หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   5 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 1 ต.ค. 2556 9.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 1 ต.ค. 2556 9.00-11.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 1 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 2 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 1 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 2 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 1 ต.ค. 2556 9.00-11.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 1 ต.ค. 2556 9.00-11.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องอุบลชาญใช้จักร อาคาร 7 ชั้น 1 1 ต.ค. 2556 9.00-10.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องอุบลชาญใช้จักร อาคาร 7 ชั้น 1 1 ต.ค. 2556 9.00-10.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา หอประชุม ชั้น ม.1-ม.6 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.30
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ด้านหลังหอประชุม ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องพอเพียง 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.30
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ด้านหลังหอประชุม ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องเพียงพอ 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
13.30
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.30
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]