หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายฬุฐ สำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมาานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายนิคม ศรีวิโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางกมลวรรณ เกียร์ช รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายนิคม ศรีวิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายบุญรอด วงษ์สวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางกุนทินี จำปาเรือง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวสรรณ์ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสมจิตร์ มีวาสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายนิวัฒน์ ชุ่มกมลธนัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางเยาวลักษณ์ เพิ่มผล หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวนดารินทร์ นะวะมี ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางเอมอร และอรุณ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสมบูรณ์ สุกใส ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายฬุฐ สำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายธีระพันธ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายเฉลิม จำปาวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเฉลิม จำปาวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายเสน่ห์ วิบูลรังสรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายประดิษฐ์ พึ่งตำบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสิรสินธุ์ นุชนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายสิรสินธุ์ นุชนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางกฤตยา โสมทัศน์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายพลังพรหม แต้มทอง ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายไชยยศ ธนันทา หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางอัญชนา มากบำรุง ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสุดา จันทรสุโข ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางสาวกัลญา กรีธาธร ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
52 นายยงยุทธ พูลสุข ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
53 นายชูเกียรติ เกษดี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
54 นายพิชัย ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
55 นายฉอ้อน ขำทวี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
56 นายวรงค์ วิโนทกะ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
57 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
58 นายสมเจตน์ จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
59 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
60 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
61 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
62 นายอำพร ศักดิ์ทอง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
63 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
64 นายอำพร ศักดิ์ทอง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
65 นายสุรพล เข็มเพ็ชร์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
66 นางบัวแก้ว ยืนยง ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
67 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
68 นายปกฤต เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
69 นายสำรอง บัวสุ่น นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
70 นายสำรอง จันทะทัง นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
71 นายเจริญ คำแถม นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
72 นายจำรัส พัศชะสีห์ นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
73 นายวิชาญ เอมกมล นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
74 นางสมยศ ณ เชียงใหม่ นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
75 นางเนาวรัตน์ ศรีพุ่ม นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
76 นางสุทธิมา แซ่ลิ่ม นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
77 ว่าที่ร้อยเอก ชวลิต ทองคล้ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
78 นายพร นาคอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
79 นายสำรวล เจริญริบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
80 นายบัญญัติ แจ่มฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
81 นางรัชฎา บริบูรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดสถานที่
82 นางยุพา กสิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
83 นายวีรเดช ทองแถม ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
84 นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
85 นางสาวนัตติญา คำวาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
86 นางสาวณัฐขวัล ไชยคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
87 นางสาวลลิตา อุตสาหะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
88 นางสาวญาณิศา คำเพ็ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
89 นายณัฐพงษ์ วงศ์ถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
90 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
91 นางเปรมจิตต์ ดีสมุทร ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
92 นางอรพิน อริยเกรียงไกร ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
93 นางสาวนุรินทร์ การะเกตุ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
94 นางสิริพรรณ เนตินิยม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
95 นางสาวศุภิสรา จันทวี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นางนราภรณ์ รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นางสาวศิริลักษณ์ ม่วงมัน นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นางสาวชุติมา ทิพย์สุวรรณ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
99 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
100 นางสาวนิษานาถ รีนับถือ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
101 นายฉอ้อน ขำทวี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
102 นายพฤติ บุญยิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
103 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
104 นางสาวอรพินท์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
105 นางสุภานันท์ ชาติน้ำเพชร ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
106 นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
107 นายชูเกียรติ เกษดี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
108 นางบุญพา เกษดี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
109 นายพิชัย ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
110 นางสาวพิศุทธิ์ เกิดรอด ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
111 นายวันชัย เรืองเดช ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
112 นางปุญยวีร์ จินดานุช ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
113 นายนพดล เกษสกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
114 นางสาวธัญญรัฐ พูลพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
115 นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์ หัวหน้าฝ้ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
116 นายอัศวิน บุญชูเชิด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
117 ด.ญ.ณิชนันท์ พูลสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
118 ด.ญ.มณฑิรา กฤษสมัย นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
119 ด.ญ.ชลธิชา มีอยู่ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
120 นายธนพล แซ่ลิ้ม นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
121 น.ส.เสาวลักษณ์ ขันแก้ว นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
122 น.ส.สุวิมล ใจปราสัย นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
123 ด.ญ.เบญจวรรณ สังข์พุก นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
124 ด.ญ.ศิริรัตน์ คงทน นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
125 ด.ญ.เสาวลักษณ์ อยู่แก้ว นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
126 ด.ญ.ชนากานต์ อินทร์ปรุง นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
127 ด.ญ.พรรณิพา กลิ่นอ่อน นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
128 ด.ญ.ขนิษฐา แข็งขัน นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
129 น.ส.ชญานี พูลพิพัฒน์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
130 น.ส.พิชญา พ่วงพานทอง นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
131 น.ส.จริยา กลิ่นอุบล นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
132 น.ส.ผกากาญจน์ วิเศษประสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
133 น.ส.สศิวรรณ เขี้ยวแก้ว นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
134 น.ส.สิริพร พุทธราช นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
135 น.ส.ญาณิศา มากแจ้ง นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
136 น.ส.ศุภางค์ โล๊ะหนองลิ้น นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
137 นายภาณุพงษ์ เครื่องทิพย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
138 น.ส.ช่อผกา นิ่มเขียน นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
139 น.ส.ฐิติพร ชื่นอารมณ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
140 น.ส.จารุวรรณ จอนพุ่ม นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
141 น.ส.แสงอุษา แซ่โค้ว นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
142 น.ส.ณัฐชา ทองมาก นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
143 น.ส.ศุภการณ์ กุลไทย นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
144 นายจุมพล ดังสท้าน นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
145 นายรุ่งโรจน์ เนียมเกิด นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
146 นายจิรพันธ์ เจิมจันทร์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
147 นายสุขสันต์ ชูเนียม นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
148 นายทศพล ดิดสุ่ม นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
149 นายนันทวัฒน์ ปิยะวาส นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
150 น.ส.สุวรรณา ตรงจริง นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
151 น.ส.รัตนา นุชเนตร นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
152 น.ส.สรัญญา หอมสกุล นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
153 น.ส.อาจรีย์ แก้วประดับ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
154 น.ส.ศศินิภา รุ่งเรือง นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
155 น.ส.ภัทรวรรณ สอนบุญ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
156 น.ส.กัลย์สุดา เลิศอาวาส นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
157 น.ส.ธณัฐฐา แจ่มจันทร์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
158 น.ส.มัทฑณา ม่วงสด นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
159 น.ส.อาทิตยา พรมพันธุ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
160 น.ส.ธมนวรรณ ศิริเรือง นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
161 น.ส.ศิริรักษ์ บุญมี นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
162 น.ส.เพชรรี ยีหะหมัด นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
163 นางกุนทินี จำปาเรือง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
164 นางสาวธนาพร ศรีภักดี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
165 นางสาววัฒนาพร เจนไพศาล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
166 นายณัฐพงษ์ วาศ์ถาวร นศ.ฝึกสอน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
167 นางสาวลลิตา อุตสาหะ นศ.ฝึกสอน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
168 นางสาวญาณิศา คำเพ็ง นศ.ฝึกสอน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
169 นางสาวรชยา ทองสุขโข ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
170 นางสาวนิรมล เรืองงาม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
171 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
172 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
173 นางกฤตยา โสมทัศน์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
174 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
175 นางศุภิสรา บุศราทิจ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
176 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
177 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
178 นางสาวนรมน หอมกลบ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
179 นางนิภา เดชศิริ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
180 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
181 นายณรงค์ ภาณุมาต ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
182 นางสาวสิรีนาถ เลียบวัน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
183 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
184 นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งสุวรรณพานิช ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
185 นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
186 นางวรรณา นวมสุข ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
187 นายณรงค์ ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
188 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
189 นายไชยยศ ธนันทา ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
190 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
191 นางสาวสิรีนาถ เลียบวัน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
192 นางปัทมา อุบลน้อย ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
193 นางสาวธัญญรัฐ พูลพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
194 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
195 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
196 นายอรุณ บุญเหิน ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
197 นางสาวกัญชรัตน์ เที่ยงแท้ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน
198 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
199 นางจิตติมา ทิมศรี ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
200 นางสาวประยูร ประสมศรี ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
201 นางบรรจง มาสา ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
202 นายนิคม ศรีวิโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
203 นางสาวพรรณี ทองอร่าม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
204 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
205 นางแววตา ถาวรนาน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
206 นางธนภัทร พึ่งเดช ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
207 นางสาวปาริสา เฉลิมโชคนันทกิจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
208 นางสาวธัญญาภรณ์ เปล่งรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
209 นางสาวภาวดี ศรีจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
210 นางสาวรัตนา ตรีสุคนธ์พงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
211 นางสาวเพ็ญลักษณ์ รอดแดง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
212 นางพิสมัย นวลละออง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
213 นางสาวสัตติยา แสงเดือน ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
214 นางสาวธิติยา กล่ำทอง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
215 นางสาวสุนิดา วังจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
216 นางสาวกัณฐิกา เติมแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
217 นางสาวนิสารัตน์ พระจันทร์ทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
218 นางสาวเดือนธิดา สินฉลอง นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
219 นางนพมาศ สายเสน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
220 นายวรากร ศิรธรานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
221 นายจตุพล วงศ์รุ่งเรืองชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
222 นายวีรภัทร ปลื้มใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
223 นายธนวัฒ จัตตุพรพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
224 นายปัณณธร มงคลธนตระกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
225 นายศุภกันต์ จันทร์เกิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
226 นายสหัชชัย ฉุยฉาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
227 นางสาวสิรวิชญา ผลิศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
228 นางสาวฐิติพร เติมยศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
229 นางสาวนัทฐมน ผาตินุวัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
230 นางสาวกัญญาณัฐ คงสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
231 นางสาวสุวนันท์ สังขผาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
232 นางสาวปอรรัช เอี่ยมภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
233 นางสาวสิรภัสสร ตั้งเขาทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
234 นางสาวอาธิติยา แก้วเงิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
235 นางสาวพนิดา คำแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
236 นางสาวอรรจนา รอดหลัก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
237 นางสาวจิตรานุช สาตราวุธ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
238 นางสาวปาจรีย์ เข่งวา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
239 นางสาวปัญรัตน์ มะลิทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
240 นางสาวธนพร ชุมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
241 นางสาวนฤภร พินิจกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
242 นางสาวเกตุศิริ ลาพิมพ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
243 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
244 นางสาวชุติมา เขียวขำ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
245 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
246 นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการจราจร
247 นายปริญญา เลิศอาวาส ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการจราจร
248 นายอ่อน เสียงเพราะ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการจราจร
249 นายเกรียงศักดิ์ จำปาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการจราจร
250 นายสุริยา ตราชูนิต นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการจราจร
251 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประเมินผล
252 นางสาวสิรินาถ เลียบวัน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประเมินผล
253 นางสาวนิษานาถ รีนับถือ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประเมินผล
254 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประเมินผล
255 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประเมินผล
256 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
257 นายวรงค์ วิโนทกะ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
258 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
259 นางสาวสิรีนาถ เลียบวัน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
260 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
261 นางสาวสิรีนาถ เลียบวัน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
262 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
263 นายนครินทร์ รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
264 นายรัตนวรรธน์ ไมตรีจิตร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
265 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
266 นายอภิชาติ พวงสั้น นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
267 นางสาวกนิษฐา ศรีแป้น นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
268 นางสาวกานต์ชนก บุตรน้ำเพชร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
269 นางสาวเกวลิน กล่ำคุ้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
270 นางสาวจิรนันท์ สุขเกิน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
271 นางสาวจิราพร พินิจ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
272 นางสาวดารารัตน์ ศรีถม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
273 นางสาวพัชณีญา อำพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
274 นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์สวรรค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
275 นางสาวไพรวลิน หวังรัก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
276 นางสาวรพีพรรณ ดังสท้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
277 นางสาววรรณพร บัวทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
278 นางสาวสุทธิกานต์ ลือฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
279 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรศิริ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
280 นางสาวอนงค์นาถ เจตจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
281 นางสาวอัญชลี สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
282 นางสาวธีราพร เดชาเลิศ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
283 นางสาวยุนาลิน พันไพร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
284 นางสาวปุณยาพร เอกนก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
285 นางสาวจุฬาวรรณ พะตัน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
286 นางสาววไลภรณ์ ชนะบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
287 นางสาวทิพวรรณ์ สังข์พุก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
288 นางสาวธัญญา หร่ายเรียง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
289 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์ปรุง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
290 นางสาววิรากร เทียมอุทัย นักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ฝ่ายรับรายงานตัว
291 นางกมลวรรณ เกียร์ช รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
292 นายโกวิท มีอารีย๋์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
293 นายพร นาคอ่อน นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
294 นายสำรวล เจริญริบ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
295 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
296 นายอุดมศักดิ์ บุรีกุล ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
297 นายกิตติวัฒน์ ปลื้มจิตร ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
298 นายราชศักดิ์ สว่างแวว ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
299 นางสาวพรวิรุณ เล่าตง นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
300 นางเกศสุดา ปงลังกา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
301 นางพัชรี นุชสวัสดิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
302 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
303 นางเสาวรส บุพรรณ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
304 นางพวงดาว บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
305 นายยรรยงค์ รบไว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
306 นายสันตวัฒน์ แย้มเมือง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
307 นายปรีชา บุญเลิศ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
308 นายสุรินทร์ เจือหอม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
309 นางสุวพร แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
310 นายพงศา สุดยอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ
311 นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
312 นางสาวพรรณี ทองอร่าม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
313 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
314 นางสาวรชยา ทองสุขโข ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
315 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
316 นางเกศสุดา ปงลังกา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
317 นางวีณา พลเธียร ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
318 นายสิทธิชัย พลายแดง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
319 นางสาวประกอบ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
320 นายโกวิท มีอารีย์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกภาพ
321 นางสาวพรรณี ทองอร่าม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกภาพ
322 นายพชระ พลอยทับทิม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกภาพ
323 นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกภาพ
324 นายณภัทร สร้อยสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกภาพ
325 นางกุนทินี จำปาเรือง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
326 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
327 นางวินนา ชูลส์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
328 นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
329 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
330 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
331 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
332 นางสาวพิไลวรรณ ม่วงไหมทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
333 นางสาวชิตชนก พวงเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
334 นางสาวเวนุภา ปะนันโต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
335 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
336 นางสาวนันทวัน ทิมศรี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
337 นายรัฐนันท์ ปิ่นจ้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
338 นางสาวยุวดี ทองแผ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
339 นางกฤตยา โสมทัศน์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
340 นางอัญชนา มากบำรุง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
341 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
342 นายยรรยงค์ รบไว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
343 นายสันตวัฒน์ แย้มเมือง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
344 นายปรีชา บุญเลิศ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
345 นายสุรินทร์ เจือหอม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
346 นางสุวพร แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
347 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
348 นายพลังพรหม แต้มทอง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
349 นางนิภา เดชศิริ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
350 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
351 นางสาวนรมน หอมกลบ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
352 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานและอำนวยความสะดวก
353 นางวาสนา รักยิ้ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ
354 นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
355 นางวิไลวรรณ ธนูทอง ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
356 นายปิ่น พูลสุข ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
357 นางสาวอรทัย เทวีพันธ์ ครู โรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
358 นางสุมา แท่นนิล โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
359 นางมัตติกา แท่งทอง ครู โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
360 นางดลยา พงษ์พันธ์เผดิมชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
361 นางสาวอัญชลี ทองจันทร์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
362 นายประเชิญ ทวีกาญจน์ ครู โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
363 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
364 นายวสันต์ สังข์ดี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
365 นางสาวญาณภาณี พรหมเรือง ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
366 นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
367 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
368 นางชุติมา พ่วงสม ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
369 นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด ครู โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
370 นายอนุรักษ์ พรหมแสง ครู โรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
371 นางสาวอรทัย เพิ่มขรัวจำ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
372 นางวิไล งามเกียรติขจร ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
373 นายอรรคพล สงวนยวง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
374 นางจรรยา ขำภู่ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
375 นางสาวศิริภา ทองใบ ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
376 นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
377 นางกมลวรรณ เก่งกล้า ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
378 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
379 นางนพพนา บัวสุวรรณ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
380 นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
381 นางพรรณี เทพสูตร ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
382 นางสาวปิยพร โสมนัส ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
383 นางสาวกนกกร เพชรน้อย ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
384 นางสายใจ ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
385 นายณรงค์ ภานุมาต ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
386 นางสาวศลิดดา จุติเวช ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
387 นางสาวสายใจ ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
388 นางสาวอัมพร ยิ้มแย้ม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
389 นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
390 นายพิษณุ สุสุทธิ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
391 นางสาวเรณู ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
392 นางนวลฉวี เผ่าสำราญ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
393 นางพิมลพร พรนิเวศน์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
394 นางณัฐชุดา ศรีถม ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
395 นายพิสิฐ โพธิ์เงิน ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
396 นางสุภาพร ทางทอง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
397 นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
398 นางสาลินี อ่อนละมูล ครู โรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
399 นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
400 นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
401 นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
402 นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
403 นางเบญจวรรณ ยั่งยืน ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
404 นายทำนุ ปัตพี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
405 นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
406 นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
407 นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่ม ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
408 นางสุนันท์ แก้วนิล ครู โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
409 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
410 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
411 นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
412 นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
413 นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
414 นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่ม ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
415 นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
416 นางสาววิถวานี เทพปรียากุลกาล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
417 นางสาวธิดารัตน์ สามคุ้มทิพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
418 นางสาวจีรดา เชยชิต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
419 นางสาวเจนเนตต์ เกตุเอี่ยม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
420 นางพัชราภรณ์ เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
421 นางสาวพิชญา ถิตตยานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
422 นางสาววิศัลย์ศยา เนียมเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
423 นางสาวศุภนุช นงนุช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
424 นางสาวเรณู ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP.
425 นางสาวศลิดดา จุติเวช ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP.
426 นายอติวิชญ์ ยาแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP.
427 นางสาวสุกัญญา สีปูน ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP.
428 นางสาวจันทิมา คงวัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP.
429 นายอรุณ บุญเหิน ครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP.
430 นางสาวจิราพร สวัสดิภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP.
431 นางจิรภัทร คงถาวร ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
432 นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
433 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
434 นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
435 นางสาวสุกัญญา สีปูน ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
436 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
437 นางสาวจิราพร สวัสดิภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
438 นางสาวจันทิมา คงวัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
439 นางสาวพรรณทิพย์ ทองอยู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
440 นายอุดมศักดิ์ บุรีกุล ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
441 นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
442 นายณัฐวุฒิ คงสนิท ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
443 นายวัลลภ มหาแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
444 นางยุพดี กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
445 นายเจนจบ นพคุณ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
446 นางสาวกุสุมา ขำทวี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
447 นางกฤษณา เนตินิยม ครูโรงเรียนคงคามราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
448 นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
449 นางนภาพร ชัยสิทธิ์สงวน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
450 นางสาวณัชชา โคตรสินธุ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
451 นายธนัท ชัยสิทธิ์สงวน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
452 นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
453 นางยวงพร ประทีป ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
454 นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
455 นางสมนึก ปรีดากิตติพัฒน์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
456 นางสาวนันทา แย้มเมือง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
457 นายเสนีย์ เขตต์อนันต์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
458 นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
459 นางสาวศุภาภิชญ์ เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
460 นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
461 นายวันชัย ภิญโย ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
462 นายนภดล ศุภรัตน์บรรพต ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
463 นายอุดมศักดิ์ เกียรติชูพิพัฒน์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
464 นางณัฐชุดา ศรีถม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
465 นางสาวปริฉัตร เล็กดวง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
466 นายสนั่น แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
467 นายสงกรานต์ สุสุทธิ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
468 นางวรรณา นวมสุข ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
469 นายศักดิ์ชัย กิจเพิ่มพูน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
470 นางสาวชลธิดา หงษ์เหม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
471 นางสาวสุนิสา ขำทวี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
472 นางสาวกฤษณา กลั่นพิกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
473 นางสาวธีรานันท์ ภูริปรีชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
474 นางสาวประภาภรณ์ ถิ่นเขาน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
475 นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
476 นายขจรศักดิ์ ปลื้มอารมณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำห้องแข่งขัน
477 นายสมบูรณ์ ชมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
478 นางสาวทิพวรรณ สุขพร้อม ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
479 นางสาวสิริตา พยุง นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
480 นายกิตติศักดิ์ จันทร์โชติ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
481 นายเกรียงไกร เข็มทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
482 นายสมชาย สังข์คงเมือง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
483 นางสาวภัทราภา ภักดีเตล็บ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
484 นางสาวฟาริดา แดงประดับ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
485 นายราเชน สุขคล้าย นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
486 นายสันติภาพ บุษบาบาล นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
487 นายธันธวิชส์ โรจนกุล นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
488 นายสหทรัพย์ ทวีสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
489 นางสาววิจิตพร มากมูล ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
490 นายเก่งกล้า พจนศิลป ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
491 นางสาวกชกร สุวรรณรัตน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
492 นางสาวเสาวลักษณ์ สินล้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
493 นายธีราภรณ์ ยิ้มอยู่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
494 นางสาวสุรีย์พร ทวนทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
495 นางสาวกัตติกา สุขประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
496 นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฏ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
497 นางสาวอรอนงค์ แจ่มจำรัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
498 นางทิพย์ภาพร บรรลือทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
499 นายเจษฎา วลีธรชีพสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
500 นายปณตกร มงคลศิริโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
501 นายธนกร พุทธบูชา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
502 นายพรกฤษ วัชรเสถียรพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
503 นางสาวกุสุมา ขำทวี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายพยาบาล
504 นางมัณฑนา กันพร้อม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
505 นางสาวธารินทร์ บัววัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
506 นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
507 นายสุริยา คำโหย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
508 นางสาวรุ่งทิพย์ บัวประคอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
509 นางสาวพรศิริ อำนาจศิริเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
510 เด็กหญิงชนิสรา ศิริเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
511 เด็กหญิงชญาพัฒน์ ทุวิลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
512 เด็กหญิงณิชาภัทท์ พลอยพลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
513 นายสหชัย แสงชาตรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
514 นายสิทธิพร คงสุขโข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
515 นางสาวเกสรี วันแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี
516 นางสาวชนัญญา จารุสุทธิประภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]