รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม ระยอง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -16 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระนันท์  อภิวัฒนานนท์
 
1. นางนัฏฐภรณ์  แก่นสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวไกวัลสิริ  ไกรวัลย์
 
1. นางนัฏฐภรณ์  แก่นสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  สุขสุเกต
 
1. นายวรวุฒิ  ค่อมสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายนภเศรษฐ์  ผลจันทร์
 
1. นางอรุณี  ชั้งตั้งเติมพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายทรงกลด  สังข์กระจ่าง
 
1. นางสาวนิตยา  ภูมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภวดี  ปิยวรเดช
 
1. นางนัฏฐภรณ์  แก่นสาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายศักดิธัช  ฉมามหัทธนา
 
1. นางฉัตรอมร  คงธนาคมธัญกิจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายนภทีป์  ป้อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งศรีวงศ์
 
1. นางจุไรรัตน์  ศิริภูล
2. นางสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายสัมฤทธิ์  มีทรัพย์มั่น
2. นางสาวอายุพร  เหลืองตระกูล
 
1. นางสาวประเทือง  สุขแสวง
2. นางวัลภา  เหล็กผา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรางคณา  กรุณานนท์
 
1. นางสาวสุชาดา  สวัสดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  วัชระธัญญานุกูล
 
1. นางสาวศิวพร  ชาลีชาญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีกุตา
2. เด็กหญิงนภัสนันท์   สุขฉิม
3. เด็กหญิงสุภา   ไชโย
 
1. นางกรรณิกา   เตียงทอง
2. นางสุดตา   จำรัสแนว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวญาธิป   โอมาก
2. นางสาวบุษกร   หนูอุดม
3. นางสาววนิดา   ไชยโม
 
1. นางสาวนุชจรี   ลอยหา
2. นางสุดตา   จำรัสแนว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรากร  ตนะพูนสิน
2. เด็กชายปนัยกร  ชุติดาราลักษณ์
3. เด็กชายภูมิรพี  ลิ้มเพียรชอบ
 
1. นางธนาภรณ์  โคตรนารา
2. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  สุขภูตานันท์
2. นางสาวลิปิการ์  สมจิตวารี
3. นางสาวสกลวรรณ  สุวรรณขันธ์
 
1. นางสาวนัฐฏ์ธปภา   หมายพาณิชย์
2. นางสาวสถาพร  บุตรใสย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กชายกานต์กริช   อารีญาติ
2. เด็กชายศุภณัฐ   โชติช่วง
 
1. นายบุรินทร์   บำรุงรักษ์
2. นายสุรพงษ์   คชรินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายกฤษณะ   แก้วอ่อน
2. นายจีรพัฒน์   ศรีพุ่มเงิน
 
1. นางณิชา   สันติมุนินทร์
2. นางยุพา   อินทร์เพชร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายพยัค   ยิ้มอยู่
 
1. นายอลงกรณ์   อยู่เจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวศิรินันท์   ชูพันธุ์
 
1. นางสาวจันทนา   อัศวเสถียร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายจิรัฐิ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธิษณาพร  มุ่งมีพฤทธิ์
3. เด็กชายปัณณธร  จิตรประทักษ์
 
1. นางฐิตาภา  แดงน้อย
2. นางนุชากร  คำประดิษฐ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชลิต  คงสวัสดิ์
2. นายภูพาน  โรงสะอาด
3. นายอริธัช  บุญตานนท์
 
1. นางภาลัย  สิรีสี
2. นายไพทูรย์  สิงห์ตา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุทธิ
2. เด็กหญิงพิชญาพา  ภานุทัต
3. เด็กหญิงศรันย์ภัทร  ดุมคำ
 
1. นางขวัญใจ  สุวรรณ
2. นายอดิศร์  เกิดมณี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกสิกานต์  อินทวงศ์
2. นายวัชรากร  ชูทอง
3. นางสาวอิสริยา  อภิวัฒนานนท์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นาวาประดิษฐ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงวรรณวลี  สิงหเขต
2. เด็กหญิงอนัญญา  บรรจงจิตต์
3. เด็กหญิงอรวินท์  เพ็ชรสุทธิ์
 
1. นางสาววรรณา  ทองมณี
2. นางสาวเรวดี  วิจารี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายชนินทร์  ระบายศรี
2. นายภควัต  การะเกตุ
3. นางสาววาสนา  ตนสาลี
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นางสาวมุทิตา   อดทน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนมะลัง
2. เด็กหญิงพิชชากร  สัยกุลประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โสภณ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณโมก
2. นายอดิศร์  เกิดมณี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  ชมถนอม
2. นางสาววิมลรัตน์  กิตติมงคล
3. นางสาวศิริโสภา  สอนอินทร์
 
1. นายรณชัย  ศรีสงคราม
2. นายอดิศร์  เกิดมณี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายณัฏฐภัค  การวิวัฒน์
2. เด็กชายสุธี  ทังสุพานิช
 
1. นางพรพรรณ  โมกระหงษ์
2. นางอารี  สุวรรณลมัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายภิฆเนตร์  ชัยประคองชีพ
2. นางสาวสิริยา   โสภา
 
1. นายสมศักดิ์  โสพัง
2. นางอำนวยพร  สืบเสนาะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  กลิ่นกลัด
2. เด็กชายสุริยัน  พรามพลอย
 
1. นางพรนิพา  สง่ามั่งคั่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์ดวง
2. เด็กชายอิทธิกร  วิเศษพงษ์
 
1. นางวรพรรณ  ลุนจักร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวนภัส  ไกรราชฉิมพลี
2. นายพรสรรค์  เศรษฐกิจศิลป์
3. นายรชานนท์  สุจริต
 
1. นายคงคา  ศรีประเสริฐ
2. นายวิทวัส  ไวแพน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายจักรภัทร  เชียงเอ้ย
2. นายปัญญา  การมี
3. นายพลรักษ์  แซ่น้ำ
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ไพศาล
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แสนสุข
3. เด็กหญิงฐิติมา  สมยา
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  น้ำเย็น
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุวรรณดำ
 
1. นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี
2. นางอุ้มพร  ทองดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวเลิศ
2. นางสาวธนภรณ์  ขุนพิทักษ์
3. นางสาวศุภรดา  วงษ์ไพศาล
4. นางสาวอภิญญา  จันทร์ทอง
5. นางสาวโชติรส  ภูทองใบ
 
1. นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี
2. นางอุ้มพร  ทองดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงรัตน์
3. เด็กหญิงนลัทพร   วงศรีแก้ว
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  สายต่างใจ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แว่นพรหม
 
1. นางกาญจนา  ฉายาลักษณ์
2. นางจิราวรรณ  ปัญจเวทีกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวฐิตวันต์  นารอด
2. นายณัฐชนน  รอดทอง
3. นางสาวณัฐธิดา  นาเทเวช
4. นายวีรพงศ์  จำนงค์ภักดิ์
5. นางสาวอริสา  เตติรานนท์
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์
2. นางอรอนงค์  พฤกษา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกรพัฒน์  อินมะเนาว์
2. นายจักรภัทร  สุขอุดม
3. นายธนภูมิ  ยอแซฟ
4. นายพัฒนชัย  คงอยู่
5. นางสาวสุจินันท์  บุญประเสริฐ
 
1. นายวิชิต  จักรแก้ว
2. นางสาวเพ็ญรัตน์  เกษมจิตต์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกมลกาญจน์  แตงแก้ว
2. นางสาวกริฑารัตน์  ธรรมสุข
3. นายกานต์ชัย  ศิลาคุปต์
4. นางสาวจารุวรรณ  ทองมี
5. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญมา
6. นางสาวชลธิชา  โสดาพรหม
7. นายดุลยวัต  วงศ์เพียร
8. นางสาวธัญญณัฐ  ตุตาโน
9. นางสาวธัญญ์นลิน  วงษ์ลักษณ์
10. นางสาวนฤมล  นิลไธสง
11. นายนันทวัฒน์  จันทร์สังขรณ์
12. นางสาวนุชวรา  แตงจุ้ย
13. นางสาวปรียากมล  สุวรรณโทน
14. นางสาวปาณิสรา  คำแปร
15. นางสาวภิญญดา  เกื้อทาน
16. นางสาวมาริษา  ญาตินิยม
17. นางสาวรัตนา  จันทร์อ่วม
18. นางสาววิมลสิริ  เมธาวี
19. นางสาวศุภาพิชญ์  จันทร์บาลใจ
20. นางสาวอรปรียา  จันทบุตร
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นายมนตรี  ชัยลิ้นฟ้า
3. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
4. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
5. นายอรรถพล  วงศ์บุปผา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายจิลลา  อากาจิ
2. นางสาวจุฑามาศ  สุดท้าย
3. นายชนินธร  วรอินทร์
4. นายชิษณุพงศ์  อุดหนุน
5. นายณัฐวุฒิ  ดวงภมร
6. นายธิติวุฒิ  สุจริตธรรม
7. นางสาวธีมาพร  ใจปรีดา
8. นางสาวนิธิพร  พันธ์ทอง
9. นางสาวบริมาส  ปลื้มจิตต์
10. นายปฏิพล  ยุระมาตย์
11. นางสาวปาริชาติ  ดาวเรือง
12. นางสาวพรนภา  พวงใหม่
13. นายพุฒินันท์  อันทะสี
14. นายรชต  ศิริรักษ์
15. นายรัฐวิทย์  ทองโสม
16. นายศราวุธ  จันทร์ไพสณ
17. นายสหภาพ  จันทรศรี
18. นางสาวสุภาพร  เลิกบางพลัด
19. นายอนันต์สิทธ์  บุญเต็ม
20. นายเดชดนัย  คำภิระแปง
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นายมนตรี  ชัยลิ้นฟ้า
3. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
4. นายอนุพงษ์  ไพบูลย์
5. นายอรรถพล  วงศ์บุปผา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ใหญ่
 
1. นางสาวณัฐวดี  หุมสิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. นางสาวฉัตรฐริกา  ศิลปวิโรจน์
 
1. นางนาฎอนงค์  คายสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายกริษณุ  แซ่ตั่น
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองสุข
 
1. นางสาวประภัย  จันเปรียง
2. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายปวริศ  พุทธสาวงษ์
2. นางสาวเพลินตา  ชาริดา
 
1. นางสาวจันทร์นริน  วีระธรรม
2. นางสาวอรพิน  ปุญวัฒโฑ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวชุติมา  พฤกษา
2. นางสาวณัฐริกา  ทองหลอม
3. นางสาวธนสรณ์    ตั้งสุปรีชาเมธ
4. นางสาวพรธิดา  ไทยเกิด
5. นางสาวพรลภัส  สุทนต์
6. นางสาวระวีวรรณ  ทัดคุ้ม
7. นางสาวรัตติยากรณ์  รักน้ำเที่ยง
8. นางสาวศิริวิมล  หมั่นสะเกษ
9. นางสาวศิโรรัตน์  ศิริสุขเจริญพร
10. นางสาวอิงชนก  มงคลธง
 
1. นายปิยพัทธ์  บุญประกอบ
2. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
3. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติมา   ยศปัญญา
2. เด็กหญิงจิตรินทร์   ด้วยเงิน
3. เด็กหญิงจิรชยา   กอเซิม
4. เด็กหญิงชนิกานต์   กอเซิม
5. เด็กหญิงชุลีพร   อิ่มภู
6. เด็กหญิงนิศากร  หอยทอง
7. เด็กหญิงบัณฑิตา   จอมทอง
8. เด็กชายปรีชา  อินทร์ประจง
9. เด็กหญิงฟ้าใหม่   เนียมพันธุ์
10. เด็กชายภาคภูมิ  ปนธะรักษี
11. เด็กหญิงมยุรา  การนอก
12. เด็กหญิงศยามล   จันทร์สนิท
13. เด็กหญิงอภิชา  สีตาลแก่
14. เด็กหญิงอรสินี   พวงไพรสง
15. เด็กหญิงอุมาพร   โชติถวิล
 
1. นางสาวฐิณิชดา  ช่างบุ
2. นายบรรหาร  ยิ่งประยูร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุตน์   มะกรูดอินทร์
2. เด็กหญิงพรพิไล   พลสองสี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เอี่ยมพลับใหญ่
 
1. นางสาวนฤมล  รอดเสมอ
2. นายไพรัตน์  ประจันทร์ตระเสน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา   มีอ่อนตา
2. นายวัชรพงศ์   บุญโสม
3. นางสาวศิรินภา   บุญโสม
 
1. นายภิญญงค์  รัตนมงคล
2. นายศุภชัย  เชี่ยวชาญ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็งประพัฒน์
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ท้าวชัย
 
1. นางอุไร  วงศ์คำแสง
2. นายเศกศักดิ์  ขำอิ่ม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกิติยา   คำดี
2. นางสาวอภิสรา  เตียวสวัสดิ์
 
1. นายดนุพล  นิคมคาย
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนิตา  พรพงศ์ธรรม
 
1. นายคุณากรณ์  ภู่ประจำศิลป์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ประสานพานิช
 
1. นายรพีภพ  ใบเจริญ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กชายวรกร  รัตนวิกร
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวปณัฐชญา  พิชัยโยธินกุล
 
1. นายสำเริง  เสาวจันทร์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายวรพงศ์  สุภรัตน์
 
1. นางสาวพาขวัญ  โพธิ์ฤกษ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. นายสิทธิพล  ประดับ
 
1. นางสาวอุษา  พูลชัย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงศิยาพร  สุริยะกำพล
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวจินต์  โด่งดัง
 
1. นายมนตรี  ชัยลิ้นฟ้า
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  บุญภู่
2. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ดวงเวาว์
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงชลชิชา  สิทธิเจริญยศ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวอนัญพร  พงษ์ศาสตร์
 
1. นางสุมมา  สุภาพ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กชายกฤศกร  นิติวีระกุล
2. เด็กชายจักรินทร์  ปัญญสวัสดิ์
3. เด็กชายศุภกร  กลีบพุฒิ
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวนันทฉัตร  นวลทิม
2. นางสาวนันท์นภัส  นวลทิม
3. นางสาวมาสตยา  คำเมือง
 
1. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
2. นางสาวถมทอง  อดทน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายธนิสร  วิลัยแลง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายธีรยุทธ  นาคพิมาย
 
1. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายทินพงษ์  นามสนิท
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ประสมกิจ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  จงจุดเทียน
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายพีระเดช  ละมัย
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  เวหนะรัตน์
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญยนต์
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรายรักษ์  เสมอญาติ
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  สระนาค
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  รัตนวิจิตร
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์สูง
 
1. นางศศิธร  กองกาญจน์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนวิจิตร
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ปินตา
3. เด็กหญิงธนัญชนก  หนองบัวบน
4. เด็กชายนพดล  เกตุวารินทร์
5. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์สูง
6. เด็กชายบัญฑิต  ชลเจริญ
7. เด็กชายประชาธิปัตย์  สุภารัตน์
8. เด็กชายรณวิทย์  พวงจำปี
9. เด็กชายรัตนกุลภูมิ  แซ่ตั้น
10. เด็กชายศักดิ์ดา  วรรณศรี
11. เด็กชายสุทธิกานต์  เผือกบางนา
12. เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์เจริญ
13. เด็กหญิงอภิริญา  บัญฑิตพิทักษ์
14. เด็กชายอานุภาพ  บุญบรรจง
15. เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์  เกษมพิณ
 
1. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ
2. นางศศิธร  กองกาญจน์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  วงษ์ศรี
2. เด็กชายกิตชาญทัช  นุ่มเจริญ
3. เด็กชายคณาธิป  พรมอ่อน
4. เด็กชายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
5. เด็กชายจักรินทร์  รุ่งเกียรติ
6. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจันทร์
7. เด็กชายพิทยพงษ์  ภูหลวง
8. เด็กหญิงมัญชุภา  ทองเจริญ
9. เด็กชายราเชนทร์  ลอยอากาศ
10. เด็กชายอาชัญ  สมอาจ
11. เด็กชายเอกชัย  วิไลพันธ์
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายกตัญญู  พึ่งเมือง
2. เด็กชายกฤษณล  เซี่ยงป๋อง
3. นายขจรศักดิ์  สามงามแสน
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สงวนนาม
5. นางสาวขวัญเกล้า  ดาวรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงชนากาญจน์  คชรินทร์
7. นายชยธร  คุ้มหอม
8. นายชัยธวัช  สุทธิกุล
9. เด็กชายชินโชติ  เภตราสุวรรณ
10. นางสาวฐิตาภัทร  พงษ์พิพัฒน์
11. เด็กหญิงณัฐชยาน์  สุขภัทรไพศาล
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะประภาสวัสดิ์
13. เด็กหญิงณัฐพร  ดอกเข็ม
14. เด็กหญิงดรุณพร  พงษ์ประเสริฐ
15. เด็กหญิงดาราวดี  อร่ามสุวรรณ
16. เด็กหญิงทองรุ้ง  บุญเกิด
17. นางสาวธนพร  จุลบุตร
18. เด็กหญิงธนภรณ์  สนธิพงษ์
19. เด็กชายนพเดช  เฟื่องฟู
20. นางสาวนลินี  ศิวายะวิโรจน์
21. นางสาวนิชาภา  จันทิพงษ์
22. นายปฐมภพ  สุนรเดชานันท์
23. นางสาวปริฉัตร  ศรีพัดยศ
24. เด็กหญิงปริชน  รกไพร
25. นางสาวปัทมนันท์  ปัทมาสศนุพงศ์
26. นางสาวปิยะเรศ  วุฒิฉาย
27. นางสาวพจนธฤน  บุญรักษา
28. นางสาวมุตรา  ปลื้มเกษร
29. นายวรากร  จันทร์บัว
30. นางสาวศรัญญา  วาทิน
31. นายศุภชัย  ชุมนานนท์
32. เด็กชายศุภชีพ  บุญงอก
33. นายสรวีย์  แสวงธรรม
34. เด็กชายสหรัฐ  กุลสุทธิ์
35. นายสายลับ  บุราณรัตน์
36. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณโชติ
37. นางสาวอัญนิญารัตน์  ไชยขันธ์
38. นางสาวอินทุอร  วงศ์จอม
39. เด็กชายเกษม  คเณสุข
40. เด็กหญิงเมธาพร  พงษ์พันธุ์
 
1. นางช่อผกา  แสงกระจ่าง
2. นายธีรภัทร  ไชยพร
3. นางนัยนา  บุญเจริญ
4. นางสาวยุพิน  คำชื่น
5. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ
6. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
7. นางศศิธร  กองกาญจน์
8. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นมาก
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  พันธ์นาค
3. เด็กชายฉันทนา  ม่วงมั่งคั่ง
4. นายชนะชัย  คุณศักดิ์
5. นายชนะไพร  หอมหวาน
6. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงจันทร์
7. เด็กหญิงชุตินันท์  วรวงษ์
8. เด็กหญิงณัชชา  บำรุงกิจ
9. นางสาวณัฏฐา  ด้วงทิ
10. นายณัฐกรณ์  พุ่มประเสริฐ
11. นายณัฐพล  อาจหาญ
12. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ศรีสว่าง
13. เด็กชายธนชิต  ทองดี
14. เด็กหญิงธนวรรณ  สุขุม
15. เด็กชายธนัตธ์  แก้วเนตร
16. เด็กชายธนากร  บรรจงนอก
17. เด็กหญิงนิภาพร  ผสมการ
18. นางสาวปิยะธิดา  พันธุ์แก้ว
19. นายพันธกานต์  วิทยาลัย
20. นายพิทยา  จันทร์แก้ว
21. นางสาวพิมพ์ญาภา  ไชยวุฒิวงษ์
22. นายพุฒิพงษ์  พุ่มตาด
23. เด็กหญิงฟ้า  สิทธิการ
24. นายภานุพงษ์  รักขาว
25. นายภานุเดช  แปงคำ
26. นายฤทธิเกียรติ  รุ่งเรือง
27. เด็กชายวรฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ
28. นายศักดิ์สุคนธ์  ประยูรทอง
29. นางสาวสาวิตรี  เหมือนขาว
30. นายสิทธา  เครือกลาง
31. นายสุทธิรักษ์  นิยม
32. นางสาวสุทัตตา  วงษ์ไพศาล
33. นางสาวสุนิสา  ว่องวรพรกุล
34. นางสาวสุภาวดี  คำหรรษา
35. นางสาวสุมินตรา  พุฒพงษ์
36. นางสาวสุวรา  สายสุนทร
37. นางสาวอาทิมา  เวกชาลิกานน
38. เด็กหญิงเจนจิรา  วิจิตรขจี
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซอเฮง
 
1. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
3. นายนพดล   กมกัว
4. นายมงคล  สารเจริญ
5. นายเอกพันธ์  แวงวรรณ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  คฤคราช
 
1. นายนพดล  กมกัว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายชูศักดิ์  กอเซ็ม
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานานนท์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวเบญจวีร์   พืชพันธุ์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายธนชิต  ทองดี
 
1. นางสาวจิณณ์ฏาภัสส์  สรรคพงษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายวีรสันต์  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชากร  ภูธนะกูล
 
1. นางสาวสาวิตตรี  รุ่งศิริ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกานต์ธิดา  ช่วงชัย
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายชลนืภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายอาจประณต  สิงห์ทองไชย
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานานนท์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกานต์ธิดา  ช่วงชัย
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พรมพาน
 
1. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายภควัตร  เรืองพัฒนทวี
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวสุนิสา  สุขสงวนศิลป์
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
99 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  สารเจริญ
2. เด็กหญิงกฤตพร  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงชยุดา  สืบดี
4. เด็กหญิงญาณิศา  ปุตระเศรณี
5. เด็กชายณฐกร  ปิ่นโมรา
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญวงษ์
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ธรรมรัตน์
8. เด็กชายทวีทรัพย์  ทาวะลัย
9. เด็กชายธนภัทร  ข้อทอง
10. เด็กชายธนภูมิ  ข้อทอง
11. เด็กชายธิติวุฒิ  หมื่นทอง
12. เด็กชายธีรภัทร  ทองคง
13. เด็กชายนครินทร์  ยอดวิเศษ
14. เด็กชายนพเกล้า  ภู่อุ่น
15. เด็กหญิงนภสร  แสงเฟื่อง
16. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมเสถียร
17. เด็กหญิงนฤมล  ผุดผ่อง
18. เด็กชายนันทวุฒิ  ศรีคุณหลิ่ว
19. เด็กชายนิติ  ห้วยใหญ่
20. เด็กชายนิธิศ  ติยะสันต์
21. เด็กหญิงนิภาวัลย์  กุมรัมย์
22. เด็กชายบุญกิจ  จูกระจ่าง
23. เด็กชายบุพกร  จันทร์ดี
24. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญอินทร์
25. เด็กชายประพฤติ  หมื่นไธสง
26. เด็กหญิงปราริชา  ไชยมาลา
27. เด็กหญิงรสริน  คมขำ
28. เด็กหญิงวนิดา  คมขำ
29. เด็กชายวรพงษ์  อยู่เทศ
30. เด็กหญิงวันวิสา  ดอนชัย
31. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จูกระจ่าง
32. เด็กหญิงศรวณีย์  บุญจันทร์
33. เด็กหญิงศศิธร  พนมศรีสกุล
34. เด็กหญิงสุจิตรา  นิลเพ็ชร
35. เด็กชายสุรดิษ  วิชาธรรม
36. เด็กชายสุเมธ  ผาสุก
37. เด็กชายอนุวัต  กมลนาวิน
38. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  มะโนรัมย์
39. เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์แก้ว
40. เด็กชายไกรภพ  คำพันธ์
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  วีระพันธ์
3. นายมนตรี  ชัยลิ้นฟ้า
4. นายมานพ  วงษ์พิทักษ์
5. นางสาวลดาวรรณ  ศรีศักดิ์
6. นางสุมารินทร์  ยามสุข
7. นางอรุณี  ชูใหม่
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  อันถาวร
2. เด็กหญิงทิพรดา  กลิ่นนาค
3. เด็กชายธาราธร  ดีสนั่น
4. เด็กหญิงปริชมน  รกไพร
5. เด็กชายพีรวัส  เจริญสุข
6. เด็กชายภาสกร  ตันฮะเส็ง
7. เด็กชายมนตรี  คุ้มถิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงวนณัน  นพวิจิตรวงศ์
9. เด็กหญิงสาวิกา  เกิดมณี
10. เด็กชายเอกรัฐ  แวววันจิตร
 
1. นางช่อผกา  แสงกระจ่าง
2. นายธีรภัทร  ไชยพร
3. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวณัฏฐา  ด้วงทิ
2. นางสาวตรีรัตน์  แวววับ
3. นางสาวปิยะธิดา  พันธุ์แก้ว
4. นางสาวสาวิตรี  เหมือนขาว
5. นางสาวสุภาวดี  คำหรรษา
6. นางสาวสุมินตรา  พุฒพงษ์
7. นางสาวสุวรา  สายสุนทร
8. นางสาวอรรัมภา  น้อยเปรม
 
1. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สงวนนาม
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขภัทรไพศาล
3. เด็กหญิงณัฐพร  ดอกเข็ม
4. เด็กหญิงดาราวดี  อร่ามสุวรรณ
5. เด็กหญิงรุ้งทอง  บุญเกิด
6. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณโชติ
 
1. นางช่อผกา  แสงกระจ่าง
2. นายธีรภัทร  ไชยพร
3. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวกนกอร  ช่วยผดุง
2. นางสาวกัณฐิกา  ดอกไม้ทอง
3. นางสาวธัญวรัตน์  เจริญพานิช
4. นางสาวนลัทพร  ยลถนอม
5. นางสาวสุนารี  สีหลวงเพ็ชร
6. นางสาวสุนิตา  ทองคำเปลว
 
1. นางช่อผกา  แสงกระจ่าง
2. นายธีรภัทร  ไชยพร
3. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  หนองนงค์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เอี่ยมเมือง
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญบริสุทธิ์
4. เด็กหญิงนริสา  พินิจมนตรี
5. เด็กหญิงพิชญา  ยอดยาดี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชิดชู
7. เด็กหญิงสิริญญา  ชัยเสน
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ชะโน
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาวสายฝน  ประดับแก้ว
3. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกนกพร   บันเทิงจิตต์
2. นางสาวกานต์สินี  คุ้มเดช
3. นางสาวจุฑามาศ  ชลมาศ
4. นายณัฐภัทร  สอสูงเนิน
5. นายดาวฟ้า  สุจินดา
6. นายธวัชชัย  พฤกษาสะ
7. นายนพดล  มานะดี
8. นางสาวปริญดา  บุญช่วยเหลือ
9. นางสาวปาณิสรา  ณะรังษี
10. นายปุษยบัณทัต  มีบุญ
11. นางสาวพรรณิภา  หอมเย็น
12. นางสาวสุภาพร  อ่อนลมัย
13. นางสาวหว่าน  กันตรัตนากุล
14. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
3. นายวิรัช  เปยะกัง
4. นายสมศักดิ์  ทองปาน
5. นางอรทัย  ทองปาน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. นางสาวประไพ  เปลื้องปลด
2. นายพิจักษณ์  ไชยสิทธิ์
3. นายวิชา  นามศรีโคตร
4. นายศุภสถิต  สุขอร่าม
5. นายไกรวุฒิ  บุญลับ
 
1. นางวิกานดา  สาครพานิช
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กชายสรรพวิท  วงศ์ภู่ดี
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ผลศิริ
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายนัฐวุฒิ  บัวเฟื่อง
2. นายศุภนัฐ   อนันตชัย
3. นายเกียรติยศ  พุ่มพวง
 
1. นายชโนโชติ   โสตะนิรัชกฤดา
2. นายดุสิต  อิ่มกระจ่าง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายก้องนที  ผลสมบูรณ์
2. นายนรเทพ  ประทุมมา
3. นายอุกกฤษฏ์  แสงรัตน์
 
1. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล
2. นายสมยศ  อึ้งเกลี้ยง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เภตราเสถียร
2. เด็กหญิงทัศน์  แก้วจันทร์
3. นางสาวทิพย์  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงนัชชา  มะลิสา
5. เด็กหญิงภักดิ์ษิยา  เทพจร
6. เด็กหญิงมิ้นทิรา  แทนชัยภูมิ
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. นางสาวกฤษณา  กฤษณะประยูร
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทองประดิษฐ์
3. นางสาวนริศรา  สืบนุสรณ์
4. นางสาวสุดารัตน์  บุดดี
5. นางสาวอภิชญา  สุทัดสัน
6. นายเอกสิทธิ์  สิทธิประสงค์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  ทัดสบง
2. เด็กหญิงนัทธมน   เพ็งพื้น
3. เด็กหญิงสรญา  กลั่นภักดี
 
1. นายเทวัญ  นราธาวา
2. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวยลฎา  เหล็กเพ็ชร
3. นางสาวสรานันท์  ชินโรจน์บวรกุล
 
1. นางสาววรรณา  ทองมณี
2. นางสุทิน  เวทวงษ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผังกิ่ง
2. นางสาวธาริณี  นามเคน
3. นางสาวศรัณย์ธรณ์  โคตรเวียง
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาวสุวรรณา  แซ่อึ๊ง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวตะวัน  ระกาศ
2. นางสาวศิรภัสสร  ม้าเมือง
3. นางสาวสุประวีณ์  เสียงสังข์
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
2. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  สร้อยภุมมา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองคำ
3. เด็กหญิงรัตนาพร  สามัญทิตย์
 
1. นางยุวดี   วงษ์สว่าง
2. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกุลนิดา  หอมหวล
2. นางสาวณัฐชยา  ชุ่มวงศ์
3. นางสาวพรนภิส   นาคา
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นางสุชาดา  ศรัทธาผล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวทรงอัปสร  โฉมเฉลา
2. นางสาวนฤชา  วิเศษศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  กาญจนทัต
 
1. นางปิยนุช  ภูมิวัลย์
2. นางสมนึก  คุ้มครองทรัพย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวชนันยา  เชี่ยวชำนาญ
2. นางสาวสมัชญา  หนองใหญ่
3. นางสาวสุภาวดี  บุญส่ง
 
1. นางสมนึก  คุ้มครองทรัพย์
2. นางสาวสุวาลี  ลีลาวานิชกิจ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายภัทระ  ทังเจริญสุข
2. เด็กหญิงวรรณทนา  เส็๋งสูนย์
3. เด็กชายเตชัส  ตันติยานนท์
 
1. นางสาวปรียา  เนียมทับทิม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  มะลาด
2. นายศิริพงษ์  ตียะเจริญ
3. นางสาวอุไลพร  สอนภักดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญชู
2. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โชติสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณโชติ
3. เด็กหญิงลักษิกา  ไพบูลย์
 
1. นางสาววราภรณ์  วงค์ชโยประสิทธิ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวณัฐกานต์  สวัสดี
2. นางสาวนันทนา  เอนกพงษ์
3. นางสาวนันทิกานต์  หอมคง
 
1. นางสาวดุษฎี  สุประดิษฐ
2. นางนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี   ดีพิน
2. เด็กหญิงอนุชิตา   จำปา
 
1. นางจุฑามาศ   วิสิฐธนาเดชน์
2. นางสาวสุภาวดี   วัฒนศิริ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา   ธุระพันธ์
2. เด็กหญิงสุวัชรี   ขำมี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เนียมคำ
2. นางสาวเกศวิมล   พลโสดา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายชวาลา   ดำกระเด็น
2. นายพานุศิลป์   สินทร
 
1. นางสาวศิรประภา  โคกโพธิ์
2. นางอำพัน  สัจจกุลขัยเลิศ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนากานต์   สุขบรรเทิง
2. เด็กชายธรรณ์ธณรัฐ   สายจันทร์
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ   พงษ์พาณิช
2. นายเศรษฐกฤษณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
2. นางสาวอทิตยา  เทียนอำไพ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐนรา   สิทธิโชค
2. เด็กหญิงศิรดา   ขจรกลิ่นมาลา
 
1. นางปุณญนุช  ศรีโสภา
2. นางสาวสุกัญญา   พูลกสิ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ชำนาญกลาง
2. เด็กชายอัครพนธ์  ถาพร
 
1. นางสาวปาลีรัฐ  มานะเลิศ
2. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายปิติทัสสน์   เกสรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอริสรา   โทนบุตร
 
1. นางสาวดรุณี   บุญวงค์
2. นางสาวสุทธิรักษ์  ถมยาศิริกุล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกันต์พล   หอมหวน
2. นายธนภร   เกลี้ยกล่อม
 
1. นายธิติพงษ์  หงษ์น้อย
2. นายนที   ทวีโรจน์สุพล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   เรือนผาม
2. นายจิติวัฒนา   รอบรู้
 
1. นางอัมพร  สนองจิตเจริญ
2. นางอำพร   โพธิ์ขาว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจิรายุ   อริยเดช
2. นายภานุกร   สุนทรเวชพงษ์
 
1. นายชนารัตน์   คำอ่อน
2. นางสาวอัจฉรา  รัตนวงษ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายสมเจตน์   พันธุมา
2. เด็กหญิงสุวิมล   สืบพันธุ์
3. เด็กหญิงสโรชา   อนันทศิริเกียรติ
 
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์  สุรีวรานนท์
2. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายตรีเทพ   หุตะเศรณี
2. นายศุภกฤต   เชื่อวิทยาวุฒิ
3. นายสุพศิน   โพธิ์โพน
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวชุติมา   อินทร์อุปถัมภ์
2. นางสาวพรสินี   ทรงวศิน
 
1. นางจำเรียง  สดใส
2. นางสมจินตนา  เอี่ยมกำแพง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายปฏิพล  คำมี
2. เด็กชายวรวิทย์   บุตรมงคล
3. เด็กชายแบงค์ชาติ  เทียบมาก
 
1. นางสาววราลักษณ์   พงษ์พันธ์
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายธเนศ   อ้นถาวร
2. นางสาววันวิสา   คุณากรสกุล
3. นายอภิชัย   บรรเทิงสุข
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายธนัทพงษ์   คงคาประเสริฐ
2. เด็กชายวิเศษ   บดีพงศ์
3. เด็กชายสนิท   บุญนาค
 
1. นางสาวพจมาลย์   สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายธเนศ   เกษมพิณ
2. นายสรัล   ศรวงษ์
3. นายอนุวัต  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางสาวพจมาลย์   สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายศตวรรษ   สอาดรัตน์
2. นายศราวิน   พิศดาร
3. นายศิวกร   บุญยัง
4. นายศุภกร   คชแก้ว
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงฐปณี  สุโภวรวุฒิ
 
1. นางสาวรังสิมา  อมรสุคนธ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. นางสาวพลอยนภัทฌ์  เล้ากอบกุล
 
1. MissBryony   Jean Rhodes
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายศิวกร  ประทุมพิทักษ์
 
1. นายจำนงค์  กองเส็ง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. นางสาวสิริธิดา  อำไพรัตน์
 
1. Mr.Ian  Scholan
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรธร  นูญศิริ
 
1. นายปิยบุตร  เอมโอฐ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวอติกานต์  สง่าเงยสกุล
 
1. นางกัญชลิกา  บุญญาศิริวัฒน์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กหญิงชยานิน  โล่ห์สถาพรพิพิธ
 
1. นายจำนงค์  กองเส็ง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชัชพงศ์  บุญศิลป์
 
1. นายนาวี  เวทวงศ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา    โมกระหงษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์   ต่ายทอง
3. เด็กหญิงนวพร  หวานล้ำ
4. เด็กหญิงนัทธมน  แสวงผล
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฐิติกุล
 
1. Mr.Mavin   D.Olingay
2. นางกฤษฎาพร  สุวรรณประสิทธิ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐณัฏฐ์  อินทร์อุณโชติ
2. นางสาวจิรชยา  ขันทอง
3. นางสาวณัฐณิชา  ศรีคง
4. นางสาวสิริณัฏฐ์  อนุรุตติกุล
5. นางสาวอาภัสรา  บุญคุณ
 
1. Mrs.Maria Vinia  Roduta Perez
2. นางกฤษฎาพร  สุวรรณประสิทธิ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิภา  พลภักตร์
 
1. นางสาวศรัณยา  ฤทธิเลิศ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนาฏอนงค์  รัตนวัลย์
 
1. นายศรายุทธ  กวงแหวน
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  พุทธักขิต
 
1. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพูนพิศมัย  วัชโรจน์กัลยา
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายธนากร  นามประสิทธิ์
2. เด็กชายพีรพล  ชาตะรักษ์
 
1. นายจำนงค์  กองเส็ง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  ซึ่งตั้งเติมพงษ์
2. นางสาวภัทรภร  ทุมไชสา
 
1. นางสาวบุปผรัต  ภิญโญ
2. นางสุเนตรา  ศรีสุข
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนวดล  เมฆสูงเนิน
2. นางสาวธัญหทัย  ผิวคำ
3. นายประทีป  สวัสดี
4. นายพัทธพล  วีระจิตต์
5. นางสาววรินยุพา  ปานเย
6. เด็กชายศิริชัย  วิถี
7. เด็กชายสุริเยศร์  แสงสว่าง
8. นายเบ็ญญมินณ์  เฮ็นดริคส์
 
1. นายนิติกร  ประเสริฐ
2. นางสาวพนอจิตร  จั่นทอง
3. นางสาวยุพิน  ก๋งอิ่ม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวคนึงนิจ  เจริญผล
2. นางสาวจิตติมา  เหมือนมิ่ง
3. นายชวลิต  นวนอึ่ง
4. นางสาวญาสุมินทร์  ภูจอมดาว
5. นายปรัชญา  วงษ์บุญมาก
6. นายวุฒิชัย  เหลาเลิศ
7. นายองอาจ  สอนงาม
8. นางสาวเบญจมาศ  มาเจริญ
9. นางสาวเพ็ญนภา  โมทิม
 
1. นายบุญส่ง   สมุทรแสน
2. นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิตร
3. นางสุกฤตาพร  วัดวัง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  สุขอนันต์
2. เด็กชายธีระพงศ์  เกตุทอง
3. เด็กหญิงปรียานุช  ศรีเจริญสุข
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงจันทร์
5. เด็กหญิงอินธิรา  ริตศิลา
 
1. นางอัจฉญา  จูเจริญ
2. นางอัจฉรา  มลิทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกัญฐมณี  วารี
2. นางสาวชลธิชา  เทพมะณี
3. นายณัฐกมล  ตราชูชาติ
4. นายภานุเดช  แปงคำ
5. นางสาวเจนจิรา  บุญธรรม
 
1. นางอัจฉญา  จูเจริญ
2. นางอัจฉรา  มลิทอง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกันติศา  ชนะภัย
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  กิตติพรพรหม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิบาย
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
2. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวภัทราภรณ์  รัตนรังษี
2. นางสาวสุนทรี  สมณาวิริยะ
3. นางสาวเนตรกมล  เหมือนสุทธิวงค์
 
1. นางวิยะดา  วิทยาธรรมพร
2. นางสวิน  ยมหา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงพัชรทร  เนยดอน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จึงเจริญ
3. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เงาะปก
 
1. นางจิราภรณ์  ขันถม
2. นางวิยะดา  วิทยาธรรมพร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวนิชนิภา  พรมมานอก
2. นางสาวบัณฑิตา  ทั้งสุข
3. นางสาวอรศิริ  พุฒิสุข
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
2. นางสวิน  ยมหา
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณพิทักษ์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  กำพลศรี
 
1. นางสาวมณีมัญชุ์  เฉลิมสัตย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายทิณพงศ์  ดอบุตร
 
1. นายอานนท์  รุ่งโรจน์สารทิศ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงษ์  มุ่ยแดง
2. เด็กชายภคพล  ฉันท์ธนกุล
 
1. นางกุสุมา  เพ็ชรพิมาย
2. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. นายศุภชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ขัน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันธิมา  รุ่งช้าง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ขำทับทิม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายชัยกมล  พุฒมุข
 
1. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายสุรสีห์  สิทธิชัย
 
1. นางนภัสภรณ์  เจียมวรัชสกุล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาววิชยาภา  เสริมสุข
 
1. นางดวงใจ  เสนพลกรัง