หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nyk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข ปัญญาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ขันธสูตรโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นางกฤษณา วังทะพันธ์โรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
5. นางริ้วทอง จันทราสินธิุ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นางสาวบังอร สุริเตอร์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ เกษทองโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
8. นางอุไรวรรณ ศรีสุระโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญแข ปัญญาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ขันธสูตรโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นางกฤษณา วังทะพันธ์โรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
5. นางริ้วทอง จันทราสินธุิ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นางสาวบังอร สุริเตอร์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ เกษทองโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
8. นางอุไรวรรณ ศรีสุระโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอุษาวดี ศรีสมพงษ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวสวรรค์ ทองทิวโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนติกาญจน์ ปักษาศรโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางโชติกา ประณตนันต์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. นางวันทนีย์ วังเวชช์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ แจ่มดวงโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัญญา จินตนะโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองกรรมการ
8. นางสาวสุมารถ ทรงสัตย์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอุษาวดี ศรีสมพงษ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวสวรรค์ ทองทิวโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนติกาญจน์ ปักษาศรโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางโชติกา ประณตนันต์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. นางวันทนีย์ วังเวชช์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ แจ่มดวงโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัญญา จินตนะโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองกรรมการ
8. นางสาวสุมารถ ทรงสัตย์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เสมาทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา รอดประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ รอดศิริโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประกอบ สุจริตโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
5. นางประนอม เจริญสุขโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
6. นางสุนันท์ บุญมั่งโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
7. นางปราณี สุกสว่างโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
8. นางดารณี ศรีม่วงโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
9. นางกัลยา ทรัพย์ดีมีเจริญโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ เสมาทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา รอดประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประกอบ สุจริตโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
4. นางประนอม เจริญสุขโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นางสุนันท์ บุญมั่งโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
6. นางปราณี สุกสว่างโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
7. นางดารณี ศรีม่วงโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นางเบญจมาศ รอดศิริโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางกัลยา ทรัพย์ดีมีเจริญโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา สำราญกิจโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนยาณสิริ พลเดชาโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ปัดกองโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาวพุฒตาล รอดประเสริฐโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ริสมันโรงเรียนผดุงอิสลามกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ กุศลาศัยโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางจำลอง เดชเกตุโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ ตันจ้อยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางปริศนา สำราญกิจโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนยาณสิริ พลเดชาโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ปัดกองโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาวพุฒตาล รอดประเสริฐโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ริสมันโรงเรียนผดุงอิสลามกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ กุศลาศัยโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางจำลอง เดชเกตุโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ ตันจ้อยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอ้อยทิพย์ คุ้มภัยโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นายสุขรัก สร้อยทองโรงเรียนเมืองนครนายกรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ นวกุลโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายพงศกร ปัญญาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. นางสาวศิริพร พูลอาภรณ์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
6. นางละอองดาว เบียดนอกโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
7. นายปราโมทย์ สุวรรณกิจโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวนันทนา อินทมานะโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางอ้อยทิพย์ คุ้มภัยโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นายสุขรัก สร้อยทองโรงเรียนเมืองนครนายกรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ นวกุลโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายพงศกร ปัญญาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. นางสาวศิริพร พูลอาภรณ์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
6. นางละอองดาว เบียดนอกโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
7. นายปราโมทย์ สุวรรณกิจโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวนันทนา อินทมานะโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ลักษณ์ ณ นครโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชญาภา ดรุณพันธ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ หอมลำดวนโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาคร สุทธากรโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางชูจิตร สังข์ทองโรจน์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
6. นางสาวนฤมล พิมมณีโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไล วงษ์บุญธรรมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นางกาญจนา ชมศิริโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุพรพรรณ แสงสุรเดชโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัชรินทร์ ยวงสะอาดโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา ยาหยีโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสุรางค์ ชาติทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภาวรินทร์ ภิรัตน์สุภาศิริโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ ศรีบุศราคัมโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
7. นายชัยวุฒิ เปี่ยมทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
8. นางนพรัตน์ ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวทฤฒมน หาญชนะชวดลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภา นุรัตน์โรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเลิศลักษณ์ บุญเรือนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นายเจริญ สีสันโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นางสมใจ กมลยะบุตรโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นางนัน อริยะชาญเมธาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวนารีรัตน์ อินอิวโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายกิตติพนธ์ เพื่อนงามพงศ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบล ร่วมชาติโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสดายุ ชาญศิริเมธาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ผาวงศ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางโสภา จำปาโอ๊กโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
6. นางกฤษณา บำรุงกิจโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
7. นางไพวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวทฤฒมน หาญชนะชวดลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภา นุรัตน์โรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเลิศลักษณ์ บุญเรืองโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นายเจริญ สีสันโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
5. นางสมใจ กมลยะบุตรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางนัน อริยะชาญเมธาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวนารีรัตน์ อินอิวโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายกิตติพนธ์ เพื่อนงามพงศ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบล ร่วมชาติโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสดายุ ชาญศิริเมธาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ผาวงค์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางโสภา จำปาโอ้กโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
6. นางกฤษณา บำรุงกิจโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
7. นางไพรวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางชุติมา หมั่นเพ็ชรโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัพ ศริยานนท์พินิจโรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภานัน สัตบุศย์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
4. นายนิกร ศรีสว่างโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นายสิทธิชัย พรมประเสริฐโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพยัพ ศริยานนท์พินิจโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เกิดกำไรโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางยุพา ลำเจียกโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เพ็ชรรุ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายวสุ ศุภอักษรโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ นำศรีเจริญกุลโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภัสราภรณ์ เสียงเย็นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ ทองอินทร์โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางจิตติมา ปานเขาแดงโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร โลไทยสงค์โรงเรียนเมืองนครนายกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ ชนชิตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนันทิกา สระพรหมโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
5. นางกฤษณา ขันแสงโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นางสาวณัฐภัสสร โสภาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา เจริญศิริโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสำเนา วิเศษสุขโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางจีระนันท์ อุทัชกุลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางณัฐพร พ้นภัยโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางเชาว์นิจ คำมากโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
6. นายเหมราช หาญเวชโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
7. นางณัฐพร แสงศศิธรโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
8. นายสนั่น ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
9. นางสาววันทนี ทาทองโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
10. นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพาะโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอุไรวรรณ สุสมโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ สุวานิโชโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นายเกษตร ยี่กะแพทย์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุวรรณ เชตุพงษ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา กิ่งทองโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ อุทัชกุลโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
6. นายพัฒนาการ จิตรมิตรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
7. นางสาวธนพร วีระเจริญกิจโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา กนกวรรณากรโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวปาณิสรา ไม้รอดโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรี ประสารบุญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นราวงษ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา บุญอ้นโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายทวีสุข นามวงศ์โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวบังอร นวลจันทร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศน์ชกรานต์ ปานสุขโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี อินทปัญญาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นางสาววรรณวิภางค์ ชื้อตระกูลโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระโชติ ทับพยุงโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรี ประสารบุญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นราวงษ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา บุญอ้นโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายทวีสุข นามวงศ์โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางวราพร แสงอรุณโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิชา อันสุโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ หวานขมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัญชรี ดอกจันทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเอื้ออารีย์ จานทองโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา บุญอ้นโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางวันดี ถมปัดโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นางสาวละมัย โชคชัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย โคตรพันธ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางปิยวรรณ ทองสุขโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกา่ญจนา คุ้มวงษ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางศรีผกา จันทร์ศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ เจริญยิ่งโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตราพร เนียมจ้อยโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางอภิญญา แก้วพวงโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพรนภา อาจสว่างโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์โรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายนพดล แกมเพชรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศภิสรา กรุษวงษ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฎ์ เอี่ยมอาจหาญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ รัตนไชยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ ปกป้องโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายนพดล แกมเพชรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางเกศกนก นันตาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย ใจแสนโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ นันตาโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา แสงสุดโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางเกศกนก นันตาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย ใจแสนโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา แสงสุดโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ รัตนไชยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองคำโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญชรี ดอกจันทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา แสงสุดโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ รัตนไชยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองคำโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญชรี ดอกจันทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา แสงสุดโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร กฤตยาวสุกุลโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ คล้ายบรรเลงโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายเรืองสินธุ์ รัตนลัมภ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร กฤตยาวสุกุลโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ คล้ายบรรเลงโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายเรืองสินธุ์ รัตนลัมภ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สังข์สุขโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอม ศรีโยวงศ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุราภรณ์ ้เพ็ชรกลมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางทวีพร แจ้งสีสุกโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายสิทธิโชค อนุจันทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสรัสนันยา โพนสนิทโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ฯประธานกรรมการ
2. นางนุตนรินทร์ ขันชะลีย์ดำรงกุลโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ โอชำรัมย์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางจำรัส บุญเกิดโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. นางสุภาศรี ศรีสันเทียะโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางณิชกุล วงศ์สุวรรณโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา โพธิ์อุดมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ สืบแสงอินทร์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายณรงค์ชัย โล่ชัยยะกูลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมบูรณ์ จันทร์ปิยวงศ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย น้ำจันทร์เจริญโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา ครองหินลาดโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาวจีรพร พานทองโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
5. นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ยะก๊บโรงเรียนผดุงอิสลามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นนท์ประเสริฐโรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุขุม จันทสุขโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมควร ศรีโยวงศ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางประเทืองพร สมจิตต์โรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางนุชนาฎ ขาวโกมลโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอาริช วีรเจริญรุ่งเรืองโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
5. นางยุคลธร ขำเจริญโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
6. นางกัญญาวรรณ รุ่งกำจัดโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ฯกรรมการ
7. นางอัมรา รามพิชัยโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
8. นางสาวสินีนาฎ วชิรธานินทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมควร ศรีโยวงศ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางประเทืองพร สมจิตต์โรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางนุชนาฎ ขาวโกมลโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอาริช วีรเจริญรุ่งเรืองโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
5. นางยุคลธร ขำเจริญโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
6. นางกัญญาวรรณ รุ่งกำจัดโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ฯกรรมการ
7. นางอัมรา รามพิชัยโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
8. นางสาวสินีนาฎ วชิรธานินทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายราชกิจ อุ่นเรือนโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เปียสาตร์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ไชยมโนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองกรรมการ
4. นางสุพิญดา มังสาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายสมชัย ประสารบุญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประภา หมื่นหนูโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย ดาษพินิจโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา อามีนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ โชติธรรมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางพิทยาภรณ์ สิทธิสงวนไทยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระอุเทน ธนธมโมโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานีประธานกรรมการ
2. นางกิตตินันธ์ ขันอาษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมใจ ทรัพย์ศรีศุภชัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายประจวบ พูลทรัพย์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ พันเคลือโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายรณชัย วชิรธานินทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย ทิพยนันท์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ แสงสว่างโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายสมเกียรติ จิตรงามโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
5. นายประมวลชัย บุญเรืองโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ พงษ์ประเสริฐโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ดร.สุมาลี ศรีสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายมนูกิจ บ้านเล้าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคำนึง กุลศักดิ์โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายชุติกร ตันติวิศาลเกสรโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
6. นายฉัตรชัย อู่ตะเภาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
7. นายธานินทร รอดเกตุกุลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
8. นางอุบลรัตน์ วุฒิสุขโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ดร.สุมาลี ศรีสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ รอดประเสริฐโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
4. นายยรรยง รักคำมีโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นางจิตนา จันทรศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรพงษ์ ศรีมงคลโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
7. นายประสิทธิชัย เกตุไทยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
8. นายอธิวัฒน์ อิ่มทรัพย์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุพิทย์ กล้าหาญโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา โตสุรัตน์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐปพนธ์ ศรีภคนานนท์โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด หงกะเชิญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชัย ต้ออาษาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายประยูร ศรีสว่างโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
6. นางรัชนี วิจิตรโทโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสรายุทธ โฉมฉินโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
8. นายภูวดล แก้วเงินโรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดอุดมธานี)กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ศิลาอาจโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
10. นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
11. นายสมภพ สรรพเจริญโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
12. นายเกียงศักดิ์ ริศมันโรงเรียนผดุงอิสลามกรรมการ
13. นางโรสริน แสงทองโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
14. นายอภิวัฒน์ ปัดนาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
15. นายชลิต สัตบุศย์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประชุม วงษ์พระจันทร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธำนุ วุฒิสุขโรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ แสงสว่างโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายสุวิภาส นุรัตน์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นางปาณิพร เชิดชูโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นายอิบรอน เบียเซนโรงเรียนผดุงอิสลามกรรมการ
7. นางสิรินทร โสภาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
8. นายอำพล พึ่งพาโรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดอุดมธานี)กรรมการ
9. นายบุญรอด เชื้อเชิงโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
10. นายธราธร ประณตนันท์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
11. นายวินัย สดศรีโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางจันทิมา ยี่กะแพทย์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธิติพงษ์ ชาติทองโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ กินรีโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธิติพงษ์ ชาติทองโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ กินรีโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร พูลศรีโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ งาคมโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
4. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
5. นายวิสันต์ นาเจริญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร พูลศรีโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ งาคมโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
4. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
5. นายวิสันต์ นาเจริญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวพรณี เอียดแก้วโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายตรีเพชร บำรุงจิตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายถาวร ไชยรัตน์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวพรณี เอียดแก้วโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายตรีเพชร บำรุงจิตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายถาวร ไชยรัตน์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรณี เอียดแก้วโรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ์ อภินันท์รุ่งโรจน์โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
5. นายธิติพงษ์ ชาติทองโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรณี เอียดแก้วโรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ์ อภินันท์รุ่งโรจน์โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
5. นายธิติพงษ์ ชาติทองโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวพรณี เอียดแก้วโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายตรีเพชร บำรุงจิตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ รักษาถ้อยโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นางพรวิไล ถอยวิลัยโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรณี เอียดแก้วโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายตรีเพชร บำรุงจิตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ รักษาถ้อยโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นางพรวิไล ถอยวิลัยโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายวิสันต์ นาเจริญโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล ถอยวิลัยโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นายถาวร ไชยรัตน์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายธิติพงษ์ ชาติทองโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายถาวร พูลศรีโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
4. นายบารมี ซุ้ยวงค์ษาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายถาวร พูลศรีโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
4. นายบารมี ซุ้ยวงค์ษาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. นายชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นาย้ศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจขำโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์ๆรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธงไชย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธงชัย ใจผดุงวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนังโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายศิราวุฒิ รัตนะโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอภิวิชญ์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิหคทองโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจเร แดงโสภาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นายปราณีต เนียนหอมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจิระเกียรติ์ บุญศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ระรวยทรงโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีราษฎร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นางทับทิม ศุภศิริโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางปรามา รอดโตโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ชำนาญโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ ระรวยทรงโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีราษฎร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นางทับทิม ศุภศิริโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางปรามา รอดโตโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีๆกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ชำนาญโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศรีราษฎร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ระรวยทรงโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสุคนธา เสียงเย็นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางมรกต พงษ์ประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ศรีราษฎร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ระรวยทรงโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสุคนธา เสียงเย็นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางมรกต พงษ์ประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ระรวยทรงโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรอุมา อดิเทพสถิตย์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุคนธา เสียงเย็นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางทับทิม ศุภศิริโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ระรวยทรงโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรอุมา อดิเทพสถิตย์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุคนธา เสียงเย็นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางทับทิม ศุภศิริโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทับทิม ศุภศิริโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีราษฎร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
3. นางมรกต พงษ์ประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางปรามา รอดโตโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
5. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางทับทิม ศุภศิริโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีราษฎร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นางมรกต พงษ์ประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางปรามา รอดโตโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
5. นายปริญญา พุฒตาลโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"กรรมการ
6. นางสาวพิชญุตย์ สาตีโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"กรรมการ
7. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางมรกต พงษ์ประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางพรอุมา อดิเทพสถิตย์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ระรวยทรงโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นางเบญจมาศ ชำนาญโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางนงนุช ศรีราษฎร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางมรกต พงษ์ประเสริฐโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางสุคนธา เสียงเย็นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรอุมา อดิเทพสถิตย์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจีรภัทร เลิศวิมลรัตน์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ ยังมีโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางเรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางจีรภัทร เลิศวิมลรัตน์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ ยังมีโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางเรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายภิภพ สุขประเสริฐโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ทวีทรัพย์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ แดงนวลโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นายบุญช่วย ไพบูลย์โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายภิภพ สุขประเสริฐโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ทวีทรัพย์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ แดงนวลโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นายบุญช่วย ไพบูลย์โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ศิริหงส์ทองโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำรวย เครือหอมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเมทินี ม่วงจินดาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเมทินี ม่วงจินดาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทิต วงศ์ศิริโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี ศิริหงส์ทองโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางสำรวย เครือหอมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรกิตติ์ สุทธากรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางอรรคพร ทับทิมทองโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ณรงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรกิตต์ สุทธากรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางอรรคพร ทับทิมทองโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ณรงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสันต์ หนูปั้นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธิติพงศ์ ชาติทองโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายธนภัทร ดวงประชาโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางนพพร นามบุญศรีโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธนภัทร ดวงประชาโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาคม กมลยะบุตรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางนพพร นามบุญศรีโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นายเสน่ห์ สืบจากศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจีรประภา แจ้งเอี่ยมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสมบัติทิพย์ เขียวสวาสดิ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางดรุณา ม่วงทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจีรประภา แจ้งเอี่ยมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสมบัติทิพย์ เขียวสวาสดิ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางดรุณา ม่วงทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา เนติกุลโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางมณี หาญวีรกุลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุลโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวัลภา อุ่นเรือนโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา เนติกุลโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุลโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
4. นางพรรณี สืบจากศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุญเชิญ จิตรงามโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุลโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
4. นางจามรี ศรีภาพรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางบุญเชิญ จิตรงามโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุลโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
4. นางจามรี ศรีภาพรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุมล โพธิ์พึ่งโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา ตรีพรหมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวชลนิศา อินทร์ณรงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุมล โพธิ์พึ่งโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา ตรีพรหมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวชลนิศา อินทร์ณรงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พันธ์ธรรมโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมปอง สุขพิทักษ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวตุลารัตน์ แสนตอโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาวพิรานันท์ ประดู่โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยาภรณ์ ศักดิ์รามินทร์ภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
3. นางสาวหัสญา ตันสกุลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยาภรณ์ ศักดิ์รามินทร์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
3. นางสาวหัสญา ตันสกุลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ คณะวรรณโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
3. นางสาวอรณี มณีวัฒนาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีวัฒน์ คณะวรรณโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
3. นางสาวอรณี มณีวัฒนาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อินทร์เรืองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรานันท์ ประดู่โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
3. นางสาวภริตพร วงษ์ษาคำโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
4. นางญาณวรรณ บุตรทาโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุชา เกิดกำไรโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แตงอ่อนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
3. นายจักรวาล จันทร์เกตุโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางญาณวรรณ บุตรทาโรงเรียนเมืองนครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ทุมมาโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิดา วงค์ดวงโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นางรัชนี ทัพหิรัญโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นางสราพร ช้างทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางญาณวรรณ บุตรทาโรงเรียนเมืองนครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ทุมมาโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิดา วงค์ดวงโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นางรัชนี ทัพหิรัญโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
5. นางสราพร ช้างทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทวีวัฒน์ คณะวรรณโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ มิตรทวีสุขโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล จันทร์เกตุโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ ชาติเพียรโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณี โคพิชัยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัทนา ดวงกลางโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
3. นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณี โคพิชัยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัทนา ดวงกลางโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร มั่นเพชรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ ชูชีพโรงเรียนปากพลีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิดา ขาวผ่องโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธันยาภรณ์ ศักดิ์รามินทร์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. นางมัทนา ดวงกลางโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายภิภพ สุขประสงค์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายรัชนิกร เชื้อจีนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายสุรกิตติ์ สุทธากรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายภิภพ สุขประสงค์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายรัชนิกร เชื้อจีนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายสุรกิตติ์ สุทธากรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชัย ธนเศรษฐ์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางนาถทิวา ราชครุฑโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสกุล นนท์ประเสริฐโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Dan Syren Tianzonโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. Mr.Araceli Tongeeโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
6. Mrs.Mrs.Misty Pamati-anโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรียา อมรเลิศวิริยะกุลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนัชชา ทานศิลาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา คงมนต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mrs.็Harrieth Bagtasโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
4. Mr.Dieter Seeleyโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. MissMitzi P.Gonzalesโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
6. นางศิรินาถ อร่ามศักดิ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางผาณิต สารมิตรโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี สุวรรณวารีโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สังข์สุขโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
5. นางสุมล โพธิ์พึ่งโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
6. MissJanice R.Encaboโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
7. MissLeah Elizabeth Bainesโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
8. นางนพวรรณ กฤตยานวัชโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอรสา เปี่ยมทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนัชญา วันชนะโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิืทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Ralph Jojo N. Marayaโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
4. MissEugene Fraisโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. MissLeah Elizabeth Bainesโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนภัสวรรณ พรมเทวาโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิศพิมล ชื่นชมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แสวงโรงเรียนเมืองนครนายกรองประธานกรรมการ
3. นางปาจารีย์ โพธิ์ศรีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิตสุภา จำปีกางโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์เพชร เพชรประยูรโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
6. Mr.Milos Milutinovicโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
7. นางสาวจินตนา บุษบันชาติโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ศรีสวัสดิ์โรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นางกัญธิกา คงชุ่มโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ วงษาสิทธิพพรโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นางชวลี ภควัตมนตรีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
5. Mr.Ruben Gregoriaโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
6. นางณัฐณิชา ราษีมินโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัญชลีพร วุฒิชาติโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ใจขำโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ฐิติกุลโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาวญาณิชาศา สีใสโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. MissJacqueline Weixelโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นางมลิวัลย์ แสวงนิลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ฉายเนตรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ฐิติกุลโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. MissJacqueline Weixelโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Nicholas Robert Holdenโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางดรรชนี ซีประเสริฐโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช ทองสายโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมารีนา มูฮำหมัดโรงเรียนผดุงอิสลามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน ประจวบมอญโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
4. MissJerrared Gavinoโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. Mr.Jun Earl Dagaojesโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชราพรรณ โสมนัสโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางพูลทรัพย์ ผันอากาศโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา ปรือทองโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชากานต์ ธารศรีโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
4. Mrs.lvy Lou Dagaojesโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ เกาะหวายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกษิรา ประเสริฐสงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLeah Elizabeth Bainesโรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพรรณ โสมนัสโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรัชดาภรณ์ ลิ้มศิริชัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ระวังจิตรโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา อึ้งสุวรรณพานิชโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
4. Mr.Li Huiโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วนันทวัฒน์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรัชดาภรณ์ ลิ้มศิริชัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ระวังจิตรโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา อึ้งสุวรรณพานิชโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
4. Mr.Li Huiโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วนันทวัฒน์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางพิมพิไล ถือธรรมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางกษิรา ประเสริฐสงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ลิ้มศิริชัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพิมพิไล ถือธรรมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางกษิรา ประเสริฐสงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนุชา จันทรจุลเจิมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ ลิ้มศิริชัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา ประเสริฐสงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ บัญญัติโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอิงอร อยู่ปากพลีโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
4. นางเฉลียว ประกอบทรัพย์โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีกรรมการ
5. Mr.่Jun Earl Dagaojesโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ หินแก้วโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายอัศวิน เชาวนศิลป์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทาสีโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมยงค์ พุฒตาลโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บินซาฟีอีโรงเรียนผดุงอิสลามกรรมการ
5. Mr.Jun Earl Dagaojesโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริพร รุ่งเจริญโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางประเทือง สังเกตโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายถาวร บุญศรีโรงเรียนปิยชาติพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาณี ขันติโรงเรียนภัทรพิทยาจารกรรมการ
4. นายธนู มีอาษาโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยชาญ ศรีประยูรโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นางศุภิศ กล้าหาญโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพีระพัฒน์ สุวรรณโรจน์โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายปรีชา จันทร์เทวีโรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากรกรรมการ
9. นายชวลิต ศรีตะปันย์โรงเรียนสมบูรณ์สามัคคีกรรมการ
10. นายบุญช่วย จันทร์พรหมาศน.สพป.กรรมการ
11. นายจงชนะ บำรุงจิตน์โรงเรียนเขาไม้ไผ่กรรมการ
12. นายณรงค์ จันทรังสีโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมืองกรรมการ
13. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรชิรัตน์โรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวีระวิทย์ กุลประสูติโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ หาญวีระกุลโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติโรงเรียนภัทรพิทยาจารกรรมการ
4. นายเดชา ตรีพรมโรงเรียนปิยชาติพัฒนากรรมการ
5. นางระเบียบ วิกสิตสพป.นครนายกกรรมการ
6. นางสาวบุญเรือน กอบางยางโรงเรียนองครักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิพัชกา พวยอ้วนสพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเรือน กองบางยางโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี วิจิตรโทโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวนิดา เงาะเศษโรงเรียนปิยชาติพัฒนากรรมการ
5. นางสาวจันทรประภา สิทธิพรมโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสรัญญา เกิดแก้วโรงเรียนภัทรพิทยาจารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวนิพัชดา พวยอ้วนสพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเรือน กองบางยางโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี วิจิตรโทโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจันทรประภา กโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรัญญา เกิดแก้วโรงเรียนภัทรพิทยาจารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ชาติทองโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อุ่นจิตรโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำภา แก้วภราดัยโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางนวพร ผลภาษีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ เครื่องสายโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ทองโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางคลอพร ราซิดีโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวพเยาว์ พลอยแก้วโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
9. นางศรีนวล เกิดกำไรโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางศิริพร ชาติทองโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อุ่นจิตรโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำภา แก้วภราดัยโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางนวพร ผลภาษีโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ เครื่องสายโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ทองโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางคลอพร ราซิดีโรงเรียนนวมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวพเยาว์ พลอยแก้วโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
9. นางศรีนวล เกิดกำไรโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอำภา แก้วภราดัยโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นางจีรภัทร เลิศวิมลลักษณ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกิตตินัทธ์ ขันอาษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ เครื่องสายโรงเรียนปิยชาติพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายบัญชา รุ่งโรจน์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิภา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนทีวัลย์ จานทองโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นางบุศรินทร์ มังกรแก้วโรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
5. นางองุ่น แรงกล้าโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางพรพนา เทียนทองโรงเรียนองครักษ์ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ เมฆบวรโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนทีวัลย์ จานทองโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการ
4. นางอรุณีย์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางณีรนุช สารกาลโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราถนา ดารายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ เสาวดีโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมถ์กรรมการ
4. นางสาวโชษิฎา เจิมศิริโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานีกรรมการ
5. นางวันดี ประจวบมูลโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
6. นายชัยชาญ ศรีประยูรโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณี โคกกระชายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ดีสารพรรณ์โรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ สายบูรณ์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา พุ่มพวงโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางณีรนุช สารกาลโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวรรณภรณ์ ภูยาดาวโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ทะเดชโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวี นวนสำเนียงโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลาวรรณ์ นุ่มประสงค์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
6. นายเอนก เจียรนันท์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
7. นางอรพิน โสภาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
8. นางสาวแอม จันทร์ส้มโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางวรรณภรณ์ ภูยาดาวโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ทะเดชโรงเรียนนวมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวี นวนสำเนียงโรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลาวรรณ์ นุ่มประสงค์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
6. นายเอนก เจียรนันท์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิืทยากรรมการ
7. นางอรพิน โสภาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการ
8. นางสาวแอม จันทร์ส้มโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางบุษรา ปะนามะสาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ศุภอักษรโรงเรียนองครักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา จันทร์เทวีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางละออง รวยลาภโรงเรียนนครนายกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ฤทัยมาศโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯรองประธานกรรมการ
3. นายประวัติ สายรัตน์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
4. นางอำนวย รัศมีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิมล พันธุ์มากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร พูลศรีโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ งาคมโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยากรรมการ
4. นางนงนุช พรมณีโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]