รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7 กลุ่ม นครนายก
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แหยมศิริ
 
1. นางเพ็ญแข  ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  อินเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีสุระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  สามารถ
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ่มดวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ลมัยพลกรัง
 
1. นางโชติกา  ประณตนันต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงชนานันท์  ศรีมงคล
 
1. นางปราณี  สุกสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชเกาะเก่า
 
1. นางปราณี  สุกสว่าง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงอณัฐภิศร  โลกนิมิตร
 
1. นางจำลอง  เดชเกตุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวน้ำเพชร  รอดประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เลิศวิชชุหัตถ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สายสวัสดิ์
 
1. นายพงศกร  ปัญญา
2. นางเพ็ญแข  ปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  แผนสะท้าน
2. นางสาวมาริสา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
2. นางประเทือง  สังเกต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนะวรรธนะ
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  ณ นคร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  ร่วมชาติ
 
1. นางสุพรพรรณ  แสงสุระเดช
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจตุรพร  สีโท
2. เด็กหญิงน้ำผิ้ง  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายรัสเซีย  พุ่มพิจิตร์
 
1. นางสาวดารารัตน์  ชนชิต
2. นางสาวรุ่งนภา  ผาวงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายชัยพันธ์  มาพุก
2. นายอัศม์เดช  เชาวนพานิช
3. นายเศรษฐพงศ์  เข็มทอง
 
1. นายกิตติพนธ์  เพื่อนงามพงศ์
2. นางไพวรรณ  เอี่ยมสะอาด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  จิรสินชินชนิศ
2. เด็กชายธนายุทธ  โด่งดัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นัดดา
 
1. นางกฤษณา  บำรุงกิจ
2. นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาววิรินดา  ชมพู
2. นางสาวสุวิกานต์  มูลสท้าน
3. นางสาวหัถยา  บรรเทาทุกข์
 
1. นางณีรนุช  สารกาล
2. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  รักอิสสระ
2. เด็กชายชนก  โชติธรรม
 
1. นางชุติมา  หมั่นเพ็ชร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายบุญยวัส  ศรีสมพงศ์
2. นายปิฎก  อัญญโพธิ์
 
1. นายพยัพ  ศริยานนท์พินิจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  ศรีทอง
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  เสียงเย็น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวสุพรรณวจี  ต่างใจ
 
1. นางโสภา   จำปาโอ้ก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 99.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกรพรหม  ฟอนฟัก
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เผ่าวณิชย์
3. เด็กชายวิรวินท์  ห.เพียรเจริญ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ไม้รอด
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สมเพาะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  คุ้มภัย
2. นายปรินทร  บำรุงวงษ์
3. นายภานุพงศ์  บุญมาก
 
1. นางทัศนีย์  สุวิชากร
2. นายธีรวุฒิ  กฤตยานวัช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงพันธ์ภษา  ลี้กุล
2. เด็กหญิงภัทรดา  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กชายวสรรชัย  เจริญขำ
 
1. นายวันชัย  นราวงษ์
2. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกันต์ภิสิฎฐ์  โกสุมศุภมาลา
2. นางสาวณิชกุล  กรุษวงษ์
3. นางสาวธัญญ์ศิริ  จันทัน
 
1. นางสาวธนพร  วีระเจริญกิจ
2. นายวีระโชติ  ทับพยุง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  เฮงมีชัย
2. เด็กหญิงปุณยนุช  แย้มเกษร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชฎา  สารพา
 
1. นางประวิทย์  ขุนหาญ
2. นางเพ็ชรี  ประสารบุญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวจริยาภรณ์  รักคุณ
2. นางสาวรัตนา  ม่วงโมรา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  ลำเจียก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีพา
2. เด็กหญิงสมปอง  มนต์มีศีล
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญประกอบ
 
1. นายวันชัย  นราวงษ์
2. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวดวงแก้ว  มณีโชติ
2. นายพงศ์กรณ์  อัจฉฤกษ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูเรือง
 
1. นางสาวกาญจนา  ค้มวงษ์
2. นางศรีผกา  จันทร์ศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  ตุ้มจิตร์
2. เด็กหญิงเบญจพร  เปมะกิติ
 
1. นายวิศิษฏ์  เอี่ยมอาจหาญ
2. นางสาวศภิสรา  กรุษวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนาธิป  วราพุฒ
2. นายเอกรัฐ  พูลประเสริฐ
 
1. นายวิศิษฏ์  เอี่ยมอาจหาญ
2. นางสาวศภิสรา  กรุษวงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายตรัยรัตน์  ดำคลองตัน
2. เด็กชายเอกปทุม  ศรีคำแพง
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร  แก้วประพันธ์
2. เด็กชายสันดุษิต  รอดวัด
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายทนงศักดิ์  กุศลส่ง
2. นายพงศธร  เรืองสุขา
3. นายพิทวัส  มีชะคะ
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนฤเบศ  ฑีฆายุทธสกุล
2. นายนิติภักดิ์  ภูคุกะ
3. นายสรเลข  เกรียงตระกูล
 
1. นายณัฏฐ์กร  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวปัญชรี  ดอกจันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทชิต
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรทัต
3. เด็กหญิงพรรณราย  แจ้แดง
4. เด็กหญิงมาธวี  มากมี
5. เด็กชายวรวุฒิ  ดีเส็ง
 
1. นางสาวจีรพร  พานทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกรรณิการ์  เจริญพร
2. นางสาวพิมชนก  อาษานอก
3. นางสาวระพีพัฒน์  แสงทวี
4. นางสาววรดา  จันตรา
5. นางสาวสงกรานต์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางนวลจันทร์  ช่วยบำรุง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชินพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ทองอรุณ
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  สมหวัง
5. เด็กหญิงโสรยา  สมอเนื้อ
 
1. นางสมควร  ศรีโยวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกรองกนก  ฤทัยมาศ
2. นางสาวปรางทอง  สุริวงษ์
3. นางสาวยุวดี  ศรีจันทร์
4. นางสาวสโรชา  ชมทรัพย์
5. นางสาวแพรวประกาย  พาแลง
 
1. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
2. นางสุภาศรี  ศรีสันเทียะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นายจุมพล  เอกฉัตร
2. นายประพันธ์   พุทธโชติ
3. นางสาวภาวิณี  ฉิมใหม่
4. นายศราวุฒิ  รักษาศรี
5. นายศิริยา  ดีแล้ว
 
1. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
2. นายเสฏฐวุฒิ  จันทะมณี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวซาเราะห์  โฉมฤทธิ์
2. นายฐิติภัทร์  บุญรอด
3. นางสาวธัญพิชชา  ไข่แก้ว
4. นายนัฐพงษ์  พูลสวัสดิ์
5. นายนันทวัฒน์  จันดาศรี
6. นายปกรณ์  โห่ยุทธการ
7. นางสาวปัทมวรรณ  ยิ่งสบาย
8. นายปาณัท  เสงี่ยมงาม
9. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แสนประเสริฐ
10. นายพีระพัฒน์  อโนดาษ
11. นางสาวรุ่งนภา  รังศิริ
12. นายวรายุทธ  เกิดสุข
13. นายวังเพชร  แก้วสว่าง
14. นางสาวศศิธร  อาจเอื้อม
15. นางสาวศิริรัตน์  เรืองอร่าม
16. นายอดิศร  แผ่นผา
17. นางสาวเฌนิศา  หนูศิริ
 
1. นางสาวเยาวภา  จันทร์เพ็ญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  สร้อยสน
2. นางสาวชนัญญ์ทิชา  อินทประวัติ
3. นางสาวชนิสา  ปานสวัสดิ์
4. นางสาวญาดา  เลื่อยไธสง
5. นางสาวณัฐกฤตา  กลิ่นบุบผา
6. นายณัฐปรีชา  กรงทอง
7. นางสาวนนทภิญญ์  รักภิรมย์
8. นางสาวปิยวรรณ  นาคทองดี
9. นางสาวพรวลัย  ชัยยอด
10. นางสาวรัตนาภรณ์  อินทนะ
11. นายลัญชกร  โสภากุล
12. นายวุฒิชัย  มั่งคั่ง
13. นางสาวศันสนีย์  อึ๊งเจริญ
14. นางสาวศิริพร  ภูมิภาค
15. นายสุพจน์  เดชเรือง
16. นางสาวหนึ่งฤดี  พูลสวัสดิ์
17. นางสาวอุบลรัตน์  สุริวงษ์
18. นางสาวเพ็ญรดี  ทองแดง
19. นายเมธพนธ์  จันใด
20. นางสาวแพรวนภา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายณรงค์ชัย  โล่ชัยยะกูล
2. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
3. นายสิทธิโชค  อนุจันทร์
4. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
5. นางสุวรรณา  สุขทวี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  ละม้าย
 
1. นางดาราณีย์  กิตติวิทยากุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  บุญแพรก
 
1. นางนุตนรินทร์  ขันชะลีย์ดำรงกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงสถาพร  แก่นจันทร์
2. เด็กชายอนุชิต  ชื่นอารมย์
 
1. นางสาวจีรพร  พานทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายพงศ์พิสุทธิ์  มนตรี
2. นางสาวรัชนก  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โชติธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกัญญารัตน์  ม่ามกระโทก
2. นางสาวจิรนันท์  ธนวุฒิคติวรกุล
3. นางสาวชนัญญา  บำรุงจิตร์
4. นางสาวณัฐธิดา  เหมือนโพธิ์ทอง
5. นางสาวณัฑการต์  จำปาเงิน
6. นางสาวณัตยา  พวงทิพย์
7. นางสาวธนาภรณ์  มูลผล
8. นางสาวประกายรัตน์  ชาตะวนิช
9. นางสาวศศินันท์  สังข์ทองโรจน์
10. นางสาวสุชานันท์  วงษ์อินทร์
 
1. นางสาวสมใจ  ทรัพย์ศรีศุภชัย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พุทธสุวรรณ
2. นางสาวกรรณิการ์  การินทร์
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตุ้ยตะคุ
4. นายกิตติ  ธานินทราวัฒน์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมฆพงษ์
6. เด็กหญิงชนิดาภา  สวนสงค์
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีตะปัญญะ
8. เด็กหญิงนิศารัตน์  อิสระมงคลการ
9. นางสาวพรนภา  สหสุนทร
10. เด็กชายพรพีระ  มีสุนทร
11. เด็กหญิงพัสวี  จำปีทอง
12. นางสาวภัทรา  ทวีคูณ
13. นายฤทธิจักร  ภูมี
14. นายสรายุทธ  วงทุมมา
15. เด็กหญิงโชติรส  ด้วงเพียร
 
1. นางสาวพิศมัย  ทิพยนันท์
2. นายรณชัย  วชิรธานินทร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงดรุนี  ลี้กุล
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  โหยหวน
3. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  อาภาทองรัตน์
 
1. นายกิติพงษ์  ศิลาอาจ
2. นายวรพงษ์  ศรีมงคล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวบุณยกร  ผิวเกลี้ยง
2. นายพงษ์กร  คงสอน
3. นางสาวสุณัฐพร  ทรงประสิทธิ์
 
1. นางจันทิพา  ยี่กะแพทย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา  อภิสุเมธานนท์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สว่างคำ
 
1. นายประหยัด  หงกะเชิญ
2. นายสัญญา  โตสุรัตน์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ชูเกียรติศิริ
2. นางสาวณัฐนันท์  มังกรแก้ว
 
1. นายธำนุ  วุฒิสุข
2. นายประชุม  วงษ์พระจันทร์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีตะปันย์
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนฤปีติ  หาเรือนทรง
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรกมล  อินศิริ
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวนภาพร  จานทอง
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  บุญคำแสน
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาววรวี  อินศิริ
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงตาณตะวัน  ดีธนารักษ์
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายวีระชัย  ยุบลวัฒน์
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงนลินี  แทนเอี่ยม
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
2. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรวัฒนา
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  เตชะไชย
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงชลธิชา  พ้นภัย
2. เด็กหญิงญฐชา  อินทร์จันทร์
3. เด็กชายบริพัฒน์  จำสัตย์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นายจักรินทร์  แก้วพวงษ์
2. นางสาวนาตยา  ศรีเฟือง
3. นายอดิภัทร  กลิ่นหอม
 
1. นายถาวร  ไชยรัตน์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญเพ็ง
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชัยมงคล  กองพา
 
1. นางปัณชญา  บุญเพ็ง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปาณิศา  พรหมมินทร์
 
1. นางปัณชญา  บุญเพ็ง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายมนต์มนัส  ลือชัย
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวจิราพร  โพธิ์เจริญ
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายวสุธา  จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศศิธร  เสวยสุข
 
1. นางปัณชญา  บุญเพ็ง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาววณิชยา  พรายงาม
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  คงดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงมัลลิชาติ  ช้างสุวรรณ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวแก้วนภา  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  คงดี
2. นางสาวบุญลักษณ์  สืบชาติ
3. นายพิจิตร  คำอ้อ
4. นางสาวศรัญญา  นาคนาคา
5. เด็กชายสมทบ  ฉายาพงษ์
6. นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว
7. เด็กชายอวิรุทธิ์  มีนวน
8. เด็กหญิงอารียา  ราชฤทธิ์
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวจิราพร  นาเจริญ
2. นางสาวจิราพร  โพธิ์เจริญ
3. เด็กหญิงชญานี  ปายธิยา
4. เด็กชายณัฐนันท์  คงดี
5. นายธนชัย  คำแหง
6. นางสาวบุญลักษณ์  สืบชาติ
7. นายพิจิตร  คำอ้อ
8. นางสาวศรัญญา  นาคนาคา
9. นายศุภชัย  อ่อนจันทร์
10. เด็กชายสมทบ  ฉายาพงษ์
11. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองขยัน
12. นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว
13. เด็กชายอวิรุทธิ์  มีนวน
14. เด็กหญิงอารียา  ราชฤทธิ์
15. นายเสรี  เสมี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  สุทธลักษณ์
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญเพ็ง
3. นางสาวจันทกาญจน  สารพานิช
4. เด็กชายพชร  ชวาสิทธิ์
5. เด็กชายพิริยะพงษ์  พละศูนย์
6. เด็กชายภัทรนันท์  ปาสาเขา
7. เด็กชายภูพิรัฐ  ผดุงเวช
8. เด็กชายมณต์มนัส  ลือชัย
9. เด็กชายวัจน์กร  จันทร์ประมูล
10. เด็กชายศราวุฒิ  แย้มวิเชียร
11. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
12. เด็กชายอัมรินทร์   พันธะพุมมี
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
2. นายวิสันต์  นาเจริญ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  สุทธิลักษณ์
2. เด็กชายกฤษฎา  เหมาะเหม็ง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพันธ์
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขสินชัย
5. นายกำพลศักดิ์  จั่นศิริ
6. เด็กชายกิจติศักดิ์  บุญญาอาภากิจ
7. เด็กชายก้องกลม  ขาวเจริญ
8. เด็กหญิงชนิษา  บัวนาค
9. เด็กหญิงชลธิชา  นิลสูตร
10. นางสาวชลาลัย  ผงผาย
11. นายชวิศ  ธีระชาติ
12. เด็กชายชินวัตร  นาคเปลื้อง
13. เด็กชายธราธร  บุญรอดดี
14. นายนที  นาคมงคล
15. นางสาวนิริศรา  มูลสเถียร
16. เด็กหญิงนิศากร  จันขาว
17. นางสาวพฑามาศ  โอปั่น
18. เด็กหญิงพรพิมล  สุกหอม
19. นายภพณพงศ์  จั่นศิริ
20. เด็กชายภานุพงธ์  ไชยเมือง
21. เด็กชายภานุเดช  ลานจันทร์
22. นายภานุเดช  ฟังพูนทรัพย์
23. นายภีระพล  คชารักษ์
24. นายรัฐประชา  ดีนิสัย
25. เด็กชายวัชรากร  เพื่อนกำเหนิด
26. นางสาวศศิพรรณ  เตอิน
27. นางสาวศิรกาญจน์  แสงศรีจันทร์รัตน์
28. เด็กหญิงศิรินุช  สมเสงี่ยม
29. นายสมเดช  ศรแก้ว
30. นางสาวสุกัญญา  คงศร
31. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ทิมสุเรนท์
32. เด็กหญิงสุปราณี  จำปานิล
33. นายสุพัฒนพงษ์  วานิชสุขสมบัติ
34. เด็กหญิงสุภาพร  พิภพ
35. เด็กชายสุรพงษ์  ปานอ่ำ
36. เด็กชายอัครพนธ์  พันธุมา
37. นางสาวอิศราพร  พรายเถื่อน
38. นายเจริญ  กระพันธ์เขียว
39. เด็กหญิงโชติกา  อิงรางกูล
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
2. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
3. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร
4. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
5. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
6. นายวิศวชัย  คงศร
7. นายวิสันต์  นาเจริญ
8. นางสุคนธา  เสียงเย็น
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นายกรานต์  มูลขจร
2. นางสาวกัญยาพัชญ์  มณีพันธ์
3. เด็กชายกีรติ  กีรติกานต์ชัย
4. นายจิรายุทธ  มูลเจริญ
5. นางสาวจีรนันท์  ชัยบุญเรือง
6. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองใบ
7. นายชาญชัย  ชัยวัฒนมงคล
8. นางสาวชุติพร  โพธิ์สูง
9. นางสาวฐิติพร  กองวิเศษพงศ์
10. นางสาวณัฎฐณิชฌ์  พูลศิล
11. นางสาวณัฐชา  ห่านทอง
12. นายธรรมนูญ  แสงสว่าง
13. นางสาวธัญญารัตน์  พิมพิไล
14. นายนัฐกานต์  ลีลาสกุลนันท์
15. นายนุกูล  ศรีรุ้ง
16. นายบงกช  ดาวเรือง
17. เด็กหญิงประกายฟ้า  เพิ่มสุข
18. นางสาวประนอม  ทองใบ
19. นายประวิทย์  หน่องพงษ์
20. เด็กชายปวรุฒิ  ศรีมูล
21. นางสาวปาริฉัตร  บุ้งจันทร์
22. นายพิตตินันท์  กลับพสุท
23. นายพีระพล  พูลศิล
24. นางสาวมลิวัณย์  วามาหมัด
25. นายรัฐภูมิ  สินศิริ
26. นางสาววรรณา  อ้อมแก้
27. นายวรินทร์  ผิวอ่อน
28. เด็กชายวรเกียรติ  กังวาล
29. นายวัชรพงษ์  ทองชู
30. เด็กชายวันชัย  แสนประเสริฐ
31. นางสาววิชญาดา  สังข์เรืองยศ
32. นายศรัณย์  ประกอบพร
33. นายศันติศาสน์  แก้วสาลี
34. เด็กชายศิริพงษ์  เรียงวงษ์
35. เด็กหญิงศิริพร  สังข์ทอง
36. นางสาวสุกัญญา  ไล้สะอาด
37. นางสาวสุทธิดา  แสงระวี
38. นายสุภวุฒิ  ม่วงคราม
39. เด็กชายเทพฤทธิ์  เทียมมุกดา
40. นางสาวเพ็ญนภา  ตีระวรานันท์
 
1. นายจิรายุ  มูลอุบล
2. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
3. นางสาวนวลรัตน์  ผิวอ่อน
4. นางนุตนรินทร์  ขันชะลีย์ดำรงกุล
5. นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง
6. นายอนิรุต  อิศรางกูร ณ อยุุธยา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  กลิ่นหวล
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นายธนูฤทธิ์  เมืองแสน
 
1. นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขสินชัย
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครนายก 1. นางสาวกนกวรรณ  พยนต์เลิศ
 
1. นางสาวสมจิตร์  อินทรประเสริฐ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจุติโชติ  โฉมเขียว
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นายนัฐพงษ์  เตบุญมี
 
1. นายธงไชย  ใจผดุงวงษ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  ดอกบัว
 
1. นายธงไชย  ใจผดุงวงษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ผลภาษี
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจุติโชติ  โฉมเขียว
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายทวีพงศ์  พวงประยงค์
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วนารี
 
1. นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายชญานนท์  จรัสทอง
2. เด็กชายพงศธร  ชำนาญกิจ
3. เด็กหญิงพร้อมพรรณ  ใจแสน
4. นางสาวพิชญดา  ใจทอง
5. เด็กหญิงวนิดา  เศษธรรม
6. เด็กชายสราวุธ  ใหญ่ยิ่ง
7. เด็กชายอัครวินท์  กุศลส่ง
8. เด็กหญิงอัญมณี  บรรดา
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครนายก 1. นางสาวกมลชนก  เนติ
2. นายฉัตรชัย  เอี่ยมแสง
3. นายทักษิณ  พิมพ์เสน่ห์
4. นางสาวบุญสิตา  โฮ้เจริญ
5. นางสาวปิยมาศ   กันทะก่ำ
6. นายพศวีร์  มัสและ
7. นายศักรินทร์  พากเพียร
8. นางสาวศุภจาร  เผ่าพงษ์
9. นายสมรักษ์  สุขเสงี่ยม
10. เด็กหญิงหทัยภัคร  ภุมภาว์
 
1. นายณัฐพล  มากทรัพย์
2. นางสาวศศิธร  สมหมาย
3. นางสาวสมจิตร์  อินทรประเสริฐ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กล้องแก้ว
2. เด็กหญิงชนิตา  ศรีเกื้อกลิ่น
3. เด็กหญิงธนาพร  ราษฎร์เจริญ
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  สุวรรณกล่อม
5. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่ซู้
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสว่าง
7. เด็กหญิงสุวนันท์  ขำโคกกรวด
8. เด็กหญิงอริสา  มะลิบุญ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  เสนอใจ
2. นางสาวพัชรี  เจียรสถิตย์
3. นางสาวศุภัสสร  เอี่ยมยิ่ง
4. นางสาวสุจิรา  ศรีฉ่ำพันธุ์
5. นางสาวอรวรรณ  แก้วน้ำเย็น
6. นางสาวแก้ว  อินแช่มชื่น
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวนวลรัตน์  ผิวอ่อน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญสุข
3. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองใบ
4. เด็กหญิงฐาน์รวี  เพิ่มสุข
5. เด็กหญิงนพวรรณ  เรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสุก
7. เด็กหญิงประกายฟ้า  เพิ่มสุข
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวนวลรัตน์  ผิวอ่อน
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลำบัวลอย
2. นางสาวพัทธิ์ธีรา  กว่างสวัสดิ์
3. นางสาวพิมพ์จันทร์  พลเวียง
4. นางสาวพิลาสลักษณ์  จุ้ยกระโทก
5. นางสาวมนัสพร  ทับคง
6. นางสาววันวิสา  พรมจันทร์
 
1. นางทับทิม  ศุภศิริ
2. นางพรอุมา  อดิเทพสถิตย์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวรเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐญา  อิ่มพร
3. เด็กหญิงธนัญญา  อาภาทองรัตน์
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  เผ่าพงษ์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก
6. เด็กหญิงภัทฑิรา  โชติยเวชวัฒน์
7. เด็กหญิงมาริสา  เย็นใจ
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  โหนา
9. เด็กหญิงวาสินี  ตู้แก้ว
10. เด็กหญิงวิรีณห์ดา  ทองใบ
11. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ท้วมลี้
12. เด็กหญิงสุภิชญา  อินทโชติ
13. นายสุรเชษฎ์  บุญโฉม
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลงศิริ
15. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีเฟือง
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวนวลรัตน์  ผิวอ่อน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  พวงย้อย
2. นางสาวจิราภรณ์  แก้วจินดา
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูชำนิ
4. นางสาวชลิตา  รถเพ็ชร
5. นางสาวทัดดาว  รอดประเสริฐ
6. นายภากร  แก้วประดับ
7. นางสาวมานัสชนก  คงเจริญ
8. นางสาววณิชชา  แก้วสุวรรณ์
9. นางสาววราพรรณ  เลี่ยมรัตน์
10. นางสาวสุพัตรา  จันทา
11. นางสาวอนุสรา  สาหร่าย
12. นางสาวเพ็ญนภา  อารีวงษ์
 
1. นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกมลชนก  ทรัพย์สมบัติ
2. นางสาวกมลชนก  อิศรางกูล ณ อยุธยา
3. นายจิรายุ  แสงทวี
4. นายถิรวัฒน์  อินทาราม
5. นางสาวสุภัทรา  เจริญขำ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงรัญชนก  อินทรรัศมี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิบูลเจริญ
3. เด็กหญิงเกศินี  เอี่ยมสำอาง
 
1. นางนพพร  นามบุญศรี
2. นายอนันต์  แดงนวล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงดาริกา  เขมา
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ผดุงกิจ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  รักการ
 
1. นางนพพร  นามบุญศรี
2. นายอนันต์  แดงนวล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวพนิดา  รักสนิท
2. นายฟาฮัด  อาหมัด
3. นางสาวสุกัญญา  โต๊ะดำ
 
1. นางนพพร  นามบุญศรี
2. นายอนันต์  แดงนวล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีราพา  วงษ์เพ็ง
2. เด็กหญิงชนัญญา  หงษาวนา
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  แดงปุ่น
4. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปิ่นจันทร์
5. เด็กหญิงอังคณาพร  เกิดสวัสดิ์
6. เด็กหญิงเรณุกา  ศิริ
 
1. นายศักดิ์ดา   วงษ์ยาแดง
2. นางสาวสำรวย  เครือหอม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  พรมปัญญา
2. นางสาวจารุวรรณ  ทวีมูล
3. นางสาวนภาภรณ์  เขียวงาม
4. นางสาวนิภาดา  ชำนาญวาด
5. นางสาวมณฑากานต์  ทรัพย์ประเสริฐ
6. นางสาววรารัตน์  แก้วตาล
 
1. นางประเทือง  สังเกต
2. นายวิทิต  วงศ์ศิริ
3. นางสิตา  บัวขาว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  พุทธสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุดาพร   ขาวสอาด
3. เด็กหญิงอัปสร  บุตรดา
 
1. นางจีรภัทร  เลิศวิมลลักษณ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  กลิ่นหอม
2. นางสาวปฐมาพร  พูลกลาง
3. นางสาววิราพร  ไพจิตร
 
1. นางจีรภัทร  เลิศวิมลลักษณ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  จั่นถลา
2. เด็กหญิงรุจิเรศ  เฉลยภพ
3. เด็กหญิงรุ่่่งนภา  มีมาก
 
1. นายเสน่ห์  สืบจากศรี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวคณิตตา  นันทวาทิต
2. นางสาวชาลิณี  ลีสุขสาม
3. นางสาวรจนากร  ใจขำ
 
1. นายเสน่ห์  สืบจากศรี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงภัสสร  ปั้นนิ่ม
2. เด็กหญิงสุภาพร  สร้อยสรรเพชร
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศิริเพ็ง
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นางสาวศรีสุดา  เนติกุล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวชาริณี  มะลาพิมพ์
2. นางสาวณัฐธินี  สุภาพันธ์
3. นางสาวดวงพร  รัตนทั่ง
 
1. นายศักดิ์ดา   วงษ์ยาแดง
2. นางสาวสำรวย  เครือหอม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  เมฆสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ลาภา
3. เด็กหญิงสุภาภร  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางมณี  หาญวีรกุล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธรัญญา  ทองไพ
2. นางสาวสุทธิดา  ยังประโยชน์
3. นางสาวไอรดา  เหล่าพิเชียรพงศ์
 
1. นางพรรณี  สืบจากศรี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรษชล  สุขสำราญ
2. เด็กชายสุรพัศ  ผ่องผิว
3. เด็กหญิงแสงมณี  เชื้อวงษ์
 
1. นางวัลภา  อุ่นเรือน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ผลไพร
2. นางสาววรรณนภา  มะนูน
3. นางสาววิชุตา  จันทร์คล้อย
 
1. นางดรุณา  ม่วงทอง
2. นางบุญเชิญ  จิตรงาม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนิรชา  อิบรอฮัม
2. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่เป็นสุข
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินแช่มชื่น
 
1. นางสุมล  โพธิ์พึ่ง
2. นางเรืองศิลป์  ภาพพิมพ์ใจ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  พูลศรี
2. นางสาวพจนารถ  หมัดนุช
3. นางสาววิภารัตน์  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสุมล  โพธิ์พึ่ง
2. นางเรืองศิลป์  ภาพพิมพ์ใจ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวิศาล  น้อยอินทร์
2. เด็กชายสุภโชค  เสาวรัตน์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวศิริรักษ์  ชาติเพียร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. เด็กชายปฎิมากรณ์  แก้วสถิตย์
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิมพิรีย์  เตชะดี
2. นายวีรภัทร  แพงสอน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
2. นางสาวศิริรักษ์  ชาติเพียร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายประกายการณ์  มุกด์ธนะอนันต์
2. เด็กชายสิทธิพร  ใจประเสริฐ
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายวชิรวิทย์  หลักคำ
2. นายอนันฐพงษ์  อัมพร
 
1. นายปติภณ  ตีระเมธี
2. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ท้วมลี้
2. เด็กชายสุริยา  สอนนุช
 
1. นางสาวอรณี  มณีวัฒนา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงธันยนันท์  อิศราเจริญกุล
2. เด็กหญิงวดี  วรรณา
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นวลจันทร์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  กีรติผจญ
 
1. นางสาวโสภิดา  วงค์ดวง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายบรรชา  จิตรอ่อน
2. นายพิณัฐ  รุ่งวิทยกุล
 
1. นายทวีวัฒน์  คณะวรรณ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกิตติเกษม  สาริกา
2. นายวชิรเมษ  ลิ้มทองมณี
 
1. นายจักรวาล  จันทร์เกตุ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนากร  รอดแก้ว
2. นายเจษฎา  สืบจากพันธ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผึ้งแก้ว
2. เด็กชายวันชัย  แซ่เจี่ย
3. เด็กชายสัญญา  ผดุงนึก
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ   แข็งขัน
2. นางสาวอภิชญา  บุญสม
 
1. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. เด็กชายศิริพงษ์  พึ่งทอง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  โภคาวิวัฒน์
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายผลินพันธ์  ตระการศาสตร์
2. นางสาวอนงค์นาถ  บุญมา
3. นายอรรถพล  ศรีลาคำ
 
1. นายรัชนิกร  เชื้อจีน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  ทองจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  พูลผล
3. เด็กชายศรัณย์พร  สุวรรณพุ่ม
 
1. นายรัชนิกร  เชื้อจีน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายคุณาธิป  กัณหา
2. นายณัฐวุฒิพงษ์  พุฒเล็ก
3. นายธงชัย  คงตะแบก
 
1. นายรัชนิกร  เชื้อจีน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนครินทร์  ธนพงศ์ทวาสิน
2. นางสาวสุธิมา  จัตุลี้
3. นายอภิสิทธิ์  พุ่มมีดี
 
1. นายรัชนิกร  เชื้อจีน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวรางค์  เทพรักษ์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  อมรเลิศวิริยะกุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวภูริสา  พรหมธีระวุฒิ
 
1. นางศิรินาถ  อร่ามศักดิ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิกร  ขุมทรัพย์
 
1. นางนพวรรณ  กฤตยานวัช
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนภัทร  หนึ่งน้ำใจ
 
1. นางอรสา  เปี่ยมทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิชาวรรณ  มั่งคั่ง
 
1. นางพิศพิมล  ชื่นชม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวเบญจภรณ์  อินมูลน้อย
 
1. นางพิศพิมล  ชื่นชม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมรรครา  ทองทั่ว
 
1. นางอัญชลีพร  วุฒิชาติ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวอัญญารัตน์  ม่วงประเสริฐ
 
1. Mr.Nicholas  Robert Holden
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองกมล  ฤทัยมาศ
2. เด็กชายจตุภูมิพจน์  แพงมา
3. เด็กหญิงชวัลพัชร  ไป๋สกุล
4. เด็กหญิงธิรารีย์  แสงอรุณรัตน์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  หงษ์ทรง
 
1. นางสาวจินตนา  บุษบันชาติ
2. นางสาวน้ำค้าง  ชุ่มเสนา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญประกอบ
2. นางสาวจุฬารัตน์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวปาลิตา  สุขสวัสดิ์
4. นายรังสิมันต์  บุญยิ่ง
5. นายศักรินทร์  อรุณรัตน์
 
1. นางศิริพร  รุ่งเจริญ
2. นางสาวอุษา  สรหงษ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ระสา
 
1. นางกษิรา  ประเสริฐสงค์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คมคาย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  พรหมาซุย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวอรทัย  เสมี
 
1. นางสาวอรนุชา  จันทร์จุลเจิม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธวัลฉัตร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวริศรา  ซื่อวาจา
 
1. นางกษิรา  ประเสริฐสงค์
2. นางศรีสกุล  นนท์ประเสริฐ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  แทนไธสง
2. นางสาวสุภาวิณี  อ้อยขาว
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  โสมนัส
2. นางศรีสกุล  นนท์ประเสริฐ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีทอง
2. เด็กชายจิรพนธ์  ภู่สวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  อันสมศรี
4. เด็กชายทัฌธัมส์  ดวงโทโคตร
5. เด็กชายธนาวุฒิ  พวงมาลา
6. เด็กชายธนาวุฒิ  สายัณห์
7. เด็กชายพชรพล  โป๊ะสุวรรณ
8. เด็กชายวิรุฬห์  อินทะ
 
1. นายชัยชาญ  ศรีประยูร
2. นายชัยภัทร  หาญวีรกุล
3. นายสมชาติ   แสวงนิล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายคะนองศักดิ์  เตชะดี
2. นายจีรยุทธ์  นุ่มนวล
3. นางสาวจุฑามาศ  แตงเพ็ชร
4. นางสาวชญานิศ  คิดร่วม
5. นายณฐกฤต  เกตุศิริ
6. นายณฐาภพ  ศรีหาบุตรี
7. นางสาวยุภาพรรณ  ศิริฤกษ์
8. นางสาวรัชนี  ช้างขนุน
9. นางสาวสุมิตตา  แสงศรี
10. นางสาวอาภาภัทร  พรมชัย
 
1. นายเทวินทร์  หาญวีรกุล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กหญิงบุษบา  มานหนับ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมเกตุ
4. เด็กหญิงสุภัทรา  ภู่ศรี
5. เด็กหญิงสุมินตรา  พรมมิ
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
2. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวชไมพร  แย้มกลิ่น
2. นางสาวธนภรณ์  อยู่ยงค์
3. นางสาวธรรมพร  สวัสดี
4. นางสาวสิรินญา  ไพเราะ
5. นางสาวอมรรัตน์  สงวนวงค์
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
2. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงธิดาดาว  ด้วงช่วย
2. เด็กชายบัญชา  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงร้อยพลอยสยาม  รักญาติ
 
1. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชญานุตม์  จันทรามิตร
2. นางสาวธัญพิชชา  คุ้มพุ่ม
3. นางสาวหทัยชนก  อิศรางกูร ณ อยุทธยา
 
1. นางนวพร  ผลภาษี
2. นางศรีนวล  เกิดกำไร
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวศิรินทร  ประทุมศรี
2. นางสาวสุธิณี  ทะเกิงผล
3. นางสาวสุพรรษา  เกษนอก
 
1. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ดวงจิตร
2. เด็กหญิงสัจจาภิรมย์    โบสถ์ขาว
 
1. นางพรพนา  เทียนทอง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นายพงศธร   มูลผล
 
1. นางพรพนา  เทียนทอง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  จิตร์สงวน
2. เด็กชายวรัญญู  เงินไทย
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาราย
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ประเสริฐศิลป์
 
1. นางสุรางค์  ชาติทอง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเจริญยา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เปรมสุข
 
1. นางมาลาวรรณ์  นุ่มประสงค์
2. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายศิรวิชญ์  จันทร์หอม
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มีมงคล
 
1. นางบุษรา  ปะนามะสา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  ปรีดาจิตร์
 
1. นางสาวนันทิกา   สระพรหม
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กชายพิชัยสิทธิ์  แก่นสารี
 
1. นางญาณวรรณ  บุตรทา