หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
2 นางนิสสรณ์ เชิญทอง ครู โรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการผู้ตัดสิน
3 นางสาวสุณี เขตใหญ่ ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
4 นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์ ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
5 นางสาวรสริน แจ้งเรือง ครู โรงเรียนแย้มสะอาด กรรมการผู้ตัดสิน
6 นายสุนทร สุขวังไทร ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
7 นางสาวเจนจิรา พุฒหยวก ครู โรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการผู้ตัดสิน
8 นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่ง ครู โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
9 นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
10 นายสันธาร อินไชยยา ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
11 นายลิขิต สาจันทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
12 นางมยุรี บุญทอง ครู โรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
13 นางสาวจงกลนี รัตนมล ครู โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
14 นางอรุณรุ่ง จีบเจือ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
15 นางพิไลลักษณ์ ศรีชุบ ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
16 นางสาวชนิญาภา ทวีศักดิ์ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
17 นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์ ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
18 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
19 นางสาวสายฝน วอนยิน ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
20 นางสาวมานิตา ร้อยแก้ว ครู โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
21 นายขจรศักดิ์ สังข์ขำ ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
22 นายกิตติพัฒน์ จิตรสว่าง ครู โรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
23 นางสุพรรณี เณรตาก้อง ครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
24 นางสาวปาริฉัตร บุญต้อม ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
25 นายนิพนธ์ เชิญทอง ครู โรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการผู้ตัดสิน
26 นางชะอ้อน แก้วชูเสน ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
27 นางสาวจารุณี สร้อยสม ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
28 นางกรรณิการ์ พัฒนา ครู โรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการผู้ตัดสิน
29 นางสาวชญาดา จันทร์นาค ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
30 นางนิติมา พวงทอง ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
31 นายเสนาะ พวงแก้ว ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
32 นายสมทบ ชมสุข ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
33 ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์ จริตงาม ครู โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
34 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
35 นางสาวคัดนางค์ คูหาทอง ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
36 นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
37 นายศรายุทธ สนธิ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
38 นางสาวสมิหรา เดชา ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
39 นางศุภรา คล้ายเพ็ญ ครู โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
40 นางสาวณัฐญา อาษา ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
41 นายนพพร กาแก้ว ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
42 นายอดิเรก มะสิน ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
43 นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
44 นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมา ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
45 นายชุมสิน กาญจนทอง ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
46 นายตุลา ราชานาค ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
47 นายรังษิต คงเจาะ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
48 นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
49 นายประยุทธ์ สุขศรี ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
50 นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
51 นายสุรจิต สุขสีดา ครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
52 นายลิขิต สาจันทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุีรี กรรมการผู้ตัดสิน
53 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
54 นายพรชัย ระวังวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
55 นางนัยนา จันทร์สอน ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
56 นายคำนวณ ทองจุไร ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
57 นางนวรัตน์ สว่างแผ้ว ครู โรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
58 นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
59 นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทร ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
60 นายประมวล กิจคุณธรรม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
61 นายศุภณัช ฉวีภักดิ์ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
62 นางสาวนิพัทธา ธนโภคาสุข ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
63 นางนิตยา ปฐมไพบูลย์ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
64 นางนิภา ขาวขำ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
65 นางกัลยรัตน์ เชื้อชาติ ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
66 นางสาวเรวดี นิลดำ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
67 นางสาววันดี ทองนวลจันทร์ ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
68 นางอุษา สอนสาย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
69 นางสาวอรัญญา ชุ่มจิตต์ ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
70 นายธนิต พงษ์รอด ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
71 นายแมน อาชีพสมุทร ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
72 นางกรนันท์ คงอยู่สุข ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
73 นายธรรมธร เทพทิตย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
74 ว่าที่ ร.ต.หญิงบังอร แผ่นไธสง ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
75 นางจินดา เลิศสุกสว่าง ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
76 นายชิตชัย ศรีขิริยะกุล ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
77 นางทิพวรรณ สุทัศน์ ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
78 นางสาวจิตราวรรธน์ กาญจนานุสนธิ์ ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
79 นางจันทิมา ไปดี ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
80 นางสาวทัศนีย์ เขียวขำ ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
81 นางสุชามนตร์ จินดาไทย ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
82 นางสุภาพ กันทัด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
83 นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร ครูโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
84 นางสาวปัทมา สุวรรณนัง ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
85 นางสาวจริยา อ่วมชิตร์ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
86 นางกุลนิดา ชูกำลัง ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
87 นางสาวไอริณ ถาวรนันท์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
88 นางสาวสินี ตันประเสริฐ ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
89 นางสาวปัทมา เชื้อทอง ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
90 นายสมศักดิ์ คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
91 นางเปรมใจ แสงชาตรี ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
92 นายวีระยุทธ พฤกจันทร์ ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
93 นางสาวชลิกา กรีธาธร ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
94 นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
95 นางสาวสุดา สมอแก้ว ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
96 นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
97 นางสาวกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
98 นางสาวรักษณาลี เนียมรอด ครูพิเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
99 นายมนตรี เสรีรมย์ ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
100 นายสุระชัย เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
101 นางเดือนแข อ่วมขาว ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
102 นางสาวลำดวน จำปาบุรี ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
103 นางสาวธิติการณ์ สุวรรณประเสริฐ ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
104 นายสมศักดิ์ จินดาไทย ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
105 นางสาวเอื้อมพร นารโท ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
106 นางสาวจิตรวดี จับชิ้น ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
107 นางสาวรุ่งอรุณ จิตรตั้งตรง ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
108 นางนพรัตน์ วันแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
109 นางสาวดารณี ชมโสม ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
110 นางสาวเดือน บุญจวง ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
111 นางสาวรังสิมา ศรีในบ้าน ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
112 นางแพรรดา สิทธิโสม ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
113 นางสาวเจมจิรา หินแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
114 นางสุมีนา ทับเทียม ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
115 นางสายบัว นิมิตมงคล ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
116 นายสมโชค สุทธิเมธานันท์ ครูโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
117 นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้าย ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม กรรมการผู้ตัดสิน
118 นางโสภา ชทิสาจารย์ ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
119 นางอนุชธิดา ชูชื่น ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
120 นางราตรี มณีโชติ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
121 นางสายสมร ทองเสม ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
122 นางสมพร เก่าบางยาง ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
123 นายธรรมธร เทพทิตย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
124 นายสุรพล เทียมเพชร ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
125 นางสาวพิณทิพย์ พระเดโช ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
126 นางสาวอำภา คลังบดี ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
127 นายอรรถกวี สุขสมอรรถ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
128 นางสาวปิยาภรณ์ เปรมใจ ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม กรรมการผู้ตัดสิน
129 นางกันยารัตน์ ดอกไม้กุล ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
130 นางสาวบงกชกุล วงษ์สีทอง ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
131 นางพิมพ์พาณี บุตรหงษ์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
132 นางสาวเจนจิรา บุญศรี ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
133 นางพรรณี บัญทิโต ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
134 นางนุศรา ลูกอินทร์ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
135 นางวิมลพรรณ รักทอง ครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
136 นางสาวมยุรี บุณยปรรณานนท์ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการผู้ตัดสิน
137 นางสาวปณิตา สงสัย ครู โรงเรียนอรุณวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
138 นางนิสิตา สุวรรณนัง ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
139 นางประภัสสร พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
140 นายวิสิทธิ์ มงคลวิจิตรสกุล ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
141 นางสาวจรรยา คีรีนิล ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
142 นางสาวจีราวรรณ สุขผล ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
143 นางสาวทิมาพร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
144 นางรัติยา รบไว ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
145 นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนยางชุมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
146 นายวสันต์ สุวรรณทิพย์ ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
147 นางสาวดวงสมร ไชยชนะโสภณ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการผู้ตัดสิน
148 นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวัง ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
149 นายวีรวุฒิ หนูน้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
150 นายพิชัย ศรีชาติ ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
151 นายนุกูล เสือกลิ่น ครู โรงเรียนยางชุมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
152 นางปนัดดา จันทร์เฮ้า ครู โรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
153 นายบุญสม หุ่นเก่า ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
154 นางสาววิจิตรา ญาณกิติ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
155 นายสมยศ เมืองอุดม ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
156 นายสมพร นวไพบูลย์ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
157 นางสาวพัชรี คล้ำจิต ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
158 นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม กรรมการผู้ตัดสิน
159 นายคำรณ ห้วยหงษ์ทอง ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
160 นายโชติปกรณ์ ขวัญมงคล ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
161 นางยุพา แดงฉ่ำ ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
162 นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง ครู โรงเรียนหนองพลับวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
163 นายสืบสาย ใบแย้ม ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
164 นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
165 นางนฤภร ราชานาค ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
166 นางณัฐรักษ์ มณีกุล ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
167 นางสำลี แดงนวล ครู โรงเรียนยางชุมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
168 นางสาววนิดา โกโสภา ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
169 นางวิมลพรรณ รักทอง ครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
170 นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
171 นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติ ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
172 นางสุมณฑา พูลผล ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
173 นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
174 นางบุษรินทร์ พรมทา ครู โรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการผู้ตัดสิน
175 นายทศพร ครุฑเสม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
176 นางนิภา มหาสุข ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
177 นางสาวบุญเตือน ทาทอง ครู โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
178 นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการผู้ตัดสิน
179 นางสาวธนภร เรือกิจ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
180 นางสาวประนอม หุ่นเก่า ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
181 นางผจงจิต โห้วงษ์ ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
182 นางนวรัตน์ โรจนาคม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการผู้ตัดสิน
183 นางกัญฐนัน อยู่คง ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
184 นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่น ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
185 นางสาวชญาดา จันทร์นาค ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
186 นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์ ครู โรงเรียนหัวหิน กรรมการผู้ตัดสิน
187 นางพรรณี ครุฑเสม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการผู้ตัดสิน
188 นายสุรพล ละเหร่า ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประสานงานการแข่งขัน
189 นางอารียา ทวีศรี ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประสานงานการแข่งขัน
190 นางสาววันเพ็ญ โฉมแพ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประสานงานการแข่งขัน
191 นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประสานงานการแข่งขัน
192 นางดรุณี ยะโสธร ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประสานงานการแข่งขัน
193 นางสาวปณิชา น้ำแก้ว ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประสานงานการแข่งขัน
194 นายมนิตย์ อัตตะ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประสานงานการแข่งขัน
195 นางเตือนใจ ตันตินิมิตรกุล ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประสานงานการแข่งขัน
196 นางอรญา ล้อมวงษ์ ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประสานงานการแข่งขัน
197 นายสุพิน เจริญผล ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประสานงานการแข่งขัน
198 นางรุ่งทิพ ยงยืน ครูโรงเรียนหัวหิน ประสานงานการแข่งขัน
199 นางสุวนิชา วรชินา ครูโรงเรียนหัวหิน ประสานงานการแข่งขัน
200 นายประจวบ สุวรรณนัง ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประสานงานการแข่งขัน
201 นางบุษยา พัฒน์ทอง ครูโรงเรียนหัวหิน ประสานงานการแข่งขัน
202 นางสาวกรรณิการ์ เจริญจาด ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันอัจฉริยภาพม.ต้น
203 นางวราภรณ์ วชิรภัทรกุล ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
204 นางพิศมัย ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
205 นางสาววาสนา ภู่พวง ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
206 นายสุดสาคร ศรีบัวรอด ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
207 นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
208 นางสาวอรทัย เสนาธรรม ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกวดและแข่งขันนักบินน้อยสพฐ.
209 นางอุดมลักษณ์ ลือชัย ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันอัจฉริยภาพม.ปลาย
210 นางรุ้งเพชร สีลิ้นจี่ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
211 นางสุขุมาล บุญมาก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
212 นางวสาวี กิมใช้ย้ง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย
213 นางพัชรี ประมงค์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันการแสดงทางทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
214 นางอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันการแสดงทางทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
215 นายพิจักษณ์ สมทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการประกวดและการแข่งขันนักบินน้อยสพฐ.
216 นางสาวกัลยา ลามี ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รับรายงานตัวและรับรายงานผลการแข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย
217 นางสาวภัทรพร บุญมี ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
218 นางสาวเตือนจิตต์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
219 นางนุสรา รีพล ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
220 นางสาวเพ็ญพิศ อาจสัญจร ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
221 นายธิตติพัทย์ อยู่จิตร์ ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
222 นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบรายงานผลการแข่งขัน
223 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนหัวหิน ผู้ดูแลระบบรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]