หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์,โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารสมาคมศิษย์เก่า 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 645 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 642 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 643 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 631 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 648 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 512 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง Internrt 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ห้อง ภาคเช้า อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 , 313 , ภาคบ่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องเบญจพล 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ห้อง ภาคเช้า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องเบญจพล , ภาคบ่าย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 , 313 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 , 323 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 , 333 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 329 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ลานกีฬาหน้าเสาธง , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ลานกีฬาหน้าเสาธง , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี สนามฟุตบอล , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี สนามฟุตบอล , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง อาศรมสวนวรรณคดี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง อาศรมสวนวรรณคดี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 611 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 236 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 236 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 234 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 235 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 241 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 246 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพละ 15 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 751 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 752 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 753 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 754 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 755 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 756 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 761 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 762 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ART 1 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 763 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 764 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ห้อง ลานตัวหนอน 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ห้อง ลานตัวหนอน 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 15 พ.ย. 2556 09.00
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 12.30
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 12.30
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง ดนตรีสากล 15 พ.ย. 2556 09.00
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง ดนตรีสากล 15 พ.ย. 2556 09.00
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง ดนตรีสากล 15 พ.ย. 2556 09.00
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง ดนตรีสากล 15 พ.ย. 2556 09.00
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 2 15 พ.ย. 2556 09.00
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง หอประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 417 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 417 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 418 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 418 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 15 พ.ย. 2556 09.00-14.00
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 15 พ.ย. 2556 09.00-14.00
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 15 พ.ย. 2556 09.00-14.00
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 15 พ.ย. 2556 09.00-14.00
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง วิทยบริการ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 15 พ.ย. 2556 09.00-14.00
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126. 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี สนามหลังอาคารสมาคมศิษย์เก่า 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ลานกีฬาหน้าเสาธง 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 636 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]