หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 125 371 179
2 012 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 67 168 71
3 016 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 114 310 131
4 021 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 70 159 74
5 018 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 84 165 111
6 013 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 52 124 63
7 014 โรงเรียนองครักษ์ 97 296 131
8 020 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 45 117 66
9 017 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 44 101 48
10 019 โรงเรียนเมืองนครนายก 20 49 22
11 015 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 38 95 51
12 025 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
13 023 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0
14 024 โรงเรียนนายกวัฒนากร บ้านนา 0 0 0
15 027 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0
16 026 โรงเรียนผดุงอิสลาม 38 80 54
17 022 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 16 34 24
18 028 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 8 12 8
19 030 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 0 0 0
รวม 818 2081 1033
3114

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]