สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครนายกวิทยาคม 112 5 2 3 119
2 บ้านนา "นายกพิทยากร" 81 17 6 6 104
3 องครักษ์ 56 20 5 11 81
4 นวมราชานุสรณ์ 35 9 6 5 50
5 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 33 22 6 8 61
6 ปากพลีวิทยาคาร 28 15 6 12 49
7 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 21 8 4 6 33
8 ภัทรพิทยาจารย์ 19 12 9 10 40
9 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 12 11 7 6 30
10 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 12 8 8 5 28
11 เมืองนครนายก 10 5 2 1 17
12 ผดุงอิสลาม 9 8 6 12 23
13 มาลาสวรรค์พิทยา 5 5 0 0 10
14 เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 0 4 2 2 6
รวม 433 149 69 87 651