หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี แสงทองอร่ามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริกานดา สัญญาเขตต์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางจงดี บูรณประเสริฐกุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวศรีศราลักษ์ สดวิไลยโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางจันทิรา แดงโชติโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกรวรรณ คล่องยุทธ์โรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ เทียมเพชรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ หอมเพียรโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิรมล กลิ่นพราหมณ์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. นางพัทยา คีรีศรีโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทิรา แดงโชติโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา สมมาตรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐิกา ปัตยรักษ์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ใบแย้มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณวดี ทองทวีโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ประสงค์สุขโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร แสงสว่างโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางจีรนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้าโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เพชรเพ็งโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นางสาววรรณวดี ทองทวีโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร มีจิตรโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญวรรณ โตฉายโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคลกรรมการ
3. นายรัตนศุกดิ์ ก้อนเพชรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ โหง้วหลีโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมสุข ทิพย์คีรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ เดชสายบัวโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา จันทร์ไทยโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ศรีธรรมโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่างโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ขวัญทองโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางรวงทิพย์ บุญพาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางจารุณี พลนันท์โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางศุภมาศ ดิลกศรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี สาริกาโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางบังอร ชิตวิลัยโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูชื่นโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรมัย บุญสอาดโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุจินดา รอดกูลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางศศิวรรณ ฮึกหาญโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาวลัย นิธิภัคนันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายเสกสรร ภุมราโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายพีระพันธ์ คีรีศรีโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปนิดา ผิวอ่อนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเจริญลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายบุญครอง ทองหอมโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางจิราภร สิริภคยาพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวจรรยงค์ บุญซันโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางกัญญลักษณ์ ศรีไพรวัลย์โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
5. นางเมธาวี อู่เงินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีธนากร งามกระจายโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ยะโสธรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวนิพัทธา ธนโภคาสุขโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ปฐมไพบูลย์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางนิภา ขาวขำโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกัลยรัตน์ เชื้อชาติโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
6. นางสาวเรวดี นิลดำโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาววันดี ทองนวลจันทร์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
8. นางอุษา สอนสายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
9. นางสาวอรัญญา ชุ่มจิตต์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนิต พงษ์รอดโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายแมน อาชีพสมุทรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกรนันท์ คงอยู่สุขโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
4. นายธรรมธร เทพทิตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร แผ่นไธสงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
6. นางจินดา เลิศสุกสว่างโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
7. นายชิตชัย ศรีขิริยะกุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิชา น้ำแก้วโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
2. นางทิพวรรณ สุทัศน์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวจิตราวรรธน์ กาญจนานุสนธิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางจันทิมา ไปดีโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา สุวรรณบังโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสาวจริยา อ่วมชิตร์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางกุลนิดา ชูกำลังโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ เขียวขำโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
2. นางสุชามนตร์ จินดาไทยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาพ กันทัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธรโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา สุวรรณนังโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวไอริน ถาวรนันท์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสินี ตันประเสริฐโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เชื้อทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ คล้ายแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมนิตย์ อัตตะโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางเปรมใจ แสงชาตรีโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายวีระยุทธ พฤกจันทร์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลิกา กรีธาธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
5. นางเกศนี แสงฉัตรแก้วโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ ตันตินิมิตรกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุดา สมอแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
3. นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวรักษณาลี เนียมรอดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสรีรมย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นายสุระชัย เอี่ยมสอาดโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนแข อ่วมขาวโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวลำดวน จำปาบุรีโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวธิติการณ์ สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ จินดาไทยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเอื้อมพร นารโทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสาวจิตรวดี จับชิ้นโรงเรียนหัวหินกรรมการ
9. นางสาวรุ่งอรุณ จิตรตั้งตรงโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอรญา ล้อมวงษ์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
2. นางนพรัตน์ วันแก้วโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวดารณี ชมโสมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเดือน บุญจวงโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ศรีในบ้านโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
6. นางแพรรดา สิทธิโสมโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเจมจิรา หินแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสุมีนา ทับเทียมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
9. นางสายบัว นิมิตมงคลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ วชิรภัทรกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุทธิกานต์ เหรียญทองโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยากรรมการ
4. นายกิจจา กิจแขวนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายสุรยุทธ นะมะปัทมะราชัยโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนาลินี จั่นเพชรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ลีลาโรจนกุลเลิศโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายรัชฏ์ คงกะเรียนโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางวาสนา แซ่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางพิศมัย ไพฑูรย์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ปานประเสริฐโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี โรจน์เสถียรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางนงนุช พัฒน์ทองโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นายอดิเรก มะสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐนรี แขวงโสภาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา ภู่พวงโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมวลฑกาณต์ พืชโรจน์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี งามคงโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวศิริพร วามะลุนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนรเทพ ชนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสายัณต์ ยั่งยืนโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายจรูญ แสงทองอร่ามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชา มีภูคำโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาทโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง มาพิจารณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนพพร กาแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ ละม่อมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายวิฑูล มณีชัยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเรณู สีลิ้นจี่โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุขพัฒน์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา หวานสนิทโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวดรุณี วงจีนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ แสงเดือนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวดารา คงกระพันธ์โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา ปิ่นแก้วโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ บุตรพุ่มโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรหมพรพรรธ สิงห์เล็กโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางธนิสรา ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ แก้วสมนึกโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ศุคำภาโรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักษิกา ผลพิมายโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูรโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ หลำโอ๊ะโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ รีพลโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำกาหลงโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)กรรมการ
3. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นอุบลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท่วมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางมาริสา ตั้งสุขสันต์โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ปั้นจั่นโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช เรียงแหลมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิอุสมาน อูมาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวพงษ์ นาควงศ์วาลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา พัฒนชัยโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธาดา ดอกไม้กุลโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรณทัศน์ หูทิพย์โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวชยาภัสร์ พรหมทาโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรพันธ์ ม่วงงามโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย เสนาธรรมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายอภิพล ศรีสุวรรณโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาววานีตา อูมาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัทรเมศร์ วัชรลินไพศาลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวมารยาท ชิตสุขโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะนันท์ เส็งประชาโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดมิสรา จินตะ๊ลาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุธิษา พึ่งสวัสดิ์โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ พงษ์พิชญาธรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ มังคสิงห์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ประสิทธิ์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ เช้ารุ่งโรจน์โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิติกร รอสูงเนินโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ทวีวัฒน์โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววาณิชา แข็งแรงโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ เพิ่มพูนโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์ แสนแอ่นโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เย็นใจโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางกันยา ตันติพนาทิพย์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณีต ศรีงามโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ พระแท่นโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์โรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางอาภรณ์ เย็นใจโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสลิด ชูชื่นโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ใจยินดีโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมิหรา เดชาโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศรีวรรณ ปานสง่าโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ฤกษ์อรุณรัตน์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจรา ศรีสังข์งามโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาพร ผ่องเพริศพริ้งโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวธีระนันท์ แซ่จันโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวไอรินทร์ โกณฑาโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางผาสุข วิกรเมศสกุลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่นโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นางเตือนใจ เทียมทัดโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวไอรินทร์ โกณฑาโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยนุช เมืองอุดมโรงเรียนห้วยยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัณฑ์ธรรศ ปันแสงโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นายประมินทร์ เสพธรรมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางทัสณียา แบบสังข์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจรรยา กาญจนาประดิษฐ์โรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พนาพิทักษ์กุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวนภาภรณ์ ใช้คำแช่มโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
4. นางทัสณียา แบบสังข์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงกมล ศรีงามโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุรี อักษรศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายดนัย พนันชัยโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นางธวัลรัตน์ ใจบุญโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาภา นาคแกมทองโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปริศนา แก้วเกตุโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพิกุล รบไวโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ยี่รงค์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ใสดีโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นายวรากิจ สวัสดิ์ใช้โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจันทนา คำสะอาดโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปริศนา แก้วเกตุโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวัชรีย์ น้อมกล่อมโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Veolen Victorโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. พระครูสุตธรรมพิทักษ์ -เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. พระมหาสมจริง สุวรรณโชโตเจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางสาวสิริมา วัชรากรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสิรีกร จันทร์สงค์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์แรม คำสินโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรพร สินธุโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกภวัต เขียวหวานโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางกรองแก้ว อภัยรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย จีบเจือโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภารณี กลัดเข็มเพชรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกฤษดา เกตุเมืองโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายดำรงค์ การรัมย์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางพรรณี ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พันธ์ จารุวัฒน์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ฮะยู้โรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นางผกาวดี เอื้องสัจจะโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์อุบล แสนภูวาโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายตุลา ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภา อินสว่างโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ คำมุงโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
4. นายนิคม วัดขนาดโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววีณา พนาพิทักษ์กุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายรังษิต คงเจาะโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ หูทิพย์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัธยา อ่อนงามโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นายภาณุ เทพสูตรโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศิระ มีประมูลโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ อุดมสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ อุดมสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณพร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ อุดมสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ อุดมสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชาณุพงศ์ คีรีนิลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิภากร พรล้วนประเสริฐโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายชาณุพงศ์ คีรีนิลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิภากร พรล้วนประเสริฐโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายพรหมประทาน เขียวคลี่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชาณุพงศ์ คีรีนิลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิภากร พรล้วนประเสริฐโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชาณุพงศ์ คีรีนิลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิภากร พรล้วนประเสริฐโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นางนัยนา จันทร์สอนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายคำนวณ ทองจุไรโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางนวรัตน์ สว่างแผ้วโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
7. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นางผจงจิต โห้วงษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางนวรัตน์ โรจนาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางกัญธนันท อยู่คงโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นางนัยนา จันทร์สอนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายคำนวณ ทองจุไรโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางนวรัตน์ สว่างแผ้วโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
7. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นางนัยนา จันทร์สอนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายคำนวณ ทองจุไรโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางนวรัตน์ สว่างแผ้วโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
7. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี บัญทิโตโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางนุศรา ลูกอินทร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวมยุรี บุณยปรรณานนท์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางนิสิตา สุวรรณนังโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรรณี บัญทิโตโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางนุศรา ลูกอินทร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวมยุรี บุณยปรรณานนท์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางนิสิตา สุวรรณนังโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ มงคลวิจิตรสกุลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจรรยา คีรีนิลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ สุขผลโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิมาพร ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางรัติยา รบไวโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทองโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ สุวรรณทิพย์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร ไชยชนะโสภณโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวังโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีรวุฒิ หนูน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายพิชัย ศรีชาติโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายนุกูล เสือกลิ่นโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางปนัดดา จันทร์เฮ้าโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นายบุญสม หุ่นเก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาววิจิตรา ญาณกิติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสมยศ เมืองอุดมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวพัชรี คล้ำจิตโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
6. นายคำรณ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
7. นายโชติปกรณ์ ขวัญมงคลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายสืบสาย ใบแย้มโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นางพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายสืบสาย ใบแย้มโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางณัฐรักษ์ มณีกุลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางชนัญกาจน หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางณัฐรักษ์ มณีกุลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมกรรมการ
5. นางชนัญกาญจน หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางบุษรินทร์ พรมทาโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางบุษรินทร์ พรมทาโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิภา มหาสุขโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสาวบุญเตือน ทาทองโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธนภร เรือกิจโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวประนอม หุ่นเก่าโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนิภา มหาสุขโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสาวบุญเตือน ทาทองโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางธนภร เรือกิจโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวประนอม หุ่นเก่าโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นางนิสสรณ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวสุณี เขตใหญ่โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวไลย เพลินจิตรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวรสริน แจ้งเรืองโรงเรียนแย้มสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันธาน อินไชยโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
2. นายลิขิต สาจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางมยุรี บุญทองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันธาน อินไชยโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
2. นายลิขิต สาจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางมยุรี บุญทองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกลนี รัตนมลโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง จีบเจือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ ศรีชุบโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิญาภา ทวีศักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน วอนยินโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวมานิตา ร้อยแก้วโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตรสว่างโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี เณรตาก้องโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร บุญต้องโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตรสว่างโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี เณรตาก้องโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร บุญต้องโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางชะอ้อน แก้วชูเสนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวจารุณี สร้อยสมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ พัฒนาโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางนิติมา สวัสดิ์ศรีโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ พวงแก้วโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นายสมทบ ชมสุขโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ หนุนเกือกูลโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. ส.ต.ต.จุรีรัตน์ จริตงามโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคัดนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ อุ่นอกโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสาวคัดนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ สนธิโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารา คล้ายเพ็ญโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐญา อาษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมิหรา เดชาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนพพร กาแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิเรก มะสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายตุลา ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายรังษิต คงเจาะโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
8. นายประยุทธ์ สุขศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
9. นายลิขิต สาจันทร์ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
10. นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
11. นายสุรจิต สุขสีดาครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนพพร กาแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิเรก มะสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยุทธ์ สุขศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายตุลา ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
7. นายรังษิต คงเจาะโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
10. นายลิขิต สาจันทร์ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
11. นายสุรจิต สุขสีดาครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนพพร กาแก้วครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิเรก มะสินครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมาครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยุทธิ์ สุขศรีครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรจิต สุขสีดาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
8. นายลิขิต สาจันทร์ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
9. นายตุลา ราชานาคครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
11. นายรังษิต คงเจาะครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนพพร กาแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิเรก มะสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรจิต สุขสีดาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
8. นายตุลา ราชานาคครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
10. นายรังษิต คงเจาะครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
11. นายลิขิต สาจันทร์ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายรังษิต คงเจาะครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายตุลา ราชานาคครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมาครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายลิขิต สาจันทร์ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
7. นายอดิเรก มะสินครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสุรจิต สุขสีดาครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
10. นายประยุทธ์ สุขศรีครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
11. นายนพพร กาแก้วครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาววศิณี สืบสุทธาโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกติกา พื้นผาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ภาคยาสิทธิ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. MissNerissa J. Denilla โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Camilla Leighton Morrisโรงเรียนแย้มสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนุชนาช พุทธวิโรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารี สวนสุวรรณโรงเรียนหัวหิน กรรมการ
3. Mr.Greg Zehmer โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. Mr.Gary Brain Corrickโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. Mrs.Carmele Salengaโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสินีนารถ คงนมนานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แก้วแท้โรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางนัยนา ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางศศินันท์ จั่นเจริญโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. MissEdcel Balogoโรงเรียนแย้มสะอาดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายทิวา รองสวัสดิ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภารญา กิจหิรัญโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี สว่างแสงโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา สินกลัดโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. Mr.Rene Ordmanโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกัณนิกา เกลื่อนพันธ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ บุตรแก้วโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพิชชา กีรติวรการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภากร สุขสมอรรถโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. MissPatricia R. Ehtoreโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางศิริกุล เชิงฉลาดโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สินี ปิยะกาญจน์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางไปรยา หอมหวานโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางพิรุณ ไวล์ดโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
5. นางกุลรตี ทับทิมทอง โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววชิรา ศรจิตติโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นางเรวดี เจสิกทัตโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางจำนงจิต ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. MissCamilla Leighton Morris โรงเรียนแย้มสะอาด กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางผกาแก้ว จีรวุฒิโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ สาระเกษตรินโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายนพรัตน์ พลายน้อยโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ สถิตนาเวศกุลโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. Mr.Stephen Niel White โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชีวัน อยู่คงโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐมา นุ่นรักษาโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ คุณประทุมโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. Mr.Alexander Goldโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนราภรณ์ คุณรักษาโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางศิณีนารถ นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางวัลลีย์ มณีชัยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ แคล้วปรปักษ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสมใจ กาญจนทอง โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววารี สวนสุวรรณโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. Mr.Ambe Vitalisโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรดา พึ่งพิณโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. Mr.Peng Yeโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. MissHan Lipeiโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Han Hui Cluiโรงเรียนหัวหิน กรรมการ
6. MissChen Jingโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรดา พึ่งพิณโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. Mr.Peng Yeโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. MissHan Lipeiโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Han Hui Cuiโรงเรียนหัวหิน กรรมการ
6. MissChen Jingโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Tetsuya Matsumotoโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. Mr.Shuichiro Itoโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Tetsuya Matsumotoโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. Mr.Shuichiro Itoโรงเรียนหัวหิน กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาภัค วังคีรีโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัยโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวภุมริน วงศ์เณรโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ อรุณศิริวัฒนาโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวระวีวรรณ เผือกเทศโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาววาทินี ช่างยนต์โรงเรียนหัวหิน กรรมการ
4. นางพรทิพย์ มาระสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Allan Managay Glenโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรไชย แนวบรรทัดข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีอนิรุธ นิลบรรณ์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 14 จังหวัดประจวบคีีรีขันธ์กรรมการ
3. นางรุ่งทิพ ยงยืนโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวรเกียรติ เครือประดับศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ประจวบ เขต 1กรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีสกล มากศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางดวงเดือน นามนัยโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี นวมนิ่มโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายจำลอง ฤกษ์อรุณรัตน์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ประสิทธิ์สมบัติโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมล คล้ายฉิมโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายอำนาจ พนาพิทักษ์กุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวปิยะนันท์ เส็งประชาโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวลสิตา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทรา เดชครอบโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี แก่นมุกดีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุสโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางฐิดาภา มิ่งระโภชน์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวลสิตา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทรา เดชครอบโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี แก่นมุกดีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุสโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางฐิดาภา มิ่งระโภชน์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
6. นางละม่อม ทับเกตุแก้วโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจริยา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ไกรสนามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จูสวยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี แตงเขียวโรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
5. นางศิริธร เกิดเปี่ยมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุลโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ สบายใจโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย มัณยานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางจันทนา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็งโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางศิริธร เกิดเปี่ยมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
6. นางนิติมา แก้วไพรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ภัทรสกลโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุวรรณหงส์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางยุพร พัฒน์ทองโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางนงค์ลักษ์ อุทัยธรรมโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา วงศ์คงเดิมโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย ภัทรสกลโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุวรรณหงส์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางยุพร พัฒน์ทองโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางนงค์ลักษ์ อุทัยธรรมโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา วงศ์คงเดิมโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุลโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ชูชื่นโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา หนูน้อย โรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการปราณบุรี กรรมการ
4. นายวิเชียร สินแท้ โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายมานพ โพธาเจริญโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิพงษ์ กุวัยคานโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกริช อรชรโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ชอบกลางโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพ ยงยืนโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สุทธิเมธานันท์โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
4. นางสาวโสภา ชทิสาจารย์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอนุชธิดา ชูชื่นโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นางราตรี มณีโชติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุพิน เจริญผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพ ยงยืนโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสายสมร ทองเสมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล เทียมเพชรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุพิน เจริญผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ ทับทิมไทยโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา แซ่เลี้ยวโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสาริศา อุดมโชคปิยะโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทวี พูนจารุวัฒน์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน นามนัยโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ทับทิมไทยโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา แซ่เลี้ยวโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสาริศา อุดมโชคปิยะโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทวี พูนจารุวัฒน์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน นามนัยโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุวนิชา วรชินาโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวอำภา คลังบดีโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายอรรถกวี สุขสมอรรถโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ เปรมใจโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นางกันยารัตน์ ดอกไม้กุลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นางสาวพิณทิพย์ พระเดโชโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสุวนิชา วรชินาโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกชกุล วงษ์ศรีทองโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางพิมพ์พาณี บุตรหงษ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพิณทิพย์ พระเดโชโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายวินัย พื้นผารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
2. นางสาวกชกร เทียมหมอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะม่วง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาครูพิเศษโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา รอดกูลโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]