งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวสิริมาศ    มิลินททัต
2. นายทศพล    ชนะชัย
3. นางสาวอัญชิษฐา    ผลผลา
4. นายปรเมษฐ์    ศรีกำเนิด
5. นายพลวัต    ยศวิปาน
1. นางผาสุข    วิกรเมศกุล
2. นางรินดา    ศรียุบล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวแพรวพรรณ    ไพพิเชษฐ
2. นางสาวอริสา    พรหมประเสริฐ
3. นางสาวนภาพร    พูลนาค
4. นางสาวกนกวรรณ    รุ่งเรื่อง
5. นางสาวกาญจนา    พลีคาม
1. นางสาวพิชญาภา    อังสวัสดิ์
2. นางสาววาณิชา    แข็งแรง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นายฉลองรัตน์    จุลมีวงษ์
2. นายรัชชานนท์    นิติธรรมรัตน์
3. นายอภิสิทธิ์    มากยอด
4. นายธนโชติ    สุขพินิจ
5. นายศิลารัตน์    รัตนศิลา
1. นางธวัลรัตน์    ใจบุญ
2. นางสาวนรีรัตน์    รีเรียบ
5
4 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวภคินี    ประดับษ์วงษ์
2. นางสาวอังคณา    ยี่สุ่น
3. นางสาวสิริพร    บัวจีน
4. นางสาวสุดารัตน์    จันต๊ะรังษี
5. นายพงษกร    แกมไทย
1. นายนิติกร    รอสูงเนิน
2. นายประมินทร์    เสพธรรม
4
5 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวสาวิตรี    ใจดี
2. นางสาวศิริเกล้า    เสียงทอง
3. นางสาวธาราทิพย์    คงกระพันธ์
4. นางสาวสลักจิต    ใจบุญ
5. นางสาวเกสิณี    ฤทธิ์บัว
1. นางนงค์ลักษ์    อุทัยธรรม
2. นายเสฎฐวุฒิ    ใจงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นายจักรณรงค์    นวลฝ้าย
2. นางสาวจันทร์จิรา    มณีจักร
3. นางสาวณัฐมล    ยามดี
4. นางสาวรุ่งรัตน์    รีเรียบ
5. นางสาวศศิประภา    วรรณประพันธ์
1. นางจรรยา    กาญจนาประดิษฐ์
2. นายสมบุญ    เช้ารุ่งโรจน์
6
7 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวพรพิมล    ช่อจันทร์
2. นางสาวฐิติกาญจน์    น้อยเมือง
3. นายศิวกร    เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวกมลลักษณ์    สินกลัด
5. นางสาวชุติมา    ศรีอุดม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์    แสนแอ่น
2. นางศรีวรรณ    ปานสง่า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวอุราพร    ขวดทอง
2. นางสาวนริศรา    ทนามศรี
3. นางสาวสุชาดา    กรส่งแก้ว
4. นางสาวศิริลักษณ์    โพธิ์ศรี
5. นายสันต์ติ    รวยรื่น
1. นายจีระเดช    ประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นายธนบัตร    สุทธิปรัชญา
2. นางสาวธิติรัตน์    บุญเรือนทรัพย์
3. นางสาวพรพรรณ    มีสวัสดิ์
4. นางสาวทีน่า    เซตี
5. นางสาววรางคณา    มูลไทย
1. นายเนรมิต    อยู่ยั่งยืน
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวแพรพรรณ    เหรียญทอง
2. นายทศพร    พุมมา
3. นางสาวสายฝน    บำรุงผล
4. นายอาทิตย์    พุมมา
5. นางสาวจิตสุภา    ฟุ้งเฟื่อง
1. นางสาวลินดา    ธนูทอง
2. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์    จริตงาม
7
11 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นายจิระวิทย์    สุขจิตต์
2. นายฐิตตะวัน    ปรีดิ์เปรม
3. นายณัฏฐจักร    ทรัพย์เจริญกุล
4. นายฐิติศักดิ์    วังน้อย
5. นายสุวัฒน์    เศรษฐนรานนท์
1. นางพรทิพย์    จิตรสำรวย
2. นางสาวสิริมา    วัชรากร
6
12 โรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวไพลิน    สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวโยทากา    แผ้วลุ่มแฝก
3. นางสาวอภิรดี    ชูผล
4. นางสาวสาวิตรี    สุวรรณโมรี
5. นายวัชรพงษ์    ทองลอย
1. นางปิยะนุช    เมืองอุดม
2. นางพิศมัย    ศิริธนศาสตร์
13 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นายนิติกร    คำหริ่ง
2. นายอรรถพล    เจี้ยมดี
3. นางสาวอภิสรา    สุขจินดา
4. นางสาวปัทวรรณ    สีคำ
5. นางสาวมณณิกา    แสนแก้ว
1. นายวิสุทธิ์    ใจยินดี
2. นายเกรียงศักดิ์    วงศ์สุวรรณ
4
14 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 10 1. นางสาวอรพรรณ    แต่งผล
2. นางสาวญาสุมิทร์    สีคราม
3. นางสาวเบญจมาศ    ซื่อตระกูลวงศ์
4. นายอาทิตย์    รุ่งอยู่ทอง
5. นางสาวอัมรินทรา    ภูมิประเทศ
1. นายธีรศักดิ์    ด่านแก้ว
2. นายไพศาล    คิดอยู่
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................