หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 35 70 48
2 006 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 41 78 60
3 009 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 57 134 72
4 012 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 40 103 64
5 003 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 45 90 66
6 010 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 29 56 42
7 001 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 114 301 149
8 007 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 43 89 50
9 002 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 35 73 47
10 004 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 117 273 152
11 008 โรงเรียนแคทรายวิทยา 29 53 38
12 011 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 30 46 36
13 040 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณะวิทยา 25 63 35
14 039 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา 0 0 0
15 027 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 62 114 93
16 028 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 26 38 28
17 033 โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา 14 27 17
18 029 โรงเรียนนารีวิทยา 68 119 86
19 031 โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ 17 27 25
20 032 โรงเรียนสุริยวงศ์ 5 6 6
21 034 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 9 13 12
22 035 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) 1 6 1
23 036 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) 2 5 3
24 037 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 0 0 0
25 038 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 13 28 21
รวม 857 1812 1151
2963

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]