หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7 กลุ่ม นครนายก
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 542 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 543 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 536 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 537 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 537 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 537 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 538 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 538 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 548 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 เป็นต้นไป
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 548 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หน้าอาคารสักทอง ห้อง ศาลาน้ำเงิน 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หน้าอาคารสักทอง ห้อง ศาลาน้ำเงิน 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 335 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสักทอง 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสักทอง 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 4 ห้อง 343-344 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.30
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 4 ห้อง 343-344 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.30
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 4 ห้อง 346 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 เป็นต้นไป
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 เป็นต้นไป
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 เป็นต้นไป
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 เป็นต้นไป
14 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
15 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
17 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
18 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 1 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ราชพฤกษ์(คอมB) 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ราชพฤกษ์(คอมB) 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ประดู่แดง(คอมA) 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ดีไซน์ 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง คอมพิวเตอร์ดีไซน์ 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ หอประชุมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ หอประชุมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ หอประชุม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ หอประชุม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ หอประชุม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 546 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8

1 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
2 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 547 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7

1 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
3 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 534 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
4 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 535 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]