หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7 กลุ่ม นครนายก
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 243 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 244 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-10.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 245 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 246 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 225 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 เป็นต้นไป
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 225 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
11.00 เป็นต้นไป
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 324 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 324 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 เป็นต้นไป
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 241 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 - 10.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 242 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ห้อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ - 2 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
9.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ปฏิบัติการเคมี - 2 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
9.00-12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.3 (124) 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
9.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ปฏิบัติการชีวะ - 1 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
9.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2 (125) 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ปฏิบัติการชีวะ - 2 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
9.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ปฏิบัติการเคมี - 1 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
9.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ปฏิบัติการเคมี - 1 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ห้อง ปฏิบัติการโลกศาสตร์ (215) 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
9.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ห้อง ปฏิบัติการโลกศาสตร์ (215) 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมนาครส่ำสงเคราะห์และสนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-16.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมนาครส่ำสงเคราะห์และสนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-16.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมนาครส่ำสงเคราะห์และสนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
9.00-16.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมนาครส่ำสงเคราะห์และสนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
9.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เวทีอาคารนาครส่ำสงเคราะห์ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
9.30-11.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนลีลาศ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
9.30-11.30
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง 611 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
9.30-11.30
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 621 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-10.30
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 622 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 522 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 522 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 524 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 524 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 525 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 525 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 526 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 2 ห้อง 526 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 1 ห้อง 511 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 532 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 532 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อัฒจันทร์ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อัฒจันทร์ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 เป็นต้นไป
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
38 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
39 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
40 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
41 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
42 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
43 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
44 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
45 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
46 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 เป็นต้นไป
47 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
48 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องศิลปะ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องศิลปะ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 9.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ห้องสมุด 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ห้องสมุด 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ห้องสมุด 30 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ห้องสมุด 30 ก.ย. 2556 09.00 เป้นต้นไป
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ลานหน้าห้องวิทย์-คอมฯ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ราชพฤกษ์(คอมB) 30 ก.ย. 2556 09.00.14.00
20 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ประดู่แดง(คอมA) 30 ก.ย. 2556 09.00-14.00
21 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ประดู่แดง(คอมA) 30 ก.ย. 2556 09.00-14.00
22 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ดีไซน์ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ดีไซน์ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
24 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ดีไซน์ 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์กัลปพฤกษ์(คอมD) 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์กัลปพฤกษ์(คอมD) 30 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ราชพฤกษ์(คอมB) 30 ก.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 137 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 148 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 148 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 146 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 145 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 131 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 133 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 141 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 142 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 147 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 147 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 147 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 147 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 147 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 134 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 138 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สนามหญ้าศาลาหอยริมแม่น้ำ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 334 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 335 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 335 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 231 - 232 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 233 - 234 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-15.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 336 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 143 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
9 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 144 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
10 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 546 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8

1 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
11 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 547 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7

1 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
12 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 235 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
13 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 236 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]