หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
2 นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
3 นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
4 นายบำเหน็จ บุษบงค์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
5 นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
6 นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการ    
7 นายผจญ นักฆ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อินทร์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ    
8 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานกรรมการอำนวยการ    
9 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียน บางระจันวิทยา กรรมการอำนวยการ    
10 นางวราภรณ์ วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการอำนวยการ    
11 นายประกิจ คุณโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียน พรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการอำนวยการ    
12 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีวินิตวิทยาคม กรรมการอำนวยการ    
13 นายสมศักดิ์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าช้างวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ    
14 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทองเอนวิทยา กรรมการอำนวยการ    
15 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแป้งวิทยา กรรมการอำนวยการ    
16 นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวไผ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ    
17 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการกรรมการอำนวยการ    
18 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ    
19 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ    
20 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" ประธานกรรมการดำเนินงาน    
21 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน    
22 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแป้งวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน    
23 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อินทร์บุรี กรรมการดำเนินงาน    
24 นายบุญเริ่ม ภู่ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงาน    
25 นางจุไรลักษณ์ โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงาน    
26 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน    
27 นางนวลสวาท ปืนแก้ว ครู โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินงาน    
28 นางกัญญา โกนิล ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน    
29 นายพลกฤษณ์ บุญศรี ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน    
30 นางปนัดดา ปั้นโต ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงาน    
31 นางนิตยา มีประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน    
32 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง ครู โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดำเนินงาน    
33 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาไทย กรรมการดำเนินงาน    
34 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน    
35 นางมนต์ทิพย์ นาคประสม เลขานุการศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน    
36 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ เลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการดำเนินงาน    
37 นายเรวัต เมืองคำ เลขานุการศูนย์ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการดำเนินงาน    
38 นายวินัย จงใจมั่น เลขานุการศูนย์ฯ ศิลปะ กรรมการดำเนินงาน    
39 นางเกษร อุตสาหะ เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการดำเนินงาน    
40 นางนันทา ตุ้มทอง เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) กรรมการดำเนินงาน    
41 นางสุมาลี ศรีประเสริฐ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการดำเนินงาน    
42 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ เลขานุการศูนย์ฯ พัฒนาผู้เรียน กรรมการดำเนินงาน    
43 นางจุรีรัตน์ ฟูมั่น เลขานุการศูนย์ฯ แนะแนว กรรมการดำเนินงาน    
44 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการกรรมการดำเนินงาน    
45 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน    
46 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ ครู โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน    
47 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่    
48 นายนพรัตน์ เสือหล้า ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่    
49 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
50 นางสุมาลี ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
51 นางวีระพร จูภาวัง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
52 นางมนต์ทิพย์ นาคประสม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
53 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
54 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
55 นางมยุรี เพชรดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
56 นายกัณตินันท์ งามขำ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
57 นายอภินันท์ ศรีมา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
58 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
59 นายวันเชิด ตาระกา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
60 นางอุไร แสนสุข ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
61 นางกัลยา วีระพงษ์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
62 นายไพศาล สุขเอี่ยม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
63 นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
64 นายเลิศไกร ธัญสิริดำรง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
65 นางสาวปิยพัชร์ งามจริง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
66 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
67 นายโกสินทร์ พุกกะ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
68 นายปรีชา เทศทอง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการฝ่ายสถานที่    
69 นางมยุรี เพชรดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
70 นางกองทุน ศิริวรรณ์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
71 นางศรีสุวรรณ คำหอมกุล ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
72 นางอัญพัชร์ ภู่คำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
73 นางธัญดา ตวงเต็มสิน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
74 นางสาวชัญญาภัค ม่วงเกษม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
75 นางสาวสุนิสา เทียนเจริญชัย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
76 นางสาวนงคราญ วิเลปนะ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
77 นางสาวโชติกา วงษ์กระจ่าง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
78 นางสาวศิริเพ็ญ สาระพิน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
79 นางรื่นฤดี เดือนตะคุ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
80 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
81 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
82 นายกัณตินันท์ งามขำ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
83 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
84 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
85 นายโกสินทร์ พุกกะ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
86 นางธัญดา ตวงเต็มสิน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
87 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
88 นางวราภรณ์ วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน    
89 นายบุญส่ง ขำศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน    
90 นางธารญา ชยาน์ธนาธร ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
91 นางสมพร ภู่ทอง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
92 นายพิธิวัตร ขำศรี พนักงานโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
93 นางสาวสุนิสา เทียนเจริญ พนักงานโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
94 นางน้ำค้าง กิตติกุล ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการฝ่ายการเงิน    
95 นายวันชัย แสงดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร    
96 นายอภินันท์ ศรีมา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร    
97 นายอดิศักดิ์ อารีศรีสม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการฝ่ายการจราจร    
98 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร    
99 นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร    
100 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
101 นายสมชาย โกนิล ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร รองประธานกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
102 นายสนอง โกสุมา ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
103 นางกฤษณา แป้นงาม ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
104 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ ครู โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
105 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง ครู โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
106 นางสาวขนิษฐา ปอใหม ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
107 นางวลัยรัตน์ หลำริ้ว ครู โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
108 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
109 นางสาวปัทมา พวงประดับ ครู โเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
110 นางสาวขวัญหทัย เย็นระยับ ครู โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
111 นางสาววิวรรณ สุขสโมสร ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
112 นางสาวทัศนีย์ พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนอินทโมลีประทาน กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
113 นายมนู อ่อนแป้น ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
114 นางสาวนริศรา มาลาศรี ครู โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" เลขานุการกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ    
115 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล    
116 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อินทร์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล    
117 นายบุญเริ่ม ภู่ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บางระจันวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล    
118 นางจุไรลักษณ์ โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการฝ่ายประเมินผล    
119 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าช้างวิทยาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผล    
120 นางกัญญา โกนิล ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผล    
121 นายพลกฤษณ์ บุญศรี ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายประเมินผล    
122 นางปนัดดา ปั้นโต ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล    
123 นางนิตยา มีประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล    
124 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง ครู โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล    
125 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
126 นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
127 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
128 นางสาวศิรัญญา สระ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
129 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี เลขานุการฝ่ายประเมินผล    
130 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ ครู โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล    
131 นางจุไรลักษณ์ โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
132 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าช้างวิทยาคาร อนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
133 นางนิตยา มีประเสริฐ หน.วิชาการ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
134 นางสาวยุภาพรรณ คงอยู่ ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา อนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
135 นางสาวทิพวรรณ ศรีสาคร ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา อนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
136 นางสาวกนกวรรณ ปานดวง ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา อนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
137 นางสาววิวรรณ สุขสโมสร ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา อนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
138 นางปนัดดา ปั้นโต หน.วิชาการ โรงเรียนทองเอนวิทยา เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายรับผลการแข่งขัน    
139 นายสันติ ม่วงปาน หน.วิชาการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน    
140 นางกฤษณา แป้นงาม ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อนุกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน    
141 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง หน.วิชาการ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา อนุกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน    
142 นางสาวขนิษฐา ปอใหม ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา อนุกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน    
143 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี อนุกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน    
144 นางสาวนริศรา มาลาศรี ครู โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" เลขาการอนุกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน    
145 นายบุญเริ่ม ภู่ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บางระจันวิทยา ประธานอนุกรรมการฝ่ายประกาศผลคะแนน    
146 นางสาวรวิภัทรรัตน สนทอง ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา อนุกรรมการฝ่ายประกาศผลคะแนน    
147 นางสาวจันทนี อรัญญิก ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา อนุกรรมการฝ่ายประกาศผลคะแนน    
148 นางสาวนาทฤดี อ้นทอง ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา อนุกรรมการฝ่ายประกาศผลคะแนน    
149 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อินทร์บุรี ประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล    
150 นางนวลสวาท ปืนแก้ว หน.วิชาการ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อนุกรรมการฝ่ายประเมินผล    
151 นางกัญญา โกนิล หน.วิชาการ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อนุกรรมการฝ่ายประเมินผล    
152 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ หน.วิชาการ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]