หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   24 ส.ค. 2556   30 ส.ค. 2556   31 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 กุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 หน้าอาคาร 3 ชั้น หน้าอาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 หน้าอาคาร 3 ชั้น หน้าอาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 หน้าอาคาร 3 ชั้น หน้าอาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 หน้าอาคาร 3 ชั้น หน้าอาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สนามหน้าอาคาร2 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ห้องโถงข้างห้องโสตทัศนศึกษา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา่ 24 ส.ค. 2556
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา่ 24 ส.ค. 2556
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สนามโรงเรียนกุยบุรีวิทยา่ 24 ส.ค. 2556
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]