รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ตันประเสริฐศรี
 
1. นางสาวนัยนา  ไกรสนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ตั้งตระกูลวงค์
 
1. นางปิยะนาฏ  เทียมเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนฤมล  กำชุน
 
1. นางปิยะนาฏ  เทียมเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายภูรี  บุญช่วย
 
1. นางสาวจิตรพรรณ   พึ่งพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวศรีสุลักษณ์  เจียมเจิม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงพรรษา  กล่ำกล่อมจิตต์
 
1. นางเอมอร  นามมนตรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวรุ่งอรุณ  คงดี
 
1. นางบุษยา  พัฒน์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวปริณดา  มหากาฬ
 
1. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายขจรยศ  ทาสา
 
1. นายประสงค์  ทองเกิด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงไอริน  คล้อยดี
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวทิพรัตน์  ลีลาศ
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวภัทรหทัย  ทองไทยจรูญ
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงด.ญ.ศุภมาส  ยังมีมา
 
1. นางสาวพรจงกล  สุขสนาน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศุภานุสนธิ์
 
1. นางจริยา  ประทีป ณ ถลาง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐพงศ์   เกิดสุวรรณ
 
1. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวผ่องเพชร  ฉิมฉลอง
 
1. นางศศิวรรณ  ฮึกหาญ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายปฏิญญา  มณีฉาย
2. เด็กหญิงพรพิมล  เจริญพานิชย์
 
1. นางวาสนา  เหมะ
2. นางเอรอร  นามมนตรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงนุชสรา  ฉัตรแก้ว
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชโลวัฒนะ
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  ใจสูง
2. นางสาวสิรินญา  จิระภักดิ์
 
1. นางสาวจรรยงค์   บุญซัน
2. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ไพบูลย์
2. นางสาวนิศานาท  หรั่งวัด
 
1. นางณัฐิกา  ปัตยุรักษ์
2. นางเมธาวี  อู่เงิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญกานต์  จับจัด
 
1. นางกัลยรัตน์  เชื้อชาติ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายปรเมษฐ์  บุญเสน
 
1. นายแมน  อาชีพสมุทร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายกษิดิศ  ตั้งอยู่เจริญ
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีเดือน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นางสาวเพ็ญพิศ  อาจสัญจร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงมณีสินี  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ปทุมวดีรัตน์
 
1. นางสาวจีรภา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงคันธรส  สิริภูมิ
2. เด็กหญิงพวงพลอย  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงสุนันทา  เดชธนู
 
1. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
2. นางสุภาพ  กันทัด
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  กระต่ายเทศ
2. เด็กหญิงนันทิชา  เณรตาก้อง
3. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวอำภา  คล้อยดี
2. นางสาวเกวลี  ตระกูลสุขทรัพย์
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายธนพล  บัวงาม
2. เด็กหญิงธัญญนพ  ปราศจาก
3. เด็กหญิงสุธัญญา  บัวงาม
 
1. นางสาวกมลชนก  คำทิพย์
2. นางสาวรฎาวดี  ศรีศิริเล็ก
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวชุติมา  ตังกุ
2. นางสาวปรียารัตน์  ฉิ่งเล็ก
3. นางสาววรรณพร  มากอักษร
 
1. นางสาวจีรภา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวพินทุสร  ยอเซฟ
2. นางสาวรติรัตน์  คล้ายเข็ม
3. นายเจนณรัตน์  แสงสุรจันทรกุล
 
1. นายธนิต  พงษ์รอด
2. นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์์  ปันอ้าย
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวรักษณาลี  เนียมรอด
2. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินฉิม
2. เด็กหญิงณิชา  สำเนียงดัง
 
1. นางชุลีพร  รุกชาติ
2. นางสาวรัตติมา  แซ่โง้ว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา   ศักดาเดชฤทธิ์
2. นางสาววิมลวรรณ  เกตุทอง
 
1. นางสาวชลิกา  กรีธาธร
2. นางสาวสุดา  สมอแก้ว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนิชา  พาสู่บุญ
2. นางสาวอรยา  บัวงาม
 
1. นางกัญญาภรณ์  สมทรัพย์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี  เพ็ชรเกื้อ
 
1. นางสาวปัทมา  เชื้อทอง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  พงศ์เพ็ชร
 
1. นายภูวไนย  รักจำรูญ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายณัฐกาน  เร่งรัด
 
1. นายประพันธ์  ขำสกุล
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจีรภา  เชื้อชาย
 
1. นางสาวจริยา  อ่วมชิตร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญานิน  เกิดรอด
2. เด็กหญิงยลธิดา  สดากร
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  สมสุขวาสนา
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  กระต่ายทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธราวิชญ์  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิดา  จินดาวัฒนวงศ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หินศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เจริญจาด
2. นางอมรรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวนภสร  ตันติสังวรากูร
2. นายภาสุ  สายรวมญาติ
3. นายเมธาสิทธิ์  จุฑาทานต์
 
1. นางหทัยรัตน์  แสงเดือน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธฤต  ลิ้มสมัย
2. นางสาวนลินรัตน์  พวงนิล
3. นางสาวเมธาวี  สบายใจ
 
1. นางสาวนาลินี  จั่นเพชร
2. นายสุรพล  ละเหร่า
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญสุวรรณ
2. เด็กหญิงสสิธร  เรืองสว่าง
3. เด็กชายอชิรชัย  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทองชำนาญ
2. นางวานีตา  อูมา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ผลพันธิน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชาติไทยไตรรงค์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  มงคลพุทธรักษา
 
1. นางรุ้งเพ็ชร  สีลิ้นจี่
2. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายรุ่งอรุณ  งดงาม
2. นางสาววริศรา   รอดสว่าง
3. นายสุวัฒน์ชัย  บุญเฮง
 
1. นางสาวสุวิมล  เปี่ยมกลัด
2. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จารึก
2. นางสาวชุติมา  รสชุ่ม
3. นางสาวพชรพรรณ  หาภา
 
1. นางประกอบ  วงศ์สำมะโน
2. นางสาวยุวรี   วุฒิวิริยางค์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองมุกข์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  กิจเถกิง
3. เด็กหญิงณัฐิดา  เกตุทัต
 
1. นายสุพจน์  สุขพัฒน์
2. นายอดิเรก  มะสิน
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวธิดาวรรณ  บุญไทย
2. นายปิยวัฒน์  พูลทัศน์
3. นางสาวสไลลา  เเท้เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  สันตานนท์
2. นางสาวน้ำทราย  ทัพพะรังสี
3. นายพุฒิพันธุ์  สีลิ้นจี่
 
1. นางสาวดวงใจ  ชูตระกูล
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขลุ่ยนาค
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  พิชัยชน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เกตุสุข
2. นางสาวดรุณี  บรรเลงรมย์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  กลมกล่อม
2. เด็กหญิงอาริญา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงเกวลี  อ่างหิน
 
1. นางสาวภรณี  คีรีคุ้ม
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  เจริญสุข
2. นางสาวณัฏฐริณีย์  แพ่งโยธา
3. นายนทีธร  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวดวงใจ  ชูตระกูล
2. นายธรรมรัตน์  แก้วสมนึก
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์ฉาย
2. นางสาวปทุมมาศ  วงศ์สุพิชชา
3. นายอารักษ์  ทัศเกษร
 
1. นางชุติมา  สุวรรณศรี
2. นางสาววลีรัตน์  โคตรสังข์
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายจารุกิตต์  พงษ์โพธิ์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ยินดี
 
1. นางปริญดา  ศรีอาจ
2. นางสาวหฤทัย  ยอดแก้ว
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายจงอาง  พามา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ใจบุญธรรม
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวนิกาญจน์  โพธิ์พันธ์
2. นางสาววรรณชนก  รัศมี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา
2. นายอดิเรก  มะสิน
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายวีรพงศ์  วงศ์จิรรัตน์
2. นายอภิชาติ  ชุ่มชื่น
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายอติเทพ  ชีขาว
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แกมแก้ว
 
1. นางสาวอรนุช  เรียงแหลม
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายนเรศ  ยอดใจ
2. เด็กชายอัครพงษ์  เอื้อการ
 
1. นายสมเกียรติ  วันแก้ว
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายทรงกลด  แก้วละเอียด
2. เด็กชายธนวัฒน์  สินธุรักษ์
 
1. นายนพรัตน์  ปั้นจั่น
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายจักรา  ชูเชื้อ
2. เด็กชายธนธรณ์  อุยเนียม
 
1. นางสาวเรณู  สีลิ้นจี่
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายมารุต  แจ่มจันทร์
2. นางสาวรุ่งนารี  ศรีสุก
3. นางสาวศศิธร  ยอดทอง
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนาภา  ธรรมกถึก
2. เด็กหญิงชนินาถ  บุญเรือนทรัพย์
3. เด็กหญิงญาณาธิป  รอดวงษ์
4. เด็กหญิงญาดา  อินจินดา
5. เด็กหญิงพรปรมา  สุโพธิ์ภาค
 
1. นายมานัด  สีสง่า
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  ทรายแก้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แพรพันธ์
3. เด็กหญิงบุษกร  หนูดี
4. เด็กหญิงปรียากร  กล่อมจิตต์
5. เด็กหญิงอรทัย  เหมือนแท้
 
1. นางสาวพิชญาภา  อังสวัสดิ์
2. นางสาววาณิชา  แข็งแรง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวทีน่า  เซตี
2. นายธนบัตร  สุทธิปรัชญา
3. นางสาวธิติรัตน์  บุญเรือนทรัพย์
4. นางสาวพรพรรณ  มีสวัสดิ์
5. นางสาววรางคณา  มูลไทย
 
1. นายเนรมิต  อยู่ยั่งยืน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  รุ่งเรื่อง
2. นางสาวกาญจนา  พลีคาม
3. นางสาวนภาพร  พูลนาค
4. นางสาวอริสา  พรหมประเสริฐ
5. นางสาวแพรวพรรณ  ไพพิเชษฐ
 
1. นางสาวพิชญาภา  อังสวัสดิ์
2. นางสาววาณิชา  แข็งแรง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ทรศัพท์
2. เด็กหญิงลลดา  รักชมวรภัทร
3. นางสาววาสินี  เรืองจาบ
4. เด็กหญิงสโรชา  สินปราณี
5. เด็กชายอนุชา  เงินลาภรัตนา
 
1. นางสาววัลภา  หนูชัยแก้ว
2. นางสุนันทา  ธนศิโรรัตน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำศรี
2. เด็กหญิงธนวดี  ธนบัตร
3. เด็กหญิงนิตยา  วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงอรรถยาณี  คำเหล็ก
 
1. นางกันยา  ตันติพนาทิพย์
2. นางทัสณียา  แบบสังข์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายก้องเกียรติ  ประกอบปราณ
2. นายฉัตรมงคล  แสนทวีสุข
3. นายชัยพร  อุ่นใจเพื่อน
4. นายพงศ์พิสิฐ  กลมสม
5. นายภูริศ  จันทรณี
 
1. นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
2. นางอาภรณ์  เย็นใจ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจารุภา  สุวรรณปักษี
2. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณปักษี
3. นางสาวชนาธิป  ชัยมุกสิ
4. นางสาวรัญชนา  พวงดอกไม้
5. นางสาวสิริรัตน์  ตั้งสุวรรณศิริ
 
1. นางสาวปราณีต  ศรีงาม
2. นายพรชัย  แก่นจักษ์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวฐนิกานต์  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวปภาวี  อาจหาญ
3. นางสาวปัณรส  เสียงใหญ่
4. นายภัทรกฤต  ออมศิริ
5. นางสาวสโรชา  หนูน้อย
 
1. นายสลิด  ชูชื่น
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจิรัชญา  จันทายืน
2. นายณัฐภัทร  เพชรอุดม
3. นางสาวพรพรรณ  ขุนเนียม
4. นายภูมินทร์  ชิณราช
5. นายอมรเทพ  กิจเดช
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ใช้คำแช่ม
2. นางสาวสมิหรา  เดชา
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นายกฤษณะ  จันฉิม
2. นายชนกานต์  ทับทิมดี
3. นายชนินทร์  นิลดำ
4. นางสาวณัฎฐา  ศรีม่วง
5. นายณัฐพล  เนื้อสุวรรณ
6. นายนันทปรีชา  จงศรี
7. นางสาวนิศารัตน์  จงศรี
8. นายปฏิพล  ประสิทธิ์เขตรกิจ
9. นางสาวพจนีพร  บุญส่ง
10. นางสาวมัจนันท์  รัศมี
11. นางสาวรติรัตน์  ชูแก้ว
12. นางสาววิชชุลดา  ชมชื่น
13. นางสาวศิริลักษณ์  จันห้าว
14. นางสาวสมัชญา  เกตุงาม
15. นางสาวสุวภัทร  หอมกลิ่น
16. นายอดิศร  เปรมปรีดิ์
17. นายอนันตชัย  ทองนาค
18. นางสาวอัจฉรา  เย็นใจ
19. นายเตชิต  ช่วยชาติ
20. นางสาวเพชรชุดา  เคหา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นายนิติกร  รอสูงเนิน
3. นางสาวปาลีรัตน์  ชุมพล
4. นางอนงค์  ประสมศรี
5. นางสาวอัจฉรา  ศรีสังข์งาม
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ช่วยเชื้อ
2. นางสาวกรรณิกา  ชูทอง
3. นายกฤษดา  โกณฑา
4. นางสาวกันทิชา  มาลยา
5. นางสาวชุติมา  คงคา
6. นายณัฐพงศ์  เกิดสุวรรณ
7. นายธนพล  ล้อมน้อย
8. นางสาวธนัญญา  ทองมูล
9. นายพงษ์เพชร  แซ่ซัว
10. นายวชิระ  จิตใจดี
11. นางสาววราภรณ์  เรือนจันทร์
12. นายวุฒิชัย  ขาวดี
13. นายสหรัฐ  ร้อยแก้ว
14. นายสิทธิโชค  รอดวงศ์ศา
15. นางสาวสุธินี  เจริญศิลป์
16. เด็กชายสุริยศักดิ์  ทองชุบ
17. นางสาวอารยา  อาศัย
 
1. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
2. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
3. นางสาววาณิชา  แข็งแรง
4. นางสิรีกร  จันทร์สงค์
5. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายชัยพร  ศรีสองเมือง
2. นายชาญณรงค์  ยังแย้ม
3. นายธนาธิป  แก้วพรม
4. นายนันทวัฒน์  คำผา
5. นายบุญมี  แช่มเทศ
6. นายพงศธร  เอื้องสัจจะ
7. นายพัทธรินทร์  มูลทองจันทร์
8. นายฤทธิพร  อินทร์พรม
9. นายวรพรต  วันเพ็ญ
10. นายวรรธนัย  เพิ่มทวี
11. นายวรวุฒิ  สุมาลี
12. นายวุฒิศักดิ์  กิ่งสวัสดิ์
13. นายศรนเรศ  กลิ่นแก้ว
14. นายศราวุธ  ศรีธะนู
15. นายสัจจวีร์  จำนงค์พันธ์
16. นายสุริยนต์  เพ็งเลา
17. นายอุเทน  แย้มพราย
18. นายเอกรินทร์  สังข์พรหม
19. นายแสงอรุณ  แก้วฉ่ำ
20. นายโสฬสมงคล  ช้างงาม
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
3. นางผกาวดี  เอื้องสัจจะ
4. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
5. นายเสฎฐวุฒิ  ใจงาม
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงวราลี  โรจน์เสถียร
 
1. นางทัสณียา  แบบสังข์
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงศวัสพร  ทองชุม
 
1. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวปภัสวรรณ  ชูจิต
 
1. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอังคณา  ลิขิตกิจวรกุล
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายนิติพล  ศรีขำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เสือเพิ่มแก้ว
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
2. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิปราจรีย์  วัชรกรัณฑ์
2. เด็กชายอิงควัตต์  เดชพิสิฐพงศ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีงาม
2. นายมหิศร  จิตรสำรวย
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นายธนานพ  สงวนทรัพย์
2. นางสาวพิราวรรณ  พรหมมณี
 
1. นางวิภูดา  บัวสอน
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายกิตติภูมิ  สุวรรณศรี
2. นางสาวกุลทรัพย์  พรรณพงษ์ศิลป์
 
1. นางสาวปริศนา  แก้วเกตุ
2. นางอาภรณ์  เย็นใจ
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณัฐวิกรณ์  จันทร์เฉย
2. นางสาวดวงกมล  ม่วงเอก
3. นางสาวทักษิณา  โคตรแก้ว
4. นางสาวนฤมล  คุ้มภัย
5. นางสาวนุชวรา  ยงไพศาล
6. นางสาวฟาติมา  แจ่มแจ้ง
7. นางสาวรัฐฐินันท์  คำบุญเรือง
8. นางสาววริศรา  ชุมอาจ
9. นางสาวอัมรัตน์  โพธิวงศ์
10. นางสาวเขมสิริ  สิริเวชชะพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรัก  แสนแอ่น
2. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
3. นางศศิเพ็ญ  วิมุกตานนท์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาว ศิริพร  ด้วงเขียว
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีพลอย
3. นางสาวจารุวรรณ  หาลาภ
4. นางสาวปณิตา  ปักษี
5. นางสาวปัฐมี  แดงกล่ำ
6. นางสาวพรรณธิดา  สวัสดี
7. นางสาววรัญญา  เอี้ยวเหล็ก
8. นางสาววศินีย์  มีอินถา
9. นางสาวสุธีรา  อินทร์แพง
10. นางสาวสุภาวดี  ปลอดโปร่ง
 
1. นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
2. นางสิรีกร  จันทร์สงค์
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  คงตะบุตร์
2. เด็กหญิงณัฐกานด์  ง้าวแหลม
3. เด็กหญิงทักษิณา  หิ่งห้อยทอง
4. เด็กชายธัญพันธ์  มาเรียแชทเทเฟอร์
5. เด็กชายธารีรัตน์  ศรีจอมขวัญ
6. เด็กหญิงนัฐณิชา  ตาลวงษ์
7. เด็กหญิงนาตยา  ศิลป์คร
8. เด็กหญิงประกายวรรณ  แย้มผลิ
9. เด็กหญิงพรพิมล  กระชังนาค
10. นางสาวพิชญ์สินี  กันยา
11. เด็กหญิงมาริสา  ฉิมพาลี
12. เด็กหญิงวรีรัตน์  ดารักษ์
13. เด็กหญิงวีนัส  บุญพรรณ์
14. เด็กหญิงเจด  แบร็ด
15. นางสาวเทวพร  จารุสกลพันธ์
 
1. นางทิพย์อุบล  แสนภูวา
2. นางบุบผา  คงทัพ
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  มีคลองแบ่ง
2. นางสาวชลดา  สังข์ไชย
3. นางสาวณัฐธิดา  แก้วกรูด
4. นายธนาวิน  เนตรอำพันธ์
5. นางสาวธิดารัตน์  นาโควงค์
6. นางสาวปาริชาติ  เครืออยู่
7. นางสาวปิสิภา  วรรณนิยม
8. นางสาวพรนิภา  พัวพันสุวรรณ์
9. นางสาวสมณิกาจน์  สามคำนิล
10. นางสาวสิรินยา  คุ้มจินดา
11. นางสาวสุกัญญา  ยังศรีนาค
12. นางสาวอภิญญา  อุ่นอบ
13. นางสาวอรทัย  ชิตแป้
14. นายอำนาจ  นพคุณ
15. นางสาวเมธาวี  ทองเชื้อ
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางสาวพชรพร  สินธุ
3. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  ศรีขวัญ
2. เด็กหญิงปณิธิ  ตั้งธรรม
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  ดำอุดม
 
1. นางสาวจันทร์แรม  คำสิน
2. นางนงเยาว์  สุวรรณกลาง
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยกุล  ยื่นแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมน  ดัชถุยาวัตร์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำพล
 
1. นายชาติ  ยิ้มละมัย
2. นายเชาวฤทธิ์  หูทิพย์
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาววรรณิภา  เอื้อจิตร
2. นางสาวเบญจมาศ  หนูพลาย
3. นางสาวไอยลดา  นิลเขียว
 
1. นางทิพย์อุบล  แสนภูวา
2. นายนิคม  วัดขนาด
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  เกลี้ยงประดิษฐ์
2. นายอัครภาค  อุ้ยสกุล
3. นางสาวอัญมณี  สินเจริญ
 
1. นายธงชัย  จีบเจือ
2. นายสมชาย  สิงหนาท
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงประติมา  คงไสย
2. เด็กหญิงมธุรินทร์  เกิดดี
 
1. นายพงษ์พันธุ์  จารุวัฒน์
2. นายสมเกียรติ  อนุวัตพงศ์พันธ์
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุธามาศ  ยังมีมาก
2. เด็กหญิงอารียา  เขียวประดับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฎายิน  ผ่องใส
2. นายทะนง   ผิวนิ่ม
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวศิราพร  แซ่ตั้ง
2. นายอธิวัฒน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาววีณา  พนาพิทักษ์กุล
2. นายอำนาจ  พนาพิทักษ์กุล
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวปวรรัตน์  เทียมศรี
2. นางสาวเบญจมาศ  สุขผล
 
1. นางชัชฎาภรณ์  ศรีสังข์
2. นางอารมย์  ศรีในบ้าน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุศิริ
 
1. นายธิติ  บุญยะกลัมพะ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภู่ห้อย
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวมัทนา  เย็นจิตร
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  มาณพ
 
1. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
 
100 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมมาลี  พงศ์รามัญ
 
1. นายธิติ  บุญยะกลัมพะ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายกฤษดา  หนูเล็ก
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
102 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายซองอุ๊  -
 
1. นายธนพล  เชียงโชติ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงประทุมวรรณ  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยวุฒิ  นาคลอย
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  โมใหญ่
 
1. นายทินกฤต  ลี้ไพลูลย์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายสราวุธ  ศิริธรรม
 
1. นายธิติ  บุญยะกลัมพะ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวจิดาภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธนพล  เชียงโชติ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พุมมา
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  รูปโฉม
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พึ่งพงศ์
 
1. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเสาวณีย์  นิตยใจพรหม
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธิติมา  น่วมนวล
2. เด็กหญิงสุวนันท์   สุตะวิริยะวัฒน์
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ดิเรกศรี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ดิเรกศรี
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรพล  นาควงศ์วาลย์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายณรงค์ธรณ์  สร้อยสม
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวสายธาร  เดชเพ็ชร
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  มารยาท
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  จงเจริญ
2. เด็กชายธนากร   โชคดี
3. เด็กชายวิภพ  พิมลี
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
119 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เดือดใจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุนิศา  รุ่งเพล
 
1. นางจันทิมา  ชื่นชม
2. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  สุขสมบัติ
2. นายธานินทร์  พานคำ
3. นายพีรวิชญ์  ปิ่นเกตุ
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
121 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายจักรกฤษณ์  น้อยสุวรรณ
2. นางสาวผกามาศ  จวงจันทร์
3. นายเพชรสุวรรณ  ศรีใจ
 
1. นางจันทิมา  ชื่นชม
2. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายธนากร  สุ่นหอม
 
1. นางนวภรณ์  เชาว์ช่างเหล็ก
 
123 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  วงษ์เวช
 
1. นายณัฎฐพงษ์  พุ่มพันธ์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  มูลทองชุน
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
125 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายธนกร  ทองศาสตร์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
126 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางเปรมรัศมี  อ่างหิน
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูดอกไม้
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
128 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงวิจิตรา  รุ่งเรือง
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวรัตน์ติยา  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  บุญมีสุข
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายนวิน  เทียนโชติ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ราชวงศ์
 
1. นางสาวศศิภา  ้เพียรเสมอ
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
139 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกิติมา  วิทิตสุนทร
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวยศวดี  นวเจริญภรณ์
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงนวพร  ตันเศวฉัตร
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
142 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  เสือทอง
 
1. นางศศิภา  เพียรเสมอ
 
143 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
144 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
145 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
146 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายรัฐกานต์  ยินดีพิธ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
147 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกิตติยา  พุ่มจันทร์
2. นางสาวชญาดา  พงศ์คหบดี
3. นางสาวดวงใจ  ใจสูง
4. เด็กชายนรากร  ดาวสกุล
5. นายนเรนฤทธิ์  เหมาะมืด
6. เด็กชายภานุพงศ์  แต้มรุ่งเรือง
7. นางสาวศศิประภา  อยู่ยงค์
8. เด็กชายอภิวิชญ์  อุดมรัตน์
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
148 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกัณฐาภรณ์  มาคงกุล
2. นางสาวการันตี  ขุนสงคราม
3. เด็กหญิงขวัญรุ่ง  พวงเงิน
4. เด็กหญิงคุณิตา  โคตรแก้ว
5. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่แต้
6. นางสาวชลลดา  อ่วมเจริญ
7. นางสาวชุติกาญต์  นารอด
8. เด็กหญิงฐานิดา  บุตรสงค์
9. นายปัณณทัต  กลัดชื่น
10. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีมาจันทร์
11. นายพันธกานต์  ใบเทศ
12. นางสาวมลทริกาญจน์  ทองจำปา
13. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญเพชร
14. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญมา
15. นางสาวสุวรรณ  อุตสาหะ
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
149 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนี  แตงรอด
2. เด็กชายจิราพัฒน์  ฐิตะฐาน
3. นายนวิน  เทียนโชติ
4. นายน่านฟ้า  เสรี
5. นางสาวบุษบา  บุญเกิด
6. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขแจ่ม
7. นายภูมินัฐ  มันมหาท้าว
8. นางสาวยศวดี  นวเจริญภรณ์
9. นายรัฐกานต์  ยินดีพิธ
10. นางสาววิรชา  ฉิมเนตร
11. นายสุพวัฒน์  พวงงาม
12. เด็กหญิงสุวรรณา  ขำทวี
13. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
14. นายเจตวรรษ  ฟุ้งเฟื่อง
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิราพัฒน์  ฐิตะฐาน
2. นายนวิน  เทียนโชติ
3. นายน่านฟ้า  เสรี
4. นายพีระพล  เพียรเสมอ
5. นายภูมินัฐ  มันมหาท้าว
6. นางสาวยศวดี  นวเจริญภรณ์
7. นายรัฐกานต์  ยินดีพิธ
8. นางสาววิรชา  ฉิมเนตร
9. นายสุพวัฒน์  พวงงาม
10. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
11. นายเจตวรรษ  ฟุ้งเฟื่อง
12. เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
151 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายกฤตภพ  ศรีชาติ
2. นางสาวขวัญมณี  บำรุงเดช
3. นางสาวชนัญธิดา  สุขสำราญ
4. นางสาวชนันท์ญา  แตงขุด
5. นายชยรัฐ  ผาสิงห์
6. นางสาวธัญทิพย์  อาจผักปัง
7. นายนิพนธ์  วรรณศรีเพ็ชร
8. นางสาวปิยาพัชร  หนูพราย
9. นายรัชเดช  บุญประกอบ
10. เด็กชายฤทธิชัย  ปัดถาคำมี
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองไทยจรูญ
 
1. นายนิพนธ์  วรรณศรีเพ็ชร
 
152 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  รู้ฤกษ์
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลหนองรี
3. นางสาวดารณี  กลิ่นมาลี
4. นายทวี  เริ่มภักดิ์
5. เด็กชายธนวัต  แจ่มจันทร์
6. เด็กชายธัญกร  พินิจจันทร์
7. นายนนทวัฒน์  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงนวพร  ตันเศวฉัตร
9. นางสาวบุษยมาศ  แซ่โง้ว
10. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  วงษ์ขาว
11. เด็กชายพีรภัทร  ผุดผ่อง
12. นายพีรศักดิ์  กันสวัสดี
13. เด็กหญิงระพีพรรณ  กุลมา
14. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์แดง
15. นายวัชเรนทร์  สุขเมือง
16. นางสาวศรัญญา  สมคิด
17. เด็กหญิงสิรินภา  เปล่งแสง
18. เด็กชายสุรสินธุ์  จันทรักษา
19. นายอภิเดช  พินิจจันทร์
20. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่แต้
21. เด็กหญิงไอริน  เผ่าจินดา
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นายธรรมธร  เทพทิตย์
3. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
4. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
5. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
153 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เตียงพานิช
2. เด็กหญิงกรรณิกา  สำราญ
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  ไชยสอน
4. เด็กหญิงจรรยจิรา  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงจันนภา  สายจันทะคาม
6. เด็กหญิงจิณณพัต  บัวงาม
7. นางสาวชลลดา  ศรีเอี่ยม
8. เด็กหญิงชุติมา  ขำหิรัญ
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  พุ่มจันทร์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวงาม
11. เด็กหญิงณิชกานต์  ทอดสนิท
12. นางสาวธนาภรณ์  ธนะวงศ์
13. นางสาวธิดาวรรณ  บุญไทย
14. นายนายณัฐพล  พุ่มพันธ์
15. เด็กหญิงบุษกร  หาญกล้า
16. เด็กหญิงปัญจพร  อิ่มทั่ว
17. เด็กหญิงผุสดี  ไกรทอง
18. เด็กหญิงฝน  มาพล
19. นางสาวพรนรี  เกิดสมจิตร์
20. นายพัฒนะ  แจ่มสว่าง
21. เด็กชายฟ้าใส  บุญไทย
22. นางสาวรตินันท์  บุญนาค
23. นางสาวระพีพร  พลับใหญ่
24. นายรุ่งอรุณ  งดงาม
25. เด็กหญิงวรฤทัย  แสงโพลง
26. เด็กหญิงวรฤทัย  อิ่มทั่ว
27. เด็กชายศรัณย์  เพชรประกอบ
28. เด็กหญิงสกลวรรณ  แทนคุณ
29. เด็กชายสายธาร  สินธุรักษ์
30. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัดล้อม
31. นางสาวสุภาวดี  แก่นสาร
32. นางสาวสไลลา  แท้เที่ยงธรรม
33. นางสาวอนงค์นาถ  เปลี่ยนสี
34. เด็กหญิงอรกานต์  บุญแก้ว
35. เด็กหญิงอังคณา  นวลดี
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
2. นายวรวุฒิ  คุณประทุม
3. นายอิศรา  เอมกมล
 
154 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  อยู่เย็น
2. นายจตุรงค์  โพธิ์พันธ์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่ลิ้ม
4. นายจักรณรงค์  นวลฝ้าย
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำระกาย
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ร่วงรัตน์
7. เด็กชายฉัตรชัย  เกตุแก้ว
8. นายชัยวัฒน์  เมืองใหญ่
9. เด็กหญิงชิดชนก  สมสร้าง
10. นางสาวชุติมา  พลายบัว
11. นายณัฐพล  ทองน้อย
12. นางสาวณัฐมล  กระต่ายเทศ
13. เด็กหญิงธนวรรณ  มั่นทอง
14. นายธัญพิสิษฐ์  นาคฤทธิ์
15. นางสาวนฤมล  สุภะ
16. นางสาวนันทิชา  เณรตาก้อง
17. เด็กหญิงปพิชญา  โปร่งศิริ
18. เด็กหญิงประติภา  โผดโผน
19. เด็กชายประนิธิ  โผดโผน
20. เด็กชายปริญญา  บุตร์นามทอง
21. นางสาวปาลิตา  แซ่ลิ้ม
22. นายป่านตะวัน  คำยนต์
23. นายพรชัย  บุญชัย
24. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
25. นางสาวมาวรี  ทองคำ
26. นางสาวยุวดี  ม้าล้อม
27. เด็กชายวุฒิธินันท์  สายน้อย
28. นางสาวศจิกา  วรรณประพันธ์
29. นางสาวศิริรัตน์  ทิมพิทักษ์
30. นางสาวศิริลักษณ์  ทองดี
31. นางสาวศิริลักษณ์  เพชรดี
32. เด็กชายสมควร  กองแก้ว
33. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พิทักษ์แสงจันทร์
34. นายอนันตศักดิ์  เสมาใหญ่
35. นายอนัส  อยู่เหมาะ
36. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีขวัญ
37. เด็กชายอรรถชัย  นิรพุฒ
38. เด็กหญิงอัญมณี  แดงช่วง
39. เด็กชายอุเทน  หลักแหลม
40. เด็กหญิงเกศกมล  ศรีไพร
 
1. นางจริยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางจีรนันท์  เกตุแก้ว
3. นายนิกร  พราหมณ์ประยูร
4. นางมธุรส  เอียตระกูล
5. นายวิมล  พงษ์เตรียง
6. นายสันธาร  อินไชยยา
7. นางสุกัญญา  วงศ์คงเดิม
8. นางเพ็ญพิศ  จุลเนียม
 
155 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายสารัช  ปัตยุรักษ์
 
1. นายวิภากร  พรล้วนประเสริฐ
 
156 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บุญสอาด
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายณัฐพล  พุ่มพันธ์
 
1. นายอิศรา  เอมกมล
 
158 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายพิสุทธิ์  ศรีงาม
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายนเรนฤทธิ์   เหมาะมืด
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วผลึก
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงไอริน  คล้อยดี
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงสุทธภา  พุ่มเกษม
 
1. นางสุทัศณีย์  ศรีปานนาค
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอรัญญา  นุ่มวงศ์
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจิตวิสุทธิ์  เสือน้อย
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  ใจซื่อกุล
 
1. นายวิภากร  พรล้วนประเสริฐ
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บัวเงิน
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นายคเณศวร  เชิญใจ
 
1. นางนัฎฉลี  กานิวาสน์
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายโภคิน  ตั้งอั้น
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพัชชา  กองอาษา
 
1. นายวิภากร  พรล้วนประเสริฐ
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ซื่อสุนทร
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
173 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายปูไทย  การเลือก
 
1. นางสมใจ   กาญจนทอง
 
174 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายวรัญญู  สุขแสง
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณัฏฐจักร  ทรัพย์เจริญกุล
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  พิมพ์เสน
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
177 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรวดี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอาทร  ฟักเถื่อน
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวเอเชีย  ตรีวิเศษ
 
1. นายสถิตย์  เสมาใหญ่
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
180 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บุญสอาด
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
181 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นายณัฎฐพงษ์  พุ่มพันธ์
 
182 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายโภคิน  ตั้งอั้น
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
183 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุ่นพงษ์
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
184 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัสวี  ประทุมเทศ
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
185 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  โลดทนงค์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
186 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  ใจสูง
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
187 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกมนรัตน์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทร์พุ่ม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุริยวงศ์
4. เด็กหญิงจันทนีย์  โหรชัยยะ
5. เด็กหญิงจิราพร  ปัญมาส
6. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วจีน
7. เด็กหญิงนลินี  ว่องไวรุด
8. เด็กชายภัทรชัย  เพชรน้อย
9. เด็กชายภูวนนท์  สร้อยจั๊กจั่น
10. เด็กชายสถาปัตย์  พุทธมี
 
1. นายคมสันต์  เดชะคำภู
2. นางชีวารัตน์  ยอดยิ่ง
3. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
188 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กชายชนินทร์  สุขโต
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พวงทอง
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มีล้อม
4. เด็กหญิงยอดหญิง  แตงเจริญ
5. เด็กชายรุ่งเกียรติ์  ไตรบุตร์
6. เด็กชายวรินทร  เขียวไปรเวช
7. เด็กชายเมธัส  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
189 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายกนกพล  จันทร์ดารัตน์
2. นางสาวฉวีวรรณ  อุปธิ
3. นางสาวชไมพร  แก่นจันทร์
4. นายทวี  เริ่มภักดิ์
5. นางสาวนภสร  แม้นจริง
6. นายอภิเดช  พินิจจันทร์
7. นายอานนท์  ธรรมใจดี
8. นางสาวเบญจมาพร  ทองหนู
 
1. นางชุติมา  ประโยชน์มี
 
190 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทรารัตน์  สุขรอบ
2. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ประสานทอง
3. เด็กหญิงลลิตา  เสรีพิพัฒน์
4. เด็กหญิงลีลาวดี  เสรีพิพัฒน์
5. เด็กหญิงวิภาดา  วัฒนพงษากุล
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ชมภู
 
1. นางรจนา  ทิพย์อักษร
 
191 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวจริยาพร  อยู่ยั่งยืน
2. นางสาวชฎานุช  สุขมาก
3. นางสาวธรรมสรณ์  วงศ์สิงห์
4. นางสาวนิโลบล  อินทร์เจริญ
5. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพชร
6. นางสาวสาภินันท์  รังวัด
 
1. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
2. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
 
192 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วัชระ
2. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ผาดศรี
3. เด็กหญิงทิพาวรรณ  คำวันสา
4. เด็กหญิงมัชฌิมาภรณ์  วีระปรีชา
5. เด็กหญิงสุภาณี  อินอากร
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วลอย
 
1. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
2. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
 
193 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันจิรา  กรายกร
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เปรมปรีดิ์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  กูลนรา
4. เด็กหญิงนพมาศ  พุมมา
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ด้วงขำ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  คำสว่าง
7. เด็กหญิงอภิญญา  ฉวีนวน
8. เด็กหญิงโชษิตา   แผนสง่า
 
1. นางสาวช่อฟ้า  วรสิทธิ์
2. นางสาวบุศรา  เต็มลักษมี
3. นางสาวลินดา  ธนูทอง
4. นายอนุชา  มีภูคำ
 
194 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  โสประโคน
2. นางสาวนพเก้า  ประกอบพรชัย
3. นางสาวศิริลักษณ์  องอาจ
4. นางสาวสุทธิดา  หนูเสริม
5. นางสาวสโรชา  จันทะคาด
6. นางสาวอนัญญา  ปาปะพัง
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
 
195 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธารารัตน์  สำลีอ่อน
2. นางสาวธิดารัตน์  มณีโชติ
3. นางสาวพิมผกา  จุนสันติกุล
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลไพศาลศักดิ์
5. นางสาวศศิประภา  ทับกลีบ
6. นางสาวอลิตา  มอคู้
7. นางสาวอาทิตยา  รุ่งรัตนพร
8. นางสาวเกวลิน  เกตุศรี
 
1. นายนภากาศ  ชื่นบาน
2. นางสาวปภาพร  บุษยะกนิษฐ
3. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
4. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
196 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
2. เด็กหญิงชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุกิจปาณีกิจ
4. เด็กหญิงทิพย์รดา  เอี่ยมเมือง
5. เด็กหญิงทิพย์รดา  เอี่ยมเมือง
6. เด็กหญิงนฤสรณ์  บุญรังษี
7. เด็กหญิงนฤสรณ์  บุญรังษี
8. เด็กหญิงพรรณกร  อามาระดิษ
9. เด็กหญิงมัทนพร  ยันตโกศล
10. เด็กหญิงมัทนพร  ยันตโกศล
11. เด็กหญิงวรัญญา  เคอริ่งแฮม
12. เด็กหญิงสรฤทัย  พลายแก้ว
13. เด็กหญิงสุขหทัย  สวิพันธ์
14. เด็กหญิงสุภชาดา  บัวรินทร์
15. เด็กหญิงอัญชลีนา สมิกานัน  บอยเมล
16. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรสุด
 
1. นายกัมพล  บุตรจันทร์
2. นางสาวยุภาวดี  วรรณสิงห์
3. นางสาวสุกัลยา  ไชยพิมพ์
4. นางสาวสุจิระ  อ่วมเครือ
5. นายไกรสร  ศรีโสภา
 
197 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  โสประโคน
2. นางสาวนพเก้า  ประกอบพรชัย
3. นางสาวศิริลักษณ์  องอาจ
4. นางสาวสุทธิดา  หนูเสริม
5. นางสาวสโรชา  จันทะคาด
6. นางสาวอนัญญา  ปาปะพัง
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
 
198 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  โชคพรอุดมชัย
2. นายกิตติศักดิ์  กลั่นวารี
 
1. นางพัทยา  คีรีศรี
2. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  ปทุมเกษร
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นูมหันต์
3. เด็กหญิงแก้วอุไร  แคใหญ่
 
1. นางธนภร  เรือกิจ
2. นางรัตติยา  รบไว
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายปฐมพร  กำบัง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ยังมีมาก
3. เด็กชายอุเทน  วงศ์ขำ
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
2. นางสาวชลธิชา  พิลาบ
3. นางสาวเจนจิรา  บูรณประเสริฐกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายชาญชัย  เหมือนวงศ์
2. นายณัฐพงษ์  ชมโลก
3. นายศรันย์  ก้อนเพชร
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  วารี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  หลวงฤทธิ์
 
1. นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน
2. นางสาวอรุโณทัย  โพธิ์ทอง
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  เทศนา
2. เด็กชายวรากร  เจียนสันเทียะ
3. เด็กชายอมรเทพ  อำนวยพร
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นายกฤษณะ  จันฉิม
2. นายดิศรณ์  เปรมปรีดิ์
3. นายเสรี  ศรีสุก
 
1. นางบุปผา  สิริวัฒน์สุนทร
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โตเต็ม
2. เด็กหญิงชุติมน  โกมินทร์
3. เด็กหญิงนภัสศร  สุนทร
4. เด็กหญิงนฤมล  แดงจ้อย
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์   รัตนะ
6. เด็กหญิงพวงทิพย์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกมลภัทร  โกทา
2. เด็กชายกรวิชญ์  สัตยพันธ์
3. เด็กหญิงงามศิริ  ศรีงาม
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภูนาเงิน
5. เด็กหญิงวรัชยา  ปากดีหวาน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิบูลย์
 
1. นายธีระศักดิ์  ด่านแก้ว
2. นางนิภา  มหาสุข
3. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  มะหะหมัด
2. นางสาวจีรพรพรรณ  คำสอน
3. นางสาวพัชราพร  สัมพันธ์แพร
4. นางสาวสายทอง  นาคงาม
5. นายสุริยา  ติใจ
6. นางสาวเมธาพร  ขยัก
 
1. นางสาวขวัญพัฒน์  โชติทิพยรัตน์
2. นายพิเชษฐ์  หนุนเกื้อกูล
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวดวงดาว  จงเลขา
2. นางสาวธันชนก  ศรีสุข
3. นางสาวนวลทิพย์  ปาปะเก
4. นางสาววลี  โมรา
5. นางสาวอรนุช  เติมโพก
6. นางสาวเบจวรรณ  ช้างสาร
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  ศิลปี
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เลิศประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุษกร  พรหมศิลป์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทรัพย์รุ่งเรือง
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เนตรใจบุญ
2. เด็กหญิงวิลัยพร  คชเกร็ง
3. เด็กหญิงอุรัสยา  อาจหาญ
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวชนานันท์  แสงโพลง
2. นางสาวอมรรัตน์  คงกระพันธ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์กำเนิด
 
1. นางธนภร   เรือกิจ
2. นางรัตติยา  รบไว
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายปฏิพล  เชิญทอง
2. นายพีรพงศ์  ศรีงาม
3. นายศวีระ  สีส่วน
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดอยู่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุ่มเพชร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ธวัชชัยเฉลิมกุล
 
1. นายสุกิจ  แขวงโสภา
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกสิณา  เพชรสุทธิ์
2. เด็กหญิงปรียานันท์  เย็นเปิง
3. เด็กหญิงวนิตา  ยากำจัด
 
1. นางปนัดดา  จันทร์เฮ้า
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  ชัยศิริ
2. นางสาวนิรชา  เสมาทอง
3. นางสาวศุภรัตน์  คชชา
 
1. นางสาวสุณี  เขตใหญ่
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  กลิ่นเพย
2. นางสาวพิทยารัตน์  หุ่นงาม
3. นางสาวมธุรตรัย  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงชาติมา  บุญศรี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะเภาทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญยินดี
 
1. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
2. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายธนบูรณ์  เกษมสุขไพศาล
2. เด็กชายสัภยา  ยิ้มใย
3. เด็กชายสิทธินนท์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนฤภร  ราชานาค
2. นายประจวบ  สุวรรณนัง
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวภัทรนันท์  พนมพิบูล
2. นางสาวศิรินันทร์  จันทรศร
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุขดิบ
 
1. นางทัศนีย์  พงษ์พิชญาธร
2. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวณัฐริสา  บุญหนัก
2. นางสาววีรสริตา  ฝ่ายเดช
3. นางสาวสุวิภา  คชชู
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวเรวดี  นิลดำ
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จักดา
2. เด็กหญิงวรกานต์  ธรรมเนียม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัญโญ
 
1. นางทัศนีย์  พงษ์พิชญาธร
2. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  ลิ้นทอง
2. เด็กหญิงอังคณา  วงศ์สงวน
3. เด็กหญิงโสระยา  ฮกเหลี่ยม
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นายสมพงษ์  อ่อนงาม
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวจรรยารัตน์  หุ่นกรีด
2. นางสาวรัฐฏภรณ์  สังข์อำพร
3. นางสาวอริสรา  เสือเทศ
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจีวนันท์  วรบุญ
2. นางสาวดาราพร  พลจันทร์
3. นางสาวปาจรีย์  น้ำทิพย์
 
1. นางนิภา  มหาสุข
2. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงปิยพัชร  ฟองงาม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจา  ภูมิประเทศ
 
1. นางสาวดวงสมร  ไชยชนะโสภณ
2. นางบุษรินทร์  พรมทา
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  พาหา
2. เด็กชายอโนฌา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปุ่มเพชร
 
1. นางสาวจีรวรรณ   สุขผล
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นางสาวกานต์สินี  สถิต
2. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ศรี
3. นายสันต์ติ  รวยรื่น
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุขชนะ
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุกโฮก
2. นางสาวนิศาชล  คำวันสา
3. นางสาวเจวรินทร์  แตงพลับ
 
1. นางนิภา  มหาสุข
2. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงสกุณา  มุกพลอยนิล
2. เด็กหญิงสุภนิช  จงมีสุข
3. เด็กชายอนุภัทร  เพ็ญเสงี่ยม
 
1. นางธัญญา  เข่งวา
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑกาญ  จินาตง
2. เด็กหญิงอนัญญา  บัวครื้น
3. เด็กหญิงเกษร  ขาวปลอด
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายชัยวัฒน์  สุภาเกตุ
2. นางสาวพรพรรณ  กิมเฮง
3. นางสาววิทยามนต์  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนลินรัฐ  รอดพยุง
2. นางสาวสุรีรัตน์  อบเทียน
3. นางสาวไอลดา  เตชะศรี
 
1. นางทิมาภรณ์  สร้อยสังวาลย์
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงทักษิณา  สมิโตบล
2. เด็กหญิงปุณณริญ  ปริญสิริ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ศรีภูสิตโต
2. เด็กชายอรรคเดช  สมศรี
 
1. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
2. นางสาวราตรี  เปรมสุข
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายวัชรพล  รังวัด
2. เด็กหญิงเบญญาภา  มาหมุน
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนา
2. นางสาวเจนจิรา  พุฒหยวก
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณภพ  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายณัลทวัฒน์  สังข์ภิญโญ
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  แดงกระจ่าง
2. นายมนศธร  กลั่นเกษร
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายบัญชา  ส่องศรี
2. นายบัณฑิต  ส่องศรี
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนา
2. นางสาวเจนจิรา  พุฒหยวก
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายชยธร  สระทองอินทร์
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ยอดยิ่ง
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุวิทย์วงศ์
2. เด็กชายนันทปรีชา  สายคง
 
1. นายสรยุทธ  สนธิ
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายทศพล  วงษาลาภ
2. นายธนพงษ์  ไหมทอง
 
1. นางสาวจงกลณี  รัตนมนต์
2. นางสาวมานิตา  ร้อยแก้ว
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายชวินท์  คำตัน
2. นายวรพรต  วันเพ็ญ
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จับจัด
2. เด็กชายสรวิชญ์  คำห่อ
 
1. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
2. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิชญ์  เอียตระกูล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พูนสวัสดิ์
 
1. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายวีระวุฒิ  ทองสุข
2. เด็กชายไกรวิทย์  รูปโฉม
 
1. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณดาภรณ์  โพธิ์นุช
2. เด็กชายอัครพงษ์  ทนามศรี
 
1. นางสาวจงกลณี  รัตนมนต์
2. นางมานิตา  ร้อยแก้ว
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายชยุม์  ทองอยู่
2. เด็กชายณภัทร  จริยรัตน์ไพศาล
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนา
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายกมณภู  ไชยศิริ
2. นางสาวชญานิษฐ์  อยู่สุข
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธนะสิทธิ์  ฟักเถื่อน
2. นายเอกรักษ์  ชัยรูป
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายพงศกร  ยันตะศิริ
2. นายยศพล  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาววารุณี  สร้อยทอง
2. นางสาวสรัลกร  สระทองอินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนา
2. นางสาวเจนจิรา  พุฒหยวก
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวชัญญา  นรารัตนวันชัย
2. นายพฤทธิ์  เทพริน
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกฤตานน  เปลี่ยนปราณ
2. นายฐิติศักดิ์  มังน้อย
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติปกรณ์  มาลาพันธ์
2. เด็กชายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
3. เด็กชายนิธิกร  พวงสุวรรณ
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายฐิติกร  กล้วยเครือ
2. เด็กชายภานุพงศ์  มหาโยธี
3. เด็กชายอนพัทย์  คนึงคิด
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธนาวุฒิ  หน่วงเหนี่ยว
2. นายปวรปรัชญ์  วงษ์สวัสดิ์
3. นายเฉลิมวงศ์  บุญเสถียร
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวภัทรหทัย  ทองไทยจรูญ
2. นางสาวภิรม์ธารา  แข็งธัญญะกรณ์
3. นายอรรฆพร  เถื่อนรอด
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นางสาวแก้วเพชร  พิมพ์สว่าง
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายคีรี  เด่นวรกุล
2. นายเอทัศน์  ทองจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสมิหรา  เดชา
2. นางสาวแก้วเพชร  พิมพ์สว่าง
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐกานต์  ศรีสุวิทย์วงศ์
2. นายพรชัย  คำวังชัย
 
1. นายสรยุทธ  สนธิ
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีภุมมา
2. เด็กชายธันยบูรณ์  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กชายอติกันต์  พนาวรรณ
 
1. นายประยุทธิ์  สุขศรี
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายพัฒนาวุธ  พึ่งโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุขผล
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สว่างเกตุ
 
1. นายวินัย  พุดแดง
2. นายสุรจิตร  สุขสีดา
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายคณิตศักดิ์  กนกโชติเลิศ
2. นายวิริทธิ์พล  แข็งธัญญะกรณ์
3. นายอรรฆพร  เถื่อนรอด
 
1. นางสาวชญาดา  จันทร์นาค
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  นาควิเชียร
2. เด็กชายพัชรภูมิ  ศรีมณี
3. เด็กชายสรรเพชร  พลับใหญ่
 
1. นายจิโรจน์  จันทร์เปร่ง
2. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกษีติ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายคุณาธิป  สืบสุทธา
3. นายวรภาส  วงษ์ศาสตร์สาย
 
1. นายจิโรจน์  จันทร์เปร่ง
2. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายกฤตเมธ  เฟื่องฟู
2. นายธรรมรักษ์  หมวกเพ็ชร
3. นายวชิรดล  เพิ่มคำ
 
1. นางสาวชญาดา  จันทร์นาค
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายพัชรพล  นรมิตร
 
1. Mr.Carlo  Jerwin Baqandung
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกอบกุล  อินทรโชติ
 
1. นายทรงวุฒิ  ภาคยาสิทธิ์
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาววิชุดา  สุวรรณธรรม
 
1. นายเอกชัย  ปานผา
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณภัทร  ชุมนุมพันธ์
 
1. นางดวงจิต  สิงหนาท
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงเอมมี่ เอลิซาเบธ  โจนส์
 
1. MissEdcel  Balogo
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางนัยนา  ลิ้มเจริญ
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวประสิตา  ศรีสุพล
 
1. MissErlina  Ramli
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวสตรี  นนทกะตระกูล
 
1. นายทิวา  รองสวัสดิ์
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  นกเกิด
 
1. นางยุพดี  พงษ์ไพโรจน์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุชาดา  ลิลเจบลาด
 
1. นางวีรกานต์  มานิตย์
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวหรรษลักษณ์  โกศัยภัทร์
 
1. นางสาวฐิติกุล  สุวรรณศรี
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  เสียงเพราะ
 
1. นางนภากร  สุขสมอรรถ
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  อมรปิยะกฤษฐ์
 
1. นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงษ์
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  ฉลองขวัญ
 
1. นางจำนงจิต   ยะโสธร
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  จิระวงศ์อร่าม
 
1. นายอิทธิ  สถิตนาเวศกุล
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายปีเตอร์  วอเด้น
 
1. นางวชิราภรณ์  ประสงค์กิจ
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  สิงคิวิบูลย์
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  บุญทองช่วย
3. เด็กหญิงศุภดา  ศรีภิรมย์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ถึงชาตรี
5. เด็กชายเกริกพล  พรดี
 
1. นางดวงจิต  สิงหนาท
2. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกชกร  พัดเย็น
2. เด็กหญิงธัญชนก  นวลชาวนา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิมศร
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กิมซัง
5. นายแอริค  ซีเกนทาเลอร์
 
1. MissRowi Ann  Claulio Ortiz
2. นางไพรอด  รังสิมาภิรัต
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายกรเทพ  สุวรรณหกาญจน์
2. นางสาวณัฐณิชา  เปรียบปราง
3. นายธนพล  ล้อมน้อย
4. นายพิสุทธิ์  ศุภสมัย
5. นางสาวภัทรกันย์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เกื้อหนุน
2. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวจงรักษ์  อนัญดร
2. นายบัณฑิต  มงคลลาภกิจ
3. นายมงคล  ชาลีศรี
4. นางสาวมินตรา  แซ่ซื้อ
5. นางสาวอภิญญา  ฉิ่งเล็ก
 
1. นางสาวฐิติกุล  สุวรรณศรี
2. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวอโนชา  นำศิริโยธิน
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุฌานันท์  หนวดพราหม
 
1. นางสาวอจิระวดี  ไชยบุตร
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนัชชา  สิริคุณานันทน์กุล
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงทวีลาภ
 
1. Ms.Ren  Hui
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวลินดา  โตชัย
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงนงนภัส  บุรีมาศ
 
1. Mrs.Seika  Pongsa-ard
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายไกรสิทธิ์  กรุณาพิทักษ์
 
1. Mr.Shuichiro  Ito
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวช่อผกา  พิมพ์ทอง
 
1. นายอำนาจ  ไพนุชิต
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชวาณี  ลีลาวิโรจน์
2. เด็กหญิงธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปถัมภ์
 
1. Mr. JULIUS  L. DELA CRUZ
2. นางจินตนา  ศิริสุทธิ์
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายทากามาสะ  โคคุโบ
2. เด็กชายแมทธิว เบน  คาร์เตอร์
 
1. Mrs.Maria Abigail  Esgueeerra
2. นางกฤษณา  แก้วแท้
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวสิริพร  วีระพัฒนกิจไพบูลย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ตรียุทธ์
 
1. นางสาวระวีวรรณ  เผือกเทศ
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธิดา  สารทอง
2. นายนิโคลัส  กรูเวอร์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  หนูน้อย
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะคร
2. เด็กชายดิศรณ์  มะคนมอญ
3. เด็กชายประกฎษฎิ์  ผูกศิริ
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  เอี่ยมเย็น
5. นายภัครพงษ์  โพธิสาระ
6. เด็กชายภูธาร  ตุงฉิน
7. เด็กชายเกริกศักดิ์  ลำดับวงศ์
8. เด็กชายเสกศักดิ์  สิทธิสังข์
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธนะรัชต์  หมื่นราม
2. เด็กชายปรเมศร์  เส็งสาย
3. เด็กชายรังสรรค์  กำบัง
4. เด็กชายรัชพงษ์  เก็บไว้
5. เด็กชายศุภพงษ์  หุปะกา
6. เด็กชายศุภวิชญ์  แดงรักษา
7. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองวุฒิ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์   หนูขาว
 
1. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
2. นางสาวศิรดา  พึ่งพิณ
3. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายชนินทร์  พรหมเจริญ
2. นายมณฑล  กำบัง
3. นายรณกร  พิชัยณรงค์
4. นายสุรัตน์  ม่อมละมูล
5. นายอุกฤษณ์  สุขศรี
6. นายเอกรินทร์  บำเพ็ญ
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายชัยยุทธ์  สิงห์โต
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สุขเกษม
3. นายวรศักดิ์  เดชเส้ง
4. นายสถาพร  อ้นทอง
5. นายอนุพงศ์  ขันธ์คีรี
6. นายเรืองศักดิ์  หนูขาว
 
1. นายกิจจา  กิจหงวน
2. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
3. นายสรยุทธ  สนธิ
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ศักดาเดชฤทธิ์
2. นายชวาล  เย็นนิกร
3. นางสาวฐิติพร  ศรีชัยนาท
4. นายณัฐพงศ์  โกจิ๋ว
5. นายมงคล  วิชชุตเวส
6. นางสาวมนัสชนก  สมสุขเจริญ
7. นายยศกร  พิรเวชสกุล
8. นางสาวเบญจวรรณ  เกษมสุขไพศาล
 
1. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
2. นางสาวพัชรินทร์  ประสิทธิ์สมบัติ
3. นางลดารัตน์  กิจคุณธรรม
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  ชูทอง
2. นางสาวกาญจนา  ขวัญโพธิ์ทอง
3. นางสาวชลิตา  ไกรทอง
4. นางสาวชุติมา  คงคา
5. นายธนพล  ล้อมน้อย
6. นายนัธพงค์  ยะโก๊ะ
7. นางสาวพิชญานิน  จวงจอง
8. นายศุภพินิจ  ดาบเขียว
9. นางสาวสุทธินี  เจริญสิน
10. นายเกียรติคุณ  ยอดปรีชา
 
1. นายนพรัตน์  พลายน้อย
2. นายบุญเยี่ยม  ศีวลี
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  งอกงาม
2. เด็กหญิงปิยปาณ  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงวันวิสา  ยังมีมาก
4. เด็กหญิงวาทินี  ชมอินทร์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ไกล่เกลี่ย
 
1. นายสุรพล  เย็นใจ
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจตุพร  แปะเฮาสุน
2. นางสาวจุฑามาศ  ฝูงชมเชย
3. นายชนาธิป  วังนาทัน
4. นายทศธรรม  ขุนอินทร์โพธิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  อาศัย
 
1. นายสุรพล  เย็นใจ
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายธัญกร  นาคโต
2. นางสาวปวีณา  การะเกตุ
3. นายยศภัทร  ศรีสนิท
4. นางสาววนภร  สร้อยสม
5. นางสาวสุพรรณณิภา  จำปาหอม
 
1. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  บุญรังษี
2. เด็กหญิงอามาเลีย  ริเอทติ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรสุด
 
1. นางสาวยุภาวดี  วรรณสิงห์
2. นางสาวสาวิตรี  โค้วบุญญะราศรี
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปุระมงคล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงขำ
3. เด็กหญิงสุพนิต  แทนกลาง
 
1. นางจิราภร  สิริภคยาพร
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  อรุณศิริวัฒนา
2. นางสาวเบญจวรรณ  เถาสุวรรณ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จิ๋วใย
 
1. นางณัฐิกา  ปัตยุรักษ์
2. นางประภาศรี  แสงทองอร่าม
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ตุ้มพันธ์
2. นางสาวพิมลพรรณ   สืบเพชร
3. นางสาวศรารักษ์  จินาภิรมย์
 
1. นางสาววนิดา  วงษ์ภู่
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงวริศรา  เถื่อนประยูร
2. เด็กหญิงวัลภา  ห่วงนาค
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุขขำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สังข์ทอง
2. นางยุพร  พัฒน์ทอง
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงวันวิ  ขำพวง
3. เด็กชายอนุชา  ตุ้มพันธ์
 
1. นางปนิดา  อ้ำแก้ว
2. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  ทองแก้ว
2. นางสาวปิยะพร  หนูเกตุ
3. นางสาวพรพิมล  อมรวาทิน
 
1. นางนิตยา  สุวรรณหงส์
2. นางศิริพร  จงดี
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจริยา  สว่างศรี
2. นายสถิตย์  เอี่ยมสำอางค์
3. นางสาวเจนนี่  ใยแจ้ง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สังข์ทอง
2. นางยุพร  พัฒน์ทอง
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  นุชถาวร
2. เด็กชายอับดุลราฮีม  ซาเลย์
 
1. นายมานพ  โพธาราเจริญ
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายบวรทัศน์  ถนอมรักษ์
2. เด็กหญิงวันดี  หลวงฤทธิ์
 
1. นายปัญญา  พานศรี
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายจุฬาฤทธิ์  เอกอุ
 
1. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายปรัชญา  สมิงปราบ
 
1. นางกัณนิกา  เกลื่อนพันธ์
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายพลกฤต  ศรีศักดิ์
2. เด็กชายเดชณรงค์  มีแก้ว
 
1. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
2. นางอนุชธิดา  ชูชื่น
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงพัชรวดี  ลีลาถาวรกุล
2. เด็กหญิงยุพา  ประพัฒโพ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  เปรมใจ
2. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  อิ่มเกษม
 
1. นางชุติมา  สุวรรณศรี
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  เยี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายอานันท์  แสงรุ้ง
2. เด็กหญิงเวณิกา  ด้วงกลึง
 
1. นางสาวจงกลณี  พานารถ
2. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายกฤตธนกร  เลี้ยงบุตร
2. เด็กหญิงละอองฟ้า  ศรีแสงทรัพย์
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวพิชชานันท์  จายะภูมิ์
 
1. นายพรเทพ  ปานยิ้ม
2. นายเฉลิมศักดิ์  ลาภส่งผล
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายชัยธวัช  เกร็จจุ
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายหาญณรงค์  ผาคำ
 
1. นางกันยารัตน์  ดอกไม้กุล
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงชลลดา  พันธ์แตง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  เปรมใจ
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายศุภกร  ณ มั่นคง
 
1. นางสาวปัทมา  เชื้อทอง
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจิตตสุภา  หาญอาวุธ
 
1. นางสาวบงกชกุล  วงษ์สีทอง
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัดบัว
2. นางสาวกมลวรรณ  เชาว์ไว
3. นางสาวกมลวรรณ  บุรีกัน
4. นายกฤษดา  ดีใจ
5. เด็กหญิงกาญจนา  อ่ำประสิทธิ์
6. เด็กชายคณนภัค  แก้วก่อง
7. นางสาวจันทร์จิรา  มณีจักร
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิ์เพชร
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่างแก้ว
10. นางสาวจีรนันท์  เสนีย์
11. นางสาวจุฑามาศ  เชิดทอง
12. เด็กหญิงชลดา  ลีลาศ
13. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งเรือง
14. นางสาวชลลดา  สมศรี
15. นางสาวณัฐธิดา  เตียงตั้ง
16. นางสาวณัฐมล  ยามดี
17. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณขำ
18. นางสาวณิชภัทร  สิริศิวะเรืองกุล
19. เด็กชายทรงวุฒิ  ชูรส
20. นางสาวทิพรัตน์  จิตตรีสิน
21. นางสาวทิพวัลย์  เหมาะเจาะ
22. เด็กหญิงธนัญญา  ชูคำมั่น
23. เด็กชายธนา  วงศ์ผดุงธรรม
24. นายธนากร  เทียนเพชร
25. นายธนิศร์  ปานเล็ก
26. นางสาวธมนวรรณ  บุญลบ
27. เด็กหญิงธันยพร  จันทร์ดี
28. นางสาวธารารัตน์  ทัดแก้ว
29. เด็กชายนที  รอดอยู่
30. เด็กชายนราธิป  มีคลองแบ่ง
31. นายนายธีรพงค์  กิ่งป้อง
32. นางสาวนุชจรี  เยพิทักษ์
33. นายปฐมพงษ์  นราเก
34. เด็กหญิงปทิตตา  ชูคำมั่น
35. นายปิยะ  เพชรพูนพิพัฒน์
36. นายพรพิพัฒน์  พลอยบำรุง
37. เด็กหญิงพรพิมล  มานพ
38. เด็กชายพสธร  สมจิตร
39. นางสาวภนิดา  ชัยโชค
40. นายภัทรเดช  ชัยศิริพันธุ์
41. นายภานุพงศ์  สุขไพบูลย์
42. นายภานุวัฒน์  ศรีสุข
43. นางสาวมณฑาทิพย์  คงวัฒนา
44. นางสาวมาริสา  คำสิงห์
45. นายรณฤทธิ์  ขันทองคำ
46. นางสาวรติญา  สอาดเอี่ยม
47. นายรัตน์ประชา  บัวเขียว
48. นางสาวรุ่งนบพาพร  สุขจิตต์
49. นางสาวรุ่งนภา  อัดแสง
50. นางสาวรุ่งนภา  เมืองน้อย
51. นางสาวรุ่งอรุณ  รอดเจริญ
52. นางสาวร่งรัตน์  รีเรียบ
53. นายฤชากร  ลูกอินทร์
54. นางสาวลภัสรดา  เพชรกาญจนาพงศ์
55. นายลิขสิทธิ์  ถ้ำลอย
56. นางสาววราภรณ์  รุ่งกำจัด
57. นายวสันต์  สมหมาย
58. นายวัชรพล  ปะป้าน
59. นายวัชรพล  เกษร
60. นางสาววันเพ็ญ  เผ่าพันธ์
61. เด็กหญิงวาลินี  ยิ้มเจริญ
62. นางสาววิภาวดี  กวมทอง
63. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีรักษา
64. เด็กหญิงวิรากานต์  เสริมสุข
65. นายศตวีร์  แซ่ยี่
66. นางสาวศริญญา  เหมาะเจาะ
67. นางสาวศศิประภา  วรรณประพันธ์
68. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองมี
69. นางสาวศิริพร  วงษ์เณร
70. นายศุภกร  ลีลาวิโรจน์
71. นายสถาปัตย์  ทำขวัญ
72. นายสันติ  สมหมาย
73. นางสาวสายใจ  ใจชื้น
74. นางสาวสาวิณี  วงศ์สุด
75. นายสิทธิชัย  จิรปัญญานนท์
76. นายสิทธิพงษ์  ยังอยู่
77. นายสุกฤษฏ์  ไข่เพชร
78. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปลี่ยนลี้
79. นางสาวสุทธิณี  ดวงจันทร์
80. นายสุทธิพร  สังขพันธ์
81. เด็กหญิงสุพรรษา  เพื่อมเสม
82. นางสาวสุภาพร  สินทอง
83. เด็กหญิงสุภาวดี  สาลี
84. นางสาวสุภาวดี  แซ่เอีย
85. นางสาวสุวนันท์  คำนนท์
86. นางสาวสุวรรณี  แสงจันทร์
87. เด็กหญิงสโรชา  ลูกอินทร์
88. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาลัยเกต
89. เด็กชายอติคุณ  ใจแก้ว
90. นายอนิรุต  สีเหลือง
91. นายอภิมาศ  สุกแดง
92. นางสาวอรวรรณ  สีเหลือง
93. เด็กหญิงอัยยรัช  ลือพงศ์ลัคณา
94. นายอัศวินต์  ปานอ้น
95. นางสาวอาทิตย์ตรียา  เหมาะเจาะ
96. นายเจตนิพัทธ์  หมื่นทิพย์
97. นางสาวเจนจิรา  เศียรประเสริฐ
98. นายเชาวรินทร์  หนูทอง
99. นางสาวเบญจวรรณ  งามเขียว
100. นางสาวเมวิกา  กิ่งโสดา
 
1. นางจริยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางจีรนันท์  เกตุแก้ว
3. นายชูวิทย์  จั่นเพชร
4. นายวิมล  พงษ์เตรียง
5. นายศุภกิตต์  ปานสวย
6. นายสันธาร  อินไชชยา
7. นางสุกัญญา  วงศ์คงเดิม
8. นางเพ็ญพิศ  จุลเนียม