สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 109 11 2 4 122
2 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 75 13 7 6 95
3 คงคาราม 64 23 13 9 100
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 53 27 5 8 85
5 เขาย้อยวิทยา 44 25 13 17 82
6 บ้านลาดวิทยา 33 18 12 17 63
7 วชิรธรรมโศภิต 21 12 13 13 46
8 หนองหญ้าปล้องวิทยา 20 13 10 11 43
9 บ้านแหลมวิทยา 17 19 10 13 46
10 ท่ายางวิทยา 17 14 8 19 39
11 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 17 11 8 15 36
12 หนองจอกวิทยา 17 7 5 6 29
13 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 16 13 7 14 36
14 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 13 5 1 7 19
15 โตนดหลวงวิทยา 12 7 9 16 28
16 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 12 3 4 15 19
17 ห้วยทรายประชาสรรค์ 11 5 3 9 19
18 ราชประชานุเคราะห์ 47 10 10 3 4 23
19 อรุณประดิษฐเพชรบุรี 10 7 7 5 24
20 ป่าเด็งวิทยา 9 7 6 13 22
21 หนองชุมแสงวิทยา 7 9 5 16 21
22 สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7 4 5 11 16
23 บางจานวิทยา 7 4 4 13 15
24 แก่งกระจานวิทยา 6 12 7 13 25
25 ราษฎร์วิทยา 4 4 6 5 14
26 ปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 3 10 8 6 21
27 ดอนยางวิทยา 2 4 4 4 10
28 บางตะบูนวิทยา 2 2 2 3 6
29 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 2 2 5 5
รวม 619 301 189 297 1,109