หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ ธรรมาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปุณณมาศ สายดอนแสงโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวยุพา สบสมัยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัณญ์ ธรรมาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปุณณมาศ สายดอนแสงโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวยุพา สบสมัยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองประสงค์โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางอนงค์ ชนะบวรสกุลโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพัชรี หัดเจริญโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจามรี กิตติยายามโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
7. นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางวิทยาภรณ์ สุดชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองประสงค์โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางอนงค์ ชนะบวรสกุลโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพัชรี หัดเจริญโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจามรี กิตติยายามโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
7. นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางวิทยาภรณ์ สุดชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย ยอดแสงโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางประกาย ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมสมัย ยอดแสงโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางประกาย ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พลอยเพชรโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางพรจิต กาศสมบูรณ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางแสงดาว โฉมฉายโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจา จำปาทองโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นางจิตรา น้อมชอบโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พลอยเพชรโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางพรจิต กาศสมบูรณ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางแสงดาว โฉมฉายโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจา จำปาทองโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นางจิตรา น้อมชอบโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบนิทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายอภัย สืบไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ วีระพงษโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายสมชาย อุตรานคเรศโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสอางค์ศรี บุญสติโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาววัชรินทร์ ฐิตรีนาภรณ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
8. นายสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวบัณฑิตา ปานะโปยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวรุ่งนภา ฟองสายโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุนิดา จันทน์เทศโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายอภัย สืบไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พูนบุนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายสมชาย อุตรานคเรศโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสอางค์ศรี บุญสติโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาววัชรินท์ ฐิตรีตนาภรณ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
8. นายสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวบัณฑิตา ปานะโปยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวรุ่งนภา ฟองสายโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุนิดา จันทร์เทศโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรษร รุ่งเรืองโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ประสารวงศ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ ทนงค์รบโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายศมวรรธก์ อาทิเวชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเทียมโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางผาสุข ฟูตระกูลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล จุลวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายชัยยุทธ เครือแจ้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แก้วสุขโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ สีนอกโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางจีรวรรณ อรรถธรรมสุนทรโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ สีนอกโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางจีรวรรณ อรรถธรรมสุนทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ สีนอกโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางจีรวรรณ อรรถธรรมสุนทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ สีนอกโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางจีรวรรณ อรรถธรรมสุนทรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปักโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจารึก สุทินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรดี ยางนอกโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา สีดาโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปักโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจารึก สุทินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรดี ยางนอกโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา สีดาโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา มูลภาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากรณ์ บุญเพ็งโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางศรีสุดา สุขสามดีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมลดา ไพศาลวัศยศโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกมลชนก สมจิตต์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางอนงค์ จันดีดาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จีรา พาดีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินท่ร์บุรีกรรมการ
3. นายเอกณัฏฐ์ โสภีโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ กิจธัญญะสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยา หวันทาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเด่น สุทธิกุลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สุขเกษมโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ประทุมวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวชิลดา ตุเทพโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาววาสนา ยะหัตตะโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววลัยพร วชิรดุสิตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุทธิจิตร หมั่นซ่อมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ม่วงงามโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวอรุณี นึกงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวกุลวดี ใจยืนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางกัญญาวีร์ ทองสิงห์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวจิราพร กำลังดีโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรี จิตรแม้นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางแววเนตร คังคายะโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเขมพัตถ์ วรธงไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวนาฎอนงค์ ราชคมโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนู ทรงศิลป์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนันทยา เจริญพรโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพัชร สีมาพลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวจินตนา คำมุกโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีมาพาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนุชจรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ปฐมวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา กมลภพโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจินตนา หอมเดิมโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริขวัญ พันทะพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณิดา ยังเจริญโรงเรียนนนทรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประไพวดี ทศพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สุมะหิงพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ นวลงามโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทนา จันทร์น้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมควร แม่งเหล็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ อินทร์จันดาโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสาววรรณภา ฉิมอยู่โรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
6. นางสาวไปรมา ราษฎร์เหนือโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
7. นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดงโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาวชนภรณ์ หวังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวสุชิรา สังฆธรรมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ นวลงามโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวไปรมา ราษฎร์เหนือโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดงโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวชนภรณ์ หวังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุทนา จันทร์น้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมควร แม่งเหล็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ อินทร์จันดาโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
8. นางสาววรรณภา ฉิมอยู่โรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุชิรา สังฆธรรมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ คังคายะโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงครามโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แซ่เบ้โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ คังคายะโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงครามโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แซ่เบ้โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร หันจรัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธินันท์ จันทร์แววโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางกัลยา เชี่ยวพานิชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร พันจรัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธินันท์ จันทร์แววโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางกัลยา เชี่ยวพานิชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร พันจรัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธินันท์ จันทร์แววโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางกัลยา เชี่ยวพานิชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหนึ่งฤทัย ทรัพย์พร้อมมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมลักษณ์ ชุปวาโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฏธนนิยา กรกุลศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ฉายวัฒนะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ชีวะวุฒิโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช คงถาวรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา ชัยวัฒนโชติวังดาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ทรัพย์สินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุนทร โมฆรัตน์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ กันประดับโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางวิภา สังฆภิญโญโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมณฑล โหระโชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายสิปปภาส สมบัติคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนวภรณ์ ฉายวัฒนะโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมาลี สายสินธุ์โรงเรียนเจียหมินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา รัตนวงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฐิติกร คันธะประเทศโรงเรียนกบินทร์จริยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวนาถ ชมพูโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุทัศน์ อาญาเมืองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเกศศิริ จันทร์แก้วโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายลำไพ โสโพโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายประเสริฐ รักษาผลโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาณี นครพัฒน์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แฉกระโทกโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุจิตรา ทันไชยโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเลอลักษณ์ คงมีลาภโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐรส สร้างการนอกโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางทุติยาภรณ์ ผิวคล้ำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอรอุษา โรจน์วิทยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ รุพันธ์โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ ขาวมัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวศศิธร พรหมฉิมโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางศริพร โคตรเสนโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวพรพิมล เพียลาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายบุรรักษ์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานัส อยู่สุขสบายโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนาวรุณ พงษ์นุชโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย บุญเสนาโรงเรียนร่มเก้ลากรรมการ
5. นายบรรจง คำขจรโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นายฐิตาภัทร์ รัศมีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุชาวลัญธ์ สุรนภาพันธ์โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกังวาน สิงห์แก้วโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาตรี บุญชูงามโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายเกรียงชัย ม่วงคำโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชิงชัย ว่องไวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายพงศ์พันธ์ เจริญผลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกังวาน สิหง์แก้วโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาตรี บุญชูงามโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายเกรียงชัย ม่วงคำโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายฐิตาภัทร์ รัศม่ีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์พันธ์ เจริญผลโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ วงศ์ภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ แพนลาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ งามขำโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายทองดี แพนลาโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายนัฐพล พิมพ์ทองโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ สมจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นายวรพงษ์ แจ่มแจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวกาญจน์วรุณ พงษ์นุชโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายไพรินทร์ วงศ์ภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ แพนลาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ งามขำโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายทองดี แพนลาโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายนัฐพล พิมพ์ทองโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ สมจิตรโรงเรียนวังตะเคียนกรรมการ
7. นายวรพงษ์ แจ่มจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายกาญจน์วรุณ พงษ์นุชโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
4. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
6. นางสาวสรากา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พักพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นายบุญชวิทญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
10. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
11. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นายบุญชวิทญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
10. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
11. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญชวิทญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล๒ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญชวิทย์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญชวิทย์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญชวิทย์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญชวิทย์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นายบุญชวิทญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
10. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
11. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายศาศวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นายบุญชวิทญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนาวีย์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
9. นางสาวสุชาดา อัคระเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
10. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
11. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนี คำพันน้อยโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เขตต์สิงห์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิเชต กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุมาต ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ เศษสุวรรณโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทิติยา พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ฉิมมากูรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ เศษสุวรรณโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทิติยา พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ฉิมมากูรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ เศษสุวรรณโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุมาต ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็งโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ เศษสุวรรณโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพิเชต กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็งโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิมล บานเย็นโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิมล บานเย็นโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางนาฎยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางนาฎยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ฉิมมากูรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รังสิโรจนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ฉิมมากูรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รังสิโรจนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิมล ฉิมมากูรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิมล บานเย็นโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสะอาดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา นกน้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนาชัย เอื้อนุกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
3. นายอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนาชัย เอื้อนุกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
3. นายอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชิรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา กังสานุกูลโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา กังสานุกูลโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางสาววรรณภา นกน้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอโนรัตน์ บัวลารักษ์โรงเรียนนนทรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา เกียรติวิทยะโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาววรรณภา นกน้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา เกียรติวิทยะโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาววรรณภา นกน้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธนาชัย เอื้อนุกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชิรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
3. นางสาววนิดา เนตพัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา นกน้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมมาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา นกน้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
2. นางนัธทวัฒน์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุ่งกรรมการ
4. นางสาวนฤมล คชภูมิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. MissLilia Luistroโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยามกรรมการ
2. นางนัธทวัฒน์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนฤมล คชภูมิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. MissLilia Luistroโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจุราภรณ์ ปฐมวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางสาวพิมพิพัฒน์ แสนทางโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิรินยาพร คำมาโรงเรียนกบิทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวปรานี วิชยานุวัติโรงเรียนกบินทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ สายชุดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
6. MissKate Mc-kean Tinkerโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจุราภรณ์ ปฐมวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางสาวพิมพิพัฒน์ แสนทางโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิรินยาพร คำมาโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวปรานี วิชยานุวัติโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ สายชุมดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
6. MissKate Mc-Kean Tinkerโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา พอดีโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย อร่ามศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางโสภา เทียมครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวครองศิริ ตันเฮงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mrs.Connie flor Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา พอดีโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย อร่ามศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางโสภา เทียมครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวครองศิริ ตันเฮงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mrs.Connie flor Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Gabriel P Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
2. นางธนัชชา นาโกริโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางสาวสุทิศสา เทียมเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ นามเย็นโรงเรียนกบนิทร์จริยาคมกรรมการ
5. Mr.Apollo Carolinoโรงเรียนเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. Mr.Gabriel P Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
2. นางธนัชชา นาโกริโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางสุทิศสา เทียมเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ นามเย็นโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. Mr.Apollo Carolinoโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ศิลปสาทโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสุกานดา ศุภเสถียรโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางปิยรัตน์ ทองเต็มโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ยันประโคนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา ศีลปสาทโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสุกานดา ศุภเสถียรโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางปิยรัตน์ ทองเต็มโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ยันประโคนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Mng Weiโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
2. MissPing Tingโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. Mr.Miao Zhuangโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. MissFeng Yo Haiโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. MissYong Lianโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Mng Weiโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
2. MissPing Tingโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. Mr.Miao Zhuangโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. MissYang Fei Hsinโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. MissYong Lianโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางนำพร มาลัยทองโรงเรียนลาดตะเคียนราษร์บำรุงกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เตียงตระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวบัวคำ สมัญญาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอื่้อใจ ซื่อตรงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. MissJoane Ruthโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางนำพร มาลัยทองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เตียงตระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวบัวคำ สมัญญาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. MissJoane Ruthโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางสุภาพร สุมะหิงพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ ทองน้อยโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางสุภาพร สุมะหิงพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ ทองน้อยโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ วิทยานุกูลโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ วิทยานุกูลโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ประชุมชนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นายชุมพล จุลวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ประชุมชนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นายชุมพล จุลวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ประชุมชนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นายชุมพล จุลวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ประชุมชนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นายชุมพล จุลวงษ์โรงเรียนมารีกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย ประชุมชนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นายชุมพล จุลวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ประชุมชนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นายชุมพล จุลวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชยพล มีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ แสงประเสริฐโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางสาวจีระนันท์ ทั่งถินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ แสงประเสริฐโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
2. นางสาวจีระนันท์ ทั่งถินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]