สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 109 11 2 4 122
2 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 75 13 7 6 95
3 คงคาราม 62 23 13 9 98
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 53 27 5 8 85
5 เขาย้อยวิทยา 38 24 13 17 75
6 บ้านลาดวิทยา 32 18 12 17 62
7 หนองหญ้าปล้องวิทยา 20 13 10 11 43
8 บ้านแหลมวิทยา 17 19 10 13 46
9 ท่ายางวิทยา 17 14 8 19 39
10 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 17 11 8 15 36
11 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 16 13 7 14 36
12 หนองจอกวิทยา 14 6 5 6 25
13 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 13 5 1 7 19
14 วชิรธรรมโศภิต 12 11 13 13 36
15 ราชประชานุเคราะห์ 47 10 10 3 4 23
16 อรุณประดิษฐเพชรบุรี 10 7 7 5 24
17 ป่าเด็งวิทยา 9 7 6 13 22
18 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 8 3 4 15 15
19 หนองชุมแสงวิทยา 7 9 5 16 21
20 ห้วยทรายประชาสรรค์ 7 5 3 9 15
21 สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7 4 5 11 16
22 บางจานวิทยา 7 4 4 13 15
23 แก่งกระจานวิทยา 6 12 7 13 25
24 โตนดหลวงวิทยา 6 7 9 16 22
25 ราษฎร์วิทยา 4 4 6 5 14
26 ปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 3 10 8 6 21
27 ดอนยางวิทยา 2 4 4 4 10
28 บางตะบูนวิทยา 2 2 2 3 6
29 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 2 2 5 5
รวม 584 298 189 297 1,368