สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 66 41 6 113 109 11 2 4 122
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 60 16 8 84 53 27 5 8 85
3 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 38 27 15 80 75 13 7 6 95
4 คงคาราม 28 21 23 72 62 23 13 9 98
5 บ้านลาดวิทยา 25 24 16 65 32 18 12 17 62
6 เขาย้อยวิทยา 16 14 23 53 38 24 13 17 75
7 ท่ายางวิทยา 13 15 8 36 17 14 8 19 39
8 ราชประชานุเคราะห์ 47 12 5 4 21 10 10 3 4 23
9 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 9 12 13 34 16 13 7 14 36
10 หนองหญ้าปล้องวิทยา 8 8 5 21 20 13 10 11 43
11 หนองจอกวิทยา 8 3 6 17 14 6 5 6 25
12 แก่งกระจานวิทยา 7 5 6 18 6 12 7 13 25
13 อรุณประดิษฐเพชรบุรี 6 5 0 11 10 7 7 5 24
14 บ้านแหลมวิทยา 5 5 5 15 17 19 10 13 46
15 ห้วยทรายประชาสรรค์ 5 2 2 9 7 5 3 9 15
16 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 4 8 9 21 17 11 8 15 36
17 หนองชุมแสงวิทยา 4 4 5 13 7 9 5 16 21
18 โตนดหลวงวิทยา 3 13 6 22 6 7 9 16 22
19 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 3 6 7 16 13 5 1 7 19
20 วชิรธรรมโศภิต 2 3 8 13 12 11 13 13 36
21 สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 2 7 11 7 4 5 11 16
22 ป่าเด็งวิทยา 1 6 6 13 9 7 6 13 22
23 ดอนยางวิทยา 1 0 0 1 2 4 4 4 10
24 บางจานวิทยา 0 2 3 5 7 4 4 13 15
25 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 0 2 2 4 8 3 4 15 15
26 ปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 0 2 1 3 3 10 8 6 21
27 บางตะบูนวิทยา 0 1 3 4 2 2 2 3 6
28 ราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 4 4 6 5 14
29 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 0 0 1 2 2 5 5
รวม 326 252 199 777 584 298 189 297 1,071