สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครนายกวิทยาคม 67 36 6 109 112 5 2 3 119
2 บ้านนา "นายกพิทยากร" 34 30 28 92 81 17 6 6 104
3 องครักษ์ 15 20 17 52 56 20 5 11 81
4 นวมราชานุสรณ์ 11 12 7 30 35 9 6 5 50
5 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 10 10 10 30 33 22 6 8 61
6 ปากพลีวิทยาคาร 9 9 10 28 28 15 6 12 49
7 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 3 3 12 12 11 7 6 30
8 ภัทรพิทยาจารย์ 6 2 7 15 19 12 9 10 40
9 เมืองนครนายก 4 0 1 5 9 5 2 1 16
10 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 2 8 4 14 21 8 4 6 33
11 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 2 3 4 9 12 8 8 5 28
12 มาลาสวรรค์พิทยา 0 3 2 5 5 5 0 0 10
13 ผดุงอิสลาม 0 1 4 5 9 8 6 12 23
14 เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 0 4 2 2 6
รวม 166 137 103 406 432 149 69 87 650