หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี อวยพรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอุบล จันทร์สว่างโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วงศาโรจน์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมศรี อ่อนตุ้มโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายอภิชาติ โปร่งใจโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพูลศรี อวยพรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอุบล จันทร์สว่างโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วงศาโรจน์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมศรี อ่อนตุ้มโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายอภิชาติ โปร่งใจโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนิภา บุญอิ่มโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอังคณา แจ่มยิ่งโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางผาสุข เต่าทองโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางกอบแก้ว มุกด์สุวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญเมือง แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางคำนึง อินทร์พยุงโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางคนึงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางศิรกาญจน์ ภูลบศรีโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี บุญศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุวัสดา ประสาทพรชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางศันทนีย์ โอภาสโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์พ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางประทุม อิ่มอ่องโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางอรุณี วรรณสุทธิ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางอุษา สุทธิสุขโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางวราภรณ์ อรัญปาลย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนุชรีย์ สะอาดไหว้โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตพร ปืนแก้วโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายคำรณ เคลือบมงคลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญโตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายปริญญา พันอะโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสีนวล เตียพานิชโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ ปืนแก้วโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี วิจารณ์ปรีขาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสุภา วงศ์สุกรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญยืน ถ้วยทองโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายเชาวลิต บุญอิ่มโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวจำเนียร แสงแก้วโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางศิวิไล ปัญญาแหลมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางละเอียด สงวนสุทธิกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางนวลสวาท ปืนแก้วโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤชานนท์ อินอ่วมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา ชอบธรรมดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ร่มสายหยุดโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา มาลาศรีโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายธีระภัทท์ โอภาศโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก บุญมากโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ พวงทองโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา พวงประดับโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวธิญดา วงษ์อาชีพโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมชาย โกนิลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวยอดข้าว พลอยสุกใสโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ บุญศรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาวรรณ เครือรัตน์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ อุปถัมภ์โรงเรียนสิงหพาหุกรรมการ
3. นางสุจินรา เดชพงษ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักขณา สินโนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรีทัย พึ่งบุญศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นางราติยาทิพย์ ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางกาญจนา ชนานิรมิตผลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางณัฐนันท์ โรจนะโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
10. นางสมศรี บุษบงค์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ งามพร้อมโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจงเพียร มณีโคตม์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางผาณิต วัดอินทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งนุชนารถ อ่อนนุ่มโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางพรศรี มั่นคงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางยุภาพร ชื่นนิโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสินีพร เพ็ชรดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาววิลาวัณย์ หวังภักดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสมควร จันทร์ภู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
10. นางพรทิพา ไข่ถาวรโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุมลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ วัชระโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสุนันท์ เรือนหลวงโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นางธนาทิพย์ ตั้งทวีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสำเนียง รอดจูโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริพร ช้ำเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาวราตรี แก้วฉ่ำโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
9. นางสวยสม ปั้นเกตุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
10. นางสาวนุสรา หัวไผ่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
11. นางมนต์ทิพย์ นาคประสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
12. นางมนทิรา สุขเกษมโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางพวงเพชร นุชธุรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ ประสาทพรชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายชูเชษฐ์ ยะวิญชาญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมรศรี ประสาทแก้วโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางอุมาพร สุวรรณโมลีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางอรุณศรี ศรีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางบังอร เอี่ยมสุมลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
10. นางนันทรัตน์ ประพุสโรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ กลั่นสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวัทนีย์ ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมลภพ ช้ำเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ชูทองโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางสมจิต ธีราภรณ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมาลินี พัวพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ เหรียญทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุกรรมการ
3. นางสาวติณระพี จ่าหมื่นไวย์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางลัดดา มีประเสริฐโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ เพ็ชรนิลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นางภรณี สีรอดโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายสุธี พุ่มกุมารโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี คำจีนศรีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ สิงห์สุวรรณโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี คำจีนศรีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ สิงห์สุวรรณโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายปรีชา มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสกนธ์ หล่ำวรัตน์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด อมตเวทินโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ทับทิมโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นายสราวุฒิ ศักดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสมพร ภู่ทองโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสกนธ์ หล่ำวรัตน์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด อมตเวทินโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ทับทิมโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายสราวุฒิ ศักดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสมพร ภู่ทองโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงเดือน คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิ เรืองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ มารศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงเดือน คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวมะลิ เรืองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ มารศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เต่งภาวดีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีร์พัชญ์ สอนเครือโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ภู่ชัยโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสังวาลย์ จรเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
8. นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายวีรพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
10. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เต่งภาวดีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีร์พัชญ์ สอนเครือโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ภู่ชัยโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสังวาลย์ จรเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
8. นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายวีรพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
10. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ เต่งภาวดีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีร์พัชญ์ สอนเครือโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ภู่ชัยโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสังวาลย์ จรเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นายวีรพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
10. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ หาญพานิชโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ แย้มคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางผอบทอง น้อยศรีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรรณี เมฆขาวโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภากร อยู่สุขโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นางสิริมาส ทองมาดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี สีตะระโสโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เอี่ยมสำอางโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สิงห์พันธุ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางนิตยา สุวรรธนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางวิไล สำราญดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คล่องดีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนงนุช โตแย้มโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางน้ำหวาน วัฒนสุขีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางสมพิศ จิตต์อาจหาญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายปุณญะ รัตนโกสุมโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชัยพร พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ใจมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวยุภาพรรณ คงอยู่โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายมานิตย์ สุทธิสวัสดิคุณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายวัชระ พิริยุตมสนธิโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายมานิตย์ สุทธิสวัสดิคุณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายวัชระ พิริยุตมสนธิโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไร แสนสุขโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ทวีศานต์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยนันท์ ทรัพย์เพิ่มพูลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางยุพิน พิริยุตมสนธิโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ชิตสกุลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายนนทชาย ภาคเดียวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลดา เต่งภาวดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเสริมศรี เกษวังโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ปราบทองโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายธวัชชัย สุดดีพงษ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ต่ายสุวรรณโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายภาณุธัช เพ็งสาทรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกัลยา วีระพงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เมฆตั้งโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายธานี อรัลปาลย์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางกุลวดี ศุภสิทธิกุลชัยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายนพชัย สุวรรธนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางแสงดาว ผมงามโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาเนตร ปญฺญาวุโธวัดพิกุลทอง พระอารามหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวเจียมใจ เรืองสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอภินันท์ ศรีมาโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายประกอบ ถิราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายสายชล ทองประเสริฐโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายอานนท์ ปั้นโตโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ จันทร์ภู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโอภาส แก้วเลิศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต กันพ่วงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นายนราสภ์ วัฒนกุลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายเรวัต เมืองคำโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายบรรพต รักงามโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายชำนาญ จีนเทห์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมปอง ใจกล้าโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภาพร วิเลปนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
10. นายพรประเสริฐ ปรัชเจริญวนิชย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ จันทร์ภู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนราสภ์ วัฒนกุลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ วิเลปนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายชำนาญ จีนเท่ห์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรพต รักงามโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นายสมปอง ใจกล้าโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายเรวัต เมืองคำโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
8. นายโอภาส แก้วเลิศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิชิต กันพ่วงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
10. นายพรประเสริฐ ปรัชเจริญวนิชย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ สมมานะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อารีศรีสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางเปรมฤดี บริบูรณ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสุกัญญา ชอบเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ สืบสายโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
8. นายไพโรจน์ ศรีจำรัสโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
9. นายประมวล คำเหล็กโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
10. นางกุสุมา มหาสวัสดิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สืบสายโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายประมวล คำเหล็กโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา ชอบเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ศรีจำรัสโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ อารีศรีสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นายพิษณุ สมมานะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
9. นางเปรมฤดี บริบูรณ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
10. นางกุสุมา มหาสวัสดิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายลมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
3. นายภูริวัฒน สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมเจริญใจโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมเจริญใจโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์)กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมเจริญใจโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมเจริญใจโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์)กรรมการ
3. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพันทิพา พวงพรหมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางทิวากร ในทองโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพันทิพา พวงพรหมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางทิวากร ในทองโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ สุขปรีดาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ สุขปรีดาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมาโนด พันธาสุโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ มุกด์สุวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายบุญแทน คล้ายดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ฟ้ากระจ่างโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาญ น้ำใจสัตย์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญแทน คล้ายดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเลิศไกร ธัญสิริดำรงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิจารณ์ จันทนะวงษ์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมใจ วีระพงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเลิศไกร ธัญสิริดำรงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิจารณ์ จันทนะวงษ์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมใจ วีระพงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพชรดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางกองทุน ศิริวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพชรดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางกองทุน ศิริวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ศาสตราโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนันทพร ศาสตราโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทศพร บรรจงโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนันทา ตุ้มทองโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาลิตา หงษ์สาโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาลิตา หงษ์สาโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลศรี ศาสตร์สกุลโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ อิ่มสำอางค์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลศรี ศาสตร์สกุลโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ อิ่มสำอางค์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมัคร น้อยประไพโรงเรียนชุมชนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา เรืองพันธ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรืองโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวปัญจรัตน์ ทับเปียโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเสมอ จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดตุ้มหูประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดจักร์สีห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเสมอ จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดตุ้มหูประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดจักร์สีห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ อิ่มสำอางค์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวสุ เกิดเจริญโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ อิ่มสำอางค์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางมาลัย แก้วมณีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นายทศพร บรรจงโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฐิตามินทร์ พูลทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เจริญวานิชโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. Mr.Kevin Keaghโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี สกลพันธุ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวดี เพ็งสาทรโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Francis Bosenickโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางฉัตรสุดา พนิชจีระสินโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวดรุณี ชอบเพื่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล สุภสุขโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร เจริญฉิมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Gini Tookcollirgrideโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี กันพ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ นิลสวัสดิ์โรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Robert scannelโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางอุสาห์ ร่มโพธิ์สระโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ อริยะนิลโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ภูมิวัฒนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. MissMarica Delmasโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสุกัลยา นวลจันทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. MissKim Wallangโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอทิตยา ธาราฉัตรโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวัชรี เหรียญทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุสาหะโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. Mr.Roger Tayebwa โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางโกศล เพ็งสาทรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ เสือหล้าโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. MissRose Akaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางชมพูนุช แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางมัณตรีณี วิศรัศดำรงค์กุลโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชลอ จำเรียงฤทธิ์โรงเรียนสิงหพาหุกรรมการ
3. นางสาวศศิมา สาดทองโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ์ ธรรมสระโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรภัสสรณ์ ประทุมทานโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางศิริจิตต์ แก้วแสนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวัลภา วัฒนกุลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ สำราญสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางธนภร พันพอนโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. MissChi Lihuaโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Mr.Sun Weiโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. Mr.You Jianโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. MissChi Lihuaโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Mr.Sun Weiโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. Mr.You Jianโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. MissNanami Jinnoโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญญรัตน์ นทีสถิตย์ธารโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ เทศทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางลภัสเมธานินท์ การีชิตโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Robert Jamesโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวัลภา วัฒนกุลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ สำราญสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางธนาภร พันพอนโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นาย ธรรมนูญ วิทยานันท์โรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส เร้าวงษ์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายประวิทย์ ใครน้ำโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลประธานกรรมการ
2. นายพรทิพงษ์ อ่อนแป้นโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
3. นายสมปอง แจ่มยิ่งโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางทัศนา หิรัญภัทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีภักดีนักวิชาการศึกษา สพม. ๕กรรมการ
3. นางยุวดี วรพัฒน์ภิบูลย์นักวิชาการศึกษา สพม. ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางอัมพร ฉาบแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางอัมพร ฉาบแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายพวน คุ้มไพรีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตวงศ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวีระพร จูภาวังโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพัชร์ งามจริงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสำเริง อึ้งพานิชโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพัชร์ งามจริงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสำเริง อึ้งพานิชโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ หอมสมบัติโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมิธิตา วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภาสินี สิ่งที่สุขโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ อึ๊งบำรุงพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบุญเกื้อ รากบัวโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ อินทร์พงษ์พันธ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุรพล มาคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ นาคไพบูลย์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณกานห์ พันธ์สุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางดุษฎา คงพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางดุษฎา คงพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางชำเรือง วิชนะโภชน์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรัญญา สระโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายศักดิ์ณารินทร์ เถื่อนม่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายจรูญ ดวงจรัสโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางกรรณทอง พึ่งวงศ์ญาติโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา สินมาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ชูชัยมงคลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรา ชิดประทุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางถนอมจิต ผิวสอาดโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายสมจิตร นาคสกุลโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมเจริญใจโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางภาราดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทา ตุ้มทองโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]