หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี น้อยภาษีโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งสุวรรณพานิชโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง น้อยบาทโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางปราณี หอมจันทร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสิริมา ประกอบผลโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา นามสุขโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ผลภาคโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสกุลการ สังข์ทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย เลิศอาวาสโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ จันทร์บรรจงโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร ช้างนะโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ขำทวีโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร เสียงหวานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายพรไพสน คนมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจือจันทร์ อิ่มสำราญโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวระยอง เมฆาโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นางสุนีย์ มีศรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางนันทวรรณ หล้าแหล่งโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุษา คงถาวรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณญา อักษรโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี แตงกวาโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
4. นางอรัญญา มหาแก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางดารณี บุญทวีโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ กลั่นเกลาโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พงษ์สวสัดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิลุบล บัวงามโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นางณัฐิยา ภูขามคมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
5. นายแสนรัก บัวทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ มีนุชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอาพร ทองหยาดโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นางชิษณุชา กลิ่นอุบลโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางลัดดา สอนรินโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางนุสรา อ่องสอาดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทองเหลือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ อินทร์จันทร์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ทองเอื้อโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางกมลมาศ วาทโยธาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายสิงหานุกูล พูลสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาริสา ทองเทศโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
2. นางแพรวนภา ทองสุขโขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุช นุชพันธุ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
5. นางอารมณ์ ทองไทรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม เอิบอิ่มโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางขวัญหทัย ภักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
4. นางธวัลรัตน์ ทองมีโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ รอดสินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงเดือน บัวเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ธนูทองโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสุมา แท่นนิลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นายบวร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย เทวีพันธ์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
6. นายปิ่น พูลสุขโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พ่วงทองโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
2. นายวสันต์ สังข์ดีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางดลยา พงษ์พันธ์เผดิมชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นายประเชิญ ทวีกาญจน์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เกตุแก้วโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวญาณภานี พรหมเรืองโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
7. นางสาวอัญชลี ทองจันทร์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวิไล งามเกียรติขจรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นายอรรคพล สงวนยวงโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา ขำภู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริภา ทองใบโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ เก่งกล้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวพรวี มาลัยเลิศโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางนพพนา บัวสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางพรรณี เทพสูตรโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวิไล งามเกียรติขจรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นายอรรคพล สงวนยวงโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา ขำภู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริภา ทองใบโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ เก่งกล้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวพรวี มาลัยเลิศโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางนพพนา บัวสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางพรรณี เทพสูตรโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร โสมนัสโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เพชรน้อยโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสายใจ ประเสริฐสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวนายณรงค์ ภานุมาตโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวศลิดดา จุติเวชโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ สุสุทธิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวเรณู ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายศรันย์ แสงนิลาวิวัฒน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางนวลฉวี เผ่าสำราญโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวอัมพร ยิ้มแย้มโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพิมลพร พรนิเวศน์โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
2. นายณัฐชุดา ศรีถมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสุภาพร ทาทองโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายพิสิฐ โพธิ์เงินโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
7. นางสาสินี อ่อนละมูลโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
2. นางณัฐพร จำปาวิจิตรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นายทำนุ ปัตพีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสุนันท์ แก้วนิลโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
8. นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชจรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุธิรา ชาติสิริพิทักษ์กุลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บัวงามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ศิวสัตตพรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ คำหงษ์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
6. นางสาวสิรีรัชญ์ เกตุแก้วโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นางวิจิตร ภิญโยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
9. นางชะบา สรรพคุณโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
10. นางสมพิศ มงคลโสฬสโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา เดชเจริญโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ ศักดิ์ทองโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวพิชญา ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
6. นางวริศรา สิทธิชัยโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
7. นางสาวไพเราะ เครือแก้วโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุนิสา ภู่เพชรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ทองล่อนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
10. นางอุษา กองธรรมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธนพล กลิ่นพุฒโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจตุพร เกิดสดับโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา มีทรัพย์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวชนม์ชนก เดือนฉายโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา เอียงอุบลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวไข่มุก หังสบุตร์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางอัญชลี สุวลักษณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวคณิตา สุขเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ สุขะสุคนธ์โรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติรัตน์ ขำทวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวณราภรณ์ ชาตรีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาววิลาสิณี ทองสมนึกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ งามเกียรติขจรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช เขียวอร่ามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อนโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา หอมทวนลมโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ อมรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางประไพ สนเทศโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิภัช สุขประเสริฐโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวประวีณ์นุช งามชมโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ เข็มกลัดโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธนัญญา ประภาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จันเสนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา แต้มทองโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ยาวไธสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมาโนช กาญจนาภาสโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มหาแก้วโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายธงชัย แก้วเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นายบุญรวม ฉ่ำแสงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายนพพร เสนีย์คุปต์โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุขสวัสดิ์ ภูรัตโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายราชศักดิ์ สว่างแววโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวถิรนันท์ เจริญศิริโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ แก้วชิงดวงโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรทิน ปราณโสภณโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายวรรษธร วงษ์สวาทโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางยุพา สุขสกุลโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ประภาสุทธิกุลโรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนัย วัฒกโสภณโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นายภานุ น้อยจำรัสโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายธานี ผลศรัทธาโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ขันกาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ ยอดภิรมย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประทุมทิพย์ ยิ้มละมัยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร โชตน์ธนากุลโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอรสา พลายแดงโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริฉัตร เล็กดวงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางลัดดา ดิษฐวงศ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปรียภรณ์ แก้วน่วมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ พิณทิพย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ กันยาทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรีกรรมการ
4. นางเปรมจิตต์ ดีสมุทรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ดำขำโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจา รอดลอยโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิราวรรณ ธมะวรรณ์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นางขวัญตา นาครักษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นายชัยนุชิต อิ่มใจโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางอนัญญา ยอดมีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายรังสฤษดิ์ จำปาเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสริญญา ขันกาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
3. นายเก็จวลี กรีธาธรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรีกรรมการ
4. นายธนัท ชัยสิทธิ์สงวนโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางวาสนา อ่วมจันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวันชัย ภิญโยโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐติวรรณ ยืนยงค์นานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางสมเจตน์ มีเย็นโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นายไพลิน นวมสุขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรีกรรมการ
5. นายธานี อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาววิลาวัลย์ วรรณาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา นิ่มละอองโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาววาสนา เกตุเทียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางธัญพิมล สุวรรณพักตร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรรณประไพ เพ็งแก้วโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ แย้มเทศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ผุดผ่องโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน จันทร์ดีโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลสวาท อัศวินนนท์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางสาววไลลักษณ์ พัศดงโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชุติมน โตสุวรรณโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสายฝน เซ็งแซ่โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฎร์)กรรมการ
3. นางบุญธรรม ตุ้มไธสงค์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางประไพ ทองบ่อโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสิริพรรณ เนตินิยมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนี สิบธงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน ไชยวงษาโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
3. นางระวีวรรณ พิงภักดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฎร์)กรรมการ
4. นางกาญจนา ไทรงามโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาววรุณ อิ่มใจโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญศรี เกตุสุวรรณโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางประเทือง พรหมรักษ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฎร์)กรรมการ
3. นางนยนา ทองแป้นโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ กิมอิ่มโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางชินธันย์ จิตต์การุณย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราวรรณ์ จริงใจโรงเรียนบางจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา บุรีกุลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรีกรรมการ
3. นางสุนันท์ แก้วน่วมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวนิภา อุดมนาคโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางสาวมัฑนา สกุลแก้วโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางกอบกาญจน์ มะลิทองโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวสุมา พวงมณีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ สวัสดีโรงเรียนบดินเดชาประธานกรรมการ
2. นายปฏิญาณ ปิ่นตาโรงเรียนบดินเดชารองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย สิงห์ทองโรงเรียนบดินเดชากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย ฉายแสงโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตประธานกรรมการ
2. นางทิพานันท์ อินทร์เรืองโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุณีย์ พจนศิลป์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายชยพัทธ์ ชมพูนุชโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย สิงห์ทองโรงเรียนบดินเดชาประธานกรรมการ
2. นายปฏิญาณ ปิ่นตาโรงเรียนบดินเดชารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรัท อ้อยจีนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
4. นายปราโมทย์ สวัสดีโรงเรียนบดินเดชากรรมการ
5. นางสาววรรณี เตียววนากูลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประกอบ เสมอภาคโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสุพัตร ชาติน้ำเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกาษฐา มูลลักษณ์โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นายมนตรี อภิรัตน์โยธินโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา ดีกรุดโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย สังข์คงเมืองโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
8. นายเกษม พุ่มพฤกษาโรงเรียนชะอำุคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
9. นายกำพล บุศย์จันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
10. นายณรงค์ บุญรอดโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
11. นายจำเนียร คงเจริญโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
12. นางสาวบุษกร งามสมโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
13. นายเด่นศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนปริยัติรังสรรค์กรรมการ
14. นายพยุงศักดิ์ สนเทศโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเปลื่อง เรืองเรื่อโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ สนเทศโรงเรียนพรหมานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ พหุพันธ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางชวรีย์ ทองยืนโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นายชูชีพ เพ็งพินโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
6. นายเกษม ผลถาวรโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
7. นางสาวประดิษฐา ศรีประเสริฐโรงเรียนชะอำุคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
8. นายเกษม พุ่มพฤกษาโรงเรียนชะอำุคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
9. นายสุพัตร ชาติน้ำเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการ
10. นายสมชาย สังข์คงเมืองโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
11. นายกำพล บุศย์จันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
12. นายณรงค์ บุญรอดโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
13. นางกาษฐา มูลลักษณ์โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
14. นายจำเนียร คงเจริญโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
15. นางสาวบุษกร งามสมโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
16. นายเด่นศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนปริยัติรังสรรค์กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจิระ ตัณโพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ กลิ่นงามโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายพรทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจิระ ตัณโพธิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ กลิ่นงาม โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายพรทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำเกลี้ยงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติมาพร ทัศนา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นายโกสินทร์ บุตรเนียมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
5. นายยรรยงค์ รบไว โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำเกลี้ยงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิติมาพร ทัศนาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นายโกสินทร์ บุตรเนียมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
5. นายยรรยงค์ รบไวโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุธี ศรีปลั่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีชัย วีระเดโช โรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการ
4. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุธี ศรีปลั่งโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีชัย วีระเดโช โรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการ
4. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ศรีปลั่งโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีชัย วีระเดโช โรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการ
4. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ศรีปลั่งโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีชัย วีระเดโช โรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการ
4. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจิระ ตัณโพธิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ กลิ่นงาม โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายพรทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำเกลี้ยงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติมาพร ทัศนา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นายโกสินทร์ บุตรเนียมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
5. นายยรรยงค์ รบไวโรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิติมาพร ทัศนา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นายโกสินทร์ บุตรเนียมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
5. นายยรรยงค์ รบไว โรงเรียนคงคาราม กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ ศรีคลหนูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ อ่วมเครือโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสรรเสริญ พรขุนทดโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการ
5. นางสมคิด คชกฤษโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธวัฒน์ ศรีคลหนูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ อ่วมเครือโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสรรเสริญ พรขุนทดโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายทนง ชัยหัน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการ
5. นางสมคิด คชกฤษโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพู โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต รองประธานกรรมการ
3. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
4. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่อโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพู โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต รองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิต รองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส กรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส กรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการ
4. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส กรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เจือหอม โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิต รองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางนันทวรรณ คุน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิต รองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่น โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิต รองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ เจือหอมโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ชูชื่น ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส รองประธานกรรมการ
3. นางนันทวัน คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตกรรมการ
5. นายฐานะศักดิ์ กว้างขวางโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยกรรมการ
6. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส รองประธานกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตกรรมการ
5. นายฐานะศักดิ์ กว้างขวางโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิต ประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นายฐานะศักดิ์ กว้างขวางโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
6. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิต ประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นายฐานะศักดิ์ กว้างขวางโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
6. นายธนวัฒน์ ชูชื่้นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพู โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต รองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส กรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางนันทวรรณ คูน้ำเพชรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตรองประธานกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส กรรมการ
4. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ชูชื่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เจือหอม โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงจิต เกียรติพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา โรงเรียนข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายสมควร เดชโหมดโรงเรียนนักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงจิต เกียรติพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมควร เดชโหมดโรงเรียนนักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลอศมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นางสาวรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการ
3. นางสาวรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพ ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นางสาวรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพ ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการ
3. นางสาวรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ไวยรัธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโย มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. สิบเอกธนกฤต นักดนตรีมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ไวยรัธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโยมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการ
3. นายธนกฤต นักดนตรีมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ไวยรัธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโยมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. สิบเอกธนกฤต นักดนตรีมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ไวยรัธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโย มณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการ
3. สิบเอกธนกฤต นักดนตรีมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ไวยรัธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโยมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. สิบเอกธนกฤต นักดนตรีมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ไวยรัธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโยมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. สิบเอกธนกฤต นักดนตรี มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ไวยรัธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโยมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการ
3. สิบเอกธนกฤต นักดนตรีมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ไวยรัธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สันติ พลโย มณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการ
3. สิบเอกธนกฤต นักดนตรีมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศมณฑลทหารบกที่ 15 กรรมการ
3. นางสาวรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพ ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นางสาวรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพ ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดนักดนตรีอาชีพ ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ บุญเลิศมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงจิต เกียรติพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส ประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมควร เดชโหมดนักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงจิต เกียรติพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส ประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมควร เดชโหมดนักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุพา ยิ้มแย้มโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ ระยะกุลชร โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี แตงฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุง โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางยุพา ยิ้มแย้มโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ ระยะะกุลชร โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี แตงฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุง โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุพา ยิ้มแย้มโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ ระยะกุลชรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
4. นางภาวิณี แตงฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุง โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางยุพา ยิ้มแย้มโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ ระยะกุลชรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี แตงฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุง โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางยุพา ยิ้มแย้ม โรงเรียนราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางพจนารถ ระยะกุลชรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุงโรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพจนารถ ระยะกุลชร โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
4. นางยุพา ยิ้มแย้ม โรงเรียนราษฎร์วิทยา กรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุง โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ ระยะกุลชรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางยุพา ยิ้มแย้มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวินี แตงฉ่ำโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุง โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี แตงฉ่ำโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพจนารถ ระยะกุลชรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางยุพา ยิ้มแย้มโรงเรียนราษฎร์วิทยา กรรมการ
5. นางอัญชนา มากบำรุง โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงจิต เกียรติพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายสมควร เดชโหมดนักแต่งเพลงอิสระ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงจิต เกียรติพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมควร เดชโหมดนักแต่งเพลงอิสระ กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางเลขา วีระกิจพานิชโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณาภรณ์ สุขนานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางเลขา วีระกิจพานิชโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณาภรณ์ สุขนานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ปักษิณโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายนิรชัย ขวัญเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ปักษิณโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายนิรชัย ขวัญเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประดับ เกียรติมาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯประธานกรรมการ
2. นางโสรัส ขวัญทองโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จงเจตจำนงโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นางอ้อยอุมา วิจารณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯกรรมการ
3. นางแววตา ถาวรนานโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น แจ่มแจ้งโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสยาม บุญประเสริฐโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางวารี สมใจโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น แจ่มแจ้งโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสยาม บุญประเสริฐโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางวารี สมใจโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย บัวหลวงโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายประชา ดาวจรัสแสงโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายชวน เกตุแก้วโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางบัวแก้ว ยืนยงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯกรรมการ
5. นางวาสนา พุ่มเพิ่มโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเจนจบ นพคุณโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ รอดลอยโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางกฤษณี อยู่ยอดโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
4. นายเนตรณรงค์ ขวัญสุ่ยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชรโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชรโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อยโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อยโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราวรรณ์ บัวมณีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางจรัสศรี ตาลลักษณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอัจฉราวรรณ์ บัวมณีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางจรัสศรี ตาลลักษณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจิตต์ ถาวรธนทรัพย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสยมพร หาญราษฎร์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจิตต์ ถาวรธนทรัพย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสยมพร หาญราษฎร์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ทนยิ้มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางภาษิต หอมทนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการ
4. นายสุเมธ ที่รักโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิเชียร กลีบจงกลโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา มูลกุณีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ศรีสุโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นายเลอศักดิ์ สุภามาตราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
5. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา มูลกุณีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ศรีสุโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นายเลอศักดิ์ สุภามาตราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
5. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัตติกา หอมตลบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขำทวี โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการ
5. นายอานนท์ คำสา โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัตติกา หอมตลบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขำทวี โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการ
5. นายอานนท์ คำสา โรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญชู ตั้งเจริญ โรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการ
2. นายพชระ พลอยทับทิมโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรีนาถ เลียบวันโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาววีนัส เกษวัฒนกุลโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสำราญ สังคีรีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมาน เซ็งแซ่โรงเรียนวัดจันทราวาสฯประธานกรรมการ
2. นายวชิรพงษ์ กัลยาณไพศาลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณฑารพ สิงห์โตเกษม โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ กรรมการ
4. นายศิวะรักษ์ จันทร์แดงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
5. นายฉัตรมงคล สนพลายโรงเรียนป่าเด็งวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ วัตรสติโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสาววีนัส เกษวัฒนกูล โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสิรีนาถ เลียบวันโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจงรักษ์ วัตรสติ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสาววีนัส เกษวัฒนกูลโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสิรีนาถ เลียบวันโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไฉน ไชยนาโรงเรียนดอนยางวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการ
4. นางสาวนุศรา วิเศษ โรงเรียนวัดจันทราวาสฯกรรมการ
5. นางสาวนิพาพร วอแพงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย นาสถิตโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญา เดชะคำภูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯรองประธานกรรมการ
3. นายนภดล รุ่งจรูญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ กรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์ ศรีแจ้โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ ฉลองชาติ โรงเรียนท่ายางวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลหง บุญเทียม โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นางภคพร บุตรเนียมโรงเรียนโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
5. นางสาวประทุมพร เพ็งพินโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีย์ ศรีแจ้ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ ฉลองชาติ โรงเรียนท่ายางวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลหง บุญเทียม โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นางภคพร บุตรเนียม โรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
5. นางสาวประทุมพร เพ็งพินโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายบาลจง ปั้นเหน่งเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯกรรมการ
4. นายสิทธิชัย พลายแดงบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นายอภิชิต ศิริวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธีร์ภัทร์ ไชยสัตย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
2. นายธัญญะ มะลิขาววิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ชื่นบานวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วคำวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายขจร ชูศรีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ไพคำนามวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา พลอยมีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นารีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ พลอยยิ้มวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ทับศรีนวลโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนัสสิยา สร้อยระย้ากุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายภราดร รุ่งเรืองโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วงโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา แก้วชิงดวงโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
7. นางสาวสรีย์วรรณ คงสีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
8. นายคณิต วงษ์รอดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
9. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
10. นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์ภู่โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
11. นางอรพิน วงษ์รอดโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
12. นางเกษร ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
13. Mr.Daniel Peter Lossโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
14. Mrs.Rosalie Dayo Salinasโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
15. Mr.Dorian Alexander Woodsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
16. Mr.Mark Ampanaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
17. Mr.Peter Caruanaโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
18. Mr.Sharol Punjabiโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
19. Ms.Maryeon -โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
20. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวธนาพร ศรีภักดีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา ทับศรีนวลโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนัสสิยา สร้อยระย้ากุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายภราดร รุ่งเรืองโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วงโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา แก้วชิงดวงโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
7. นางสาวสรีย์วรรณ คงสีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
8. นายคณิต วงษ์รอดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
9. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
10. นางภัทราภรณ์ พงษ์ภู่โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
11. นางอรพิน วงษ์รอดโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
12. นางเกษร ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
13. Mr.Daniel Peter Lossโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
14. Mrs.Rosalie Dayo Salinasโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
15. Mr.Dorian Alexander Woodsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
16. Mr.Mark Ampanaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
17. Mr.Peter Caruanaโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
18. Mr.Sharol Punjabiโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
19. Ms.Maryeon -โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
20. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวธนาพร ศรีภักดีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประชิต ชาติกานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางภัชรีพร แป้นทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มานะดีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางปัทมา อุบลน้อยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
6. นางรัตติกาล สีแตงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
7. นางอำพัน จิรวิวัฒน์ภัทรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
8. นางศิริพร คำสิงห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
9. นางดลพร สุวรรณบุตรโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหารโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการ
11. นางสุนทรี กรีธาธรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
12. นางยวงพร ประทีปโรงเรียนคงคารามกรรมการ
13. Mrs.Kathleen Mary Watsonโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
14. Mr.John Eagleโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
15. นางสาวปณิธิ เรืองอร่ามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. นางสุภาวดี ยาวไธสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประชิต ชาติกานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางภัชรีพร แป้นทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มานะดีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางปัทมา อุบลน้อยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
6. นางรัตติกาล สีแตงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
7. นางอำพัน จิรวิวัฒน์ภัทรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
8. นางศิริพร คำสิงห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
9. นางดลพร สุวรรณบุตรโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหารโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการ
11. นางสุนทรี กรีธาธรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
12. นางยวงพร ประทีปโรงเรียนคงคารามกรรมการ
13. Mrs.Kathleen Mary Watsonโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
14. Mr.John Eagleโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
15. นางสุภาวดี ยาวไธสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวปณิธิ เรืองอร่ามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ เมฆวิลัยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา นุชสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแหลมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ตัณฑ์เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศลิตา เกิดผลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
6. นายเสนีย์ เขตอนันต์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ ธามฐานัสโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
8. Mr.Carter Hovlandโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. Mr.Anthony Richard Cadalanoโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
10. Ms.Azwe Magnioue Catherineโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
11. นางสาวอำไพ สังข์สุขโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
12. นางสาววราพร เกิดกิ่งโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
13. นางสาวนุทรี มงคลโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
14. นางเสาวรส บุพรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางใกล้รุ่ง สังข์สุขโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางพิจิตรา ปรียานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญกมล ขวัญเมืองโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวนดารินทร์ นะวะมีโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นางปุณยวีร์ ปุณยภัทรากรกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
6. MissUliana Petrunyaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
7. Mr.Peter Getgerโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. Ms.Stella Fosterโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. นางระพีพร มานะดีโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
10. นางสาวรุ่ง รสชุ่มโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
11. นางมาริษา คำวัฒน์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรรณี ทองอร่ามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอโณทัย เจตน์สดุโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญา นงค์นวลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิกา แก้วเจริญโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางอัจรา ศรีประทุมวงศ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวศรีมุกดา จิตร์ชื่นโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
7. นางจุไรรัตน์ พุ่มนาคโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
8. นางสาวยุวดี ยิ้มรอดโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
9. นางสาวศุภวรรณ เครือแก้วโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
10. Mr.Stephen Brian Davisโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
11. Mr.Alex James Bargarnierโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
12. Ms.Akiacha Bebefeโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
13. Mr.Christian Paulโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
14. นางเกศสุดา ปงลังกาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
15. นางวินนา ชูลส์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอโณทัย เจตน์สดุโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญา นงค์นวลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิกา แก้วเจริญโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางอัจรา ศรีประทุมวงศ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวศรีมุกดา จิตร์ชื่นโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
7. นางจุไรรัตน์ พุ่มนาคโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
8. นางสาวยุวดี ยิ้มรอดโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
9. นางสาวศุภวรรณ เครือแก้วโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
10. Mr.Stephen Brian Davisโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
11. Mr.Alex James Bargarnierโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
12. Ms.Akiacha Bebefeโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
13. Mr.Christian Paulโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
14. นางเกศสุดา ปงลังกาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
15. นางวินนา ชูลส์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณาทิพ ขุนจรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษกร เสียงหวานโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิจจา สุวรรณโนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวสมใจ กลิ่นอุบลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ อินทรสว่างโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
7. นางสุวนันท์ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนคงคารามกรรมการ
8. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
9. นางชื่นชนก พจนศิลป์โรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
10. นางสาวเยาวรนทร์ ยิ้มรอดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
11. นายสุเทพ ทองสีไพลโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
12. Mr.Konrad Adam Knapikโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
13. Ms.Josea A Razonโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
14. Mr.Francios Barrdโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
15. Ms.Christy -โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
16. Ms.Delia Alummoโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการ
17. Mr.Ivan Zadunaiskyโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
18. นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
19. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
21. Mr.Lawrence Foster Dixonโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
22. Mr.Zar Ni Aung Tunโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณาทิพ ขุนจรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษกร เสียงหวานโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิจจา สุวรรณโนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวสมใจ กลิ่นอุบลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ อินทรสว่างโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
7. นางสุวนันท์ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนคงคารามกรรมการ
8. นางปุณยา จารุแพทย์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
9. นางชื่นชนก พจนศิลป์โรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
10. นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
11. นายสุเทพ ทองสีไพลโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
12. Mr.Keit Edward Jacksonโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
13. Ms.Katy Newboroughโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
14. Mr.David Nicklesโรงเรียนคงคารามกรรมการ
15. Mrs.Gillion Barrdโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
16. Ms.Melody Shandlingโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการ
17. นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
18. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
20. Mr.Lawrence Foster Dixonโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
21. Mr.Zar Ni Aung Tunโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเมตตา ผาตินุวัติโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตรา วรพุฒิโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. Mr.Olivier Sormetโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรีโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร สุจิรชนานนท์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีปัญญ์ ไสยเวชโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา เก่งกล้าโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นายธวัชพล เปี่ยมสกุลโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
6. MissXingju Duanโรงเรียนคงคารามกรรมการ
7. Mr.Wu Yongโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. Mrs.Dong Peiโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. MissTao Yujiaoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
10. MissLiu Fangโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
11. MissLu Cai Jueโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
12. นางสาววัฒนาพร เจนไพศาลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
13. นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรีโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร สุจิรชนานนท์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีปัญญ์ ไสยเวชโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา เก่งกล้าโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นายธวัชพล เปี่ยมสกุลโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
6. MissWang Siao Tongโรงเรียนคงคารามกรรมการ
7. Ms.Zou Xinyingโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
8. MissLi Xiaโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. MissLiu Jiaojiaoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
10. MissZhang Yi Mengโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
11. นางสาววัฒนาพร เจนไพศาลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
12. นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Nobutoshi Akahoriโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. Mrs.Keiko Akahoriโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Nobutoshi Akahoriโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. Mrs.Keiko Akahoriโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ วารินศิริรักษ์โรงเรียนวชิรธรรมโศภิตประธานกรรมการ
2. นางสุดา กุญแจนาคโรงเรียนบางจานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร นวมนิ่มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสุนิสา กลิ่นนิรัญโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการ
6. นายนภดล ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนคงคารามกรรมการ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
8. นางนุชสรา นกน่วมโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
9. นางอารีรัตน์ นามเทศโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
10. นางอัญชลี มุ่งหมายโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
11. นางกนิษฐา ทองม่วงโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
12. Mr.Dane Woodwardโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
13. Mr.Dermot Kellyโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
14. Mr.Jeremy Scott Melitoโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
15. Mr.Fabric -โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
16. นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
17. นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ วารินศิริรักษ์โรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
2. นางสุดา กุญแจนาคโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทราพร นวมนิ่มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสุนิสา กลิ่นนิรัญโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการ
6. นายนภดล ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนคงคารามกรรมการ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
8. นางนุชสรา นกน่วมโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
9. นางอารีรัตน์ นามเทศโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
10. นางอัญชลี มุ่งหมายโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
11. นางกนิษฐา ทองม่วงโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
12. Mr.Dane Woodwardโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
13. Mr.Dermot Kellyโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
14. Mr.Jeremy Scott Melitoโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
15. Mr.Fabric -โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
16. นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
17. นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เมธานาวินข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ศรีวิโรจน์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
3. นายสุรพล เกสะวัฒนะโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ กรรมการ
4. นายปรีชา บุญเลิศโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ สระสินทรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
6. นายอิสระ ทัศน์แก้วโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เมธานาวินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนิคม ศรีวิโรจน์โรงเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสุรพล เกสะวัฒนะโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ กรรมการ
4. นายปรีชา บุญเลิศ บุญเลิศโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ สระสินทรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
6. นายอิสระ ทัศน์แก้วโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายภารา โรจนวิศิษฏ์ โรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการ
2. นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
3. นางกิ่งสน นิลผึ้งโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลญา กรีธาธรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวชรินดา สุขแสนชนานันท์โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลญา กรีธาธรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวชรินดา สุขแสนชนานันท์โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิกานต์ นาคจั่นโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ สมวงศ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
3. นางจำรัตร์ สุนทรโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร ทองแดงโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร เฟื่องฟุ้งโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาววาสนา เงินทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเกวลิน ทวีสุขโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวมาริสา ทองเทศโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจงกล เทพพานิชโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวสงวน วิทยาภาษิต โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวมาริสา ทองเทศโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจงกล เทพพานิชโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวสงวน วิทยาภาษิตโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์โรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์โรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางพรรณี เทพสูตร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณณธร เหลืองอร่ามโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สำเภาเงินโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสร้อยระย้า สำเภาเงินโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางยุวดี บุญประสงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางพรรณี เทพสูตรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณณธร เหลืองอร่ามโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สำเภาเงินโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสร้อยระย้า สำเภาเงินโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางยุวดี บุญประสงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียนโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ปิ่นแก้วโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียนโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ปิ่นแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางธัญญรัฐ พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภา เดชศิริโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ราชสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางธัญญรัฐ พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภา เดชศิริโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ราชสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายพลังพรหม แต้มทองโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อภิรัตน์โยธินโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
3. นางสายฝน โพธิ์พ่วงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายพลังพรหม แต้มทองโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อภิรัตน์โยธินโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
3. นางสายฝน โพธิ์พ่วงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกวิท กรีทวีโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิยา ภูขามโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
3. นางวนิกกุล อภิรักษ์สุตานนท์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ใจกล้าโรงเรียนหนองจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ปิ่นแก้วโรงเรียนห้วยทรายประสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ใจกล้าโรงเรียนหนองจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ปิ่นแก้วโรงเรียนห้วยทรายประสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนาคาร แพทย์วงศ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางประสงค์ โหมดเขียวโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกุศล น่วมมะโนโรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขทวีโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
3. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]