รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์,โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเจนจินต์  ชัยศรี
 
1. นางนภาพร  มัฆมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุกัญญา  เชิดแสง
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงปิยมน  สิโนทก
 
1. นางสาวปิยนุช  ย้งปรีชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวศิริรัตน์  ตั้นอุ้ย
 
1. นางนฤมล  นาคทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  ยมาพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายวชรศักดิ์  ฮวบเล็ก
 
1. นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงสุธาวี  จันทร์เหม
 
1. นางเยาวภา  อุส่าห์ฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวธัญญานุช  ลุเอี่ยม
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทินี  บุญแย้ม
2. เด็กหญิงพฤกษากานต์  นุชศรี
 
1. นางวงเดือน  ธนวัฒนพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวนันทริดา   สินพันธ์
2. นายศรัณยพงศ์  นิลเพ็ชร
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนพงศ์  จูแดง
 
1. นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายปองภพ  เจริญผล
 
1. นางสุภาพร  อัมพรพิทักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงประภัสสร  พุทธกลั่น
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่คู
3. เด็กหญิงวาสนา  ใจซื่อ
 
1. นายกฤษดา   วรพิน
2. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. นางสาวกรณิศ  พิทักษ์เรืองโชค
2. นายพงศธร  พรมบุตร
3. นายสิทธิชัย  เกตุขาว
 
1. นายกฤษดา  วรพิน
2. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงษ์เวียง
2. เด็กหญิงสุนันทรา  นิโกรธา
3. เด็กชายอธิพรรณ  น้อยพินิจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  คล้ายแดง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธีราพร  พิลาแพง
2. นางสาวนิศมา  คมคาย
3. นางสาวมณฑิรา  จำเล
 
1. นางสาวจันทร  กิจโพธิญาณ
2. นางสาวยุพา  กอหมั่นศิลป์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคิมหันต์  คำเพชร
2. เด็กชายสุพสิน  ชฎาดำ
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขเสรี
2. นายพิษณุ  ยงดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ท่าไว
2. นางสาวนิภาพร  หอมไกร
 
1. นายปราโมทย์  เพ็งเลา
2. นายปรีชา  กุลพิพัฒน์สัจจะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  เภารังค์
 
1. นางกรรณิการ์  สุดฮะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  คล้ำมณี
 
1. นางสุพัตรา  ชมเด็จ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีไม้
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญหนุน
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสวงพันธ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นางโสภา  เสือรอด
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐริกา  รอดเลี้ยง
2. นายณัฐวัตร  กุมพานิชย์
3. นายอริยวัจน์  อาจหาญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ  ชูศรีวาส
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  มณี
2. เด็กหญิงสุณัฎฐิดา  ใจธรรม
3. เด็กชายสุรเชษฐ  แสงน้อย
 
1. นางจรินทิพย์  ธรรมสฤษดิ์
2. นางพิรานันท์  โคตรนู
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปิยวรรณ  ธนะหิรัญญา
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  อัตตวิวัฒน์
3. นางสาวสุดารัตน์  ศิริวาสนคุณ
 
1. นางสาววิชยารัตน์  ลิมทโรภาส
2. นางโชติมณี  สมศิลป์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ตระกูลดิษฐ์
2. เด็กหญิงอทิติญา  โพธิ์เย็น
3. เด็กชายอัมพันธุ์  โชติพนิชเศรษฐ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัณยาลักษณ
2. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวนราธร  เก่งการธรรม
2. นายประสิทธิพร  เจียมจำเริญสกุล
3. นางสาวสุนิสา  ชำนาญวิจิตร
 
1. นายบรรจง  มหาดเล็ก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจิราพร  วัฒนดามัย
3. เด็กหญิงณัฐกุล  บำรุงราษฎร์
 
1. นางทัศนีย์   ใจซื่อ
2. นางสาววลัยพร  แสดงธรรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกิตติกาญจน์  เกียรติศิริ
2. นางสาวณัฐสุดา  หาญสงคราม
3. นายนนทิวัฒน์  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางสาวอัจฉรา  ทนนานนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เล็กบำรุงสกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐา  นุชผักแว่น
 
1. นางสาวดวงนภา  บุญทัน
2. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพงศ์พัฒน์  เอิบสุขสิริ
2. นายศิรศักดิ์  จาตุรประเสริฐ
 
1. นายวิทวัส  คำสุข
2. นายสิทธิพรรณ  มากมิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ญัติพันธ์วาวงศ์
2. เด็กชายรณกร  มโนธรรมภัทร
 
1. นายสมเจตน์  สมุทวนิช
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. เด็กชายจิรติ  มาเวหา
2. เด็กชายอนิรัตน์  ชินเวช
 
1. นายสุคนธ์  ชาสิงห์แก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญคง
2. เด็กหญิงธันยพัต  ฉิมสวัสดิ์พันธุ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองคำ
4. เด็กหญิงอสมา  พวงศรี
5. เด็กหญิงอโรชา  แก้วแดง
 
1. นางนางวรรณา  ศิริประสพ
2. นางสาวพัชรินทร์  วาณิชพิเชียร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวทศวรรณ  จำเล
2. นางสาวนริศยา  นวลขาว
3. นายภูริวัจน์  วิวัฒน์ดิษกุล
4. นายวัชระพล  ตันศิวรัตน์
5. นายอภิวิชญ์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายจิระศักดิ์  ทุบจิ๋ว
2. นายวิศวัฒน์  วงศ์วัฑฒนกุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  อบมาลี
3. เด็กหญิงฐิดาพร  โสภาจร
4. เด็กหญิงณัฐมล  วิบูลย์ศักดิ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัฒจักร์
 
1. นายสาโรจน์  ฐิติพิสุทธิพงศ์
2. นางอุษา  สุภาพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สกุลไทย
2. นางสาวมัทนี  เหลนปก
3. นางสาวฤทัยรัตน์  รักษาเชื้อ
4. นางสาววิชาดา  อาภรณ์รัตน์
5. นางสาวสุภัสสร  หอยสังข์
 
1. นายสาโรจน์  ฐิติพิสุทธิพงศ์
2. นางอุษา  สุภาพ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกุลวดี  แย้มอรุณ
2. นายคณิพันธ์  ศิริพิทยาธร
3. นายหัสกร  ดารา
4. นางสาวอราญา  การุณ
5. นางสาวอาทิตยา  แก่นจันทร์
 
1. นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกวิสรา  แอนเดอร์สัน
2. นายคงคา  มีนาคุ้ม
3. นางสาวจรัสพร  พรมเกตุ
4. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์สนิท
5. เด็กหญิงชนาดา  ประสานสอน
6. เด็กหญิงณัฐริกา  วงค์ชาลี
7. นายทักษิณ  พุทธา
8. นางสาวปานตะวัน  เปียชาติ
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  กุลเรือง
10. เด็กหญิงปิยาอร  เภานุช
11. เด็กหญิงพันทิพา  มักเจียว
12. เด็กหญิงพิราวรรณ  แซ่จิ๋ว
13. เด็กหญิงภัทรสุดา  อุดมพัฒน์
14. นายศุภเดช  วิไลลักษณ์
15. นายสถาพร  สรวนนาม
16. เด็กหญิงสุภาพร  ตรีศิรกุล
17. นางสาวเกษร  คงเสม
18. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เซี่ยงหว่อง
19. นางสาวเมธินี  อินทร
20. นายเลิศวิทย์  แหวนทองคำ
 
1. นายคมสันติ์  สิงห์รักษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เพิ่มพูน
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐชา  สุธาพจน์
 
1. นายศิวานันท์  สังข์ทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธนกาญจน์  แก้วยินดี
2. เด็กหญิงอาภาพร  การะรี
 
1. นางสะอาด  ชมเดือน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายปฏิวัติ  ชาวเกาะ
2. นางสาวผกามาศ  จันทร์ฉาย
 
1. นางอร่าม  เสือรอด
2. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  บัวงาม
2. เด็กหญิงทิพฤทัย  ช่างเหล็ก
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ่งยวด
4. เด็กหญิงศยามล  ศรีจันทร์เทพ
5. เด็กหญิงสรัญญา  แก่นจันทร์
6. นางสาวสิริกมล  เขียวอร่าม
7. เด็กหญิงสุทธิดา  กันบาง
8. นางสาวสุนิษา  พุ่มเลิศ
9. นางสาวสุมณฑา  พิมพ์ดี
10. นางสาวสุมลทิพย์  พิมพ์ดี
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
2. นางอัมพา  เพ็ชรนิธิ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลชนก  คิดดี
2. นางสาวกฤษณา  รัตนสันตยกุล
3. นางสาวกาญจนาพร  ขุนไกรวงษ์
4. นางสาวฉติชาต  โพธิ์ธนาวานิช
5. นางสาวณัฐกาณฑ์  นฤชัยศิริรัตน์
6. นางสาวธนพร  ผาปาน
7. นางสาวยุวดี  เซี่ยงว่อง
8. นางสาวสิรินยา  เพชร์แสง
9. นางสาวสีลาวันต์  เมฆขุนทด
10. นางสาวสุดารัตน์  นิลนิยม
11. นางสาวสุพัตรา  ฉายแหลมหลัก
12. นางสาวอรยา  ศรีเจริญ
13. นางสาวอวิกา  ช่วยโชติ
14. นางสาวอารียา  วิเศษมาก
15. นางสาวไอศวรรย์  โพธิ์มี
 
1. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
2. นายนิติ  มีปราชญ์สม
3. นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง
4. นายสุทธิพงศ์  คงพราหมณ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายกัมพล  มานอง
2. นายวิทยา  ศาลาทอง
3. นายอภิลักษณ์  ดาวศรประศาสน์
 
1. นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง
2. นายสุพล  ศรอารา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปวีณา  ชุติวรเจริญชัย
2. นายภัทรดนัย  ศักดิ์ปฐมพานิช
3. นายวรวุฒิ  วิจักษณ์เมธี
 
1. นายยุทธนา  จิรวิทย์โอฬาร
2. นายสุพล  ศรอารา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ศิลปคัมภีรภาพ
2. เด็กหญิงภัทรภร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายกอบชัย  วุฒิธรรม
2. นางทวี  สุขสม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนวรัตน์  นฤชัยศิริรัตน์
2. นางสาวอริสรา  สุขเอี่ยม
 
1. นายสุทธิพงศ์  คงพราหมณ์
2. นายสุพล  ศรอารา
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุญธิดา  สุขหอม
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายศักดิ์ณรงค์  มหิมา
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนภูมิ  บัวกลิ่น
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายปัญจศิลป์  พุกพบสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่เจริญ
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพิพัฒน์  วังหอมเจริญ
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงเทียนธารา  ธรรมสาลี
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทอฝัน  มั่งมี
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  พูลสวัสดิื์
2. เด็กหญิงเอนิกา  จี้อุ่่น
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
2. นางสาววีณา  กลอยกล่อม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวศุภรัตน์  หาญศึก
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพงษ์  โชติชื่น
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์รวม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนะ
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
2. นายเรวัต  ยุทโท
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิตรา  หลวงพิทักษ์
2. นายณัฐนนท์  ฉาบสูงเนิน
3. นายสิทธิวา  แก้วสะอาด
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
2. นายเรวัต  ยุทโท
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธารวลัย  ภู่ทับทิม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณธศร  สุริยะโชติตระกูล
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ศุภภิรตานนท์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธาดารัตน์  ศรีนอก
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดเทวา
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โกสุม
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวดลพร  ไกรตรวจพล
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคุณากร  สอนดา
 
1. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวภาคินี  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวดารณี  เสาคง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศศิธร  กล้วยเครือ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นายธีรพงษ์  จันทรักษา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  เทียนเล็ก
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิรพรรณ  ทองประเสริฐ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกชมน  วนพานิช
2. เด็กหญิงกมลพร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงนัฐพร  นารัย
4. เด็กชายพนากร  พงษ์คะเชนท์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิมแสง
6. เด็กชายศักดินา  มะลิซ้อน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพ่งผล
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคุณากร  สอนดา
2. นางสาวจิรพรรณ  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงณธศร  สุริยะโชติตระกูล
4. เด็กหญิงณันฑกานต์  สุธาพจน์
5. นางสาวดลพร  ไกรตรวจพล
6. เด็กชายธวัชชัย  ชูขำ
7. เด็กหญิงธีราพร  กล่ำรุ่ง
8. เด็กชายปฐมพงค์  วงศ์จีน
9. เด็กหญิงปารินทร์  ชุติวรเจริญชัย
10. เด็กหญิงพนิดา  ใยเมือง
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  เฉานา
12. เด็กหญิงวีระยา  พยอมหอม
13. เด็กหญิงศศิธร  กล้วยเครือ
14. นางสาวสุมิตรา  เปลี่ยนชู
15. เด็กหญิงอุษณา  โชติชื่น
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
2. นายธนชัย  พงษ์นาค
3. นายสมพล  แจ้งจรัส
4. นายเรวัต  ยุทโท
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกวรรณ  ศรีคงคช
2. นางสาวกรรณิกา  แหลมสุวรรณกุล
3. นางสาวกัลชริกา  โชติมา
4. นางสาวกัลยรัตน์  มีคติธรรม
5. นายกาญจนวัฒน์  ลักเซ้ง
6. นางสาวจิทกาญจน์  ตาลทอง
7. เด็กหญิงชวาลา  ฉิมพาลี
8. นางสาวชุติมนต์  ทันสมัย
9. นางสาวณัฐณิชา  สมทัด
10. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณประเสริฐ
11. นางสาวณัฐสุดา  ขวดจ้อย
12. เด็กชายธนัญชัย  เจริญอภิศักดิ์
13. เด็กชายธนัทเสฏฐ์  เจตน์จำลอง
14. เด็กหญิงธัญจิรา  ธรรมลังกา
15. นางสาวธันยพร  มานวม
16. เด็กชายธีรพันธ์  มารอด
17. นายนนทพัทธ์  โพธิ์อิ่ม
18. นายนนทวัฒน์  เสนาะเสียง
19. นางสาวนลัท  วรภากรณ์
20. นายปฏิพล  เจตน์จำลอง
21. นางสาวปาริฉัตร  ฟื้นเครือ
22. นางสาวพรสวรรค์  จักขุจันทร์
23. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญล้ำ
24. เด็กชายวรากร  ศิริเรือง
25. เด็กหญิงวารินท์  แก้วระย้า
26. นายวีรสิทธิ์  หอมจันทร์
27. นางสาวศศลักษณ์  อวิคุณประเสริฐ
28. เด็กชายสรวิศ  รัตนละออ
29. นายสหรัฐ  อำไพ
30. เด็กหญิงสาธิดา  รุ่งแสง
31. นายสิทธิราชย์  หลีล้วน
32. นายสุทธิรังษี  หลีล้วน
33. นางสาวสุพรัตน์  แก้วอิ่ม
34. นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์คง
35. นางสาวอัจฉรา  เอกจีน
36. เด็กชายอิงครัต  แซ่เจีย
37. นายอุเทน  ทองรุน
38. เด็กหญิงเบญจพร  เพพังธง
39. เด็กหญิงเบญจามาศ  ชมชื่น
40. นางสาวโชษิตา  ปิยพันธ์เพทาย
 
1. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
2. นายคชภัค  สถิตย์ธฤดี
3. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
4. นายธนชัย  พงษ์นาค
5. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
6. นายวัลลภ  ธรรมลังกา
7. นายสมพล  แจ้งจรัส
8. นายเรวัต  ยุทโท
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกิตติวัฒน์  เสริมสิน
2. เด็กหญิงขวัญพิชา  วรศรัญยู
3. นายขัตติยะ  ทองน้อย
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เลี่ยนเตี๊ยะ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  คิดการ
6. เด็กชายชลชาติ  พูลนกจู
7. นางสาวชลธิชา  พลอยสูงเนิน
8. นายธงชัย  ไทยแท้
9. เด็กชายธนกฤต  จันทร์เปี่ยม
10. นางสาวธิดารัตน์  ถ้อยทัด
11. นายนพรัตน์  คงศิริ
12. เด็กหญิงนัฐริณีย์  พันแจ่ม
13. นายนิติธร  ศรประเสริฐ
14. นายประธาน  ใจหวัง
15. นายปุณญวีย์  นุ่มถนอม
16. นางสาวพรพิมล  พันธ์กุล
17. นางสาวพรวลัย  แซ่อึ้ง
18. เด็กชายพัชรพล  นับหมาย
19. เด็กชายภานุสรณ์  คงเสือ
20. เด็กหญิงวนารินทร์  พึ่งแก้ว
21. เด็กหญิงวรรษมน  อินทร์แสงแก้ว
22. นางสาววิรันดา  เพ็ญสุขใจ
23. เด็กชายศรัณย์  แก้วชัง
24. เด็กหญิงศศิประภา  เทียนเล็ก
25. เด็กชายสิทธิชัย  เกตุหลิม
26. เด็กชายสุภกานต์  ศรีทองพันธ์
27. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีอริยะกุล
28. นายอดิศร  ก่อนกำเนิด
29. นางสาวอรทัย  คุ่ยจาด
30. นางสาวอรอุมา  ปัญโญทิพย์
31. นายเฉลิมสินธ์  บุญฤกษ์
32. เด็กชายเดชาพล  โพธิ์มี
33. นางสาวเพ็ญนภา  ติรคุณบูรณะ
34. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จินดาน้อย
35. เด็กชายโสภน  เครืออยู่
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
2. นายยุทธพล  จันทรดี
3. นายสำราญ  แก้วเกิด
4. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายเดชาพล  โพธิ์มี
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายประธาน  ใจหวัง
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณิฐิกัญญา  ทองอยู่อ่วม
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  ชื่นชม
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายอชิตะ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพัชรพร  สายสุทธิ์
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อิ่มวัน
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายวิติวัช  ปริบุรณะ
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตา  ประทักษ์กุลวงศา
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอัครัศมิ์สรี  สุขเอี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อิ่มวัน
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนเดช  โอภาสธัญกร
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  อยู่ดี
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวชิดชนก  สอนใจ
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ผลพิมาย
2. เด็กชายคมสัน  สรวมนาม
3. เด็กหญิงชุติมนต์  สร้อยแสง
4. เด็กชายญาณชาติ  ยิ้มพลาย
5. เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์เรือง
6. นางสาวปาณิสรา  ภูมิศิริกรณ์
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  หลิ่มเกลื้อ
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองสิทธิ์
 
1. นางอรอนงค์  ผดุงผล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวกนกวรรณ  เต็งใช่สุน
2. นางสาวชัชฎา  กฤษมณี
3. นางสาวณิชชนันท์  ชิ้นไพบูลย์
4. นางสาวทัศนีย์  จันทร์สมุทร
5. นางสาวพัชรินทร์  ตันทะสิน
6. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์สมุทร
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิระศิลปสุทธิ์
8. นางสาวอมรรัตน์  จันดาพล
 
1. นางสาวกนกออน  สว่างศรี
2. นางกรรณิการ์  ศรีศิวนานนท์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นางสาวชนัญธิดา  รัตนวิไล
2. นางสาวนลินี  จันทร์วงค์
3. นางสาววิภาวัส  ทองปลิว
4. นางสาวสุกัญญา  แดงชาติแท้
5. นายสุรสทธิ์  ปรัชญาดำงพล
6. นางสาวอมรรัตน์  แดงสม
 
1. นางสาวจริณ  เมืองประเทศ
2. นางสาวปิยะพร  ชาภิรมย์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนัทธกุล  ประทุมเมธา
2. เด็กหญิงบุษยมาส  คนชม
3. เด็กหญิงปาณิสรา  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยืนนาน
5. เด็กหญิงมนัสวันท์  ยืนนาน
6. เด็กหญิงอารียา  เจนจิตต์
 
1. นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค
2. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกมลรัตน์  มาลา
2. นางสาวณัฐการณ์  ฉิมพานิชย์
3. นางสาวรัตติกาล  สอนกิ่ม
4. นางสาววรรณทาย  ชูสุน
5. นางสาวสมฤดี  นิลบุตร
 
1. นางสาววิชยารัตน์  ลิมทโรภาส
2. นางเมตตา  น่วมทนง
3. นางเรียงสา  ทองสมนึก
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกังวาน  ศรียศ
2. เด็กหญิงชาลินี  พีระพันธ์
3. เด็กหญิงดลญา  พงษ์สัมพันธ์
4. เด็กหญิงพลอยลดา  ขันแข็ง
5. เด็กชายฟลุ๊ค  โชติชีวิน
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  สุวรรณสิทธิ์
7. เด็กหญิงวิลาสินี  มุขยพาณิชย์
8. เด็กหญิงศิริพร  ใจอ้าย
9. เด็กหญิงศุภากานต์  ศีลดำรงชัย
10. เด็กหญิงอัจจิมา  ผิวอ่อน
11. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาวศรี
12. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิชิตชัยธวัฒน์
 
1. นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค
2. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  สมใจนึก
2. นางสาวผกามาศ  วงศ์สวาท
3. นางสาววรากร  มาลา
4. นางสาววิภาวรรณ  นนทารักษ์
5. นางสาวสุพัตรา  อ่อนมั่น
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองดี
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สินพิทักษ์
2. เด็กชายพีรพล  ปถมสุข
3. เด็กชายวัชรพงศ์  หมื่นแผลง
 
1. นายปรีชา  จันทร์นิยม
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวณัฏติญา  สงแอ
2. นางสาวทัศนีย์   โสดสงค์
3. นางสาวสุนันทา  พุฒชฎา
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
2. นางสาวสุพิศ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  มงคลศรี
2. เด็กชายเข้  วันนา
3. เด็กหญิงไอลดา  อนุวัฒนา
 
1. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายพุทธิพงษ์  ประทุมมา
2. นายสราวุธ  สุธาพจน์
3. นายโชคชัย  โง้วไพศาล
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  อยู่ไทย
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เจษฎาชัยศรี
3. เด็กหญิงสิริมนต์  ชุ่มน้อย
4. เด็กหญิงเกวลิน  แววข้าว
5. เด็กหญิงเกศนรินทร์  โฮงมาตย์
6. เด็กหญิงเบญจา  ศรีวิชัย
 
1. นางบุษยา  บุณนิยม
2. นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. นางสาวทิวาพร  จันทร์บาง
2. นางสาวธันย์ธีตา  ภัทรชัยนิมิตร
3. นางสาวรุ้งดาว  หมีแรต
4. นางสาววรญา  ประภาวงศ์
5. นางสาวอัญชลี  เบาโพธิ์
6. นางสาวแสงระวี  แย้มอุ่ม
 
1. นางพรศิริ  พงษ์ฉาย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มาศิริ
2. เด็กหญิงวิรังรอง  ประทีปเมือง
3. เด็กหญิงอัยลดา  เพชรมา
 
1. นายจตุรงค์  รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาวดี  แจ้งกระจ่าง
2. นางสาวศรินยา  ทรัพย์ศรีสุภร
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เชื้อชูชาติ
 
1. นายประเทือง  ใบเนียม
2. นางสร้อยลัดดา  ใบเนียม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญนิยม
3. เด็กหญิงอรยา  วงษ์คงคำ
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจีรนันท์  ทองใหม่
2. นางสาวชลิตา  เกษเจริญ
3. นายวรวุฒิ  เสาเงิน
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชัชชญา  สีสงสาร
2. เด็กชายณลงกรณ์  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ธำรงโชติ
 
1. นางจำรัส  สุวรรณา
2. นางภัทรมน  อักษรศรี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เย็นเอื่ยม
2. นางสาววนิดา  ติดยงค์
3. นางสาวศิรประภา  ไชยกาล
 
1. นายจตุรงค์  รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. เด็กหญิงวันวิภา  เอมทอง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  มุธาพร
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นางสาวชินนัฐชา  กลั่นทิพย์
2. นางสาวพรรณราย  จีนหลี
3. นางสาวรุ่งนภา  กลั่นทิพย์
 
1. นางศิริพร  เมฆรา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนุช  สุเมฆกุล
2. เด็กหญิงพรเทวี  กายงาม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดวงพรหม
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทวีติยา  ลาภศิริอนันต์กุล
2. นางสาวพิรันญา  เทียมจันทร์
3. นางสาวอัญชุลี  ชูขำ
 
1. นางจำรัส  สุวรรณา
2. นางภัทรมน  อักษรศรี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทันธิตา  ไทยนารี
2. เด็กหญิงบุษบา  สตารุ่ง
3. เด็กหญิงมาริษา  ขำอิ่ม
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชไมพร  แซ่ลิ้ม
2. นายนันทวัฒ  แก้วอำพันธ์
3. นายอาทิตย์  ใจมั่น
 
1. นายสุรเชษฐ์  เต็มชื่น
2. นางอุราลักษณ์  พระเดโช
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายชานนท์  ปานณรงค์
2. เด็กชายเจษฎา  จังพานิช
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสุทิสา  สุธาบูรณ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธัญเทพ  ทิมอรรถ
2. เด็กชายอรรถพล  ทองสุข
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปฏิภาณ  พันศรี
2. นายภูวกร  จีระวัฒน์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณัชพล  ห่วงประเสริฐ
2. เด็กชายสาฑิต  จันทร์ทอง
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายคุณานนต์  เรียนชอบ
2. นายนิตินนท์  เพ็งเลา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ขำเจริญ
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  พุทธไพบูลย์
 
1. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
2. นายอัมพร  ชมเด็จ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายปรัชนินทร์  สระทอง
2. เด็กชายวราณัฐ  สุทธิการณ์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูบดี  มูลทองชุน
2. เด็กชายอนุสรณ์  ชาติทอง
 
1. นางกฤตยา  บุญเชิดชู
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  มีดี
2. นายวรโชติ  น้อยมณี
 
1. นางสาวสุวรรณา  อรรถชิตวาทิน
2. นายไพฑูรย์  กองจินดา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาววรัญญา  ขุนทอง
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวณัฐมน  พรหมชัยศรี
2. นายศิริชัย  แย้มเกตุ
 
1. นายอัมพร  ชมเด็จ
2. นาย้เมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกนกพร  ยาดอว์
2. นางสาวชลัญญา  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงภาวิณี  บัวเจก
 
1. นายปราโมทย์  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  แก้วปาน
2. นายนิตินนท์  เพ็งเลา
3. นางสาวสุทธิณี  กิมหงษ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายวีระชัย  คุ้มภัย
2. นายสุรัตน์  จิวยิ้น
 
1. นายกฤษณะ  แก่นไร่
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายภรพล  ทานะ
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ห่วงประเสริฐ
3. นายศิริชัย  แย้มเกตุ
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤษดา  จันทร
2. นายอภินันท์  ชมภูนุช
3. นายอมรรัตน์  ศิริไพรบูรณ์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงนันทิชา  รัตนวราหะ
2. เด็กชายมุจรินทร์  บุญนาค
3. เด็กชายวงศกร  ปิ่นผักแว่น
 
1. นางสาวสุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายปัณณวัฒน์  ชัยพจนา
2. นายศิวา  กลิ่นชวนชื่น
3. นายเฉลิมเกียรติ  ตรงคมาลี
 
1. นางสาวสุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วุฒิเจริญภูรี
 
1. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวพิงพิมาน์  ภาคสวรรค์
 
1. นางชนิกา  โพธิ์กลัด
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ด้วงเดช
 
1. นายสมชาติ  ฤทธิเพชรอัพร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิชญา  สหพิบูลย์ชัย
 
1. นางบุษบา  เจติยานุวัตร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวแพรววรา  พ่อค้า
 
1. นางกัญญาวีร์  สืบนุช
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูสุ่น
 
1. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวชฎาธาร  ดิลกวัฒนะคูณ
 
1. นายพลพัฒน์  บุญยะบูรณ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงพรธิชา  แย้มชุ่ม
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ประพันธ์เจริญสิน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  เจติยวรรณ
4. เด็กหญิงวาสนา  ทองดี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ถินทิพย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  คุ้มมัน
2. นางเพ็ญนภา  ธีรทองดี
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายกิตติพันธ์  บัวทา
2. นางสาวช่อผกา  สอนทา
3. นางสาวฐาณิสรณ์  เทพโยธิน
4. นายธีรศักดิ์  อุ้ยฟักเจริญ
5. นางสาวยุวรวี  วรสุทธิ์พิศาล
 
1. Mr.Silem   Sherwin Villamar
2. นางวีราภรณ์  แสงประทุม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวสโรชา  สอนฮะ
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์แป้น
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายไพศาล  ใจซื่อ
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรุณี  กุลเกตุ
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุกฤษฎ์  พรหมสุรินทร์
 
1. นางสาวชนิกานต์  คะนนท์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ศิริพัฒนศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  หลิวประเสริฐ
 
1. นายประพนธ์  ณ วังขนาย
2. นางสาวมนพัฒน์  บุญยะบูรณ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวชนานันท์  เอี่ยมน้อย
2. นางสาวเกียรติภรณ์  พงษ์วิทยภานุ
 
1. นางสาวอรทัย  สุทธิรัตนากร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วทองดี
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทรบุตร
3. เด็กชายพัสกร  เซ้งเครือ
4. เด็กชายวิศรุต  ไพบูลย์
5. เด็กชายศุภสัณห์  สิงห์รักษ์
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
7. เด็กชายสุขสันต์  ศิริชัย
8. เด็กชายอนาวิล  ต่วนเครือ
 
1. นายทรงวุฒิ  อิ่มน้อย
2. นายอภินันท์  บุญล้อม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายฐิติ  ดาปาน
2. นายธีรพงษ์  ทองกัญญา
3. นายประสาน  ฤทธิ์ศรีสันต์
4. นายศิขริน  ปิติสกุลโชค
5. นายอนุชิต  ทองดี
6. นายเอกพจน์  จ้อยอ้าย
 
1. นายมีชัย  เกตุมณี
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
3. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวจรรย์อมล  ตันเจริญ
2. นางสาวจรัสพร  เปลี่ยนขำ
3. นายจักรี  รอดสิน
4. นางสาวผ่องอำไพ  เจริญคุณ
5. นายพลวัตร  เสาวรส
6. นางสาวพัชรวิภา  มั่งประสิทธิ์
7. นางสาวฟ้า  สุวรรณเหม
8. นางสาวมุข  -
9. นางสาวสุดารัตน์  นันสังข์
10. นางสาวสุภา  บุญศรีเป็ง
 
1. นางสาวกรองทอง  ถ้ำแก้ว
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
3. นายสุพร  ศิริปี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงโชติรส  จันทพาด
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปัญจารี  ประสมทรัพย์
2. นางสาวพนาวัลย์  เขียวกะแล
3. นางสาวภูริตา  ธนโชติภักดี
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
2. นายเรวัต  ยุทโท
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  สิโนทก
2. เด็กหญิงสโรชา  อินทรหัส
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  อินโสภา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  พ่วงบัวทอง
2. นางสาวนาตยา  แสงชื่น
3. นางสาวอรญา  หาญกล้า
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  นิ่มนวล
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  พันธุ์เจริญ
2. นางสาวพรรณี  วันกระจ่าง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณิชา  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายทัตเทพ  พัฒนวโรดม
2. เด็กชายธาดา  แย้มเกตุ
 
1. นางสาวพัฒนี  มูลดี
2. นางสาววรรณพร  ทองสมนึก
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายนนทวัฒน์  ดำขำ
 
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  งามชม
2. เด็กหญิงเมพิชชา  เจนวิถีสุข
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววัลภา  วรรณแก้ว
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายสิรภพ  กุลไชยกุล
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีรอด
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจตุพร  เกษมศิลป์
 
1. นางสาวศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายวิเชษฐ  เกตุแก้ว
 
1. นางนภาพร  รักแคว้น
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายธัรพัฒน์  โสดส่ง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
3. เด็กชายสุธิชัย  พ่วงขวัญ
 
1. นางจรีวรรณ  กาญจนเสมา
2. นางสาวสุพิศ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  คำวัตร์
2. เด็กหญิงแพรวพราว  นกทอง
 
1. นางชนัญชิดา  พลายแดง
2. นายนพดล  แสงสิน