หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   5 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ภาคเช้า อาคาร 80 ปี ชั้น 2 , ภาคบ่าย อาคาร 4 ห้อง 438-439 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ภาคเช้า อาคาร 4 ห้องสมุด , ภาคบ่าย ห้อง 441-442 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงอาหาร (หลังคาโค้ง) 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงอาหาร (หลังคาโค้ง) 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงอาหาร (หลังคาโค้ง) 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงอาหาร (หลังคาโค้ง) 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี หอประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 4 ห้อง 429 (ผู้แข่งขันเตรียมตัวห้อง 428) 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงอาหาร (หลังคาโค้ง) 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงอาหาร (หลังคาโค้ง) 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00 น.
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา , สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา , สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1402 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1403 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1404 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1405 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1406 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1409 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1410 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ข้างอาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 5ชั้น ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้องปริยัติธรรม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หอประชุมวิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หอประชุมวิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โชควัลภา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หอประชุมวิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หอประชุมวิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหลังคาโค้ง 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหลังคาโค้ง 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหลังคาโค้ง 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหลังคาโค้ง 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง ปิติพัฒนโฆษิต 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง ปิติพัฒนโฆษิต 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง ปิติพัฒนโฆษิต 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง ปิติพัฒนโฆษิต 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หอประชุมวิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หอประชุมวิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 5 ต.ค. 2556 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 5 ต.ค. 2556 09.00-14.00
5 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428(คอมพิวเตอร์ อบจ.) 5 ต.ค. 2556 09.00.12.00
6 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428(คอมพิวเตอร์ อบจ.) 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536(ห้องเรียนต้นแบบ ICT) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536(ห้องเรียนต้นแบบ ICT) 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม สนามฟุตบอลโรงเรียนคงคาราม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม สนามฟุตบอลโรงเรียนคงคาราม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1311 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึกโชควัลลภา ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึกโชควัลลภา ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1306 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1307 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1301 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1301 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1303 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1303 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1302 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1302 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1304 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1305 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 1 ห้อง สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ตึก5ชั้น ชั้น 1 ห้อง สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]