หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 114 78 71.56% 16 14.68% 8 7.34% 7 6.42% 109
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 117 77 66.38% 25 21.55% 9 7.76% 5 4.31% 116
3 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 57 22 42.31% 14 26.92% 5 9.62% 11 21.15% 52
4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 62 22 37.29% 13 22.03% 14 23.73% 10 16.95% 59
5 โรงเรียนนารีวิทยา 68 21 32.31% 13 20% 13 20% 18 27.69% 65
6 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 35 19 61.29% 2 6.45% 2 6.45% 8 25.81% 31
7 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 45 13 31.71% 13 31.71% 6 14.63% 9 21.95% 41
8 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 41 12 31.58% 7 18.42% 6 15.79% 13 34.21% 38
9 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 40 9 24.32% 9 24.32% 6 16.22% 13 35.14% 37
10 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 35 8 24.24% 11 33.33% 7 21.21% 7 21.21% 33
11 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 30 8 34.78% 6 26.09% 3 13.04% 6 26.09% 23
12 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณะวิทยา 25 7 30.43% 5 21.74% 4 17.39% 7 30.43% 23
13 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 26 7 28% 4 16% 3 12% 11 44% 25
14 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 43 6 18.18% 8 24.24% 11 33.33% 8 24.24% 33
15 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 29 5 19.23% 5 19.23% 5 19.23% 11 42.31% 26
16 โรงเรียนแคทรายวิทยา 29 4 16% 4 16% 8 32% 9 36% 25
17 โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ 17 4 25% 4 25% 2 12.5% 6 37.5% 16
18 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 13 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 6 50% 12
19 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 9 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 9
20 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
21 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนสุริยวงศ์ 5 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
23 โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]