชัย  เพาะพืช
40. เด็กชายไกรวิน   อ่อนสกุล
 
1. นายธนะสิทธิ์   ฐิติสุจริตกุล
2. นายนันทณัฏฐ์   ณัทธนาญาณอรห์
3. นางพิศสม  พงษ์สวัสด์
4. นายภรากรณ์  แก้วแจ้ง
5. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กชายสมเกียรติ  น้ำดอกไม้
 
1. นางประภาพร  แสงแก้ว
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายกัมพล  กรรณโม
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงวรายุณัชช์  คำคง
 
1. นางกาญจนา  กลัดกลีบ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวธิติวัตร  กิจโสภา
 
1. นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ณ ไทร
 
1. นางสมพร  ศรีปักษา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายพชรพล  แช่มทองดี
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงสุมิตรา   อุ่นเรือน
 
1. นายนันทณัฏฐ์    ณัทธนาญาณอรห์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวสุธิตา  คุ้มเจริญ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนบูลย์  มั่นใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายสุกฤต  ดาวจันอัด
 
1. นายวิฑูร  ดอกเทียน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอภิสรา  เกษมสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวธนภรณ์  พรมเวียง
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายเขมินทร์  แดงกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายธนธรณ์  คุมมงคล
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีดานนท์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์   ฮาดดา
 
1. นายนันทณัฏฐ์   ณัทธนาญาณอรห์
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ด้วงพูล
2. เด็กชายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทิมทอง
4. เด็กชายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
5. เด็กหญิงกัลยกร  สุฉันทบุตร
6. เด็กชายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
7. เด็กหญิงญาณสิรี  โกธรรม
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดคล้าย
9. เด็กชายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
10. เด็กหญิงดุสิตา  ธัมปราชญ์
11. เด็กหญิงทยิดา  ระวิสะญา
12. เด็กชายทรงชัย  วรรธนะศิรินทร์
13. เด็กชายทีฆายุ  ชาติปฐมรักษ์
14. เด็กหญิงธนภรณ์  อิ่มอำไพ
15. เด็กชายธิติ  สุขเจริญ
16. เด็กหญิงนราวรรณ   อภิธรรมสถาพร
17. เด็กหญิงปรารถนา  ทองบุญเพียร
18. เด็กหญิงปริษา  ภูริฐานคุณ
19. เด็กชายปวริศ  มงคลธนตระกูล
20. เด็กหญิงพรจิรา  จรดล
21. เด็กหญิงพัฒนวดี  สรโยธิน
22. เด็กหญิงพิยดา  แซ่อัง
23. เด็กหญิงภทรพร  อังกูรสุทธิพันธ์
24. เด็กชายภาณุพงศ์  แตงรื่น
25. เด็กหญิงวรนิพิฐ  มะเริงสิทธิ์
26. เด็กหญิงวัชรี  เกิดศรีพันธ์
27. เด็กหญิงวันวิสา  คล้อสวัสดิ์
28. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  ชุมพล
29. เด็กชายวิวรรธน์  เอกผาติ
30. เด็กหญิงวิสิณีย์  สิริธณวัลก์
31. เด็กหญิงศุภรัตน์  จรัสศรีพิบูลย์
32. เด็กหญิงสกาวรัตน์  บัวผัน
33. เด็กหญิงสมฤดี  สายรวมญาติ
34. เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วสมบูรณ์
35. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยางสูง
36. เด็กหญิงอภิชญา  เฉี้ยนเงิน
37. เด็กชายอภิชัย  รุจิฤทธิ์
38. เด็กชายอรรถพล  ซื่อดี
39. เด็กหญิงอารียา  ฉิมกล่อม
40. เด็กชายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นายศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
5. นางสาวศิรารัตน์   สุขชัย
6. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
7. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
8. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกฤตกนก  กิ่งโคกกรวด
2. นายกันตวัฒน์  ธรรมนิมิตโชค
3. นายคชภาส  จรัสพรเทวัญ
4. นายคณิศร  ภู่ทวี
5. นางสาวชนาภา  คำแก้ว
6. นายชัยวัฒน์  ศิริยทรัพย์
7. นางสาวชาลินี  จิรายุวัฒน์
8. นายชิติพัทธ์  เตชะวิเศษ
9. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
10. นายณัฐภัทร  มาชมสมบูรณ์
11. นายธนพล  ไชยคิรินทร์
12. นางสาวธนภรณ์  พรมเวียง
13. นายธนากร  แสนนรินทร์
14. นางสาวธัญพัฒน์  ม่วงสีสรรค์
15. นายนรวิชญ์  สิงห์ทอง
16. นายนฤดม  ผาสุขดี
17. นายนฤนาท  เนียมเนย
18. นางสาวนวินดา  สกาวรัตน์
19. นางสาวนัชชา  สิมณี
20. นายนัทธพงศ์  นวลฉวี
21. นางสาวนันทพร  ญาณวชิร
22. นายนิธิภัทร  อธิวัฒน์กุลภัทร
23. นายนิธิศ  มหาวงศ์ตระกูล
24. นางสาวนิรชา  สิมณี
25. นายปกรณ์  เด่นชลชัย
26. นางสาวปวริศา  ธนโชติจิรกร
27. นายพชรพล  แช่มทองดี
28. นายมาวิน  อนุชิตานุกูล
29. นายรุจิกร  พิมพ์สอน
30. นางสาววันทา  จันทร์พฤกษ์
31. นางสาววิภาดา  สุภวัฒนางกูร
32. นายสิรภพ  เอี่ยมละออ
33. นางสาวสุภาภรณ์  ศิริอรุณรัตน์
34. นายหฤษฎ์  สัจจมาศ
35. นางสาวอธิชา  สิริกาญจน
36. นางสาวอัญญารัตน์  เลาหบุตร
37. นางสาวอารียา  สวนทอง
38. นายเกรียงไกร  ภุชชงค์
39. นางสาวเปมิกา  ภุชชงค์
40. นางสาวไทรงาม  ขุนทรง
 
1. นางกฤษณา  มั่นวศิน
2. นายทินกฤต  พณิชยกุล
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
5. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
6. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
7. นางสาวศิรารัตน์   สุขชัย
8. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญานี  สุคนธนะ
2. เด็กชายจิณณวัตร  อ่วมสายศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  เภาอ่อน
4. เด็กหญิงพันธมนต์  เรืองศิริ
5. เด็กชายพิชิต  กัญยะคำ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์น้อย
7. เด็กหญิงสาธิตา  เขียวคำรพ
8. เด็กหญิงสุจิตา  เที่ยงพูนวงศ์
9. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีปัญญา
10. เด็กชายอธิวัฒน์  สีสุข
 
1. นายประยูร  ทองสุทธิ์
2. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
3. นางสาวเกศกนก  วิชัย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  โคบราญ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คงคาศรี
3. นายชัยวัฒน์  หอมพวงภู่
4. นายญาณวุฒิ  ศรีหาราช
5. นางสาวณัฐณิชา  เงี้ยวเกิด
6. นายดนัยภัทร  อินต๊ะ
7. นางสาวธารารัตน์  ปานศรี
8. นางสาวรัตนา  น้อยสมวงษ์
9. นายสงกรานต์  ทาบทองเรือง
10. นายสหรัฐ  ไกรสวัสดิ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  วิชัย
2. นายประยูร  ทองสุทธิ์
3. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชิยาทรงญาติ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์หนู
3. เด็กหญิงกษมา  ทองประดิษฐ์
4. เด็กหญิงชโลบล  โสดา
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาเจริญ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองแสน
7. เด็กหญิงมยุรี  ชัยช่วย
8. เด็กหญิงสุชาดา  ปานสกุล
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
2. นายวิฑุร  ดอกเทียน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกิตติกาญจน์  จิระชัยธนธรณ์
2. นางสาวคณิศร  เพิ่มวงค์
3. นางสาวจิรัชยา  โตฉาย
4. นางสาวธัญญรัตน์  ธรรมรักษ์วงศ์
5. นางสาวสุดารัตน์  ลาธุลี
6. นางสาวสุภชา  เอี่ยมธนาพร
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นางธมต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พันชาตรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงธัชชัญญา  วงศาชโย
4. เด็กหญิงปพิชญา  แย้มสำรวย
5. เด็กหญิงสุขสมฤทัีย  เด่นชลชัย
6. เด็กหญิงเมธินี  อดิเรกนิธยา
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงอินทร์
2. นายสันติ  จันดีวันนา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณิชกานต์  วงษ์สกุล
2. นางสาวดวงเทพิน  กะตะโท
3. นางสาวนิสากรม์  ทองทา
4. นางสาวพัทธนันท์  ประคองบดีสิรี
5. นางสาวรัตนา  นิษุณะรัตน์
6. นางสาวศุภิสรา  ร้อยเทียน
7. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชร์มณี
8. นางสาวสุพรรษา  ฮีสวัสดิ์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นางธมต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงชญานี  เจริญทั้งกิตติชัย
2. เด็กหญิงชลธร  จันทร์ชิดฟ้า
3. เด็กหญิงณัฐธีตา  สังวาลย์ไพร
4. เด็กหญิงดารารัตน์  เจริญวรรณะสุข
5. เด็กหญิงทอฝัน  มหาวงศนันท์
6. เด็กชายธนัช  บุญสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงศ์วรรธนะรุ่ง
8. เด็กชายพิสิษฐ์  ถิ่นบางบน
9. เด็กหญิงมลฑริกา  ย้อยหยด
10. เด็กหญิงวนิดา  นาคประดิษฐ์
11. เด็กหญิงวรินดา  ศรีกระจ่าง
12. เด็กชายสรศักดิ์  เกตุพันธ์
13. นางสาวสุพพัตรา  มีผิวหอม
14. เด็กชายอดิศักดิ์  สระทองล้วน
15. เด็กหญิงอพิสมัย  สีใส
16. นางสาวอรวรรณ  จงเพิ่มวัฒนผล
 
1. นายสัญญา  ใยยนต์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  พันธุ์โชติ
2. นายณัฐพงษ์  น้อยพิทักษ์
3. นายธนิสร  เลิศศรีสุวัฒนา
4. นายธเนศ  จ้อยรักษา
5. นางสาวนันท์นิชา  มาเจริญ
6. นายภานุเดช  ตาทิพย์
7. นางสาวมณฑิตา  ทองสุขดี
8. นางสาวไหมทิพย์  เขียนแก้ว
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
2. นายวิฑูร  ดอกเทียน
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อ่อนมั่นคง
2. เด็กชายณัฐพล  มีธา
3. เด็กชายธนวัฒน์  กงแก้ว
4. เด็กชายพีรภัทร์  บุญรุ่งเรือง
5. เด็กชายมาโนชย์  บุตรโสภา
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพนัชกร  เงินเจริญดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุวรรณวานิช
 
1. นางกัญญณณัฏฐ์  เนี๊ยะแก้ว
2. นายหิรัณย์  พุทธปรก
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  น้อยพิทักษ์
2. เด็กหญิงนิยะดา  นาถึง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ตั้งนิรามัย
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายนัฐวุฒิ  กิจโสภา
2. นายพชร  มงคล
3. นายเอเชีย  เทศวงค์
 
1. นายมนตรี  สมไร่ขิง
2. นางศิริรัตน์  สมไร่ขิง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  หนูซื่อตรง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทยาพัชร
3. เด็กหญิงโศภิษฐา  ทยาพัชร
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวธรรมพร  เล้กจินดา
2. นางสาวนฤมล  เท้าสมบุญ
3. นางสาวเรวดี  กระมลฉ่ำ
 
1. นางกันศิมาลี  เทียนงาม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภู่เจริญ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรเสถียรพงศ์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  โพธิ์แดง
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงสุรดา  รอดคลองตัน
6. เด็กหญิงอิสรีย์  อิทธิฤทธิ์มีชัย
 
1. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจันทรรัตน์  คุ้มรักษา
2. นางสาวชนิสรา  รอดปรีชา
3. นางสาวธมลวรรณ  การะเวก
4. นายภาณุวัฒน์  เหลือลอยเลิศ
5. นางสาวสิรินยา  ศิริมหาวรรณ
6. นางสาวสุทธิดา  สวัสดีดวง
 
1. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. เด็กชายศุภกิต  เพ็ญเจริญ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุภาษร
3. เด็กชายอนาวิน  ปื่นปฐม
 
1. นางกัญญา  จำนงค์
2. นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายณัฐพงค์  นิลสุวรรณ
2. นายสิทธิชัย  อชิโนบุญวัฒน์
3. นายไพโรจน์  ชั้นอินทร์งาม
 
1. นายธีระ  ทองยี่สุ่น
2. นางพัฒน์นรี  ศรีงิ้วราย
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวแจ่ม
2. เด็กหญิงธัญญนันท์  พลอยประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอุมาลี  วงค์แตง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวโสจิรัตน์  ธีระศิลป์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิติมากร  ถ้อยทัด
2. นางสาวฤทัยชนก  คงถนอม
3. นางสาววิภาวี  ภู่ทวี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวโสจิรัตน์  ธีระศิลป์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  สโรบล
2. เด็กหญิงรวงข้าว  โพธิ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เผือกแผนงาม
 
1. นางเสาวนี  ร่มโพธิ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. นางสาวฐณิตา  เต็งมณี
2. นางสาวนิรชา  หมีแก้ว
3. นางสาวสุปราณี  ยี่เข่งหอม
 
1. นางณฐภัทร  พรมมา
2. นายพลพจน์  พรมมา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กหญิงปาริชาต  จงเจริญสุข
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เขียวคำรพ
3. เด็กชายเมธี  แดงกระจ่าง
 
1. นางมัลลิกา  ปรางทิพย์
2. นางศศิพรรณ  เกษมสุขเจริญชัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพุทธธิดา  เสียงเสนาะ
2. นางสาววนัชพร  กอนทอง
3. นางสาวอรัญญาวรรณ  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวละออ  โตเลี้ยง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ผลวิเศษ
2. เด็กชายวรายุทธ  ดวงจันทร์
3. เด็กชายสาธิต  สงวนศักดิ์
 
1. นางมัลลิกา  ปรางทิพย์
2. นางศิริรัตน์  สมไร่ขิง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไล้บางยาง
2. นางสาวฐิติพร  ชนประชา
3. นางสาวดวงกมล  สัมฤทธิ์วงศ์
 
1. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
2. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จุกมงคล
2. เด็กหญิงดรุณี  สกุลณีย์
3. เด็กหญิงภัทรสินี  ปาเจริญ
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนภาวรรณ  ตรีภพ
2. นางสาวสายธาร  สุขจิต
3. นายสิริวัฒน์  บัวประยูร
 
1. นางออมสิน  สถาพร
2. นางอัจฉรา  สุริยกานนท์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายศราวิณ  ตันติภัณฑรักษ์
2. เด็กชายสมชาย  จะแส
 
1. นายปฐมเดช  สุขศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุิรินดา  บุญประพันธ์พงศ์
2. เด็กหญิงอริสา  แพงเพ็ง
 
1. นายพลังพล  วารีวะนิช
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณิชาภัทร์  หิรัญรัตน์
2. นางสาวอาทิตยา  ทองสุข
 
1. นางสาวปุณรดา  นิพิวรรณ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกฤตภัค  กิจจิว
2. เด็กชายชนินทร์  เจียมอนุกูลกิจ
 
1. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
2. นายปฐมเดช  สุขศิริ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายสหพันธ์  กาญจโนทัย
2. นายอำพล  ลิ้มสงวน
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชยพล  กิจทวีสิน
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  เลิศจรัสนพคุณ
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายภูมิรพี  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงลภัสวินทร์  สุทนต์
 
1. นางสาวธนพร  แสงมณี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายกฤตภัค  สาระไกร
2. เด็กชายพชรพร  วรรณแสง
 
1. นางสาววัลลี  ยิ้มโสภา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  บรรจงศักดิ์
2. นางสาวศิรินทร์พร  มั่นคง
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญา  วิริยะเกียรติกุล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะพงศ์  สิงห์สถิตย์
2. นายธนมงคล  แย้มเดช
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพิศิษฎ์  ฤกษ์วิจิตรนันท์
2. นายสิรภพ  ชัยมานะสุขศรี
 
1. นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพทอง
3. เด็กชายศุภโชคิ  บุญอินทร์
 
1. นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกิตติพงษ์  เศาภายน
2. นายภัทรพล  เดชสาร
3. นายรังสิมันต์  พลภูมิรักษ์
 
1. นางวณิชยา   ไกลถิ่น
2. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสิรภพ  ใสสะอาด
2. นายเศรษฐณัฐ  วิจิตรปฏิมา
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกานต์  เกิดแสง
2. เด็กชายรวิพล  ว่องวันดี
3. เด็กชายศรัณย์  เพ่งศรี
 
1. นายสาธิต  บุญยรัตกลิน
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายทวีศักดิ์  จันทศร
2. นายวิชญ์พนธ์  ทวีพรตระกูล
3. นายสถาพร  บุราญรัตน์
 
1. นายสาธิต  บุญยรัตกลิน
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  ไกรนรา
2. เด็กชายปฏิภาณ  อินทร์ชุ่ม
3. เด็กชายภัทรเวช  ชำนาญศิลป์
 
1. นางอรณิช  เกียรติอุบลไพบูลย์
2. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายณัฐชัย  เพ็ญธำรงรัตน์
2. นายภูชิต  เกียรติอุบลไพบูลย์
3. นายศราวุฒิ  มิลินทวิจิตร
 
1. นางอรณิช  เกียรติอุบลไพบูลย์
2. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ทอง
2. นายวรยศ  โพธิ์ขาว
3. นายวรวีร์  ภักดี
4. นายอภินันท์  เปรี้ยวหวาน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา  วิริยะเกียรติกุล
2. นายอุดมโชค  ผลิศักดิ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายทัตตพันธุ์  สว่างจันทร์
 
1. นายรณชัย  ขวักไขว่
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อุทรส
 
1. Mr.Rey  Mijares Saluba
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธัญชนก  อัครชัยวงศ์
 
1. นางลูกจันทร์  ภูวัฒนานนท์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายศักยภาพ  ชัยเดช
 
1. นางศรีการดา  จันทร์รงค์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี   เชิดสกุล
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วพิกุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สุดเสียง
 
1. นางอุดมรัตน์  ตันเสถียร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เฮงฮะสุน
 
1. นางวชิรา  บุญชู
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายปริทัศน์  มกรแก้วเกยูร
 
1. นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงชุติพร  เรือนงาม
2. เด็กชายนิธินันท์  บุญช่วย
3. เด็กชายวรเทพ  จิตวิขาม
4. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  จันทร์ศักดา
5. เด็กชายสุวพัชรา  ชูหิรัญ
 
1. นางสิริมา  รัชวัฒนะ
2. นางเยาวลักษณ์  เสียงเจริญ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายณัฐพล  เรืองวัฒนไพศาล
2. นางสาวณัฐวดี  บำรุง
3. นางสาวประภารัตน์  จินงี่
4. นายมงคล  มณีวรรณ
5. นางสาวสุดาวรรณ  ยิ่งยอดกุล
 
1. นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์
2. นางเฉลา  ธวัชพันธุ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายอานนท์  สุขศิริ
 
1. นางสุภา  มิ่งเมือง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธิดา  เพชรเสถียรชัย
 
1. นางสุภา  มิ่งเมือง
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวจิตาพร  ทองอยู่
2. นางสาวศีรัสธร  ชาวเชียงขวาง
 
1. นางสาวกอบกาญ  ครองสนั่น
2. นางสาวทัศนีย์  ชาวปากน้ำ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวทิคำพร  โพธิ์แดง
2. นายปฏิภาณ  ด่อนสิงหะ
 
1. นางสาวลัดดา  จ่างโพธิ์แจ้ง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจรรยวรรธน์  พูพะเนียด
2. เด็กชายชิษนุชาณ์  ริ้วไพบูลย์
3. เด็กชายตะวัน  ชื่นอารมณ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  มีสมสาร
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  นวลคล้ำ
6. เด็กชายสหพัฒน์  ผลผาสุข
7. เด็กชายเอเธนส์  ชอบเที่ยว
8. เด็กชายโชติวิทย์  รุจิวรพัฒน์
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
3. นายอลงกร  ไกรกาศ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วสกุนนี
2. นางสาวจันทิมา  วงศ์เงินยวง
3. นางสาวปรีชญา  รอดลาย
4. นางสาววิยดา  เม้งเกร็ด
5. นางสาวศิโรรักษ์  สวัสดิแพทย์
6. นางสาวเมธาวี  เหมือนปิ๋ว
 
1. นางจิตรา  โพธิ์แดง
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
3. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขกรม
2. นางสาวชณิศา  ปิ่นประชา
3. นางสาวธารารัตน์  สุขสวัสดิ์
4. นายปณิภาณ  เลินไธสง
5. นางสาวปติญญา  ระดาบุตร
6. นางสาวสุภาภรณ์  นุ่มนวล
7. นายอติภัท  สร้อยทอง
8. นางสาวอินทุอร  จีนถนอม
9. นางสาวอิศราภรณ์  สัสดี
10. นางสาวอิสราพร  เผือกรอด
 
1. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
2. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงชญากานต์  สมุติรัมย์
3. เด็กหญิงพันพัสสา  ดาศรี
4. เด็กชายพีรณัฐ  รักเกียรติดี
5. เด็กหญิงสาวิณี  กาสี
 
1. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
2. นางจันทิมา  เอี่ยมสะอาด
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธนากร  โตสงวน
2. นางสาวพิรญาณ์  ยอดแก้ว
3. นางสาวลูกศร  โกยไชย
4. นายศิรินทร์  พรมชัย
5. นางสาวสุดาวรรณ  ยิ่งยอดกุล
 
1. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
2. นางนิทดา  เจิมจำนงค์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงกุลปาลี  ภัทร์พงศกร
2. นางสาวสุจิตรา  มูลทองน้อย
3. นางสาวสโรชา  ฟ้าหวั่น
 
1. นางบังอร  ปั้นทอง
2. นางสาวสำริด  ทองมูลตน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณิชกมล  วิชชุนากร
2. นางสาวพรทิพย์  บุญยัง
3. นางสาวสิรินยา  เหมือนศรี
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
2. นางสาวอังคณา  มีพรบูชา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  อรุณ
2. เด็กหญิงปรียาพร  สุริยพันธ์โชติ
3. เด็กหญิงพัทธีรา  จิรธนานันท์
 
1. นายสิทธิวัฒน์  วัชรานันท์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. นางสาวปภาภรณ์  นุชชาดี
2. นางสาวรุจิรา  อ่อนส้มกิจ
3. นางสาววริษฐา  วงศ์หิรัญ
 
1. นางบังอร  ปั้นทอง
2. นางสาวสำริด  ทองมูลตน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายญาณภัทร  เพาะแป้น
2. เด็กชายนพนันท์  ใจสว่าง
 
1. นางสาวอาภรณ์  สุ่นประสิทธิ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายฐิติพงศ์  เหลืองภิญโญ
 
1. นายคมสันติ์  กล่อมเมฆ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจณัญญา  เหล่าสมาธิกุล
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  คุณานิจถาวร
 
1. นางพัชรียา  นุชประคอง
2. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธนกร  ตันตินราวัฒน์
 
1. นายดนัย  สุดจิตรจูล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชากร  ยอดชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงผกามาส  ธีรสุวรรณจักร
 
1. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
2. นางสาวสิริรัตน์  จันเหรียญสุข
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวณัฐกมล  ชนรดีณิชกุล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จันเหรียญสุข
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงมันตา  ศันสนะกิจ
 
1. นายดนัย  สุดจิตรจูล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายภูวกร  เดชธนาวรกิตต์
 
1. นางสาววรรณวิษา  จีนไฝ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นาทันคิด
 
1. นางปารมรัตน์  เชื่อมสามัคคี
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายศุภกร  จงทวีสุข
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกรรวี  ชัยยะ
 
1. นางวัลภา  เหลืองทองคำ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายหัสศวรรษ  กวีกิจเวที
 
1. นายเสน่ห์  ไชยสุกา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายภวินทร์  ประธานเจริญสุข
 
1. นางจินดา  เนตรโพธิ์แก้ว
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจอ
 
1. นางอาภรณ์  สร้อยแสวง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายวัชรินทร์  พิพัฒ
 
1. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ตางาม
2. นางสาวพัชชา   มิเกลี้ยง
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นางมัณฑนา  สาสะ
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายนำชัย  นอระวงศ์
2. นางสาวนิภาพัฒน์  สุธาคำ
 
1. นายณรวัฒน์  กิจพาณิชย์เจริญ
2. นางสาวทรรศนีย์  ปมิิตต์ธศิล
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายประภาวิษณ์  โกมลเปลิน
2. เด็กชายอาทิตย์  เนียมแก้ว
 
1. นายภัทกิตติ์  สุวรรณสุทธิ์
2. นางสาววไล  แก้ววงษ์ล้อม
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  ชวดอิ่ม
2. นายสุภโชค  แซ่เลี้ยง
 
1. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
2. นางพเยาว์  จิระวัฒนผลิน
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายเทพสมบูรณ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม
2. นางอธิป  สิลาเวียง
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายปริญญา  ชมภูธวัชสถิต
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วงศ์เหง้า
 
1. นายภาคภูมิ  บุญมา
2. นางศิริเพ็ญ  สุทธิประภา
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เนินใหม่
2. นางสาวสุวารี  ไชยเพ็ชร
 
1. นายภาคภูมิ  บุญมา
2. นางศิริเพ็ญ  สุทธิประภา
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายณัฐพร  แสนคำ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  บางแวก
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายยุทธ  พวงสมบัติ
 
1. นางเน็ด  หงส์เทียมจันทร์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวลลิตา  ตันสถิตย์
 
1. นางสุนทรี  พุ่มมณี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นสมนาม
 
1. นางวาสนา  โศภิตวจนะ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. นายนนทพัทธ์  กลิ่นทองคำ
 
1. นายไกรยุทธ  พรั้วสุ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายธัญกรณ์  เกษวิเชียร
 
1. นางอภิภา  ศรีเอี่ยมสะอาด
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายบัญญัติ  ธัชชัย
 
1. นางรัตนา  ตรีเดชา
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  สุ่มแก้ว
2. นางสาวจันทนา  สรเดช
3. นางสาวบุษบา  ทรงอาษา
4. นางสาวประภาพรรณ  หอมแก้ว
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นางสาววรณัชชา  บริบูรณ์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายธนู  ตระการธงชัย
2. เด็กชายนครินทร์  เนียมเปรม
3. เด็กชายรวิสุต  บุญนิยม
4. เด็กชายราชันย์  ตัน
5. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเพชรเจริญ
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางสาววรนุช  จิตรมณี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายวิฑูรย์  ใจธรรม
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ธานี
 
1. นายสุเมธ  กุหลาบแก้ว
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายจาตุรนต์  แสงพิทักษ์
2. นางสาวพัฒน์นรี  อรรถสกุลชัย
3. นายระพีพัฒน์  แสงพิทักษ์
4. เด็กชายรังสรรค์  สิงตะบุตร์
5. เด็กชายวีรภัฏ  ทิพย์สุมาลัย
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเปลี่ยน
2. นางสาววรนุช  จิตรมณี
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงณฐภัทร  แซ่เบ้
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  โบราณราษฎร์
3. เด็กชายทวีทรัพย์  สระทองคำ
4. เด็กชายพุทธพร   ยิ้มประเสริฐ
5. เด็กชายรวีโรจน์  สุระสิทธิ์
6. เด็กชายอมรเทพ  ปาลา
7. เด็กชายโกมล  เทียมเมฆา
 
1. นายจตุรงค์   ตรีรัตน์
2. นางชวนพิศ  แววสอน
3. นางประทุม  สังข์สุข
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายธีรพงษ์  สีชมนิ่ม
2. นายรัฐพล  ภูมิไกล
3. นายวัชระ  สุนลี
 
1. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
2. นางสาวสายฝน  ศรีระนำ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายภูรี  จันทาพูน
2. เด็กชายสุพัฒน์  กุลทัศน์
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่อั้ง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีศิวะเศรษฐ์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณฐพล  ลี้ไวโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล   สุขสำราญ
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
2. นางพรทิพย์  อรชร
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เนติเชาวลิต
2. นายพรโสฬส  ทรงชุ่ม
3. นางสาวยุพเยาว์  สรเดช
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
2. นางอัญธริยามน  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายรวิช  สุขะ
2. เด็กชายรัตนชัย  สาธุการ
3. เด็กชายเฉียบชัย  วงษ์โคกสูง
 
1. นางสาวสุกัณญาณี  โสภา
2. นางอัญธริยามน  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์