รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์,โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงศรันย์  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวอภิรัตน์  พงษ์หา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  ทองมาก
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงทราย  หอมกลิ่น
 
1. นางนพลักษณ์  ยินเยื้อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เจริญ
 
1. นางชุติมา  ริ้วเลิศศิริกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกสิณา  จุ่นเจิม
 
1. นางณอาภา  รวมทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาววรรัฎฐ์  วงษ์วินิจสร
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ทองดอนเหมือน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาววิภากาญจน์  ทรงอยู่
 
1. นางกรกัญญา  โชว์ปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ทั่งปราณี
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คาวีรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงภิญญดา  ตรีอุดม
2. เด็กหญิงไพลิน  แตงรัตนา
 
1. นางสาวพัชรีพร  มานะงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวปริญญาพร  มณฑิราช
2. นางสาวพัชรา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงธนอร  บำรุงเชาว์เกษม
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกร  ดาราศรีศักดิ์
 
1. นายทักษิณ  เรทนู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกาญจนี  เรืองโรจนพร
2. นางสาวณัฐนรี  โนนทะศรี
3. นางสาวนฤมล  นาคขันทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  งามปลอด
2. นางสาวพินธุ์สุดา  จันทร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงบงกช  ทวีสุวรรณไกร
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุดประเสริฐ
3. นางสาวศิริพร  อ่วมทับ
 
1. นางสาวขนิษฐา  กลิ่นหอม
2. นางวิมลรัตน์  อิ่มสุดสำราญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  ดอกใบ
2. นางสาวศันสนีย์  บุญส่ง
3. นางสาวเพ็ญประภา  อิ่มโอษฐ์
 
1. นางสาวสอิ้งทิพย์  บรรเทิงจิตร
2. นางสาวสุรีรัตน์  พับแผ่นทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายนภัทร  หลิมศิโรรัตน์
2. เด็กหญิงนลัท  ชัยนันท์วิวัฒน์
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชัชชญา  บุญเคลือบ
2. นางสาวสุธีนาถ  หลีล้วน
 
1. นายมานพ  ตนุเลิศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธาวิน  ชัยจินดา
 
1. นางสาวดุสิตา  หงษ์ร่อน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธีรพงษ์  เรทนู
 
1. นางธัญวรัตน์  แก้วรักษา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกรพงษ์  ภูสิทธิ์สกุล
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  กิจประเสริฐ
3. เด็กชายยศธร  เทียนรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปาณิศา  กันสา
2. นางพเยาว์  บุญช่วย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกันตภูมิ  พงศ์อรพินท์
2. นางสาวชนากานต์  ศศิประภานุกูล
3. นางสาวธิดานุช  แสงอุทัย
 
1. นางสาวนฤมล  วิบูลย์สุข
2. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญโต
2. เด็กหญิงมุฑิตา  จันทรเชย
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  รื่นจิตร
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เลื่องชัยเชวง
2. นางอัญชลี  เลิศพานิช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  น้อยมณี
2. นางสาววราภรณ์  เกษสุวรรณ์
3. นางสาวศุภกานต์  สังข์แก้ว
 
1. นางอัญชลี  พานทอง
2. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กชายรักษา  รุ่งเรือง
2. นางสาวศิริพร  ศรีตองอ่อน
3. เด็กชายเนติพงษ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายสนอง  อ่อนแก้ว
2. นายสุชาติ  เสือเดช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพิษณุ  คงขำ
2. นางสาวมุกดา  ทัฬหกิจ
3. นายรณภัทร  ปฐมาวัฒนากาญจน์
 
1. นายปริญญา  กิจนิตย์ชีว์
2. นางอัญชลี  พานทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทรงพัฒนาศิลป์
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองอยู่
3. เด็กหญิงวรรษมน  คำพันธุ์
 
1. นางสาวดวงพร  สาลีติด
2. นางสาวพิทยาภรณ์  สิรวณิชย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชนัญญา  โซวเซ็ง
2. นางสาวณิชกมล  ยอดบุรุษ
3. นางสาวพรพัชรินทร์  น้อยพานิช
 
1. นางสาวพิชามญช์  เหมือนจินดา
2. นายสรศักดิ์  แตระกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. นายจิราณุวัฒน์  เสียงกลม
2. นางสาวเกศกนก  จิตค้ำคูณ
 
1. นายสนอง  อ่อนแก้ว
2. นายสุชาติ  เสือเดช
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวจุฬาวรรณ  สำมะโนรส
2. นายศรัณยกร  เลือดสกุล
 
1. นายวัลลภ  พิมพา
2. นายวัลลภ  อินทร์พรหม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ระวี  ตาลาน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นามถาวร
 
1. นางสาวกรกนก  วงศ์ทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนกร  สะสม
2. เด็กชายนฤนาถ  เจริญภักดี
 
1. นายสรรเพชญ  ขุนนุช
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกฤษณะ  สิทธิเสรี
2. นายณัฐพงศ์  นิลมานนท์
3. นายอภินันท์  อรรคทิมากุล
 
1. นายสรรเพชญ  ขุนนุช
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปัญญทัต  วันธนู
2. นายพัสนัย  หลอยส่วน
 
1. นายปริญญา  กิจนิตย์ชีว์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงปวีณา  ทีเมฆ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ขุนหมื่น
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  คงเกราะ
 
1. นางสาวปราณี  นำพา
2. นายสังวาลย์  มีผล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายธนวัฒน์  คุ้มสมัย
2. นางสาวบัณฑิตา  เทพพิทักษ์
3. นางสาวมณฑกานต์  ยิ้มสงบ
4. นางสาวศิริวรรณ  ทองดอนน้อย
5. นายศิืลา  สุวรรณมงคลกล
 
1. นายประสาน  วงแหวน
2. นางสุวัฒนา  รอบจังหวัด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  เจี้ยมดี
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  จูใจนิ่ม
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัญญานุรักษ์
4. เด็กหญิงกุลภัสสร์  รูปโพธิ์
5. เด็กหญิงณัชชา  เขื่อนมณี
 
1. นางสาวชญาพร  มาเวหา
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวฉัตรพิมล  ธนูศรี
2. นางสาวณิชาภัทร  เจียมฉวี
3. นางสาวภาสินี  จิราวรรธนสกุล
4. นางสาววันกาญจนา  รอดเชื้อ
5. นางสาวอชิรญา  ชุ่มศิริ
 
1. นางณฐพร  พรหมโม
2. นางอุบล  ดีสวัสดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายญาณวุฒิ  เสือส่อสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญภักดี
3. เด็กหญิงศิรินภา  คำหอม
4. เด็กหญิงสุธิรา   สิโร
5. เด็กหญิงอริศรา  งวดสูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติวรดา  เตชาภรณ์พงศ์
2. นางสาวปิยะมาศ  น้ำดอกไม้
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายคุณาธิป  ศักดิภัทร
2. นายจักรกฤษณ์  นาคเหล็ก
3. นายจิรภัค  ชัยขันธ์
4. นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์ทอง
5. นายณัฐวุฒิ  แสงอาทิตย์
6. นางสาวปาริฉัตร  ภุมมาธรรม
7. นางสาวปาริชาติ  ฮุงฮวน
8. นางสาวพรปวีณ์  แย้มบางยาง
9. นายพลเชษฐ์  องค์สอาด
10. นางสาวพิมพ์บุปผา  เอี่ยมหนู
11. นางสาวมนทิรา  เอี่ยมสอาด
12. นางสาวมลทิรา  บัวขาว
13. นางสาววาสนา  ปทุมทอง
14. นางสาวศศิธร  คำบางซุย
15. นางสาวสุนิสา  มหาทรัพย์
16. นายอภินันท์  แซ่จึง
17. นางสาวอมลวรรณ  อยู่แผน
18. นางสาวอัญธิชา  พอชู
19. นางสาวอันศญา  นาคสิงห์
20. นางสาวเมธาวี  สุขสมัย
 
1. นายกฤตยชญ์  พลไชยะ
2. นายบรรจง  เพนเทศ
3. นางสาวปราณี  นำพา
4. นายภัทระ  สงขาว
5. นายสังวาลย์  มีผล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกวินนา  รักษาชัฎ
2. นายกิตติธัช  สารปรัง
3. นายกีรติ  พิกุลทอง
4. นางสาวขวัญจิรา  บุญมั่น
5. นายคณิน  นัยเนตร
6. นางสาวจุฬาวรรณ  สำมะโนรส
7. นายตุลยวัต  บุญแก้ว
8. นายทวีศักดิ์  ภมรนาค
9. นายธีรพล  เพาะผล
10. นายพชร  ยอดยิ่ง
11. นายวรภร  สกุลวิศัลย์
12. นายวรวิช  ไม่น้อย
13. นางสาววานิสา  อินทิราภรณ์
14. นายศรัณยกร  เลือดสกุล
15. นางสาวสกายวรรณ์  สิริรณชัยกุล
16. นางสาวสุดธิดา   ดอกไม้ขาว
17. นางสาวเพชรฎา  คณาครุฑ
18. นายเริงชัย  รัตนธรรม
19. นางสาวใบฟ้า  แสงอรุณ
 
1. นางนิรมล  เอกะทัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัฒน์ตะวัน  จีนตุ้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ลัทธศักดิ์ศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสาวิตรี  อยู่อ่วม
 
1. นางสินารา  ตระกูลโชคดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธินี  ปานทอง
2. เด็กชายดนุภพ  ดุษฎีเสนีย์
 
1. นางสุนทรี  วรรณเกษม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปรียาภรณ์  ลาวโฉม
2. นายพัฒนพงศ์  พันธ์เกตุ
 
1. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
2. นางสมัญญา  เกิดผล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  หนุนภักดี
2. เด็กหญิงจรัสแสง  กรส่งแก้ว
3. นางสาวณุกานดา  เลิศวัชรา
4. เด็กหญิงดวงพร  เอื้อวิเศษวัฒนา
5. นางสาวทิวาพร  ปานมา
6. นางสาวนฤมล  ทองใบใหญ่
7. นางสาวบุษยา  บุตฉามิ
8. นางสาวปตินันท์  เกิดทรัพย์
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยโสภา
10. นางสาววรวีร์  ภูวพานิช
 
1. นางดุษณีย์  ศรีดารา
2. นางสมัญญา  เกิดผล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  จันทศิลป์
2. เด็กหญิงทานตะวัน  เปลี่ยนสีนวล
3. เด็กหญิงทิพรดา  ทองสกัน
4. นางสาวธนาภรณ์   โคนาสร
5. เด็กชายนรินทร  เอี่ยมสุภาษิต
6. เด็กหญิงปิยะนันท์  ฉายมุกดา
7. เด็กหญิงปุญยนุช  เล็กเจริญ
8. เด็กหญิงพรชีวา  ภู่เบญญาพงศ์
9. เด็กหญิงพรรษชล  บรรเจิดจรัสเลิศ
10. เด็กหญิงพิชชาภา  เสือมาก
11. เด็กหญิงวรัญญา  เกษร
12. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองเพิ่มทรัพย์
13. เด็กหญิงอกนิษฐ์    เคนเครือ
14. เด็กหญิงอทิตยา  แสนสุข
15. เด็กหญิงเข็มอัปสร  แดงก่อเกื้อ
 
1. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
2. นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพัชรพล  ปานมา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทรโรจน์
 
1. นายนิกร  ชัยสงคราม
2. นายวรพล  พันธนียะ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวทิพย์สุดา  จิ๋วใจ
2. นางสาวพิชญ์สินี  มาพวง
 
1. นางสาวธนัทอร  กำเนิดกาญจน์
2. นางพรสวรรค์  เพียรดวงศรี
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
 
1. นางสุชาดา  เหลืองกานนท์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธนิพร  สมบัติ
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 1. นางสาวราษี  เกตุนิรัญ
 
1. นายกฤติน  แนมพลกรัง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐชา  ไตรทิพย์มธุกร
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายมนัสวี  มาชู
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นายเกรียงไกร  เปรมปรีย์
 
1. นายสิรภพ  ชมสาคร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อู่ตะเภา
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววณิชา  มีศรีผ่อง
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  มีไปล่
2. เด็กหญิงอติกานต์  วรรณประภา
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงร้อยพร  ทรัพย์เย็น
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวสุภัคณ์จิรา  สกุลณี
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาดณา  บุญเจริญ
2. เด็กชายติณณภพ  เมืองงาม
3. เด็กชายพชรเกียรติ  แก้วมณี
 
1. นางกาญจนา  บุญประเสริฐ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพีระศิลป์  เต็มองค์หล้า
2. นายภาณุพงศ์  แสงอุทัย
3. นางสาวเกวลิน  แย้มรัศมี
 
1. นางกาญจนา  บุญประเสริฐ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายสุยุทธ  ตราบดี
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. นายพันธกานต์  เทพธรรม
 
1. นางประไพศรี  งามยิ่งยวด
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสรัล  น้อยประสิทธิ์
 
1. นางสาวสมควร  แผนคู้
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายส่งศักดิ์  ห่วงทอง
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แขกสินทร
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายพีรพงษ์  ยิ่งยงค์
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาววรกานต์  คเชนชร
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  บัวกลิ่น
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเมฆ
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวหทัยชนก  มหาโชติ
 
1. นายเอกลักษณ์  เอี่ยมเกิด
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  มั่งมี
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวเพชรรพีภัสส์  จองศิริกุล
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนพเกล้า  ปืนเงิน
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คงเปรม
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวอรวรา  แก้วเกล้า
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายฐิติ  ภาสุรวัฒน์กุล
2. นางสาวณัชชา  บัวกลิ่น
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ผิวศิริ
4. นายถิรวุฒิ  หยกคล้อย
5. เด็กหญิงธันวรินทร์  จงจิตต์โพธา
6. เด็กหญิงนพรัตน์  ร่าเริง
7. นางสาวนัฐมล  ยังสว่าง
8. นายบุญญฤกษ์  รุ่งสว่าง
9. นายพีรพงษ์  ยิ่งยงค์
10. เด็กชายวีรากร  อุทัยนา
11. เด็กชายสุยุทธ  ตราบดี
12. นายส่งศักดิ์  ห่วงทอง
13. นางสาวอรวรา  แก้วกล้า
14. นางสาวเพชรรพีภัสส์  จองศิริกุล
15. นางสาวไวโอลิน  รัตนเลขา
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกริชภัค  เอื้อประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติภัฏ  เทพสวัสดิ์
3. เด็กชายจักรกฤษ  อินคลาย
4. นายชัชวาล  ทศพลอุดมพงษ์
5. นางสาวชัญญา  ธีรสกุลกาญจน์
6. นายทักษิณ  คุ้มภัย
7. นายทัศนัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
8. นายธนพัฒน์  ตำนานจิตร
9. เด็กชายธนาธิป  ศิโรรัตนพาณิชย์
10. นายธัญญสิทธิ์  ศักดิ์ตานนท์
11. นางสาวธัญญาพร  ก่ำม่วง
12. นางสาวธิดารัตน์  มั่นคง
13. เด็กชายนคร  แก่นน้อย
14. นายนครินทร์  คงมั่น
15. เด็กหญิงนวพร  คนรำ
16. เด็กหญิงนัชชา  สรรเสริญ
17. นายนิธิ  บุญโทน
18. นางสาวพนิดา  วงค์วรรณ
19. นางสาวพิจิตรา  ศรีวิลัย
20. นายภัทรพล  สุวรรณประภา
21. นายมฆวัน  โชติช่วง
22. เด็กหญิงมาริษา  นิลขาว
23. นายรัฐพงษ์  ศรีคง
24. เด็กหญิงวิจิตรา  อย่างหมั่น
25. นายศรศักดิ์  ตรรก์ชูวงศ์
26. เด็กหญิงสุจิรนันท์  ชาตินุช
27. นางสาวสุภวันท์  ศรีสวัสดิ์
28. นายสุรสีห์  พลอยงาม
29. เด็กชายหาญชัย  สินสวัสดิ์
30. นางสาวอณิษฐา  บัวปลื้ม
31. เด็กชายโชติวิทย์  ศักดิ์นาวีพร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
2. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายมนัญชัย  อิ่มสุดสำราญ
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายทัศนัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ทองชิว
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกชกร  เทพทิตย์
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายปฤณ  ทองพุทธรักษ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายธีรพต  คำสีแก้ว
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฉิมฉาย
 
1. นายอนุภาพ  วิยาภรณ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิตา  บุญเรือง
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกรวิช  ศรีสงคราม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายทัศนัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงศิริภัทร  แช่มช้อย
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐชนก  สิทธิชัย
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชนมภูมิ   แต่งเติม
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกร  สุนทร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทตรา  โสมิ่งมี
 
1. นางรัชนี  อินทะขีณี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปุณนภา  ธนาโภคาสิน
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
95 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พึ่งเสนาะ
2. นางสาวกัญกนกนาถ  แฟงมาก
3. นางสาวจิตานันท์  พันธ์พุฒ
4. นางสาวจิราภรณ์  จิตรปราณี
5. นางสาวชนิตา  บุญเรือง
6. นางสาวนภารัตน  พลอยประเสริฐ
7. นางสาวนันธนุต  สร้อยทอง
8. นางสาวนิชาภา  คงสุวรรณ
9. นางสาวปิ่นปัก  อิ้วอำพรรณ
10. นางสาวปุณณภา  ธนาโภคาสิน
11. นางสาวปุณยาพร  ศรีเพ็ชร
12. นางสาวพิชยา  นาคะพันธ์
13. นางสาวภัคจิรา  มาบางยาง
14. นายภัทรวิสิฐ  สุดสาหร่าย
15. นายภานุสรณ์  ด้วงหอม
16. นางสาวรุ่งฤดี  สว่างชื่น
17. นายวราทร  เอมบำรุง
18. นางสาวศนิ  ขันธ์สุวรรณ์
19. นางสาวศศิประภา  มาลาเชย
20. นางสาวศศิมาภรณ์  เครือละม้าย
21. นางสาวศิริทร  ศรัทราผล
22. นายสิทธิโชค  ทั่งเหล็ก
23. นางสาวสุกัญญา  นิลวงศ์
24. นางสาวสุพัตทา  เศรษฐิ
25. นางสาวอธิศมา  แจ่มจันทร์
26. นางสาวอรจริยา  เจริญภักดี
27. นางสาวอริศรา  เลียนกิจพาณิชย์
28. นายไพรสุวรรณ  อรรคทิมากูล
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  อินทร์ด้วง
2. นายพงษ์ศักดิ์  สีใจ
3. นายพรหมมินทร์  สินเสงี่ยม
4. นายภักดี  คัชชา
5. นางสาวสุภาพร  ตรองชนะ
6. นางสาวอรญา  ลายทอง
7. นายเกียรติศักดิ์  อัคนาน
8. นางสาวเหมือนผัน  สีม่วง
 
1. นางรัชนี  อินทะขีณี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกชพรรณ  ปานทอง
2. นางสาวณัฐริณี  กิตติเมธีกุล
3. นางสาวปรางพิไล  เทศบุตร
4. นางสาวรวีณัฏฐ์  สุทธิศักดิ์
5. นางสาวอรัชพร  สรรพจุน
6. นางสาวอารีรัตน์  ประเทืองผล
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชฏาพร  หว่านพืช
2. เด็กหญิงณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ช่างพาณิช
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  พุทธโคตร
5. เด็กหญิงสโรชา  พรหมน้อย
6. เด็กหญิงอัจฉรา  หัสเดชา
7. เด็กหญิงอัญชนา  สุขเอี่ยม
8. เด็กหญิงอัมรา  จงดี
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นางอุบล  บุญแต่ง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกรกมล  วิสิฐเวสารัช
2. นางสาวชุติมา  เจริญทรัพย์
3. นางสาวภัทราพร  ค้นหาสุข
4. นางสาววรัญญา  ศรเฉลิม
5. นางสาวศิวพร  ยิ้มแต้
6. นางสาวศุภชุดา  กิมพิทักษ์
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นางอุบล  บุญแต่ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทับทิมทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  มั่นคง
3. นางสาวพิจิตรา  ศรีวิลัย
4. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีเจียม
5. เด็กหญิงวิจิตรา  อย่างหมั่น
6. เด็กหญิงสุจิรนันท์  ชาตินุช
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณะวิทยา 1. เด็กชายชนกันต์  ตันสิงห์
 
1. จ.ส.อ.สมมิต  ตันสิงห์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขุนไชย
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สัตบุษต์
3. เด็กหญิงสิดาพร  รอบจังหวัด
 
1. นางพิศมัย  นันยา
2. นายมงคล  นันยา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายกมล  สว่างอารมณ์
2. นายพงศกร  โตใต้
3. นายภานุพงษ์  วงศ์สนิท
 
1. นางพิศมัย  นันยา
2. นายมงคล  นันยา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงปรารถนา  เอียงสวาท
3. เด็กหญิงอรยา  โสภา
 
1. นางพิศมัย  นันยา
2. นายมงคล  นันยา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เทียมปาน
2. นางสาวจุฑามาศ  สังข์ทอง
3. นางสาวไพรินทร์  ขุนนุช
 
1. นายปรีชา  กลิ่นอุบล
2. นายสิรภพ  ทองใย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) 1. เด็กชายธนกร  แสนพยุง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สานุ่ม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  สงวน
4. เด็กหญิงปริญญา  แผงเดชา
5. เด็กหญิงวารุณี  แผงเดชา
6. เด็กชายสุพจน์  คชดร
 
1. นางสาวนุชจรี  ยกกลิ่น
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายจักรพงศ์  ซุยยะกิจ
2. นางสาวณัฐฐนันท์  ทับทิมสี
3. นายธงชัย   แย้มนุกูลสม
4. นางสาวธนพร  จันทรวงษ์
5. นางสาวศุภกานต์  ทองชมภูนุช
6. นางสาวสุพิญญา  ประจวบวัน
 
1. นางสาวนลินี  สำเริง
2. นายศักดา  ดอกพรม
3. นางสุมารยาท  จันทรวงศ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เครือบุญ
2. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์วิลาส
3. เด็กชายวันชนะ  ปูรณวัฒนกุล
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธาราทิพย์  แสงแก้ว
2. นางสาวลิปิการ์  เนติวัฒนวิศาล
3. นางสาวอมรรัตน์   พุกรอด
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นางสาวสุนันทา  บุญโต
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงนิลาวัณย์  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงลัณฌกร  ส่งเสริมสกุล
 
1. นายจำลอง  อ่องวงศ์
2. นางมารยาท  อ่องวงศ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายตะวัน  สมท่า
2. นายนพดล  ชาติดี
3. นางสาวสิริภัทร  แก้วคำ
 
1. นายจำลอง  อ่องวงศ์
2. นางมารยาท  อ่องวงศ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บรรลือเสนาะ
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  สิงห์โต
3. เด็กหญิงไพลิน  เวชกิจ
 
1. นายปรีชา  กลิ่นอุบล
2. นายสิรภพ  ทองใย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ชูคำ
2. นางสาวจิราภา  คเนจร ณ อยูธยา
3. นางสาวยุพิน  บิดา
 
1. นางประภานิช  บุนนาค
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณะวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  ทับทิม
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยางสูง
3. เด็กชายสุพันธ์  ชนิดโชติ
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชลิดา  วงษ์อิศวร
2. นางสาวณัฐพร  อินทรประเสริฐ
3. นางสาวทรายเพชร  อุทัยฤกษ์
 
1. นางนิตยา  ลิ้มติ้ว
2. นางวรรณงาม  อนันตชินะ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงนภาลัย  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงปกรณ์รัตน์  เบญจตานนท์
3. เด็กหญิงวรรณรดา  สุทานันท์
 
1. นางบุญชู  สังวาลวงศ์
2. นางพวงทอง  ศิริเดช
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวปองกนก  กุ้งโพธิ์
2. นางสาวพิมลวรรณ  จันทรัดทัด
3. นางสาววันวิสาข์  พันทา
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณะวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จูตะเสน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ช้างเผือก
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยเดช
2. นางสาวมัชชิมา  ฟูบุรี
3. นางสาววาสนา  จิตต์ภักดี
 
1. นางสาวนลินี  สำเริง
2. นางสุมารยาท  จันทรวงศ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตร์เริงฤดี
2. เด็กชายนภณัฐ์  พิทักษ์เฉลิมวงค์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วรภักดี
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพงศกร  ปานประเสริฐ
2. เด็กชายศิวกร  เชิดชูธรรม
 
1. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายชัยภัทร  ไกลถิ่น
2. นายปฎิญญา  สัมมากสิพงศ์
 
1. นางกาญจนา  วนิชาชีวะ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  สมภู
2. เด็กชายโกมล  สุจโต
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วรภักดี
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายณัฐชนน  เทพยสุวรรณ
2. นางสาวสิริมา  เล้าสินวัฒนา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วรภักดี
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัชมน  วงษ์แช่มา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จิรเจษฎางค์
 
1. นางพวงแก้ว   กิ่งแก้ว
2. นางสาวศรีสมวงษ์  สุขคันธรักษ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาตา  เสือรอด
2. เด็กหญิงปคุณา  งามรัตนกุล
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนคนันทินี  จุลกศิลป์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นาคะสนธิ์
 
1. นางจินดาพร  กลิ่นหวล
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายธนชาติ  บุรณศิริ
2. นายวีรภัทร  แตงโม
 
1. นางนิกุล  ใจดี
2. นางประไพ  ขาวฉวีรัตนชาติ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวคีตวัน  วิยาภรณ์
2. นายเสกสรรค์  เนรมิตธนสมบัติ
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางสาวศิริลักษณ์  วรภักดี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  ศิลปชัย
2. นายจิรัฏฐ์  ศิริลัย
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายฉันทนิช  ฉัตริยางษานนท์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ดวงแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แม้นพรม
 
1. นางสาวดาริญา  สดสี
2. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวฐิตินาถ  ภาสุรวัฒน์กุล
2. นางสาวปีติกาญจน์  ขันติทานต์
 
1. นางสาวดาริญา  สดสี
2. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนิชา  วรรณทอง
2. นางสาววิภาวี  มณีจันทร์
 
1. นางนิกุล  ใจดี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจภิรมย์
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นายพัฒนภูมิ  สิงห์ศาลา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายพิชัย  รัตพันธ์
2. นายภัทรพงศ์  สดชื่น
3. นายภาณุวัฒน์  ไตรทิพย์มธุกร
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายนเรศน์  ป้องรินไชย
2. เด็กชายสิทธิพล  แนบเนียน
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วายุพา
 
1. นายวีระพจน์  รัตนรัตน์
2. นายสุนทร  ปานบุษราคัม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายธีระ  จันทร์หอม
2. นายพีรวัส  อำนวยพร
3. นายสันติพัฒน์  ศรีวิไล
 
1. นายวีระพจน์  รัตนรัตน์
2. นายสุนทร  ปานบุษราคัม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  อุทัยเกษม
 
1. นางปรินันท์  เทพรัตน์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวเจนิส  หวัง
 
1. นางฐิตินันท์  ประทุมนันท์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายภูรินทร์  โตกมลธรรม
 
1. นางสาวละมัย  จันทร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวพิชญาภา   วงศ์ยิ้มย่อง
 
1. นางสาวสโฬชา   เกิดนพคุณ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวินทรา  แก้วมณี
 
1. นางสาวบุญส่ง  ประเสริฐสม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพนิดา  คำศรี
 
1. นางพรรณวดี  ยิ้มแย้ม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวเซียร่า  นโปลี
 
1. Mrs.Catherine  Robyn Trostle
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวธารตะวัน  เครืออ่อน
 
1. Mr.DOEL  ESPANOL
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ฑีฆาอุตมากร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิณเกษมจิต
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กลิ่นสอน
4. เด็กหญิงธารวิมล  เฮงเส็ง
5. เด็กชายภัทรพงศ์  เข็มราช
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan,Jr.
2. นางสาวกาญจนา   เจนวิถีสุข
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปภาวี  กุลชนะไพโรจน์
2. นางสาวรุจิเรข  พูลสวัสดิ์
3. นายลิขิตสวรรค์  สุขธวัช
4. นางสาวสุวจี  สุวรรณประภา
5. นางสาวแว่นแก้ว  ศรีวิลัย
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan,Jr.
2. นางสายชล  บุญทองล้วน
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวเพ็ญสินี  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวพรศิริ  คชสังข์สีห์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  ชินภาณุวัฒน์
 
1. นางสาวสิรีนาท  บุญคล้าย
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปริณดา  อาศนสุวรรณ์
 
1. นายธนกร  ตระการวิทยารักษ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลยา  กระแสร์ยศ
 
1. นางสาวกรกนก  เสมานุรักษ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายรชต  พวงเงิน
 
1. นางสาวดวงพร  ผลอินทร์หอม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายชัยภัทร  ผิวงาม
2. นายชินชัย  ปุญญวา
 
1. นางพัชรี  พงศ์พิริยะสกุล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายคงเดช  เปรุนาวิน
2. นายอรรถพร  ภู่เจริญ
 
1. นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
2. นางปรินันท์  เทพรัตน์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  โอ่งเคลือบ
2. นายกฤษฎากร  สุดสงวน
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  พลแสน
4. เด็กชายกีรติ  มั่นคง
5. เด็กชายฉัตรชนน  พันธุ์ศักดิ์
6. เด็กชายปุญชรัสมิ์  ธนาสวาสดิวัฒน์
7. เด็กหญิงปุณรดา  ธาดาตันติโชค
8. เด็กชายเชาวน์วัฒน์  วัฒนาสุข
 
1. นายจิณณพัต  พันธ์ยิ่งยก
2. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนวัต  นิลวงศ์
2. นายนเรศ  สอนสิทธิ์
3. นายปัญญาพร  วิรัชดิฐ
4. นายศรัณย์  นิลพราหมณ์
5. นายสิทธิเดช  เต็มสวาท
6. นายเกียรติภูมิ  วงษ์ทองแท้
 
1. นายจิณณพัต  พันธ์ยิ่งยก
2. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหี้ยมหาญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮวดเจริญ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วคำ
5. เด็กหญิงแพรว  บัวทอง
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ลือเดช
2. นางสาวปภัสญากรณ์  สว่างพื้น
3. นางสาวพิมโพยม  ยิ่งยง
4. นางสาวสุวรรณี  ชาติฉุน
5. นางสาวเมวดี  สีสุข
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วเลื่อนมา
2. เด็กหญิงนันทนัท  แลททิเมอร์
3. เด็กหญิงภัฒฑิรพร  พัฒโน
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรปราณี
2. นางสาวชัญญา  วิมลพิทยกุล
3. นางสาวณิชานันท์  โรจนสิทธธางกูร
 
1. นางกัลยาณี  ไตรรัตน์พุทธพร
2. นางสาวสุนทรี  ฉายขจร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปุณณมา  จิรเสถียรอำไพ
2. เด็กหญิงสุทินา  วิรุฬห์วชิระ
3. เด็กหญิงไอริณ  ทองตันไตรย์
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกิรณา  ทองจำรูญ
2. นางสาวรวิสรา  สีกะมุด
3. นางสาวเจนจิรา  บุญรักษา
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  หลงจู
2. นางยุพา  แก้วกอง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนาลักษณ์  บุณยะกาญจน
2. เด็กชายปัณณธร  ดาราวิโรจน์
 
1. นางทัศนา  นิลฟู
2. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสวาริน  ม่วงสุนทร
 
1. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชุมพร  บุญสมนึก
2. เด็กชายเจษฎา  ปุ่นอุดม
 
1. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสุณิสา  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ฤทธิ์คุมผล
2. เด็กหญิงศิรปวีณ  เชื้อสมุทร
 
1. นางพัชรี  เปล่งผิว
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวอภิชญา  อุตสาหะ
 
1. นางมนัญญา  ศิริรัตน์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงเกษมณี  แก้วมณีเอี่ยม
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปฏิภาณ  เสาหงษ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีนุติโรจน์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  จันทน์แดง
 
1. นางธิติสุดา  ปิ่นแก้ว
2. นางนงนภัส  บุญเสา
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  มณีสีขำ
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวอมินตา  เนยเขียว
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายณัชพล  ดอกพฤกษี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีต้องปัน
3. เด็กชายธัชพล  ใจดี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
2. นายเกรียงไกร  เปรมปรีย์