หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-rbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนภาพร มัฆมานโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา รุ่งสิทธิวรรณโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา จันโททองโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสุพรรษา อังคสุทธิพงษ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิศมัย นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอภิรัตน์ พงษ์หาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรัตนา สงกรานต์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา กลิ่นสว่างโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุนทรี ปรีชาภรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสมหวัง สุดพวงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางยุพา แก้วกองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ไผ่ทองโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพรโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร จำปาทองโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวรำพึง ลิ้มเทียมรัตน์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาวองุ่น เอี่ยมงามโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล นาคทองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ปานสวัสดิ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร ชวนอยู่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวอังคณา บรรลือโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางนพลักษณ์ ยินเยื้อนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางมนัญญา ศิริรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา เพชรสมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกังสดาล เกียรติศิริโรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์ ทองอยู่ยืดโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายสุภเวช ตรัยที่พึ่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี เนียมประเสริฐโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางณอาภา รวมทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิรินทร์ โพธิโสโนทัยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีรัตน์ ยมาพัฒน์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววิไล พันธุ์มาโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางอันติมา รุ่งสว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาววลัยพรรณ ทองดอนเหมือนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา อุส่าห์ฤทธิ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา อิสริยวัชรากรโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ศรีเวียงโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางจอมขวัญ ทองอยู่ยืดโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางสุภางค์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางพัชรี เปล่งผิวโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภัสนันต์ ฆังคัสสะโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา นมรักษ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางพรพรรณ สุจิตต์มาลีโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมาริสา นพคุณโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางรัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา ศรีมงคลโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ หลิมเล็กโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางประเทือง วงศาโรจน์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร มานะงามโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางไขศรี วารีอุดมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางโสภนา อุตทาีลีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางเอมอร ม่วงพิณโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสมศรี เฮงประเสริฐโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นายสอาด สังข์เขียวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา กลิ่นเฟื่องโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ แก้วมณีเอี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางสาววรรณพร ทองสมนึกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โควินท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอรพิน มีศิริโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญมา วรรธนะวลัญธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายตรีศุล หลีล้วนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ทองดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางเบญจรัตน์ สิริยิ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางเกศนี ศรีแดงบุตรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางวิไล โพธิ์ชื่นโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา ตะปานนท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวรรัญญา สุมาลัยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
2. นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจันทร กิจโพธิญาณโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หมื่นศรีโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุพผา ฉัยยะโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยะพร แย้มขยายโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พรน์ พับแผ่นทองโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพิน กระต่ายทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวนริศรา สุขผ่องโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวอริสรา สาททองโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางสาวมาติกา ถินกระโทกโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางยุพิน เต่าพรมห์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา คล้ายฌพธิ์ทองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา เจริญกลิ่นโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางศรีนวล กิมพิทักษ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางรัตนา เมฆพันธ์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นายสุวิทย์ สมหลักชัยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวชลลัดดา ตะริโยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวรังสิมา ถิรจันทราโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ แก้วรักษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายพิษณุ ยงดีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสะอิ้งทิพย์ บันเทิงจิตรโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวรินดา กิมก่งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายอดุลย์ แป้นแหลมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
7. นายบุญมี ดีแสนโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
8. นางสุนัน แป้นแหลมโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
9. นายมารุต เสลาคุณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
10. นายปราโมทย์ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพนาพร อ่อนสีน้อยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวดุสิตา หงส์ร่อนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเชียรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุพิชญา บุญพบโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเรณู อุระวัฒน์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
6. นายพิชิต เรืองทองดีโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
7. นายนิตยา คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
8. นางอุษนันท์ วิษณุวนิชนันท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
9. นายประยุทธ ปิยะเกศินโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร สาลีติดโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางพเยาว์ บุญช่วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางอุษาศรี อนันต์ทรัพย์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา เกษแก้วโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นางนฤมล คูสว่างศรีโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
7. นางสาววรรณภร สีนวลสดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
9. นางมะลิ จันทวงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
10. นางบุญสม ศรแผลงโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายวัฒนชัย มีศิริโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
12. นางสาวเรณู กระแจ่มโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
13. นางเณรดา รังษีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นางสาวพัชรินทร์ ปัณยาลักษณโรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประชุมศรี บุญญะหงษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล วิบูลย์สุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวพรศรี บุญญาสถิตสถาพรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสายจิตร ดวงจันทร์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางจรรยา อุ่นมณีรัตน์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายสนั่น ทองกันยาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
7. นายรัฐกรณ์ ชาญธีระวิทย์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิไลวรรณ ชูเลิศโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
9. นางยุพเรศ ประชานุกูลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
10. นายวรวัฒน์ ศรีพอโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
11. นางสาวนภาภรณ์ เพียงดวงใจโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นางสาววิลาวัณย์ สัจจกุลโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ จงจุดเทียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษณี ไทยจรรยาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางประทุม มะลิทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวประนอม แสงนิลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสนองภัทร สุธีรวงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางสาวจรินทิพย์ ธรรมสฤษดิ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
7. นายอมฤทธิ์ พิณพาทย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวปรียาภรณ์ เลื่องชัยเชวงโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
9. นางนฤมล ประพันธ์พจน์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
10. นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์โรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
11. นางกาญจนา ศิริโตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางวรรณี อินทร์รจนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สายเย็นโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เวชตรียานนท์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ เทพวงษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางโชติมณี สมศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นางพิรานันท์ โคตรนูโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
8. นางสาวกมลทิพย์ บุรีสุวรรณโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
9. นายวิสุทธิ์ สิทธิการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ ญาติมากโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาลี เลินไธสงโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นายอาคม ขวัญธำรงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางธนีนาฏ สิทธาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอำไพ ห่วงทองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวสรรัตน์ กองแก้วบุญญะหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
8. นางสาวสุวรรดี ช่างเขียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
9. นายเอกราช ตาแก้วโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ขนอมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง แก่นนาคำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายจตุรงค์ บุญอาจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา แก้วตาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
6. นางสาวนิสสรณ์ กีรติพิพัฒนพรโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
7. นางชาลินี จันเจริญโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
8. นายบรรจง มหาดเล็กโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชามญช์ เหมือนจินดาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เจริญสุขโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายสิทธิพัฒน์ จินตศิริกูลโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภาพร เพิ่มโสภาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นายไกรพิชิต ปูรณวัฒนกุลโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
8. นางสาวปรียาภรณ์ เหมวัตรโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
9. นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวสุธิดา กองแดงโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
11. นางมัทพรรณ อันเดอร์สันโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ พรมฟ้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เอียดสุยโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางนริสา ประจวบวันโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
4. นางเพ็ญฤดี สุวรรณประภาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้าโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววิปัศยา เยี่ยวยาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นางลำจวน ปัญญาวรพงศ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายกำพล นาควรสุขพิศาลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอรุณี สุมารินทร์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสรศักดิ์ แตระกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สมบุญโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางสาววันทนา เพ่งทิมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัลลภ พิมพาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แก้วศรีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางสาวนันทวัน คงสุบรรณ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นายสุชาติ เสือเดชโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
8. นางผ่องศรี เจียมฉวีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
9. นางอัญชลี เลิศพานิชโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทมยันต์ สงวนไวพานิชกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา บุญทันโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
3. นายทศพร อุดมสิทธิชัยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายธนชาต อาจหาญโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางสาวสรินธร พรประดิษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสรรเพชญ ขุนนุชโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางชัชนี มนต์ทิพย์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสราวุธ สุธีรวงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายสมเจตน์ สมุทวนิชโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นายทวนทอง วงศาโรจน์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายธาดา ล้อสุนิรันดร์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
7. นายมณเฑียร สุดฮะโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศินี เตือนอุดมศีลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายอนนท์ ทัฬหกิจโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรสุข เกิดปราโมทย์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการ
4. นางพรรธิภา มานิตกุลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัลลภ อินทร์พรหมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ศรเดชโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเกษม จริยรักษ์วรกุลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
8. นายสมเจตน์ สมุทวนิชโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
9. นายทวนทอง วงศาโรจน์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาสโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายกริชชัย เพียรดวงศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ บุษบงส์ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นายกมลพันธ์ สุขเกษมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายบุญลาภ กลิ่นอุบลโรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
5. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายกริชชัย เพียรดวงศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ บุษบงส์ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นายกมลพันธ์ สุขเกษมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอาคม สมพามาโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
2. นางรัชฎา ปุญญโพธาภิวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นางสาววิยะดา ฟองน้ำโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายประสาน วงแหวนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสาวปิยะพร ชาภิรมย์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สิงห์โตโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
2. นางสาวบังอร สิงห์โตทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวญาดา ศรีอรุณโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นางอุษา สุภาพโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
5. นายบุญส่ง ลิ้มภิรัตน์โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โพธิ์ชื่นโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
2. นางณฐพร พรหมโมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางธนวรรณ เชตุสุวรรณโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
4. นางสาวภาณี คูวุสรรณ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางวัชรี มณีตันโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรเศรษฐ์ บุญเกตุโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
2. นายธนัช วงศ์สกุลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกฤชรัช ศรีณรงค์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย อยู่รัตน์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิจารณ์ สงกรานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายบุรินทร์ นริทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ทุบจิ๋วโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นางสาวพรทิมา ไพศาลวันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายบุญเทอด อรมุตโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร ชลพฤกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางอังคณี ทูลยอดพันธุ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางควนคึง เสาม่วงโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
2. พระปลัดวินัย อคฺคปยฺโยวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องมาลัยโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพวงเพ็ญ จันทร์แจ่มโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง ศิลทองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเกษม กิมพิทักษ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. พระครูสมุอำนาจ อนุภทฺโทวัดนาหนองกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีกันณ์ ขับสนิทโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ นันทบุตรโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ พลไชยะโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมาลี สุขแสนข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางดุจปราถนา อรุณฉายมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางนัฐวดี ป้อมเชียงพิณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศรีพันธุ์ ตันฑสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางวิเชียร ทองดีโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางเชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. พระครูปลัดอุดม โอภาโสสำนักสงฆ์ห้วยหนึ่งกรรมการ
3. Mr.Bradley Opazมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายสายันต์ ปานทองโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญญัติ ธรรมจงโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนัยฤทธิ์ มาลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายไพศาล เข็มประดับโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นายบัญชา พวงนวมโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นางวรรณี พึ่งธรรมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนที คงประพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นายคงไท ตรีวนิชย์กุลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ สุวรรณลาภเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
8. นายนิติ มีปราชญ์สมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คชรักษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วัฒนาสุขโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายสถิตย์ เงินเจือทองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสมชาย เตียวตระกูลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นายอนุชา ตรีีสุคนธ์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวพร นกงามโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพรสวรค์ เพียรดวงศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายจงกล เดชอัมพรโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นายปัญญา เกิดฤทธิ์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันทิมา อินทรบุตรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นายสมทรง วงษ์ถาวรเรืองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางยุพเยาว์ จันทร์เจิมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุปรียา จินดาวงษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายประทีป ดวงเพียอ้มโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ โผแพโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ คงพราหมณ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปิรัณญ์สิริ ปลิปลื้มโอฐโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายดาวเทียม ยุวานนท์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
7. นางมลิวัลย์ ภาคทรวงโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
8. นางจงฤดี จ้อยเจริญโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการ
9. นายบุญเลิศ เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นายอรรถชัย มัจฉาเดชโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
11. นายกรพรหม วารีชลโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นายวินัย อ่อนศรีโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
13. นายอัมพร พูลทรัพย์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
14. นางสาวนราพร ญาณไพศาลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
15. นายนิกร ชัยสงครามโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นายธวัช คำนกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลังกรรมการ
17. นายบุญสูง พรมมณีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี คชรักษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายประกิต สวัสดิวิชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสมภพ รุ่งเรืองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายวิเชียร กิมพิทักษ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรสุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
6. นางปุณิกา จุลรีญากาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางธวัลรัตน์ ธนาวัฒน์ธฤดีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายกุศล จตุรพิธพรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางทวี สุขสมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
10. นางธนวรินทร์ เลื่อมอารมณ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
11. นางกัลยา ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
12. นางสาวธนัทอร กำเนิดกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิโรธ ชมเดือนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ โรจนวิทย์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายจักรพรรดิ์ สวัสดีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเพชรน้อย คำหอมโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนิโรธ ชมเดือนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ โรจนวิทย์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายจักรพรรดิ์ สวัสดีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเพชรน้อย คำหอมโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย ทูลยอดพันธุ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสงกรานต์ กฤษณคุปต์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุศราพร วิวัฒนาคมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวปรารีนา ธนัทชญานนท์โรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย ทูลยอดพันธุ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสงกรานต์ กฤษณคุปต์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุศราพร วิวัฒนาคมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวปรารีนา ธนัทชญานนท์โรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ เจริญรักษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสมนึก แสงอ่อนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่มโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ เจริญรักษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสมนึก แสงอ่อนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่มโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เหลืองกานนท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายนพชาติ แสงอุทัยโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
3. นางสุภลัคน์ เปรมยิ่งโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ รุ่งสว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางประไพศรี งามยิ่งยวดโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา เหลืองกานนท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายนพชาติ แสงอุทัยโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
3. นางสุภลัคน์ เปรมยิ่งโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ รุ่งสว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางประไพศรี งามยิ่งยวดโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เกตุรามฤทธิ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
2. นางลำเพียร สีสำลีโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสรัญญา สุทธิสุคนธ์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลังกรรมการ
4. นางฉัตรา พันสมตนโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางเขมนิจ ขจรธันณพรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย จิตพัฒนกุลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
2. นายกิตติคุณ ทองคำดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสุรชัย สร้อยทองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายอารมย์ อินทรประเสริฐโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ทองอร่ามโรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายทัศนัย จิตพัฒนกุลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
2. นายกิตติคุณ ทองคำดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสุรชัย สร้อยทองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายอารมย์ อินทรประเสริฐโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ทองอร่ามโรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพร จันทร์เจิมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางกาญจนา บุญประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายสัญญา รุ่งเรืองโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ โพธิ์มีโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางอัมพร จุลกะนาคโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพร จันทร์เจิมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางกาญจนา บุญประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายสัญญา รุ่งเรืองโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ โพธิ์มีโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางอัมพร จุลกะนาคโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
2. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
2. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจำรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นายธนชัย พงษ์นาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นายธนชัย พงษ์นาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นายธนชัย พงษ์นาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณุอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอนุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นายรัตน์ธีระ โตสัจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยอแซฟโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี อิทะขีณีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นายจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรียงสา ทองสมนึกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นางมัทนี จตุปารีสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปัญจพร กิจนิตย์ชีว์โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางสาวกนกออน สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางมัทนี จตุปารีสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวปัญจพร กิตย์นิจชีว์โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
3. นางสาวบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกนกออน สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรียงสา ทองสมนึกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นางมัทนี จตุปารีสุทธิศีลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปฎิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกนกออน สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเรียงสา ทองสมนึกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นางมัทนี จตุปารีสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกนกออน สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเกศณี สินธุอนุกูลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ศรีมงคลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายเอนก ศิลปไชยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเกศณี สินธุอนุกูลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ศรีมงคลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายเอนก ศิลปไชยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ ทองโยโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ เตวิยะโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา จันทร์นิยมโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ ทองโยโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ เตวิยะโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา จันทร์นิยมโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธิดา ศรีวรกุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ หิรัญชาติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ศรีวรกุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ หิรัญชาติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ศรีจินดาโรงเรียนช่องพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสร้อยลัดดา ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นายจตุรงค์ รัตนมุงโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางบุญนาค หอมไม่่รู้วายโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ศรีจินดาโรงเรียนช่องพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสร้อยลัดดา ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นายจตุรงค์ รัตนมุงโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางบุญนาค หอมไม่่รู้วายโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ จิตเจริญทวีโชคโรงเรียนธีรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ จิตรปลื้มโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นายเจริญ ดีสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายชูชาติ สัธนานันต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
5. นางนรี พัฒนวรพงศ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นายจำลอง อ่อนวงศ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นายชัยทัต สุขสมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
8. นางภัคพิมล มาศภากรโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
9. นายจิระศักดิ์ เอียมอุ้ยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสริรญา จันทร์มูลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกรกฎ กลิ่นอุบลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมพิท มั่นคงโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุษยา บุญนิยมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางมรรยาท อ่อนวงศ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ปีสิงห์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นายกันตรัตน์ อรรคอุดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางปรานอม สิทธิสารโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางศิริพร เมฆราโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางกชมล ศรีณรงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ปีสิงห์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นายกันตรัตน์ อรรคอุดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางปรานอม สิทธิสารโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางศิริพร เมฆราโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางกชมล ศรีณรงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ชิดวิลัยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภานุช ทองเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางพัชรา แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลังกรรมการ
5. นางยินดี วิสาธทะโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางยินดี วิสารทะโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางวรรณงาม อนันตชินะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางกฤตินี จันทมาลาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางประภานิช บุนนาคโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แจ้งมุขโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปวีณพร สุขประพันโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางพรวรินทร์ สำเริงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ แจ้งมุขโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ลิ้มติ้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางปวีณพร สุขประพันโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชญา แสงกระจ่างโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรัชนี ค่ายหนองสวงโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ทองแท้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชญา แสงกระจ่างโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรัชนี ค่ายหนองสวงโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ทองแท้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา ศรีภักดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บุญพยุงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นายชาตรี ศรีมิ่งวงค์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร เกียรติสกุลเดชาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางกาญจนา วนิชาชีวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร เกียรติสกุลเดชาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางกาญจนา วนิชาชีวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวดาริญา สดสีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิตโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวดาริญา สดสีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิตโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ธวัชชัย เนยเขียวโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กองจินดาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายปรีชา กลิ่นหวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายสุพร ศิริปีโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางพวงแก้ว กิ่งแก้วโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางนวพร บุญวรรณะพรโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. นายนิมิต สายสิทธิ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
8. นางสาวสมถวิล นาคนาคาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
9. นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
10. นางอมรรัตน์ ทิมจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวณภาภัช ปรื้มบำเลอโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
12. นายอดิศร ภัคชลินท์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เสือดีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายกฤษณะ แก่นไร่โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลินโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โซเซ็งโรงเรียนนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวศิริอร บุญมาโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางจินดาพร กลิ่นหวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางประมวลศรี สิทธิสาตร์โรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิก รักถิ่นโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางสาวอิงอร ตันวานิชกุลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสุทธิวัฒน์ มากมีโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
7. นายปัญญา เกตตะรังศรีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา อรรถชิตวาทินโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายไตรรงค์ โต้ตอบโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกำธร ใช้พระคุณโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ ศรีประทุมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นายชาตรี ศรีมิ่งวงศ์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายประมวล เรืองกฤษโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ศิลแดนจันทร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางนิกุล ใจดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายประมวล เรืองกฤษโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ศิลแดนจันทร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางศรีสมวงษ์ สุขคันธรักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสรี โพธิ์นิลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายพลสรรค์ นิยมสุจริตโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายนพดล แสงสินโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ ทองดอนน้อยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุรชัย สงวนไวพานิชกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายธันเทพ จิตฐ์หาญโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายนพพล ทองดีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายนพพล ทองดีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายนพพล ทองดีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายนพพล ทองดีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายนพพล ทองดีโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ฮาร์โนลด์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสุพัตรา พุ่มบุญฑริกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวฐิติวรดา เตชาภรณ์พงศ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
5. MissAndie Robyn Thomasโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ นนทิกรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นางสาวพินิจจดา วสุพราห์มโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นางอังคณา บุญเจริญโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Lwanga Ronaldโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. Mr.Byron Shrimptonโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐินี เพิ่มพูลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางกุหลาบ เสือเฒ่าโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชรโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพดี บุฑริกมาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. MissSarah Jane Nolanโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. Mr.Paul Jarvisโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสมสุข วงศ์สกุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
2. นายศุภชัย ไพศาลวันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางลัดดา วรรณฤกษ์งามโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมชาติ ฤทธิเพชรอัมพรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. Mr.James Rickardsonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกัญญาวีร์ สืบนุชโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางนิตยา วิจารณ์พลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางชวนพิศ ศิลาเดชโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอังคณา บุญเจริญโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Timothy Buckladโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ปลื้มบำเรอโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เรืองเครือวงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางสาวละมัย จันทรโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางบุษบา เจติยานุวัตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. MissSarah Ellen Minnisโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศรีรัตน์ แสนธรรมมาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายธนธร ทัศนานุตริยกุลโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัชชา แดนพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิไลพร ศิริวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวสโรชา เกิดนพคุณโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
6. Mr.Daniel Farrellโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนงค์นุช ถีระศิลป์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวชลิดา ลิ้มตระกูลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ทัศนาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายพลพัฒน์ บุณยะบูรณโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. Mr.Nicholas Fourieโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ธนวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางยุพาพรรณ ภมรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางปรินันท์ เทพรัตน์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุงโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. Mr.Silem Sherwinโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางณิชาอร แช่มเจริญพรโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
2. นางชนกพร พันธุรัตน์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมาลัย มุขยพาณิชย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissAicelle Velascoโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Jonathan Micheal Suttonโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เจริญศิริโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางฐิติมา ศิลปไชยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางศรีนภา พระเดโชโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางนลินรัตน์ เดชคอนบมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Jean- Marie Boeselโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา โกมมลมุสิกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา แท่นเครือโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางสุชัญญา อภิกุลวนิชโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
4. MissXin Yingโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. MissBei Beiโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
2. นางสาวกัณฑ์กษิฐ์ เรืองยินดีโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. MissTao Jinโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. MissJiang Wen Jingโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. MissChen Liโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา พูสมจิตต์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวพเยาว์ เหม่งเวหาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายศิโรจน์ ปั้นทองคำโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
5. Mr.Phillip Hermanโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ นันยาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
2. นางสาวบุญช่วย ชุษณะวัคคีย์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กองน้อยโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรรณี วันกระจ่างโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. MissKeri Ann Crossโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระ ฉายขจรเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายมงคล นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภูมิเกียรติ นิลภูมิโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
4. นายชานนท์ ทองขุนนาเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี ฉายขจรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นายเอกราช ตาแก้วโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
8. นายยุทธพล จันทรดีโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ ทิวากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกรโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
11. นางสำอางค์ ไพรวนารมณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวีระ ฉายขจรเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ชูแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนทร ปานบุษราคัมโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
4. นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยกโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เต็มชื่นโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายจีรพงษ์ บันตยาภรณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
7. นายมีชัย เกตุมณีโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสอิ้ง ผกาแก้วโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
9. นางสำอางค์ ไพรวนารมณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ดอนปานไพรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางสุนทรี คงยิ่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางส่งศรี โตนุ่มโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพิไลลักษณ์ อ่อนละมูลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางสาวปราณี ตันติตระกูลโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ อ่อนละมูลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางส่งศรี โตนุ่มโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปราณี ตันติตระกูลโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจริยา น้อยโสภาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางภวิกา จันทร์เพชรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. ส.ต.ท.วินัย พงษ์ศิริโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางเบญจมาศ ทองอินทรโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
5. นางพจนา ลีลาวรรณโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
6. นางศิริวรรณ โกฏเพชรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางประเทือง อยู่กำเนิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางศริญทิพย์ สอาดโอษฐ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางชวนพิศ คำเปรมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางแดงต้อย สิงห์ป้องโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ ทนคงโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางอมรา นาคผจญโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางชนิตา มัจฉริยกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางละมัย สุวรรณยุคบดินโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพิชชาภา สุนทรสถิตย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชนิตา มัจฉริยกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสุณิสา เมืองชูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางละมัย สุวรรณยุคบดินโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวผ่องศรี หอธรรมกุลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ สัจจาศีลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปราณี วจนานนท์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นายสุชิน ดอนวัดไพรโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี หลีจิตตะโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช โพธิ์มีโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. นางดุจแข เบ็ญขันธ์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวผ่องศรี หอธรรมกุลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ สัจจาศีลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปราณี วจนานนท์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นายสุชิน ดอนวัดไพรโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี หลีจิตตะโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช โพธิ์มีโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. นางดุจแข เบ็ญขันธ์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรภา อุ่นเมืองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางสาวเกตุแก้ว แป้นแหลมโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ลิ้มฉายโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายภทรชนนท์ ปิยะคำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวมาลี ขอบสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีสุขโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวรสชกร บุบผาคำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวชมภูนุช วงค์ตันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางยุวดี สมศรีโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ โชคถาวรโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
3. นางชลกาญจน์ เบญจวงศ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสุวิชา สุวิชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาววาริสา วงพินิจโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางจินตนา สุขปลื้มโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา สุกใสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน เกิดสุขโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน สุกไพโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการ
4. นางนิยม พยัพตรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางพรศรี สุขพรหมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางพัชรี เปล่งผิวโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร ทิพย์สุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางสาวกายจนา วงศ์ทองดีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายวริทยา ชุนเกศาโรงเรียนวัดสันติการามวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาดา วงศ์ยะราโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางสาวกรองทอง เงินประดับโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย จีวรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ วรวณิชยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสาลินี เรืองจุ้ยโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายกสิณ ชัยพฤกษยานนท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสายฝน ศรีรอดโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]