รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7.. กลุ่ม ..2....
ณ ....โรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ...........
ระหว่าง วันที่ .....15-17.......... เดือน ...พฤศจิกายน 2556....

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงนารี  ปืนเงิน
 
1. นางวิลาวัณย์  ธรรมมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวสุมิตา  แก้วการะเกตุ
 
1. นางวิลาวัณย์  ธรรมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสุจิณดา   บางประสิทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  คำพา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นางสาวเมวิกา   พรมมี
 
1. นางสมบูรณ์  กล้าขยัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   พลไพล
 
1. นางศิริวรรณ  ชาญวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศาสนกิจ
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายอชิระ  วชิระประพันธ์
 
1. นายสมเกียรติ   พลอยเพ็ชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวอรยา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางอรวรรณ  จรัสเนตินันท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธ์สุ
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์   ทับจันทร์
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นายศราวุฒิ  กุลสุวรรณ
2. นายสกล  ยอดเพชร
 
1. นางสาวกนกลดา  สกิมงาม
2. นายอภัย  สืบไทย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงมุทิตา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายวชิรวิทย์  สุนทรวรจันทร์
 
1. นางจิรนันท์   สีนอก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงเนตร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จีนแย่
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เกินสอน
2. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวจุฑามาศ  เจริญผล
2. นางสาวพรนราทิพย์  จิรวรัตถ์
3. นางสาวมณีกานต์  ศรีนิล
 
1. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
2. นายโสรัฐ  ขันติกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขันทวงษ์
2. เด็กหญิงอัครมณี  น้อยเพ็ชร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  ไพศาลวัสยศ
2. นางสิรินาถ  แสงเมือง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์   กิ่งเกล้า
2. นางสาวปวีณา  จันทาโท
3. นางสาวมลพิลา   ตันเที่ยง
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ทนงค์รบ
2. นางสาวประไพพัตร   ปฏิพัทรศิลปกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายทิฆัมพร  เมตตาปราณี
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  พรมเมืองขวา
 
1. นางสุดารัตน์  ซายอ
2. นายอนงค์  จันดีดา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนัฐธิชา  ทรัพย์เย็น
2. นายอรรถชัย  ราชอาษา
 
1. นางธัญญารัตน์  อินทร์อนันต์
2. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปรียานุช    จันทรา
 
1. นางสาววารุณี   พลพฤกษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นายวุฒิชัย  บุญศักดิ์
 
1. นางอำพันธ์  พูลสวัสดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.57 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  มนต์ขลัง
2. เด็กชายธนณัช  เทียมภักดี
3. เด็กหญิงสกุลญา  จิตรดี
 
1. นายธีระ  ปฐมวงษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ประทุมวงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวณัฐสิกาญจน์   ธีระโรจนพงษ์
2. นางสาวปภาณิน   สุวรรณเศรษฐ
3. นางสาวประภาพร   อ่อนด้วง
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   ทองสิงห์
2. นางสาวสาธิตา  แสนบุญเรือง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  หาโหยก
2. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วโบราณ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กีรตินาวีสุวรรณ
 
1. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวประภัสสร  เปรมศรี
2. นางสาวพิมพ์รัมภา  อินทร์ชื่น
3. นางสาวศรัญญา  ชูเสน
 
1. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนันธิดา  นาแรมงาม
2. เด็กหญิงนวรัตน์  แสงบดี
3. เด็กชายวัศพล  อุ่นอกพันธ์
 
1. นายธีระ  ปฐมวงษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ประทุมวงค์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวชญากานต์  แสงตระการ
2. นางสาวนิรชา  ไชยสุนทร
3. นายอนิรุจน์  คงอยู่
 
1. นางสาวนัฐยา  ประมวลทรัพย์
2. นางสาวสุชิรา  สังฆธรรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปราบพาล
2. เด็กชายฤทธิ์ฑิชาญ  แสงดึก
3. เด็กหญิงสุภัสสร  มิ่งขวัญ
 
1. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
2. นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวฉัตริญา  แก้วหานาม
2. นายอรรถพงษ์  แย้มพุชชง
3. นางสาวแคทรียา  จิตรเสรี
 
1. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
2. นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  ก้อนเงิน
2. เด็กหญิงอรณิชา  คำจันทร์
 
1. นายสุนัยต์  พรมวิจิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายขวัญชัย  ครสิงห์
2. นายวราวุธ  สุทธิโยก
 
1. นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่เบ๊
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ดิษฐ์ภักดีจินดา
2. เด็กชายอชิตพล  ดาวพนม
 
1. นางสาวอัจฉรา  มาโค
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค   วาจาคำ
2. เด็กชายสุรโชติ  วาจาคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  มาโค
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  ฤทธิ์ภักดี
2. นายพัชรพล  ชนะพันธุ์
3. นายอนุสรณ์  คัมภีรพัฒนไพศาล
 
1. นายสมยศ  นิลฉวี
2. นางสาวอัจฉรา  มาโค
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุภักดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เอียผา
3. เด็กชายปฏิภาน  มณีฉาย
4. เด็กหญิงวรรณิภา  มานิตย์
5. เด็กหญิงอัยยา  ประดับวงษ์
 
1. นางละออง  สุคลธา
2. นางสาวสินีนาฏ  ขาวไม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นายธนภัทร  พูลสวัสดิ์
2. นายปิยวัฒน์  เหมือนมนัส
3. นายวรัญชัย  พรมจารี
4. นายวิทูร  บำรุงวงษ์
5. นายเอกพงษ์  นับเจริญ
 
1. นางละออง  สุคลธา
2. นางสาวสินีนาฏ  ขาวไม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กชายจิรายุทธ์  อ่อนจ้อย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ชำนาญสวน
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชัยยะ
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  น้อยเคน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผสมทา
 
1. นางสาวบุญญารัสมิ์  จันทสิทธิ์
2. นางอรอนงค์  แก้วกูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวดวงกมล   บุญลีวัฒนา
2. นางสาวพรพิมล   เชี่ยวพิมลพร
3. นางสาวสุณิสา   ศรีผ่อง
4. นางสาวเจนจิรา   ขอมดำดิน
5. นางสาวเปรมกมล   คูณสวัสดิ์ธงชัย
 
1. นางรัชภร   จรัญชล
2. นางหนึ่งฤทัย   ทรัพย์พร้อม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจริยาภา  สอาดโฉม
2. นางสาวชุดาพร   หวดไธสง
3. นายธีระภพ  จันทร์สิวานนท์
4. นางสาววราภรณ์  บุญจ้อย
5. นางสาวเบญจรงค์  เรืองศิลป์
 
1. นายธนาวุธ  นาคทัต
2. นายมณฑล  โหระโช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  คำงอก
2. นายคันธรัตน์  นิ่มนวล
3. นายจิรภัทร  สิงห์ทองดา
4. นายฐิติกร  สีลา
5. นายปฏิพัทธ์  ประทวน
6. นางสาวปณิตา  อังกาบ
7. นายปิยะพงษ์  โนนเภา
8. นางสาวพุฒินันท์  ป้อมเขตร์
9. เด็กชายภูมินทร์  จิตภานิช
10. นางสาวมนฑกานต์  คำบล
11. นางสาววิจิตรา  ปัญญา
12. เด็กชายสรศักดิ์  ขุมเงิน
13. นายสาโรจน์  มุมขาว
14. นายสิริพจน์  ศรีปัญญา
15. นางสาวสุกัญญา  เพื่อพัฒนพงษ์
16. นางสาวสุพัตรา  ล้อมน้อย
17. นางสาวสุภาพร  โสรินทร์
18. นายอุดมชัย   จันทร์โคตร
19. นายเจษฎา  ชัยจำ
20. เด็กชายเอกวิทย์  วงษ์น้อย
 
1. นางทิติยา  แก้วโสนด
2. นางธันย์ขนก  พรมภักดี
3. นางสาวพรทิพย์  ทรงนวรัตน์
4. นายมณฑล  โหระโช
5. นายวีระชาติ  กันประดับ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจิรายุ  จันทร์แขกหล้า
2. นายชัยสิทธิ์  พรมเปลว
3. นายชาติชาย  จันทร์โสภา
4. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสะเกษ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มยิ้ม
6. นายณัฐวุฒิ  เจริญสุข
7. นายธนวรรธน์  คำเอม
8. นายธีรยุทธ  สมวงศ์ทวีชัย
9. นายนพกร  สุขเร่ง
10. นางสาวนิธิวดี  ฉัตรไพบูลย์กิจ
11. นายปฏิภาณ  ผาสุข
12. นางสาวปาริชาติ  สมสนุก
13. นายปิยะวุฒิ  แก้วพันมา
14. นายพงศธร  วิริยะรัตน์คุรุ
15. นายพิศาล  ประสันสอย
16. นางสาวมุทิตา  สุดประเสริฐ
17. นางสาวศรัญญา  เมณกูล
18. นายศักครินทร์  ศิลา
19. นายสุรจิตต์  เอมจิตร
20. นายสุริยา  ราชโส
 
1. นางทิติยา  แก้วโสนด
2. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
3. นายมณฑล  โหระโช
4. นายวีระชาติ  กันประดับ
5. นางสาวสุกานดา  รัตนวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพีรพร   พงษ์อ้อ
 
1. นางสาวสุชาดา   ชีวะวุฒิ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาววราภรณ์  แนนสินธุ์
 
1. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ยุทธวิธี
2. เด็กชายศรายุทธ   มีสุข
 
1. นางสาวกาญจนา   รุ่งเรือง
2. นางวาณี   นครพัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธันยพร   บุญมี
2. นายปุณญวัจน์   ฉันทสวัสดิ์
 
1. นางขนิษฐา  กันฟัก
2. นางวาณี  นครพัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจิรภาดา  สิทธิพล
2. นางสาวฐิรากาญ  จันทรา
3. นางสาวณัฐณิชา  พันธ์เจริญ
4. นางสาวธารารัตน์  แก้วเคน
5. นางสาวผ่องพรรณ  รอดตา
6. นางสาวพัชรี  คำภิรมย์
7. นางสาวศรัณชนก  พุกสอน
8. นางสาวสุชาดา   มุมกระโทก
9. นางสาวสุภาพร  มุมกระโทก
10. นางสาวเยาวลักษณ์  คงโนนนอก
 
1. นางอรอุษา  โรจน์วิทยา
2. นางเลอลักษณ์  คงมีลาภ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พันชาติ
2. นางสาวชมพูนุช  แนบเนื้อ
3. นางสาวณัฐกมล  ก้องกังวาลย์
4. นางสาวณัฐพงศ์  บัวทอง
5. นายนที  แก้วเมฆ
6. นางสาวบุษยศ  สำเริงไธสง
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ภมรพล
8. นางสาวรุ่งตะวัน  สมพงษ์
9. นางสาววรรณภา  วงษ์บาท
10. นางสาววรัญญา  ทับสุเทพ
11. นางสาวศิริรัตน์  พิมพ์สอน
12. นายสมยศ  พิมพ์วงษ์
13. นางสาวสุรีพร   มิ่งพา
14. นางสาวหัทยา  มั่งมี
15. นางสาวเบญจวรรณ  ชัยชุน
 
1. นางมานิต์ตา  ไชยเจริญ
2. นายวีระศักดิ์  งามขำ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ทองจันทรา
2. เด็กหญิงนิรชา   ชูเจริญ
3. เด็กหญิงปวรขวัญ  พูนบำนาญ
 
1. นางสาวพนมลักษณ์   ชุปวา
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวดวงหทัย   ผ่องศรี
2. นางสาวปราชญ์ชลี   ชุมผอม
3. นางสาวสราลักษณ์   ปรีชากูล
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
2. นางวาณี   นครพัฒน์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรศยา   กิจวิจารณ์
2. เด็กชายอดิศร   ชวนชื่น
 
1. นางสาวพนมลักษณ์   ชุปวา
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกฤษณา  คำภิรมณ์
2. นายธวัชชัย  โบราณมูล
 
1. นางสาวกาญจน์วรุณ  พงษ์นุช
2. นายศุภชัย  วันเจียม
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เทียมภัก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายขจรเดช  หวังพรหม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ    แก้วคำบ้ง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวปานตะวัน  หอมอ้ม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  วงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกนิษฐา  เพ็งธนังค์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรวิษา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชัชดากรณ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงมาลี  เจริญภูมี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  พึ่งกุล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   วัฒนกูล
2. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงเวณิกา  วิเชียรเพริศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอาทิตยา  จาลุย
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายกัญจน์  บุณยรัตน์เสวี
2. เด็กหญิงมินตรา  ซ้ำคำ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ปรีสงค์
 
1. นางสาวสินีนาถ  วิฐาพร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. นายวัฒนชัย  พิรักษา
2. นายอนุชา  ถากา
3. นายเพชรายุทธ  สาวิเศษ
 
1. นางสาวสาธกา  คำเงิน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  เภาคำ
 
1. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงโชติกา  ยศผักแว่น
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์   กิ้วภูเขียว
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นายกิตติศักดิ์  ถนัดกิจ
 
1. นายชำนาญ  แสงบุญ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงเสาวนีย์   อินทรเปือย
 
1. นายวีระพงษ์   กิ้วภูเขียว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงลดา  พาลี
 
1. นายวราวุฒิ   อ่ำเมือง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอรุณี   ภูมิไกล
 
1. นายวราวุฒิ   อ่ำเมือง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แตงกวา
 
1. นายพงศธร  นาลสนิท
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสิทธิพล   ชำนาญปืน
 
1. นายวีระพงษ์   กิ้วภูเขียว
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลชาลี
3. นายจิรวัฒน์  ผันนะรา
4. นางสาวจิริยา  บุญมี
5. นางสาวจีรวรรณ  พันสว่าง
6. เด็กหญิงชมพูนุข  จันตา
7. เด็กหญิงฐิติมา  อโนดาษ
8. นายณัฐพล  บำรุงผล
9. นายดนุสรณ์  พรมสันเทียะ
10. นายธนวัฒน์  วิปุละ
11. เด็กชายธรรมสรณ์  ฆ้องเถื่อน
12. นางสาวธัญลักษณ์  ประสานตรี
13. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
14. นายธีระยุทธ  สุวรรณวงษ์
15. นางสาวนัฐกานต์  หมั่นคำ
16. เด็กหญิงนิตยา  อินนา
17. นางสาวภาชุวรรณ  ก้องกังวาลย์
18. นายภูธเนศ  อินอ่อน
19. นางสาวมทนาลัย  วงษ์แสนสุข
20. นายรุ่งรดิศ  สีใส
21. นางสาวลลิตา  แผ้วสูงเนิน
22. นางสาววงเดือน  ชินคำ
23. นางสาววาสนา  ทาประสงค์
24. นางสาวศรัญญา  เสน่หา
25. เด็กชายศราวุธ  คำดี
26. นางสาวศรีอุไร  ประสมบุญ
27. นางสาวศศินิภา  ศรีทา
28. นางสาวศิริลักษณ์  อะโนดาษ
29. นางสาวศิริวิภา  อินอ่อน
30. นายสมชาย  พรมสันเทียะ
31. นายสรัช  เอี่ยมลออ
32. นายสรัล  เอี่ยมลออ
33. นายสิทธิพร  ปัจจัย
34. เด็กหญิงสุนันทา  เหมือนหงษ์
35. เด็กหญิงอรทัย  พรมเทา
36. นางสาวอารียา  มหาวัน
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมณี
38. นายเกียรติศักดิ์  ภูคำ
39. เด็กหญิงแสงเดือน  เอื้อเฟ้อ
40. เด็กหญิงโสภี  เภาคำ
 
1. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
2. นายธณัฏฐ์ยศ  ถกลประจักษ์
3. นายธนกฤต  สุกเขียว
4. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
5. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
6. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
7. นายเสน่ห์  มาโค
8. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวกมลฉัตร  แสงเมือง
2. เด็กชายจิรายุทธ์  อ่อนจ้อย
3. นายชนินทร์  ทนคง
4. เด็กหญิงณัฐติยา  ดอกไม้ไฟ
5. นางสาวทิพาภรณ์  เคนสมดี
6. นายธนธรณ์  ศรีสวัสดิ์
7. นายธนวัตร  ทองแลบ
8. นางสาวธัญญารัตน์  รุประมาณ
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หล้าเรือน
10. นางสาวนัจนันท์  แก้วเคน
11. นางสาวนารีรัตน์  กกขุนทด
12. นางสาวนุชนารถ  เชิดชู
13. เด็กชายบัญชา  น้อยสมบัติ
14. นางสาวประภัชรินทร์  ภาคำ
15. นายปราโมท  พรมลาด
16. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จินดา
17. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหลพึ่งทอง
18. นางสาวพรศิริ  พิมประสาร
19. นางสาวพัชรพร  คำแก้ว
20. นางสาวพิทยาธร  ไตรทิพย์
21. เด็กชายภานุมาศ  จำปาทอง
22. นางสาวมณีรัตน์  พรมมาวงษ์
23. เด็กหญิงมนีรุ่ง  แววศรี
24. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์มิตร
25. นายวรัญชัย  พรมจารี
26. เด็กหญิงวรารัตน์  ชำนาญสวน
27. นายวุฒิชัย  แนวดง
28. เด็กหญิงศศิธร  กัสปะ
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญประกอบ
30. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ใยมา
31. เด็กชายอดิเทพ  เสือดี
32. นายอรัญ  แซ่งุ้ย
33. นางสาวอริสรา  สุริวงค์
34. เด็กชายอัครพล  เจริญดร
35. นางสาวเนตรนภา  จุ้ยสวัวัสดิ์
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดีแสวง
37. นายเอกพงศ์  นับเจริญ
 
1. นายคมสรร  รสดี
2. นางทวี  เจริญ
3. นายพนมพร  ศรีรักษา
4. นายพรชัย  แก้วคำดี
5. นางพิศมัย  ทัศนา
6. นายวัลลภ  ชัยยะ
7. นายสมบูรณ์  แจ้งอรุณนิจ
8. นายเชาวฤทธิ์  โคละทัต
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายพงศ์พลิน  ปราณี
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายพรชัย  นามวิชัย
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จินดา
 
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี    
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายศราวุธ  นางแย้ม
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายฉัตรบดินทร์   ง่วนทอง
 
1. นางสาวณัทศศิร์   อินทรโพธิ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัฐยา  แดงหนูงาม
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวศสิธร  อินทร์เปือย
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  ศรีแก้ว
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายจิรเดช   คงเงิน
 
1. นางสาวณัทศศิร์   อินทรโพธิ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  พิมพ์อรัญ
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวศรัญญา   จันทรี
 
1. นายอรรถพล   สุริยวงษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายวัลย์ชนะ  อรุณไพร
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายนิติพงษ์  ใคร่รู้
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงเยาวรักษ์  จันเดช
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี    
92 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกฤติภรณ์   คงพันธ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   วีระกุล
3. นางสาวกุลภัสสร์   ยุทธวิริยะ
4. นางสาวจริญทิพย์   อินทเกตุ
5. นายจิรานุวัฒน์   คำแหง
6. นายจิรเดช   คงเงิน
7. นายฉัตรบดินทร์   ง่วนทอง
8. นางสาวณัฎฐา  เตชมณีแดง
9. นางสาวตรีรัตน์   สายพนัส
10. นางสาวธนรัตน์   หอบูรณสิน
11. นายนพรัตน์   ทองเลิศ
12. นางสาวนภัสวรรณ   จ่าเพ็ง
13. นายปรีชา   ทรงลอด
14. นายปุญยวัจน์   ฉันทสวัสดิ์
15. นายพงศกร   ใครวงษ์
16. นางสาวมณฑกานต์   ราศี
17. นายรัชชานนท์   อังคะนาวิน
18. นางสาวลภัสรดา   กอบกู้ก่อนแก่
19. นางสาวลักษิกา  วันแว่น
20. นายวิทวัส   สื่อเจริญอัครกุล
21. นายวีระพงษ์   แสงหิรัญ
22. นางสาวศรัญญา   จันทรี
23. นางสาวศศินิภา   บุญแสง
24. นางสาวศศิวรรณ  เพ็ชรผุดผ่อง
25. นางสาวศิริวรรณ   พรหมมาลี
26. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์สาลี
27. นางสาวอสมาภรณ์   ฟ้องเสียง
28. นางสาวอารียา   บุญพรมอ่อน
29. นางสาวเกวลิน   ลิขิตปัญญาราษฎร์
30. นางสาวเมธาวี  ขามวิเศษ
 
1. นางสาวกาญจนา   รุ่งเรือง
2. นางสาวณัทศศิร์   อินทรโพธิ์
3. นางนาถลดา  กุญช์มนตรี
4. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
5. นางวาณี   นครพัฒน์
6. นางสาวศศิธร   พรหมฉิน
7. นายอรรถพล   สุริยวงษ์
8. นายเรวัติ  พูลสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทกากานต์  โอตกิ่ง
2. เด็กชายชนาธิป  เกินสอน
3. เด็กหญิงพนัชกร   กองไชย
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ขันตีชา
5. เด็กหญิงวรากร  รัตนเจียมรังษี
6. เด็กชายสรศักดิ์  ชาญวิเศษ
7. เด็กชายอภิชาติ  แสงวุฒิ
8. เด็กชายเจษฏา  ขันทอง
 
1. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
2. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
3. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกิ่งปราถนา  สังข์ทอง
2. นายธีรศักดิ์  จ่าลุย
3. นายธีรศักดิ์  กองไชย
4. นางสาวปิโยรส  กาวี
5. นายพุฒิพงศ์  ทศพันธ์
6. นางสาวรักชนก  ครองบุญ
7. นางสาวสุภาพร  สอนจันทร์
8. นายอัครัช   สว่างแผ้ว
 
1. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
2. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
3. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุ่งเหลา
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา   ผาวันดี
3. เด็กหญิงพราวพิมล  พรมยาบล
4. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์กุล
5. เด็กหญิงอรณี  มีห่อข้าว
6. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
 
1. นางสาวพนารัตน์  สังข์นคร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวฐิติมา  ศรีหาวงษ์
2. นางสาวศุทธนุช  ต่ายสวัสดิ์
3. นางสาวสุกัญญา  คนกลาง
4. นางสาวเยาวมาลย์  คำลือ
 
1. นางสาวพนารัตน์  สังข์นคร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ฉิมหัต
2. เด็กหญิงชลิตดา   ขนแดง
3. เด็กชายฐิติพงษ์   โลหิตสกุล
4. เด็กหญิงฑิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
5. เด็กหญิงทิชาดา  เอี่ยมกั๊ก
6. เด็กชายธนาธร  อิ่มโสม
7. เด็กหญิงปภัสสร  โคตรปัญญา
8. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมา
9. เด็กชายมณฑล  บุญเจริญ
10. เด็กชายศักรินทร์  วันทุ
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันดีดา
12. เด็กหญิงสุทธิดา   แจ่มแจ้ง
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมวดดี
 
1. นายชนณพัฒน์   มีแสง
2. นางนรีรัตน์  สมโภช
3. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วรกิจ
2. นางสาวจิณณพัต  เหลาคำ
3. นางสาวชญานิศ  ทะโทน
4. นายชัยวัฒน์  เบ้าโชติ
5. นางสาวญานิศา  แซ่อ๋อง
6. นางสาวทานตะวัน  โรจน์บุญถึง
7. นายธนัธฎา  กันยาประสิทธิ์
8. นางสาวพิรญาน์  ทุนลี
9. นางสาวลายเนา  แก้วคูณ
10. นายวุฒิชัย  อุตคุต
11. นางสาวศิริลักษณ์  นึกรักษ์
12. นางสาวสุนิสา  คำเรืองศรี
13. นายเฉลิมพันธ์  บุญช่วย
 
1. นายชนณพัฒน์   มีแสง
2. นางนรีรัตน์  สมโภช
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายชาญยุทธ  นิลประพัฒน์
2. นายปฏิภาณ  น้อยบล
3. นายพรกรีฑา  โฮมเผ่า
4. นางสาวลายเนา  แก้วคูณ
5. นายสุบรรณ  จันธรรม
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นายยวมนต์  ศรีสวัสดิ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เพลียเท้าอุ้ย
2. นางสาวยูมา  บี
3. นางสาวฮาซีนะ  บี
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นายสุรเชษฐ  จันทร์เซ็ง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายนรินทร์  มูลเชื้อ
2. นายวรากานต์  แย้มกลิ่น
3. นายวีระพล  จันเวียง
 
1. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
2. นายสมยศ   เขตต์สิงห์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 1. นายจตุรงค์  กิ่งสำโรง
2. เด็กชายพงศกร  เทียนพรมราช
3. เด็กชายวิศรุต  พันธ์ดวง
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 1. นายธนากร  ชุมพรสระน้อย
2. นางสาวอนุชิต  ทองศรีม่วง
3. นายเอกรัฐ  สังวาลย์เพ็ชร
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนภา  ทะนะ
2. เด็กหญิงจินตนา  ปานแร่
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีรัฐ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทองสีกล่ำ
5. เด็กหญิงนัยนา  เค้าแดน
6. เด็กหญิงสมัชญา  ยังจิตร์
 
1. นางสาวกนกชล  มูลมณี
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวชญาณี  จุ้ยสวัสดิ์
2. นายชัยมงคล  กองคำ
3. นายปริญญา  บุญช่วย
4. นางสาววิภาวรรณ  สังประพล
5. นางสาวสิริรัตน์  ตู้สิมมา
6. นางสาวสุภาพร  ตรีสวัสดิ์
 
1. นางทวี  เจริญพร
2. นางสาวนุสรา  นาชัยสิทธิ์
3. นายพงศ์ปรเมศวร์  สุทธิธรรม
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุติบุตร
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์   มอญสลุด
3. เด็กหญิงโรสิชา   บุญพรมอ่อน
 
1. นางวันเพ็ญ   รังสิโรจน
2. นายสุมาต  ทวีสุข
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจีรารัตน์  จอมสุรินทร์
2. นางสาวธัญญาภรณ์   พุ่มมะลิ
3. นางสาวเบญญา  ลาโง้น
 
1. นายมนตรี  เพลินไพศาล
2. นางวันเพ็ญ  รังสิโรจน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. เด็กชายอรัญ  เขาดิน
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วงษ์มา
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นายศักดิ์สกล  ศรีเชียงสา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวคัทลียา  คำเที่ยงป้อม
2. นางสาวรพีพรรณ  จักรพล
3. นางสาวเบญจวรรณ  พึ่งญาติ
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นายศักดิ์สกล  ศรีเชียงสา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงประภาสิริ  คุ่ยสาหร่าย
3. เด็กหญิงลลิตา  ลาทอง
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  กล้ากลางดอน
2. นายสุพจน์  สุวรรณชาติ
3. นางสาวอรวรรณ  ชวนขุนทด
 
1. นางสาวกนกชล  มูลมณี
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช   จันตา
2. เด็กหญิงนิตยา   อินนา
3. เด็กหญิงปริญญา   โหนกขุนทด
 
1. นางสาวกนกชล  มูลมณี
2. นายธนกฤต    สุกเขียว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธัญพัชรี  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวสุพรรษา   ตู้สิมมา
3. นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพ์ทอง
 
1. นางจำนงค์  ศรีวิศาล
2. นางศิริลักษณ์  ศรีสิทธิมลคล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา   กุลชาติ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญรุ่ง
3. เด็กหญิงวรัญญา   เอมกลิ่น
 
1. นางสาวกนกชล  มูลมณี
2. นายธนกฤต   สุกเขียว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปวีณา  แนวคำ
2. นางสาวอรพรรณ  สิงหโกมล
3. นางสาวอรวรรณ  รักศรี
 
1. นางจำนงค์  ศรีวิศาล
2. นางศิริลักษณ์  ศรีสิทธิมงคล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงมารศรี  อาจอุดม
2. เด็กชายอัครพล  สองพล
3. เด็กชายไชยภัทร  พรมมี
 
1. นางสาวนุสรา  นาชัยสิทธิ์
2. นางแววดาว  แสนศรี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกรรณิการ์  โกสีย์
2. นายวรชาติ  ขลากระโทก
3. นางสาวสมคิด  เขียวสอาด
 
1. นางสาวปัณฑิตา  ปานะโปย
2. นางอารมณ์  บุญเกิด
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายวสุพล   ช่วยสงเคราะห์
2. เด็กชายศราวุธ   นางแย้ม
 
1. นางศิริประภา   เกียรติวิริยะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ   กิตติวิรยานนท์
2. นางสาวธาริณี   สมโภชน์
 
1. นางสาวนันทิยา   ศิริศิลป์
2. นายมนตรี   โมลิสกุลมงคล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายกฤต  เอนกบุณย์
2. นายธีร์รัฐ   จิระวงศ์วริศ
 
1. นางสาวนันทิยา   ศิริศิลป์
2. นายมนตรี   โมลิสกุลมงคล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนิษนาถ  วิริยะดำรงค์
2. เด็กหญิงธนาอร   หมันเทศมัน
 
1. นางสาวนันทิยา   ศิริศิลป์
2. นายมนตรี   โมลิสกุลมงคล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายพลพล  โตรัศมี
2. เด็กชายศราวุฒิ  ก้อนสันทัด
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายบุญมี   ลันวงษา
2. นายวสันต์   สอนเรือน
 
1. นายชำนาญการณ์   ปามี
2. นายธนากร   เฉลิมกุลกิตติ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายชวณัฐ  พิริยโนทร
2. นายศิริเทพ  เรือนพันธ์
 
1. นางสาวฌาย์ณิตา  กมขุนทด
2. นายอภิวัชร์  ทองลพ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายคณาธิป  คำแหง
2. นายพงศธร  พุทธา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจักรพันธ์  อ่อนศิลา
2. นายเธียรสิน  โชคอนันท์วรโชติ
 
1. นางสาวฌาย์ณิตา  กมขุนทด
2. นายอภิวัชร์  ทองลพ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์   สาสวด
2. เด็กหญิงพรทิพย์   จันทร์งาม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์อาษา
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสาววรรณภา  นกน้อย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  พงค์สวัสดิ์
2. นายธีระ  บุญปัน
3. นายเสฏฐวุฒิ  พนจะโป๊ะ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ชมดอกไม้
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายพิสิฐ   ไชยคำ
2. นายไตรภพ   วงษ์วิโรจน์
 
1. นางสาวนันทิยา   ศิริศิลป์
2. นายพินิจ  บุญขาว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ทรัพย์มั่น
 
1. นางสาวสุกัญญา  เกรียติสันติสุข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธนนันท์   ฉัตรบุญพร
 
1. นางสาวศศิธร   พรหมฉิน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงลลิตา  เขียวหวาน
 
1. นางสาวศิรินทร์  บุตรอินทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอมรพรรณ  คนกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรสิริ   พรมภักดิ์
 
1. นางสาวศศิธร   พรหมฉิน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. นางสาวอรทัย  เทพแก้ว
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประวันเนา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายยุทธการ   ใบเงิน
 
1. นางร่มไทร   รัตนเกรียงไกร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวรัฐนันท์   ภาวนาอุบล
 
1. นางสาวศศิธร   พรหมฉิน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงกังศดาล  กาบมาลี
2. เด็กหญิงดาปนีย์  มานิตเจริญ
3. เด็กหญิงวริษา  สัจธรรม
4. เด็กหญิงอรณา  กลักย้อม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองลพ
 
1. นางรัชนี  แนววิเศษ
2. นางสาวสุกัญญา  ศิลประสาท
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์พันธ์
2. นางสาวปฐมวรรณ  ศรีบุญจันทร์
3. นางสาวปิยนันท์  จันทร์สมดี
4. นางสาวเพ็ญพิมล  คงคา
5. นางสาวเหมือนตะวัน  ชัยจำ
 
1. นางสายทิพย์  พรายแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  ศิลประสาท
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงสุนันทา  จับชื่น
 
1. Mr.WANG   LONG
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวศิรินภา  ขวัญใจ
 
1. นางสาวพรศิริ  แสนโคตร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงปัณณพร  รัศมีโรจน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิลประสาท
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกุนตลา  ทองเก๋ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิลประสาท
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลสตรี   สุขกุล
2. เด็กชายธาดา   นิลเปี่ยม
 
1. นางสาวกาญจนา   รุ่งเรือง
2. นางสาวศศิธร   พรหมฉิน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตุนหนูแฟง
2. นางสาวธนภรณ์  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวปัทมา  วงศ์ณรัตน์
2. นางอมรรัตน์  คำกุล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายกานต์  ชิณพันธ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  รวดเร็ว
3. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์ศรี
4. เด็กชายธีระพล  สละทาน
5. เด็กชายพิชิตชัย  ผามั่น
6. เด็กชายวิษณุ  มนทอง
7. เด็กชายสุรเดช  รักษาศีล
8. เด็กชายอภิชาติ  อ้วนเกียรติกาญจน์
 
1. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
2. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
3. นางสาวศิวพร   สุทธิศันสนีย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงดาราพรรณ  อ่อนละมุล
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ป้องภัย
3. เด็กหญิงวนิดา  อินทร์อนันต์
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา   นามวงศ์ศรี
2. นางสาวลลิตาพร   สิงห์ท่าเมือง
3. นางสาวสุลาวดี   สุขผดุง
 
1. นางสาวสุภาพร  สุมะหิงพันธุ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัญญา  ดีอ่อง
2. เด็กหญิงชะยานี  ชาดา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ขำดี
 
1. นางสาวสุภาพร  สุมะหิงพันธุ์
2. นางสาวอัจฉรา  มาโค
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  มีภาค
2. นางสาวนันทวรรณ  ผาสุข
3. นางสาวสุธิดา  สกุลศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สุมะหิงพันธุ์
2. นางสาวอัจฉรา  มาโค
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจริญญา  เพชรหึงค์
2. เด็กหญิงพรลภัส  บำรุงชาติ
 
1. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
2. นางร่มไทร   รัตนเกรียงไกร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวสิตานัน   นาจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร   พรหมฉิน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์   สรรพกิจ
2. เด็กชายรัชชานนทร์   ศิริ
 
1. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
2. นางจิรนันท์   สีนอก
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวสิรินทรา   สาวงศ์ตุ้ย
 
1. นางจิรนันท์   สีนอก
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เดชศร
2. เด็กหญิงเนตรชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
 
1. นายชัฏชยุต  บุตรผา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวน้ำฝน  กันนิคม
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงภัชรีญา  หวังผล
 
1. นายชัฏชยุต  บุตรผา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  เจริญนิตย์
 
1. นางสาวจีระนันท์  ทั่งถิน