รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุวนันท์  คงคาเพชร
 
1. นางสุเมตตา  แสงศรีจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  แตงฉ่ำ
 
1. นางสาวกษมาพร  ทองเอื้อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศันสนีย์  แก้วมรกต
 
1. นางนันทวรรณ  หล้าแหล่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวมนรัตน์  ภัทรบูชา
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  ทองมา
 
1. นางศรีรัตน์  จันทร์บรรจง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวัทนพร  บุญชู
 
1. นางอัญชนา  เลิศผสมสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชนานันท์  นามบำรุง
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์  มะลิวงศ์
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จันทร์นาค
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสิรินธรา  สีรุ้ง
 
1. นางอรัญญา  มหาแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายธัญ  รุ่งโรจน์
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายภูริช  ภูตานนท์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสรัลพร  ปานเนียม
 
1. นางลัดดา  สอนริน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิรชา  แจ้งชู
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนภัสวรรณ  ไทยประยูร
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนกชนม์  สายน้ำผึ้ง
 
1. นายสิงหาณุกูล  พูลสวัสดิ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนวรัตน์  จุ้ยจงรักษ์
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนาพร
 
1. นางสาวสานิต  บัวตูม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กลิ่นสน
2. เด็กชายปฏิภาณ  คำสระ
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
2. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวธัญจิรา  กองขุนทด
2. นายเพราพงศ์พันธุ์  ช่วยพัฒน์
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นางสาวรักชนก  อยู่ใจเย็น
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤตภาส  เพ็ชรดี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  สังข์ด้วง
 
1. นางพัชรินทร์  รอดสิน
2. นางอารมณ์  ทองไทร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายเขตรัช  จรัสรักษ์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายเอกวัฒน์  ถาวร
 
1. นางสุปราณี  แพทย์วงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายอภินัทธ์  กลมเกลี้ยง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภาสินี  เกียรติชูพิพัฒน์
 
1. นางสาวดวงกมล  คงคาเพชร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งพงศ์ทอง
2. เด็กหญิงนฤพร  สิริทรัพย์ทวี
3. เด็กหญิงปวริศา  ติ้นชุ่ย
 
1. นางจรรยา  ขำภู่
2. นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนัทธมน  อ้อยทิพย์
2. นางสาวปรมาภรณ์  โตสุวรรณ
3. นางสาววรรณชนก  รักษาสุระสาร
 
1. นางวาสนา  รักยิ้ม
2. นางสาวสุภัทรา  สิริรุ่งเรือง
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกุลชา  ถิรศุภศรี
2. นางสาวชฏารัตน์  ทองคุปต์
3. นางสาวพีรญา  หมื่นศรี
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายบุญยากร  ฉิมสัญชาติ
2. เด็กชายปัณณธร  บุตรสิงห์
3. เด็กหญิงภาสิณี  เขียวมะนี
 
1. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
2. นางพรรณี  เทพสูตร
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทับทิม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รูปิยเวช
3. เด็กหญิงมณพร  แก้วดำ
 
1. นางสาวสุปราณี  สุขประเสริฐ
2. นางสาวเจริญขวัญ  บุญธรรม
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  บุญเพ็ง
2. นายฐิติกร  ตันติโกสุม
3. นางสาววาทิตยา  กาญจนโวภาสวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  รสฟุ้ง
2. นางสาวสุชดา  บัวงาม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงยอดฉัตร  จรูญรัตน์
2. เด็กชายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรัณย์พล  แรงฤทธิ์
2. เด็กชายชนาธิป  นรานิรัติศัย
 
1. นางสาวศลิดดา   จุติเวช
2. นางสาวเรณู  ทองสัมฤทธิ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกันตพงศ์  อินทมาตย์
2. นางสาวสุพิชชา  เซ็งแซ่
 
1. นางวาสนา  รักยิ้ม
2. นางสาวศลิดดา  จุติเวช
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายคณวรรษ  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวระพีพรรณ  ดวงจันทร์โชติ
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวิชยา  เนตรมนต์ประภา
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปองขวัญ  ม่วงเสม
 
1. นางสาวกุหลาบ  พลายแก้ว
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวศุภรัตน์  สันติวิทยารมณ์
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวธีริศรา  เงินวิลัย
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปพีชญา  ใจดี
2. เด็กหญิงปานเนตร  อินทรเรือง
3. เด็กหญิงภูษณี  พงษ์วิวัฒนชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวธัญดา  วงศ์สิงห์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ภูมิสมบัติ
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  พลบุตร
3. เด็กชายสุชาศมน  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ปิ่นทอง
2. นายวีรศักดิ์  จันเสนา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวรเมธ  แสนยานุสิน
2. นางสาวสัจจพร  กรุงศรีเมือง
3. นายเจษฎาพล  ทองเพชร
 
1. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
2. นางอุษา  กองธรรม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.15 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายจิรากร  เรืองโรจน์
2. นายณัฏฐ์  โชติบุญ
3. นายมงคลชัย  สุขมี
 
1. นางสาวคณิตา  สุขเจริญ
2. นางสาวทัศนีย์  ทองล่อน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนูทอง
2. เด็กหญิงรวิสรา  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  หมอนทอง
 
1. นางสาวธำรงลักษณ์  สมศรี
2. นางอัมพร  เอมกมล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจันทสุพา  พิพัฒน์ศรี
2. เด็กหญิงณิชา  ลิ้มวรางกูร
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกันห์กมล  สนจีน
2. นางสาวชลธิชา  กลมเลื่อม
3. นางสาวปรินทร  ขุนสิทธิ์
 
1. นางลัดดา  เดชเจริญ
2. นางสาวอุมาพร  เกิดผล
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววราสินี  มัจฉริยกุล
2. นางสาววริศนันท์  เจริญนิธิกุล
3. นางสาวสิรภัทร  คล้ายมงคล
 
1. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
2. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายจิรโชติ  เจียมจำเริญสุข
2. เด็กชายณวรุตม์  ไพรรุ่งเรือง
3. เด็กชายภัคพล  ภาสุรกาญจน์
 
1. นางสาวธัญดา  วงศ์สิงห์
2. นางสาวเกษศิรินทร์  ยอดภิรมย์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายชาญชล  สิงโตทอง
2. เด็กชายธีรวิทย์  แก้วพรายงาม
3. เด็กหญิงนิศาชล  นิลห้อย
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวศัลสนีย์  เหลืองประภาศิริ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายชลธิต  นิยมชื่น
2. นายสิทธิเดช  สมศรี
3. นายอภิณัฐ  ปฐมไพบูลย์
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
2. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกรรณิกา  เพียแก้ว
2. นางสาวณัฐฏธิดา  ล้อดี
3. นางสาวณัฐธิดา  ทองเหลือ
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
2. นายวานิช  น้อยแสง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายทยากร  สุสุทธิ
2. เด็กชายสวสินธุ์  หอมยามเย็น
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไตรสุรัตน์
 
1. นางมัณฑนา  กันพร้อม
2. นางสาวอรอนงค์  แจ่มจำรัส
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แดงแตง
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  ใกล้ประยงค์
3. เด็กชายศุภฤกษ์  เหลืองชัยพัฒนา
 
1. นางสาวกฤติรัตน์  ขำทวี
2. นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐพัฒน์  สุกใส
2. นายทศ  ลิ้มสดใส
3. นางสาวพรพิพัฒน์  สางาม
 
1. นางมัณฑนา  กันพร้อม
2. นางสาวอรอนงค์  แจ่มจำรัส
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑา  แป้นทอง
2. นางสาวจรูญ  ละมั่งทอง
3. นางสาวอนุสรา  พ่วงลาภ
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายคทาวุธ  สุดใจ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมแพร
 
1. นางนงนุช  สหรัตนะโชติ
2. นางสุนิสา  ภู่เพชร
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายรชต  ระหว่างบ้าน
2. เด็กชายสติพัฒน์  สุตยสรณาคม
 
1. นายภานุ  น้อยจำรัส
2. นางสาววราภรณ์  บัวงาม
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.87 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชนาธิป  หอมจันทร์ดี
2. นางสาวภัทรกันย์  ฉิมเพชร
 
1. นายธงชัย  แก้วเจริญ
2. นางสาวปิยนุช  เขียวอร่าม
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนิภัสภรณ์  กลิ่นหอม
2. นางสาวพรนภา  ประกอบผล
 
1. นายนิเวศน์  แสงหิรัญ
2. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.01 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายนที  ตันทะเสน
2. เด็กชายอนุชา  สอนละ
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายขวัญเพชร  กินขุนทด
2. เด็กชายณัฐพล  ดำหมึก
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายณัฐวัตร  มะลิวัลย์
2. เด็กชายวสันต์  มีทรัพย์
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายกิตธิพงษ์  เรืองอร่าม
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทองขาว
 
1. นางอรุณ  พราหมณ์แก้ว
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายพิสิฐ  คำสังข์
2. นางสาวลลิตภัทร  กระต่ายทอง
3. นายอลงกรณ์  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายกษิดิษ  รอดพ้น
2. นายภัศธร  จิตรเอื้อ
3. นายุสุทัศน์  เกิดสมนึก
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพัทธ์  ภัทรภีรากุล
2. นายศตธน  สีมาพานิช
3. นายอภิเจต  รักมิตร
 
1. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
2. นายสุริยา  คำโหย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อั๋นฉิม
2. เด็กหญิงทวิสรา   แตงเทศ
3. เด็กหญิงปณิตา   ทองมาก
4. เด็กหญิงสโรชา   นวมศรี
5. เด็กหญิงเมธวลัย   บุตรพุ่ม
 
1. นางสมประสงค์   พิณทิพย์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  สมควรดี
2. เด็กหญิงธีริศรา  อุ่นใจเพื่อน
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กฤติชัย
4. เด็กหญิงศุจินทรา  พิมพ์ถนอม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ส้มโอหวาน
 
1. นางลัดดา  ดิษฐวงศ์
2. นางวรรณธนา  ณ ระนอง
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายจีรวรรณ   ทองกลัด
2. นางสาวณัฎฐริณีย์   แตงเทศ
3. นางสาวสุภาสินี   เอมโอษฐ์
4. นางสาวสโรชา    สังข์พุก
5. นางสาวแก้วกาญจนา   ทองมาก
 
1. นางสมประสงค์   พิณทิพย์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคณพัฒน์  รุ่งทวีวัฒน์
2. นายณภัทรชัย  รีทาศรี
3. นายณัฐชัย  สง่าแสง
4. นายนราธิป  ล้ออิสระตระกูล
5. นายสมัชชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางจินตนา  กันยาทอง
2. นางสุภาพร  จันทร์กลัด
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงกสิณา  ทับมนเทียน
2. เด็กหญิงชายิกา  เพชรประดับ
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  อีนรอง
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ฉุยฉาย
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาติรัมย์
 
1. นางสาววาสนา  เกตุเทียน
2. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกฤติมา  หนูทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เอี่ยมโอภาส
3. เด็กหญิงนลินนิภา  สะสม
4. เด็กหญิงภัทราพร  สักทอง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อยู่ทอง
 
1. นายธนัท  ชัยสิทธิ์สงวน
2. นางนภาพร  ชัยสิทธิ์สงวน
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกรวิชญ์  วิสุทธิโกศล
2. นายกิตติชัย  กงไกรษร
3. นางสาวณัฐกมล  เกสรา
4. นางสาวสวรส  สุดใจ
5. นายอธิติ  จันตะนัง
 
1. นางวีระพร  วงษ์พานิช
2. นางเก็จวลี  กรีธาธร
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกันยาวีร์  แสงสีแก้ว
2. นางสาวทิพย์นรี  จกโป
3. นางสาวรจเรข  นิติวรรัตน์
4. นางสาวสมฤทัย  ร่วงราช
5. นางสาวแพรวดี  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวจิรฐิตา   ธรรมรักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์   ศิรินันท์
3. นางสาวนันทินี   ใจกล้า
4. นางสาวศิริรัตนา   พูลนิ่ม
5. นางสาวอุรัสยา  ธรรมรักษ์
 
1. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวจิรายุ  บัวจุ้ย
2. นางสาวญานิศา  อ่วมเนตร์
3. นางสาวปาจรีย์  เรืองฤทธิ์
4. นายวรวุฒิ  ชยานุวัชร
5. นางสาวศุภกานต์  อบลัดดา
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
2. นางสริญญา  ขันกา
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกณวรรธน์  พิริยานิมิตร
2. นางสาวจิราภา  ลิ้มสุริวงศ์
3. นางสาวชมพูนุช  พิชัยศิริ
4. นายชวกร  หนูน้อย
5. นายชัชชัย  วงศ์ชัยสุวัฒน์
6. นางสาวณัฐธิดา  ทองสุขดี
7. นางสาวณัฐสุภา  ทั่งนาค
8. นางสาวณิชารีย์  วงษ์วาด
9. นางสาวนภัสวรรณ  บุณยะวัน
10. นางสาวนิรัชชา  ประทุมมา
11. นายปิยังกูร  วงศ์ไพบูลย์สุข
12. นางสาวปุริมา  พัชรวีระรัชต์
13. นายพศธร  แพลอย
14. นางสาวพิธพร  แดงพจญ
15. นายภาสวิชญ์  ปุญญาธิกุล
16. นายภูริวัจน์  สุวรรณ์นาวาพล
17. นายวิทวัส  วังแก้วหิรัญ
18. นายอิทธิพงษ์  ขำทวี
19. นายเสถียรพงษ์  เปี่ยมปาน
20. นายแสงชัย  จำนงศาสตร์
 
1. นายจำเนียร  ศักดิ์ศรี
2. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
3. นางวีระพร  วงษ์พานิช
4. นางสุภาพร  จันทร์กลัด
5. นางเก็จวลี  กรีธาธร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์   เอี่ยมทอง
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงปฐมา    นิลนวล
 
1. นางกาญจนา   ไทรงาม
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  เอี่่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวชลธิดา   ดวงงามยิ่ง
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา   หนองหลวง
 
1. นางนางกาญจนา    ไทรงาม
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายติณณ์   สุขเกษม
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   แช่มทอง
 
1. นางขวัญตา   นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปิติ  สามทอง
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองขาว
 
1. นางพัชรา  สร้อยระย้า
2. นางวรรณธนี  คารมภ์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววไลภรณ์   ชนะบูรณ์
2. นายอภิสิทธิ์   กลิ่นทิพย์
 
1. นางนยนา   ทองแป้น
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวขวัญพร  ตังคพานิช
2. นายพิชญุตม์  กลิ่นจันทร์
 
1. นางจิตรา  บุรีกุล
2. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขบุญ
2. นางสาวจีรดา  เชยชิต
3. นางสาวฐิตยาภรณ์  ดีกรุด
4. นางสาวณัฐธิดา  ท้าววงษา
5. นางสาวพรนภัส  อุณหสุทธิยานนท์
6. นางสาวพัชราภรณ์  เพชรสัมฤทธิ์
7. นางสาวพิชญา  ถิตตยานุรักษ์
8. นางสาววิชญ์ชยา  ธานีสัมพันธ์
9. นางสาวสิริยากร  อ่อนนุ่ม
10. นางสาวอรยา  หล้าชมภู
 
1. นางสาวจตุพร  พึ่งพงษ์
2. นางสุพร  แสนสุข
3. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   แสงกับ
2. เด็กหญิงภัทรมน    สำเภาประเสริฐ
3. นางสาวมนัสชนก   หนูเทียน
4. เด็กหญิงวรรวิศา   ดอกไม้ขาว
5. เด็กหญิงวันโสภา   เนียมน้อย
6. นางสาววิมลวรรณ  ขำเพชร
7. เด็กหญิงศรสวรรค์   สบายใจ
8. นางสาวศิริณา   ช้างน้ำ
9. นางสาวสุตาภัทร    ทองมาก
10. นางสาวอังคนา    สุขมณี
 
1. นางสมประสงค์   พิณทิพย์
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  พัดแสง
2. นายกฤษณะ  เลิศงาม
3. นางสาวทัศนีย์  สวนสะอาด
4. นางสาวนัฐญา  เครือมาก
5. นางสาวบุษกร  ตูวิเชียร
6. นางสาวพรพิมล  สบู่ม่วง
7. นางสาววัชราภรณ์  คงมูล
8. นางสาววิไลรัตน์  มีพูล
9. นายศุภมิตร  แสงมณี
10. นายสิทธิโชค  แสงมณี
11. นางสาวสุภารัตน์  ภิญโญ
12. นางสาวสุรัตน์ดา  ดีสนั่น
13. นางสาวอธิชา  ใจดี
14. นางสาวเบญจวรรณ  เงินทิพย์
15. นายเศรฐา  ตูวิเชียร
 
1. นางสาวพรชนก  มากบำรุง
2. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  รูปท้วม
2. เด็กหญิงกิตติยา  ส่งแสง
3. นางสาวกุสุมา  เพิ่มพูล
4. นางสาวณัฐกานต์  ตีวี
5. เด็กหญิงณัฐชา  บุตรแย้ม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน
7. เด็กหญิงณัฐมล  แก้วผลึก
8. นางสาวดาวมยุรี  อุปครราช
9. นางสาวทิพวัลย์  อ่อนนุ่ม
10. เด็กหญิงพัชราพร  มาลีเนตร
11. นางสาวพิมพกานต์  จีโบ้ง
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ทัดรัด
13. นางสาวสุพิชชา  นกเทศ
14. เด็กหญิงอังคณา  บุตรจันทร์
15. นางสาวเบญจมาพร  รอดภัย
 
1. นางสาวสุณีย์  พจนศิลป์
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงสอน
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงพรธิวา  ทวีปรีชาชาติ
 
1. นายพิสิษฐ์สรรค์  ศรีปรีชาพัฒนะ
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงธันวารัตน์  พุ่มพันธ์วงศ์
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  อิทธิชัยขจร
3. เด็กหญิงสุภัททา  พูแก้ว
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  จูโต
2. นางสาววนิดา  เล็กเจริญ
3. นางสาวสรัญญา  ภิญโญ
 
1. นางสาววิจิตรพร  มากมูล
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกนกภรณ์  ขาวศิริ
2. เด็กชายกันต์ธร  ภัทรพรไพโรจน์
3. นางสาวนีรชา  จันทร์สวี
 
1. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายนิติธร  ศิริมาสกุล
2. เด็กหญิงอมราวดี  ห้วงน้ำ
 
1. นายพิสิษฐ์สรรค์  ศรีปรีชาพัฒนะ
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานเจริญ
2. เด็กหญิงสุนีย์  ศรีจันทร์
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  สังข์พุก
2. นางสาวปุณยาพร  เอกนก
 
1. นางชูชีพ  เพ็งพิน
2. นางอนันทยา  สำเภาทอง
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสายทอง  วงค์พลัง
2. นางสาวสุธิชา  สุขสว่าง
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายประกอบ  เสมอภาค
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทองคุ้ม
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ช้างพลาย
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุธิดา  ระนบ
 
1. นางสุรางค์  อ่วมเครือ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายสารัช  เจริญพงษ์
 
1. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
 
101 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาววลัยพร  โยเบี๊ยะ
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  พิมพ์สอาด
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
103 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายรัชพล  เข็มทอง
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
104 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวประกายกานต์  คูลีคันดาน
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวรุฒม์  ผ่องพักต์
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฟักบำรุง
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสุรางค์  อ่วมเครือ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวพิชาพัทธ์  ภัทรศักดิ์กุลศิริ
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พลิน  สระศรีทอง
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงจินดา  เซอดิ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายปรมินทร์  สุสุทธิ
 
1. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายสมพร  โคสินธ์
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
113 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกันตยา  แย้มประยูรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  งามขำ
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
114 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  คำเวียง
2. เด็กชายสมรักษ์  นิ่มนวล
 
1. นายทนง  ชัยหัน
2. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
115 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายรัชมัง  สุขศรี
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
116 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หอมจันทร์
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจิณห์นิภา  นิวาศะบุตร
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
118 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชมบุญ  สีมารักษ์
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยพร   ชมชี
2. เด็กชายพุทธชาติ  ศรีอุทัย
3. เด็กหญิงอรุณทิพย์  คำเวียง
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
 
120 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  มีแก้ว
2. นายธวิรัตน์  ใจแคล้ว
3. นายสมภพ  เตี้ยทอง
 
1. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
2. นายเสน่ห์  บุญชู
 
121 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายชนากร  ราตรี
2. นายนำพล  บุญชูเชิด
3. นายอุดมพงษฺ์  จรเปลี่ยน
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
 
122 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนพงษ์  วงศ์มีศักดิ์
 
1. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
123 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายสุรชาติ  สุขแก้ว
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
124 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจิรายุ  มีเผือก
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
125 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปกรณ์เกียรติ  สวัสดิ์ภักดี
 
1. นายโสภณ   แสงอยู่
 
126 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  ขาวผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายมีชัย  หอมจันทร์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
128 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงพัฒนา  แย้มดี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายชาตรี  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายรัฐธรรมนูญ  อรุณไพร
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวลี  จันทร
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนินทร  ทับสี
 
1. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาครักษา
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หรั่งวัตร
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายสันติ  อาริยะ
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงสุญาณี  ศิลปสธรรม
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
139 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอธิปสุมนต์  เรืองรัตน์สุนทร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายชนาธิป  หอมกลิ่น
 
1. นายฐานิสร์  พรรณรายณ์
 
142 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
143 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนฤมล  บัวคลี่
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
144 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  ศรีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โหมดเขียว
3. เด็กหญิงปภัสสร  พโยมรัตน์
4. นางสาวฟาติมา  ชูชื่น
5. นายมีชัย  หอมจันทร์
6. เด็กชายวิรวรรธ  ใจอารีย์
7. นายศรณ์  นวพานิช
8. นางสาวสุวิมล  สินสุข
9. นางสาวอธิปสุมนต์  เรืองรัตน์สุนทร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นายวโรดม  อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
145 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
3. เด็กชายกฤษฎา  ขาวผ่อง
4. เด็กชายคมปกรณ์  วันทอง
5. นายจิรายุ  มีเผือก
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤกษ์ดี
7. นายชาตรี  โหมดเขียว
8. เด็กหญิงบุษกร  น้อยวงษ์
9. เด็กหญิงภาวินี  พยัพพฤกษ์
10. เด็กหญิงมะลิตรา  เพชรอำไพ
11. นายมีชัย  หอมจันทร์
12. เด็กหญิงวรัญญดา  คงลายทอง
13. เด็กชายศรชัย  ทับน้อย
14. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
15. นายอลงกรณ์  น้อยพงษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นายวโรดม  อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
4. นายสุธา  โหมดเขียว
 
146 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  ศรีประดิษฐ์
2. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
3. เด็กชายกฤษฎา  ขาวผ่อง
4. เด็กชายชัยกร  เพ็ชรดี
5. นายชาตรี  โหมดเขียว
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โหมดเขียว
7. นางสาวนฤมล  บัวคลี่
8. นายมีชัย  หอมจันทร์
9. เด็กชายศรชัย  ทับน้อย
10. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
11. นางสาวอธิปสุมนต์  เรืองรัตน์สุนทร
12. นายอลงกรณ์  น้อยพงษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นายวโรดม  อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
4. นายสุธา  โหมดเขียว
 
147 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  บุษราคำ
2. เด็กชายจตุพร  บัวประคอง
3. นางสาวจันทกานต์  พรประสาท
4. นางสาวจิรนันท์  สุขเกิน
5. เด็กหญิงจิราพัชร  สร้อยสำอางค์
6. เด็กหญิงชญากานต์  อินทร์ปรุง
7. เด็กหญิงชลดา  เสาใบ
8. เด็กหญิงญดาวรรณ  แก้วประดับ
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นคง
10. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุตรเมือง
11. เด็กหญิงณัฏฐา  วาดเขียน
12. เด็กชายณัฐวัตร  พึ่งมี
13. เด็กชายณัฐวัตร  ยังละออ
14. นางสาวธันย์ชนก  ชาวตวันตก
15. เด็กชายธันวา   บุญหรรษา
16. เด็กชายธีรพล  พงษ์นาค
17. นางสาวนาฎลดา  กลิ่นอ่อน
18. เด็กชายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
19. เด็กหญิงปทุมมาส  ร้อยแก้ว
20. เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนแสง
21. นางสาวปิยพร  ชูผล
22. นางสาวปิยะนันท์  พรประสาท
23. เด็กชายพนธกร  เมืองสมัย
24. นางสาวพรนภา  มีสิน
25. เด็กหญิงพิมานมาศ  เขื่อนศิริ
26. นายริทิต  นาคเนียม
27. นางสาววรรณยุกต์  เนื้อนุ่ม
28. นายวรวิทย์  เดือดใจ
29. นางสาววิจิตรา  นุภาสันต์
30. เด็กชายศราวุธ  พูลพิพัฒน์
31. เด็กชายศักดินา  คะศรีทอง
32. เด็กหญิงศิริมา  สืบเซ่ง
33. เด็กหญิงสวรรยา  ปู้กุลณี
34. เด็กหญิงสุนิสา  โรงแสง
35. เด็กชายสุรธวัธ  สังข์สี
36. เด็กหญิงอภิญญาณ  ทรหด
37. นางสาวอรณิชา  ธรรมเนียมไทย
38. นางสาวเกศแก้ว  ผุดผาด
39. เด็กหญิงแพรพลอย  ทองจีน
40. นายไชโย  เขียวคลี่
 
1. นางจารุพรรณ์  อินจวงจิรกิตต์
2. นางสาวพิศุทธิ์  เกิดรอด
3. นายอัศวิน  บุญชูเชิด
4. นางอุมา  ทองแถม
5. นายโสภณ  แสงอยู่
 
148 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงกรรนิกา  ทองชั่ง
3. นายกัณตภณ  พรหมอินทร์
4. นายกิตติภัทร  แก้วเจริญ
5. เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วเจริญ
6. นายจิรพรพงศ์  นุ่มศิริ
7. นายฉัตรดนัย  ครื้นจิต
8. เด็กหญิงชญานิษฐ์  มั่นจันทึก
9. นางสาวฐิติรัตน์  แสงจันทร์
10. นางสาวณัฐธยาน์  โบสถ์แก้ว
11. นายทศพล  วรรณขำ
12. นางสาวธิติมา  สัมฤทธิ์
13. นายธีรภัทร  ดิษฐลำดับ
14. นายธีรวัฒน์  เพิ่มเสน
15. เด็กหญิงนวพร  อุทธา
16. นางสาวนัฐลียา  อ่อนเมือง
17. นางสาวนิชาภา  นามปักษา
18. นายปรีชา  ผึ้งหลวง
19. เด็กหญิงปรียา  พราหมณ์เล็ก
20. นายพีรเพ็ชร  ดวงแก้ว
21. นางสาวภัทรวรรณ  ประทีปจินดาวงศ์
22. นางสาวมัลลิกา  เกิดสา
23. นางสาวยศวดี  มนต์ขลัง
24. นางสาวรัชโณชา  ชาตเมโร
25. เด็กหญิงศศินิภา  กงไกรษร
26. เด็กหญิงศิริพร  มะลิแย้ม
27. นายสกลเกียรติ  เห็นแก้ว
28. นางสาวสหรัตน์  สิ้นโศรก
29. นางสาวสิรภัทร  ชัยสุริยะเดชา
30. นางสาวสิริยา  จำปาแก้ว
31. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทร์ไทย
32. นายสุรเชษฐ์  บัวผัน
33. นางสาวอรสา  เกตุเพชร
34. เด็กหญิงอริสา  สุขจันทร์
35. นางสาวอรุณี  บุญเสวก
36. นางสาวอัญญาณี  สมศิริ
37. เด็กหญิงอุทุมพร  ชุมนรารักษ์
38. นายเจษฎากร  สิงห์เรือง
39. นายเฉลิมชัย  จารุรัตนชัย
40. นางสาวเพ็ญนภา  เนื้อนุ่ม
 
1. นายชัยชนะ  ชาตเมโร
2. นายต้องการ  เลาหภักดี
3. นายธีระ  ศรียะพันธ์
4. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
5. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
6. นางเรณู  ชาตเมโร
7. นางโชติมาภรณ์  ศรีวรนาถ
8. นายไพบูลย์  คำเกลี้ยง
 
149 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  คำเขียน
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
150 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ภูมิพิตร
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
151 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายธาดา  ทองอ่อน
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
152 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนกฤต  อยู่สุข
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
153 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองเจื้อย
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
154 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ช่อรัก
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
155 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกาญจนา  จะดอม
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
 
156 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวลดาวัลย์  เกิดทรัพย์
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายรังสรรค์  บุษษะ
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
158 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายปริญญา  พุ่มสว่าง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายวุฒิชัย  ทิศตะคุ
 
1. นางคริษฐานันท์  เถกิงกร
 
160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  ป้อมสิงห์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พึ่งพงษ์
 
1. นางคริษฐานันท์  เถกิงกร
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวน้ำฝน  แจ่มจำรัส
 
1. นางคริษฐานันท์  เถกิงกร
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวอมิตรา  นาคสุก
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายเน็ท  จีวะสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ก้านทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายปัณณวัฒน์  มุททารัตน์
 
1. นางปุณยวีร์  ปุณยภัทรากรกุล
 
167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนกฤต  อยู่สุข
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชุติพันธุ์  พิมลี
 
1. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ปลอดภัย
 
1. นางปุณยวีร์  ปุณยภัทรากรกุล
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวบัณฑิตา  สาเพิ่มทรัพย์
 
1. นางปุณยวีร์  ปุณยภัทรากรกุล
 
171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 1. นางสาวธนิดา  คงจรูญ
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายนาธาร  ทองอ่อน
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
173 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนธรน์  จันทร์ฟ้า
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
174 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.9 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายวรุฒน์  ทนทาน
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวรุตม์  กุลทัศน์
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.31 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญกร  จันทรมณี
 
1. นายธีระ  ศรียะพันธ์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกาญจณวัลย์  ศิลป์เมือง
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวทรายขวัญ  พราหมณ์ชื่น
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวเกษรทิพย์  ชื่นใจ
 
1. นางเรณู  ชาตเมโร
 
180 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 1. เด็กชายคณากร  ธรรมวัฒนา
2. เด็กหญิงจันทมณี  สุขดำเนิน
3. เด็กหญิงชลิตา   คชพันธ์
4. เด็กหญิงชัญญานุช  นิ่มนวล
5. เด็กหญิงชุดาภา  กาสี
6. เด็กหญิงซัสเกี้ย   ดามส์
7. เด็กหญิงญานิศา  จารีย์
8. เด็กหญิงทีน่า  ฮอฟสเตทเทอร์
9. เด็กชายธงฉาน  น้อยสวาด
10. เด็กชายธนฉัตร   ศรีสว่างพันธุ์
11. เด็กชายธิพาภรร์  ดีแป้น
12. นางสาวบุษราคัม  ชัยพฤกษ์นุกูล
13. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์ทอง
14. เด็กชายพชร  แสงปก
15. เด็กหญิงพรรษชล  คล้ายเพชร
16. เด็กหญิงพรวลี  แก้วเก่า
17. เด็กชายภควัต  การุณกร
18. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สืบสาย
19. นางสาวภารวี  อิสมันยี
20. เด็กชายรพีพัชร์  แตงพุด
21. เด็กหญิงวิชุดา  เชยชิต
22. เด็กชายศุภกิจ  ลิ่มอิ่ม
23. เด็กหญิงศุภนิดา  เลิศประเสริฐ
24. เด็กหญิงสิตางค์   สุขประเสริฐ
25. เด็กชายสิทธา  คล้ายจันทร์
26. เด็กชายสิริพงศ์  สิริรัตนาวงศ์
27. เด็กหญิงสุพัทรา  ร่มโพธิ์ชี
28. เด็กหญิงอภิญญา  พันธุ์นุ่ม
29. เด็กชายเฉลิมพล  สบู่ม่วง
30. เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  นุชนิยม
 
1. นางสาวปิยนุช  กลิ่นอุบล
2. นายพิเชษฐ  ศรีพัฒนสกุล
 
181 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 1. นายกัมปนาช  แสงครุฑ
2. นางสาวกาญจนา  ม่วงงาม
3. นายจิรนนท์  ฉิ่มนวล
4. นางสาวชนกวนันท์  หงส์ทอง
5. นายชัยพร  หลิมศรีวิไล
6. นายชินดนัย  สวัสดี
7. นางสาวณัฐชิตา  นาคทับ
8. นางสาวนาถดี  แก้วสิงห์ทอง
9. นายพงศกร  บุษบา
10. นางสาวพงศธร  พัชรวิโรจน์สกุล
11. นางสาวพลอยอัมพร  พุทธคุณ
12. นางสาวมัทนี  ม่วงคราม
13. นางสาววาทตา  อิสมันยี
14. นางสาวศศธร  มีชัย
15. นางสาวศศิชา  กรรณเทพ
16. นางสาวศศิภา  แตงโช
17. นายศิลา  บุญคง
18. นายสิทธิพร  ร่มโพธิ์ชี
19. นางสาวสิริรัตน์  แสวงหา
20. นางสาวสุนิสา  อินทนู
21. นางสาวสุปัณญา  กลั่นพิกุล
22. นายสุพจน์  เกล้านภาพร
23. นางสาวสุวภัทร  ฉวีวงศ์
24. นางสาวอภิญญา  เชิดชู
25. นางสาวอมรรัตน์  ซาบซึ้งไพร
26. นางสาวเมรียา  งามสันเทียร
27. นายเมรุสันต์  สัตยกุล
28. นายโฆษิต  ปรวีโรทัย
 
1. นางสาวปิยนุช  กลิ่นอุบล
2. นายพิเชษฐ  ศรีพัฒนสกุล
 
182 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐสิมา  เปรมกมล
2. เด็กชายทินภัทร  กลั่นดี
3. นายธฤต  วิโนทกะ
4. นางสาวนพรัตน์  ทองมี
5. เด็กหญิงศิริวันศวรรษ  บินมามะ
6. นายสรรเสริญ  อินทรสิริ
7. เด็กชายสุทิวัส  พิมพ์น้อย
8. นางสาวสุวนันท์  บุญวัน
9. นางสาวอรอุษา  สำเภาทอง
10. นายเมธาวินทร์  เอมรื่น
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
183 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกมล  อาบวารี
2. นายจุฑา  บุญรอด
3. นายธิติ  จันทร์พุ่ม
4. นายธูวรัชต์  อาศิรเมธี
5. นางสาวนฤชล  สินเดิม
6. นางสาวนาเดียร์  บินมามะ
7. นายปิยวัฒน์  บวรเวช
8. นางสาวมยุรี  ศรีอินทร์
9. นางสาวศุภิสรา  เพชรลูก
10. นางสาวสาคเรศ  เอมหลำ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
184 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา  พลยมมา
2. เด็กหญิงธันยารัตน์  วัชราศรม
3. เด็กหญิงปรียา  ชูลาภ
4. เด็กหญิงปาจารียา  สังวาลย์เพ็ชร
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กอนปิ่น
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
185 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  พูลผิว
2. นางสาวคนัสนันท์  ทองอยู่
3. นางสาวชนาจันทร์  พรหมประเสริฐ
4. นางสาวธีวรา  วิโนทกะ
5. นางสาวปรมาพร  วงศ์ทองดี
6. นางสาวสวรส  พูลผิว
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
186 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีธวัช
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญที
3. เด็กหญิงสิโรชร  บุญมา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ซอเสียง
5. เด็กหญิงอ้อ  สีดารักษ์
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
 
187 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สัตบุตร
3. เด็กหญิงพนิดา  ยศธร
4. เด็กหญิงพิศชยกานต์  เงินเจือ
5. เด็กหญิงภิญญดา  พูลสุข
6. เด็กหญิงสรินทรี  จงชานสิทโธ
7. เด็กหญิงสโรชา  เอี่ยมคำ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ชิดเชื้อ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
188 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวนภาดา  รอดจันทร์
2. นางสาวประภาภรณ์  คงประเสริฐ
3. นางสาวพัณณิตา  จันทอง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญณรงค์
5. นางสาวลดาวัลย์  กลิ่ยเชย
6. นางสาววราพร  มาหนูพันธ์
7. นางสาววาสิตา  บุญกอง
8. นางสาวสิริพร  อุ่นเรืองโรจน์
9. นางสาวสุนันทน์  คชพงษ์
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
189 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  เชาว์เฉียบ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลทศิป
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เปรมสุวรรณ
4. เด็กหญิงธรรมพร  พัชรวิโรจน์สกุล
5. เด็กหญิงน้ำฝน  กองอู๋
6. เด็กหญิงปิยะดา  แววศรีผ่อง
7. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  กัณฑบุตร
8. เด็กหญิงมลทิญา  โมกลสุทธิ์
9. เด็กหญิงยุพิณ  ทิมเพชร
10. เด็กหญิงสุจิณณา  สมสีพลอย
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขัตติกิต
12. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ไพพิเชษฐ์
 
1. นายอนุวัตร  ทองคล้าย
 
190 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวดาว  ใจสุข
2. นางสาวบุญศรี  หงษา
3. นางสาวบุญสิตา  ฉิมนอก
4. นางสาวปานทิพย์  เจริญสุข
5. นางสาวปุ๋ย  ทองสาวดี
6. นางสาวพิชชา  ทรัพย์มา
7. นางสาวสุพรรณิการ์  จำเริญชัย
8. นางสาวอาทิตยา  จันทร์จุติ
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
2. นางสาวสุภาภรณ์  หนูฤทธิ์
 
191 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายกิตติพงษ์  ปรางรัตน์
2. นางสาวกุลริศา  ลาขุนทด
3. นายคเณศ  เขียวอยู่
4. นางสาวชญาณี  ผู้มีทรัพย์
5. นางสาวฐานิกา  พุ่มพวง
6. นางสาวนภาดา  รอดจันทร์
7. นางสาวประภาภรณ์  คงประเสริฐ
8. นางสาวพัณณิตา  จันทอง
9. นางสาวรัญชิญา  พงษ์สุนทร
10. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญณรงค์
11. นางสาวลดาวัลย์  กลิ่นเชย
12. นางสาววราพร  มาหนูพันธ์
13. นางสาววรารัตน์  นาคเนื้อนิ่ม
14. นางสาววาสิตา  บุญกอง
15. นางสาวศิริลักษณ์  ทองคำ
16. เด็กหญิงสุนันทน์  คชพงษ์
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
192 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายคณุตม์เดช  จันตนา
2. เด็กชายชนกันต์  มั่นคง
3. เด็กชายทัตเทพ  แก้วเจริญ
4. เด็กชายมนตรี  ลิ่มมั่น
5. เด็กชายศุภสัณห์  สินธุ์แดง
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
2. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
 
193 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายจีรวัฒน์  จันทร์ชัง
2. นายนพดล  โพธิ์เงิน
3. นายฤทธิพร  ปะมาโย
4. นายอภิวัฒน์  มามาก
 
1. นางอุมา  ทองแถม
2. นายโสภณ  แสงอยู่
 
194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญมี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุบลวรรณณี
3. เด็กชายสัญชัย  คชชะ
 
1. นางสาวศิริญา  เดชะคำภู
2. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
 
195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายกิตติ   ศรีเหรา
2. เด็กชายปรเมษฐ์   สว่างชาติ
3. เด็กชายพงศกร   บัวเพชร์
 
1. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์   พึ่งเดช
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวณฐินี  ดีฉ่ำ
2. นางสาวศุภรัตน์  วังเวงจิต
3. นางสาวอัครยา  อำมฤต
 
1. นางจิตติมา  ทิมศรี
2. นางสาวสิรีนาถ  เลียบวัน
 
197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวพนิดา  คุ้มกลาง
2. นายเจนณรงค์  สมุทรผ่อง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ถึงถิ่น
 
1. นางพะเยา  นาสถิตย์
 
198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชาคริต  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุธ  แม้นเมฆ
3. เด็กชายนัชลพี  ใจบุญ
 
1. นางธนพร  จุลธุระ
2. นางสาวยุพิน  ปักษิณ
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิสา  สีงาม
2. เด็กหญิงดวงกลม  พวงแม่กลอง
3. เด็กหญิงเดือนกานต์  เทพหัสดินฯ
 
1. นายสราวุธ  ทนยิ้ม
2. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐริยา  แถมมี
2. นายนคร  กุลชร
3. นางสาวศศิพิมพ์  มากมูล
 
1. นางธนพร  จุลธุระ
2. นางสาวยุพิน  ปักษิณ
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจารุกานต์  เตมียกุล
2. นายภัสสร  ผิวอ่อน
3. นางสาวเขมิกา  พลายโถ
 
1. นายสราวุธ  ทนยิ้ม
2. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงคัทรียา  เลี่ยนชอน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  มีหลาย
3. เด็กหญิงณัฐวดี  มาดี
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  อัครธนสิน
5. เด็กหญิงวรรณนภา  พันธ์กล่อม
6. เด็กหญิงสาวิตรี  เสียงสนั่น
 
1. นางเพ็ญจิตต์  ถาวรธนทรัพย์
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงนรารัตน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองทราย
3. เด็กหญิงพิมากร  ภู่ดำริ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  คำรัก
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานบัว
6. เด็กหญิงอัยลัดดา  กลิ่นเถื่อน
 
1. นางเสาวลักษณ์  จงเจตจำนง
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวชมพูนุช  พวงสั้น
2. นางสาวชานขวัญ  เอมจุ้ย
3. นางสาวมธุรดา  หนูคง
4. นางสาวรุ้งตะวัน  ชัยชาติ
5. นางสาววิภาภรณ์  โกยม
6. นางสาวอาภาภรณ์  พูลพิพิธ
 
1. นางสุมาลี  สุธาประดิษฐ์
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวธนพร  นิลทอง
2. นางสาวธันยาภรณ์  ดอกรัก
3. นางสาวนพมาศ  ทองรอด
4. นางสาวนฤมล  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวน้ำผึ้ง  ทิพธรรม
6. นางสาวศุภณัฏฐ์  เจริญรัตน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จงเจตจำนง
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คำแถม
2. เด็กหญิงพรศิริ  นพพระเสาร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงน้อย
 
1. นายสนั่น  แจ่มแจ้ง
2. นางอัญชนา   มากบำรุง
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ภัทรศักดิ์กุลศิริ
2. เด็กหญิงมิลาวัลย์  เจี๊ยมดี
3. เด็กหญิงศุภาพิญช์  สุขบรรเทิง
 
1. นายประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกชมน  รัตนวราหะ
2. นางสาววิภาภรณ์  ปลอดโปร่ง
3. นางสาวอภิรัตน์  ชูชื่น
 
1. นายสนั่น  แจ่มแจ้ง
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ชดคล้าย
2. นางสาวทัศนีย์  บุญยืน
3. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีตาแสน
 
1. นายประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อยู่รวม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. เด็กหญิงลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายรุ่งเพชร  ลีลาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ทองจีน
3. เด็กหญิงเด็กหญิงเกสรา  มีชูโภชน์
 
1. นายนิรชัย  ขวัญเมือง
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวประติชญา  สละภัย
2. นางสาวมทินา  จันทร์ทิมา
3. นางสาววินันท์  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายจักรเพชร  นาเมือง
2. นายณัฐวุฒิ  ปิ่นทอง
3. นายภีรภาพ  สอาดโอษฐ์
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงนุชรี  นามมัน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พวงเกตุ
3. เด็กหญิงสุภาพร  อะโนพุทธิ
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  เฟื่องแก้ว
2. เด็กหญิงวรากร  จับใจ
3. เด็กหญิงสุพิศชญา  เพชรเทียม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
2. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาววาสนา  ทิมเมฆ
2. นางสาวศิริธร  ขวัญเมือง
3. นางสาวอารีรัตน์  วาสนา
 
1. นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจิราพร  สีลาสวัสดิ์
2. นางสาวรจรินทร์  สุขจิตร
3. นางสาวสุดารัตน์  ปกป้อง
 
1. นางอุดม  ไชยพรหม
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แซ่โก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ม่วงไหมทอง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  กสิเศรษฐกุล
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชฎาภา  ขำตา
2. นางสาวสุนันท์  อ้นสี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีเลิศ
 
1. นางธนภัทร  พึ่งเดช
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวกรวิมล  ทับพงษ์
2. นายณัฐวัตร  เชิดชู
3. นางสาวอาทิตยา  กล่าวดี
 
1. นางสาวกัณฐิมา  ส่งแสง
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงปรัศนี  น้อยนาลุ่ม
2. เด็กหญิงปิยทิพย์  อ่อนสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิธร  โสมจันทร์
 
1. นางสาววรุณ  อิ่มใจ
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายจีรวัจน์  เด่นดวง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มงกุฏทอง
 
1. นางสาวประกอบ  เทียมอุทัย
2. นางพิสมัย  นวลละออง
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวทัศวรรณ  สังข์สุด
2. นางสาวพิราพรรณ  ลินลา
3. นางสาวสายรุ่ง  พลับเจ็ดริ้ว
 
1. นางอุดม  ไชยพรหม
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชูประเสริฐ
2. นางสาวนันทิชา  เกิดทอง
3. นางสาวสุขุมาภรณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิตยา  อ่วมแสง
2. เด็กหญิงภาวิณี  อธิบดีธนาพัฒน์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญส่ง
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญปกครอง
2. นางสาวธัญวรรณ  รื่นเริง
3. นายรุ่งโรจน์  ดุพงษ์
 
1. นางแววตา  ถาวรนาน
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวปวรรณรัตน์  แพงดี
2. นางสาวลัดดา  ทองมาก
3. นายศุภกิจ  เหลืองทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนกร  มหาทำนุโชค
2. เด็กหญิงนรินทร  สุสุทธิ
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายดนัย  กาญจนบำรุงสกุล
2. เด็กหญิงพีรยา  พุ่มพันธ์ม่วง
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายศิวะรักษ์  จันทร์แดง
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายณภพ  ณ ระนอง
2. เด็กชายธนชิต  เส็งสาลี
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  สายเย็น
2. เด็กหญิงปุญญิสา  จัึนทร์แก้ว
 
1. นายวัฒนา   มุลกุณี
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐจีรา  เลิศรัตนาพงษ์
2. นายนราวิชญ์  จันทร์ทอง
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายศิวะรักษ์  จันทร์แดง
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายสิริวัฒน์  แก้วแก่น
2. นายอัศวิน  ทองแดง
 
1. นายวัฒนา  มุลกุณี
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายวริศ  ขวัญดี
2. เด็กชายสรวิชญ์  เกตุตรีกร
 
1. นายวัลลภ   กอวชิรพันธ์
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  สว่างแจ้ง
2. เด็กชายปรเมทร์  พันชะสูตร
 
1. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
2. นายวรงค์  วิโนทกะ
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกังสดาล  สมศักดิ์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ชุมแวงวาปี
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นางสาวศิริญา  เดชะคำภู
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 1. นายธนะชัย  สุขะสุคนธ์
2. นายไพรบูรณ์  โลหะพันธ์ศิริกุล
 
1. นายปณิธาน  สายเส็ง
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงธนิษฐา  สุชาติ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
2. นางสาวสิรีนาถ  เลียบวัน
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายนัฐธชาติ  เกิดผล
2. เด็กชายอดิพงศ์  ทรงทิพย์
 
1. นางสาววนิดา  จรรยางาม
2. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกันตพงศ์  รอดบางยาง
2. นายอิทธิพล  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงพรรวีวรรณ  กรรณิการ์
2. เด็กชายวาทิต  บัวเทศ
 
1. นางสาวณธษา  ปภาธนะนันท์
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขอยู่
2. เด็กหญิงเกวลิน  เกิดหนู
 
1. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
2. นางสาววรกมล  ประชาญสิทธิ์
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจนรินทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็ญพร
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายศิวะรักษ์  จันทร์แดง
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชนินธร  ศาลยาชีวิน
2. นางสาวธัชนก  แย้มมาก
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายศิวะรักษ์  จันทร์แดง
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพรอุมา  นิลเลื่อม
2. นางสาวพิชญ์สินี  ก่ำแก้ว
 
1. นางสาวนิพาพร  วอแพง
2. นางวรกมล  ประชาญสิทธิ์
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นายกฤตนัย  ม่วงน้อย
2. นายวัฒนา  งามขำ
 
1. นายไฉน   ไชยนา
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวพิชญา  เนียมเกิด
2. นางสาวสุวนันท์  บุตรเล็ก
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
2. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายอรรถสิทธิ์  สินธัญญาธรรม
2. นายอิสรา  นรานิรัติศัย
 
1. นางฎุษดี  สุริยบาล
2. นายนภดล  รุ่งจรูญ
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวบุษกร  กฤตานุสาร
2. นางสาวพิมลนาฏ  สุนเทียน
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายศิวะรักษ์  จันทร์แดง
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์จ้อย
2. เด็กชายปฐวีกาญจน์  วงศาสน
3. เด็กชายพิษณุ  ทรัพย์มี
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
2. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมลัยวรรณ  อยู่บน
2. เด็กชายรมย์รวินท์  ผลบุญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูดำ
 
1. นางสาวศิริญา  เดชะคำภู
2. นายสราวุธ  ทนยิ้ม
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภา  อ้อนวอน
2. นางสาวนุชนาถ  สุรัตนกุล
3. นายเดชา  คุ้มภัย
 
1. นางสาวประทุมพร  เพ็งพิน
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายพชร  ลิ้มทรงธรรม
2. นายพัทธวีร์  ชุมภูวร
3. นายสุชาครีย์  ศรีนรา
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายศิวะรักษ์  จันทร์แดง
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายภมรพล  ลิ้มทรงธรรม
2. นายสุทธิพงศ์  รังสีธรรมกุล
 
1. นายนภดล  รุ่งจรูญ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกาญจนาพร  สุมิตรเดช
2. นายชาตินันท์  ชูโต๊ะ
 
1. นางสาวศิริญา  เดชะคำภู
2. นายสราวุธ  ทนยิ้ม
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสิริกาญดา  เตียงตั้ง
2. เด็กชายอรรควุฒิ  อมาตยกุล
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พรมเล็ก
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นายสราวุธ  ทนยิ้ม
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายศิริวัฒน์   มงคล
2. นายสหัสวรรษ   สีรุ้ง
3. เด็กชายอนุสรณ์  พูลศรี
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์   อาจณรงค์กร
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายรณฤทธิ์   โพธิ์ปานพะเนา
2. นายสิทธิพร   พงษ์จุ้ย
3. นายสุรศักดิ์   เพ็ชรพลอย
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์   อาจณรงค์กร
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  โออิฐ
2. เด็กชายธนพล  ทิพย์พระจันทร์
3. เด็กชายอโนชา  แต้มเรืองอิฐ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกชวลิต  ทองคล้ำ
2. นางดุจดาว  ผ่องใส
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายปฐมพงศ์  หลิบนุกูล
2. นางสาวภัทรพรรณ  นุชน้อย
3. นายภาณุวิชญ์  เจ็กภู่
 
1. นางฎุษดี  สุริยบาล
2. นายนภดล  รุ่งจรูญ
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวปาริฉัตร  อมรประภาศิริ
2. นางสาวลีลนุช  สายสุวรรณะ
3. นางสาวเกษร  จุลชัยพฤกษ์
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นายสราวุธ  ทนยิ้ม
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชชาภัทร  สุขงาม
 
1. นางศิริพร  คำสิงห์
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปรางสุภา  น้อยนิมิตร
 
1. นางสาวอัญชลี  ดวงทรัพย์
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวศศินารถ  หมอติ้น
 
1. นางศิริพร  คำสิงห์
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภัสสร  สีพิน
 
1. นางสาวนมัสสิยา  สร้อยระย้ากุล
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐิดา  เอกธีรธรรม
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 1. เด็กชายพลพล  ศรีกนก
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ประแจนิ่ง
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนาฏรพี  รอดจิตต์
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภูริณัฐ  ชวนสำราญ
 
1. นางสาวพรรณี  ทองอร่าม
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นาคนคร
 
1. นางเสาวรส  บุพรรณ
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงวรนรรญ  ดาราศรี
 
1. นางสาวบังอร  นกเทียน
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวดลพร  รอดกระจับ
 
1. นางปุณยวีร์  ปุณยภัทรากรกุล
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปาริญา  ปรีญานนท์
 
1. นางสัณห์พิชชา  ชวนสำราญ
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกริษฐา  สวัสดี
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เตชะพันธุ์
 
1. นายตรีรัตน์  สุขะสุคนธ์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววณิชยา  ยอดเมือง
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกนกธร  เลิศเกียรติวงศ์
 
1. นายตรีรัตน์  สุขะสุคนธ์
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพงค์ณภัทร์  ธนเมธีกรณ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  พงษ์วิวัฒนชัย
3. เด็กชายพีรวิชญ์  กลิ่นอุบล
4. เด็กชายภูรินท์  ศรีอุทารวงศ์
5. เด็กหญิงสุจิรา  ระหว่างบ้าน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม
2. นางสัณห์พิชชา  ชวนสำราญ
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  สุปรีดิ์รัชชกรณ์
2. เด็กหญิงรัตน  บุญพลอย
3. เด็กชายวรรณชัย  บุญรอด
4. เด็กชายศุภวิช  สังข์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุวิมล  รุ่งราษี
 
1. นางสาววราพร  เกิดกิ่ง
2. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายธนกร  ศิริปัทมาธร
2. นางสาวธนิสรา  ลาภภัทรานนท์
3. นางสาวธัญจิรา  บวบเมือง
4. นายปิยรัฐ  เพ็งศิริ
5. นายพชร  แต้พานิช
 
1. นางสาวรชยา  ทองสุขโข
2. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 70.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายด้าแบระ  เวนะ
2. นายวิทวัส  ผิวอ่อน
3. นางสาวเนติมา  ชูชาติ
4. นางสาวเรณู  อรุณประสิทธิชัย
5. นายโนอาห์  เพ็ญเพชร
 
1. นางสาวขวัญกมล  ขวัญเมือง
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศกลวรรณ  ศรไชย
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤตพร  ผวาผดุง
 
1. Ms.Liu  Li
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันตะโก
 
1. MissLiu  Fang
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนารีรัตน์  ทับจิตต์
 
1. นายฐิติกร  สุจิรชนานนท์
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวมนฑิตา  ผลพลารักษ์
 
1. MissZou  Xinying
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  พึ่งแพง
 
1. Mr.Nobutoshi  Akahori
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวผาณิตธาร  เพ็ญศิริ
 
1. Mrs.Keiko  Akahori
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ศักดิ์โกมลพิทักษ์
2. เด็กชายธราธร  หวังธรรมมั่ง
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
2. นายชัยวัฒน์  อังคตรีรัตน์
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชัญญนุช  บุษยาตรัส
2. เด็กชายวรเดช  ศรีอำไพ
 
1. Mr.John  Desire Hein Eeckhout
2. นางสาวมัชฌิมา  สุริยารังสรรค์
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสนฉัตร  รัตนวรรณาทิพย์
2. นางสาวเจนนิพิฐ  ไชยยศ
 
1. นางสาวภัทราพร  นวมนิ่ม
2. นางสมลักษณ์  กลิ่นอุบล
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัชวีร์   แช่มทอง
2. นายเกียรติศักดิ์    ไร่หินถ่วง
 
1. นายวิวัฒน์   ธรรมวัฒน์
 
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายฐากูร  พัฒนมาศ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
3. เด็กชายพันธวัช  บุญเต็ม
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  ยีหะหมัด
5. เด็กชายวรายุทธ  ศรีแจ้
6. เด็กชายศุภกิตติ์  หว่างจิตร
7. เด็กชายอนันต์  บุตรรัตน์
8. เด็กชายเนวิน  ดีฉ่ำ
 
1. นางประไพ  สมพงษ์
2. ดร.พรรณี  เทพสูตร
3. นางสันติยา  เรืองเดช
 
294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมโซ๊ะ
2. เด็กชายนันทณัฏฐ์  รอดพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิธร  อารมย์สว่าง
4. เด็กชายศุภณัฐ  ชมอินทร์
5. เด็กชายสาริน  จันทร์สิงขรณ์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  พุ่มสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอาริสา  เทศสุข
8. เด็กหญิงโสภิดา  ศิวิลัย
 
1. นางสาวชุลีกร  แก้วระยับ
2. นายชูศักดิ์  เพชรสวัสดิ์
3. นายสุทัศน์  ทวีชัย
 
295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายกันตินันท์  ติดงาม
2. นายจิราวุฒิ  เพชรนิล
3. นายทศพล  มาลัย
4. นายธีรศักดิ์  พงษ์สระพัง
5. นางสาวมาริสา  ฤทธิ์เดช
6. นางสาวศศิวิมล  รอดพ้น
 
1. นางกาษฐา  มูลลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง
3. นายอิสระ  ทัศน์แก้ว
 
296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายจักรเพชร  โตพงษ์
2. นายชญานันท์  ขำรักษา
3. นายนนธวัช  สายสนิท
4. นายภิญโญ  ศรีโหร
5. นายเพชร  มูลทองสงค์
6. นายโยธิน  ใจสุข
 
1. นางสิรินาถ  ธารา
2. นายสุชา  ชื่นเพชร
3. นายสุทธิชัย  รีทาศรี
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนิตา  ปานรอด
2. นางสาวณัฐริกา  ตรงชื่น
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ทัศนาพงศ์สิริ
4. นางสาววราพร  เติมเกาะ
5. นางสาวศิริพร  สงคราม
6. นางสาวสุธิตา  เกตุแก้ว
7. นางสาวอรยา  โต๊ะมิ
8. นางสาวอินทิมา  มิตรดี
9. นางสาวเกตุวลี  บัวงาม
10. นางสาวเจนจิรา  รอดกรณ์
 
1. นายภารา  โรจนวิศิษฏ์
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายกฤศน์วัต  นกแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ์  คงสวัสดิ์
3. นางสาวชุติมา  ทองปล้อง
4. นายธนชัย  นุชจ้อย
5. นางสาวนารีรัตน์  ศรีแจ้
6. นายปรัญชัย  หมื่นหาญ
7. นายสิริศักดิ์  ศรีแจ้
8. นางสาวสุธิมา  นุชเนตร
9. นางสาวเบญจวรรณ  คชการ
10. นายเอกวุฒิ  เทียนทอง
 
1. นางกิ่งสน  นิลผึ้ง
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  เพ็งประเสริฐ
2. เด็กชายจิรภัทร  ไชยยศ
3. เด็กหญิงนภสร  ฤกษ์รอด
4. เด็กชายรัชพงศ์  เก่าเงินโชติ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ยศสมบัติ
 
1. นางชนิดา  อิงคสุวรรณ
2. นางสาวลักษมี  ดิษฐวงศ์
 
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  มงคลภักดี
2. นางสาวมาริษา  พยนอยู่
3. นางสาวศศิธร  แตงฉ่ำ
4. นางสาวอรณิช  รถมณี
5. นางสาวอรทัย  มีอิ่ม
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐพงศ์  ศรีสินสมุทร
2. นางสาวนฤณี  พันธุ์ดี
3. นางสาวพรลภัส  ทัดพินิจ
4. นางสาวมุกตาภา  วงศ์นุกูล
5. นางสาวแพทนียา  สิบสกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวลักษมี  ดิษฐวงศ์
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวดนยา  เปี่ยมธรรม
2. นางสาวพัชชา  ม่วงใหม
3. นางสาวสมรรัตน์  ชีระพงศ์
4. นางสาวสุพรรษา  ศรีจันทร์
5. นางสาวอังคณา  บุญชู
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  พวงบุบผา
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  บวรสถิรกุล
3. เด็กหญิงมนพร  ใจบุญ
 
1. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
2. นางศิกานต์  นาคจั่น
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บูรณารมย์
2. เด็กหญิงธัชญานุช  จันทร์มณี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  พ่อค้า
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นายอานนท์  บัวประดิษฐ์
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวน่านฟ้า  คุ้มกระ
2. นางสาวพรหมพร  นุ่มเออ
3. นายวรากร  จรัลวรวงศ์
 
1. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
2. นางสาววาสนา  เงินทอง
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนวพร  พันจริต
2. นางสาวนิพาพร  ดอนท้ายเมือง
3. นางสาวสุชัญญา  สุกไกรสร
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นายอานนท์  บัวประดิษฐ์
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  นุชสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนัสสิการ  ฟักเถื่อน
3. นายวิชรัตน์  ธนพงศ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  คำฮ้อ
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงลัลนา  คำแพง
 
1. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุสข
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวชุติมา  คเชนทร
2. นางสาวนิชนันท์  พุ่มพวง
3. นางสาวอัญชลี  สาวะรักษ์
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชญาน์กานต์  สร้อยระย้า
2. นายปุญญพัฒน์  ทองเก่า
3. นางสาวสุจิราภรณ์  ธรรมาพิศิษฐ์
 
1. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุสข
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายกิตติชัย  รื่นสม
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ธะสูรย์
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณีรนุช  สุดเจริญ
2. เด็กชายวัณณะ  วรรณศิลป์
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
2. นางศิริพร  คำสิงห์
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชิษณุชา  ฉัตรตระกูลไพศาล
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  คำเทศ
 
1. นางวรรณรา  เตี้ยแจ้
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดราษฎร
2. เด็กหญิงวาสนา  พินสำราญ
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
2. นางสร้อยระย้า  สำเภาเงิน
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ  นวมนิ่ม
2. เด็กชายอาทิตย์  อำมฤต
 
1. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
2. ดร.พรรณี  เทพสูตร
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายไตรรงค์  มาศวงษ์
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวหทัยชนก  อรุณแสงศิลป์
 
1. นางสาวยุวดี  บุญประสงค์
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงรัตติยาพร   อยู่สุข
2. เด็กหญิงวาสนา  คำหอม
 
1. นางสาวนรมน   หอมกลบ
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศรัญญา  เปรมทองสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มหากาฬ
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาววารินทร์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนรมน  หอมกลบ
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายมนต์ตรา  ปทุมสูติ
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ภู่ผะกา
 
1. นางกฤษณา  เนตินิยม
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชฌาภัทร  จันทร์ศิริเกียรติ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายสรศักดิ์  มาดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สว่างจิตต์
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รังสิยานุพงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
 
327 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
 
328 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวนวพร  กุลบก
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
329 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายธนากร  หรั่งวัด
 
1. นางดารณี  บุญทวี
 
330 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายภูรินทร์  น้อยเปลี่ยน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
331 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายภิพัตพงษ์  แก้วนวม
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
 
332 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  เอี่ยมกิจ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
333 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายวิบูลย์  คอนหงาย
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
334 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายวิศิษฏ์  แพนาพันธ์
 
1. นางดารณี  บุญทวี
 
335 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  ป้านสุวรรณ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ภิญโญ
 
1. นางสาวดลยา  แสนสบาย
2. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
 
336 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวปวีณา  มาแป้น
2. นางสาวภาวิณี  สร้อยมาตร
3. นางสาวรพิพาณี  ธิติอมรพันธุ์
 
1. นางสุมลฑา  ปานมณี
 
337 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พลอยชุม
2. เด็กหญิงกฤติมา  ลอย
 
1. นางสุมา  แท่นนิล
2. นางสาวอรทัย  เพิ่มขรัวจำ
 
338 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วสว่าง
2. นายยศภัทร  ตองติรำ
 
1. นางพิมลพร  พรนิเวศน์
2. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
339 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกิตติพร  เกิดบัวเพชร
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ทองคำดี
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นางสาวประนอม  สุดดี
 
340 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายจิรายุ  หาญศิริสถาพร
2. เด็กชายสุธี  สุดวัฒน์
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางวิลาวัลย์  ศุภพร
 
341 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายชลสมุทร  สวัสดี
2. เด็กหญิงฐาปนี  เทียนฟัก
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นางสาวประนอม  สุดดี
 
342 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายชัยวัฒน์  เฮ้งเจริญสุข
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีศักดิ์
 
1. นางสาวญาณวรรธน์  อำนาจศิริเลิศ
2. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
343 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนัตพงศ์  แก่นคำ
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
 
344 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายชาคร  วงษ์วิจิตร
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
345 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายสัญชัย  จันทร
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
346 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ครึกครื้น
 
1. นางสาวญาณวรรธน์  อำนาจศิริเลิศ
 
347 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายธีระพล  เจตพันธ์
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
348 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายอานนท์  คุ้มศิริ
 
1. นางสาวอิศราพร  ขันตี
 
349 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวรุ่งเรือง  แร่อรุณ
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
350 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายวายุพัฒน์  คุณวาที
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
351 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดาวกระจาย
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรียนรู้
3. เด็กชายเณริศ  คิดอยู่
 
1. นางสาวพิศุทธิ์  เกิดรอด
2. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
 
352 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์    
353 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์    
354 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายคาวี  บำเพ็ญผล
2. เด็กชายปุญญธรรม  สุขเกษม
3. เด็กชายอนุชิต  เสาหงษ์
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางสาวอิศราพร  ขันตี
 
355 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  เสือนาค
2. เด็กชายธีรพงศ์  ทองทา
3. เด็กชายโสภณัฐ  ท้วมใหญ่
 
1. นายวืนัย  เหมือนอ่วม
 
356 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวกัณพิมาย  กิมาพร
2. นายจักรกฤษณ์  สิงห์ทอง
3. นายสาธิต  แย้มกลัด
 
1. นายนิคม  พิทักษานุรัตน์
2. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
357 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายชยกร  อักโขพันธุ์
2. เด็กชายชลธิศ  พันธุ์หริ่ง
3. เด็กชายวสันต์  มีทรัพย์
 
1. นางสาวญาณวรรธน์  อำนาจศิริเลิศ
2. นางณัฐิายา  ภูขามคม
 
358 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายพรพรหม  พูลพิพัฒน์
2. เด็กชายอนุชา  สถาพร
 
1. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
2. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
359 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายบุญรอด  ศรีวรพจน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  เทียมพาน
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางสาวอิศราพร  ขันตี
 
360 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  นามเทศ
2. เด็กชายสรศักดิ์  สงคราม
3. เด็กชายสวพล  ดูมหามงคล
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
361 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายกฤษณะ  คงแคล้ว
2. เด็กชายภาสกร  อินชื่นใจ
3. เด็กชายศุภโชค  โตยิ่ง
 
1. นางกัญญา  สุขพร้อม
2. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
362 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายชัยมงคล  ชูช่อเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมฆหมอก
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญธรรม
 
1. นางกัญญา  สุขพร้อม
2. นางณัฐิยา  ภูขามคม