หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7.. กลุ่ม ..2....
ณ ....โรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ...........
ระหว่าง วันที่ .....15-17.......... เดือน ...พฤศจิกายน 2556....

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาาเขต 7 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายมานพ รวยลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายวิชิต สุวรรณกล่อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายสามารถ อ่อนสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการ
5 นายสุริยะ สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ กรรมการ
6 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการ
7 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กรรมการ
8 นายปัญญา กองชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม กรรมการ
9 นายสมบัติ ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
10 นายพิทยา แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี กรรมการ
11 นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กรรมการ
12 นายวิสุทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม กรรมการ
13 นายวิวรรธ์ โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กรรมการ
14 นางสาวพนิดา สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กรรมการ
15 นางสุพัตรา บุตรเนียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสายมิตรศึกษา กรรมการ
16 นางศิริลักษณ์ รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์บุรี กรรมการ
17 นายนเรศ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรนาดี กรรมการ
18 นายณัฐพงษ์ สุวรรณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์จริยาคม กรรมการ
19 นางฉัฐพัชร์ สงวนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียหมิน กรรมการ
20 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 กรรมการ
21 นายเอื้อ จานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 กรรมการและเลขานุการ
22 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]